ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa termin i tryb dokonywania przez otwarty fundusz emerytalny, zwany dalej „funduszem”, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu, w przypadku gdy właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi funduszu prawa do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) lub

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67).

§ 2. 1. Zawiadomienie o ustaleniu żołnierzowi lub funkcjonariuszowi prawa do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustaw wymienionych w § 1, zwane dalej „zawiadomieniem”, właściwy organ emerytalny przekazuje do Zakładu.

2. Zawiadomienie przekazywane jest w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury lub prawo do jej zwiększenia, z zastrzeżeniem § 7.

3. Zawiadomienie zawiera datę ustalenia prawa do emerytury lub prawa do jej zwiększenia, okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury oraz dane osobowe żołnierza lub funkcjonariusza:

1) imiona i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer ewidencyjny PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy żołnierzowi lub funkcjonariuszowi nie przyznano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

4) adres zamieszkania.

§ 3. 1. Zakład ustala, czy osoba wskazana w zawiadomieniu jest członkiem funduszu na podstawie danych z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

2. W przypadku gdy osoba wskazana w zawiadomieniu jest członkiem funduszu, Zakład przekazuje do funduszu powiadomienie o obowiązku zwrotu środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu, zwane dalej „powiadomieniem”, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

3. Fundusz przekazuje do Zakładu informację o kwocie środków podlegających zwrotowi, zwaną dalej „informacją”, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

§ 4. W celu ustalenia kwoty środków podlegających zwrotowi fundusz umarza jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku członka, według wartości jednostek na dzień wyceny poprzedzający dzień przekazania informacji do Zakładu.

§ 5. 1. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do funduszu o kwotę środków podlegających zwrotowi w najbliższym terminie odprowadzania składek po otrzymaniu informacji.

2. Kwotę środków podlegających zwrotowi Zakład przekazuje na dochody budżetu państwa w terminie 14 dni od dnia dokonania pomniejszenia.

§ 6. Zawiadomienia, powiadomienia i informacje przekazuje się przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z formatem określonym przez Zakład.

§ 7. Zawiadomienia dotyczące żołnierzy i funkcjonariuszy, którym prawo do emerytury lub prawo do jej zwiększenia zostało ustalone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, właściwy organ emerytalny przekazuje do Zakładu w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.