1. Zakres badań typu podczas zatwierdzenia typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, zwanego dalej „przyrządem", obejmuje:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ PRZYRZĄDÓW DO POMIARU PRĘDKOŚCI POJAZDÓW W RUCHU DROGOWYM

1) sprawdzenie zgodności wykonania badanego przyrządu z dokumentacją techniczną w zakresie objętym wymaganiami metrologicznymi;

2) wykonanie oględzin zewnętrznych w celu stwierdzenia, czy:

a) przyrząd zawiera wymagane zespoły,

b) przyrząd posiada oznaczenia i znaki wymagane przepisami,

c) konstrukcja i wykonanie przyrządu spełnia wymagania metrologiczne,

d) przyrząd przystosowany jest do nałożenia cech zabezpieczających;

2. Podczas legalizacji przyrządu wykonuje się następujące czynności:

1) oględziny zewnętrzne, które obejmują sprawdzenie, czy przyrząd:

a) jest kompletny i nieuszkodzony,

b) posiada charakterystykę zgodną z charakterystyką zawartą w decyzji o zatwierdzeniu typu,

c) posiada oznaczenia i znaki zgodne z wymaganiami przepisów,

d) jest przystosowany do nałożenia cech zabezpieczających;

2) wyznaczenie błędów wskazań prędkości;

3) umieszczenie na przyrządzie cech zabezpieczających w przypadku spełnienia przez przyrząd wymagań metrologicznych.

3. Podczas legalizacji ponownej wyznaczenie błędów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w warunkach laboratoryjnych tylko w przypadku przyrządu po naprawie lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia cech zabezpieczających.

4. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania pomiarów, dopuszcza się ograniczenie maksymalnej mierzonej prędkości w warunkach użytkowania do 160 km/h.