ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów”

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, w ramach dotacji ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki;

2) zasady przyznawania osłon socjalnych dla byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów”, którzy pracowali pod ziemią;

3) warunki uzyskania, sposób obliczania i tryb wypłacania tych osłon.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

1) pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, zwanych dalej „pracownikami”, zatrudnionych pod ziemią, z którymi rozwiązano lub będzie rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z powodu:

a) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Łężkowice” oraz całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia”, w ramach likwidacji Kopalni Soli „Bochnia”,

b) zlikwidowania zakładu górniczego „Bolesław” oraz rejonu „Olkusz”, zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany”, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”,

c) częściowej likwidacji zakładu górniczego „Trzebionka”, wchodzącego w skład Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A.,

d) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Barycz” i całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka”, w ramach likwidacji Kopalni Soli „Wieliczka”

– jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy obowiązujących w tych jednostkach przewidują stosowanie osłon socjalnych;

2) byłych pracowników zakładów górniczych wymienionych w pkt 1, którzy przed dniem 31 grudnia 2003 r. nabyli uprawnienia do osłon socjalnych finansowanych ze środków budżetowych;

3) byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów”, którzy pracowali pod ziemią i przed dniem 31 grudnia 2001 r. nabyli uprawnienia do osłon socjalnych – urlopu górniczego.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) osłonach socjalnych – należy przez to rozumieć świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego;

2) pracowniku zatrudnionym pod ziemią – należy przez to rozumieć pracownika posiadającego co najmniej pięcioletni staż pracy w górnictwie, który ten rodzaj pracy ma określony w umowie o pracę, zawartej na czas nieokreślony, i pracę tę wykonywał w okresie co najmniej trzech miesięcy przed udzieleniem urlopu górniczego.

§ 4. 1. Pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy wykonywanej stale pod ziemią i w pełnym jego wymiarze brakuje nie więcej niż trzy lata do spełnienia warunków umożliwiających uzyskanie prawa do emerytury, może być udzielony przez pracodawcę, na wniosek pracownika, urlop górniczy do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z dniem zakończenia tego urlopu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Urlop górniczy, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony pracownikowi po ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów uprawniających pracownika do emerytury oraz okresu urlopu górniczego niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych, jeżeli prawo do emerytury nabędzie przed dniem 1 stycznia 2007 r.

3. Prawo do urlopu górniczego przysługuje do dnia nabycia uprawnień emerytalnych lub rentowych, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

4. W okresie korzystania z urlopu górniczego pracownikowi jest wypłacane świadczenie w wysokości określonej w § 6 i 7, z zastrzeżeniem § 9.

§ 5. 1. Pracownik otrzymujący: świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego, deputat węglowy, nagrodę z okazji „Dnia Górnika” i dodatkową nagrodę roczną wynikającą z „Karty Górnika” oraz nagrodę jubileuszową ma prawo do korzystania z uznaniowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Deputat węglowy, nagroda z okazji „Dnia Górnika” i dodatkowa nagroda roczna, o których mowa w ust. 1, przysługują pod warunkiem, że pracownik korzystający z urlopu górniczego nabył do nich uprawnienia przed uzyskaniem urlopu górniczego.

§ 6. 1. Świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego przyznane pracownikom przed dniem 1 stycznia 2004 r. jest wypłacane w każdym miesiącu trwania urlopu górniczego, nie później niż w terminie wypłat wynagrodzeń u pracodawcy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2–6.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przyznane pracownikowi od dnia 1 stycznia 2004 r. jest wypłacane w każdym miesiącu podczas trwania urlopu górniczego, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzeń u pracodawcy, w kwocie stanowiącej 75% miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, otrzymywanego przed dniem przyznania urlopu górniczego, pomniejszone o kwotę odpowiadającą kwocie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, z zastrzeżeniem § 7.

3. Do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 2, wlicza się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, za ostatnie trzy miesiące przed dniem przyznania świadczenia, w wymiarze nie wyższym niż 37,5 godziny.

§ 7. 1. W pierwszym kwartale 2004 r. miesięczne świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego dla pracowników:

1) zakładów górniczych wymienionych w § 2 pkt 1 lit. a i d – nie może być niższe niż 955,00 zł;

2) zakładów górniczych wymienionych w § 2 pkt 1 lit. b i c – nie może być niższe niż 1 077,00 zł.

2. Świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego jest waloryzowane kwartalnie, według wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń obciążających koszty, o którym mowa w ust. 3, z tym że kwota tego świadczenia nie może być niższa od kwoty wypłaconej w miesiącu poprzedzającym waloryzację.

3. Wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na kolejny kwartał ustala się odrębnie dla każdego zakładu górniczego, wymienionego w § 2 pkt 1 lit. a i d, jako stosunek obciążającego koszty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych pod ziemią w tych zakładach z ostatniego kwartału przed kwartałem, na który wskaźnik jest ustalony, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał przedostatni. Do wynagrodzenia nie wlicza się nagród rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych wypłat o charakterze jednorazowym.

4. Świadczenia wypłacane w trakcie urlopu górniczego w zakładach górniczych, wymienionych w § 2 pkt 1 lit. b i c, są waloryzowane kwartalnie, według wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, z tym że kwota tego świadczenia nie może być niższa od kwoty wypłaconej w miesiącu poprzedzającym waloryzację.

5. Wysokość świadczenia wypłacanego w trakcie urlopu górniczego na kolejny kwartał ustala się jako iloczyn kwoty świadczenia otrzymywanego w kwartale poprzednim i wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń.

6. Waloryzacja świadczenia wypłacanego w trakcie urlopu górniczego dla pracownika, któremu przyznano urlop górniczy w danym kwartale, rozpoczyna się od następnego kwartału.

§ 8. 1. W pierwszym kwartale 2004 r. miesięczne świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego dla byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów” nie może być niższe niż 590,00 zł.

2. Przepisy § 7 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio do waloryzacji świadczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Pracownikowi, który otrzymuje świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego i podejmie zatrudnienie u pracodawcy nieuprawnionego do stosowania osłon socjalnych oraz zgłosi ten fakt pracodawcy obowiązanemu do wypłacania świadczenia, przysługuje miesięcznie połowa przyznanego świadczenia, wypłacanego jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który świadczenie przyznano.

2. Uprawnienie do urlopu górniczego traci pracownik, który w trakcie przebywania na urlopie górniczym podjął pracę pod ziemią lub u pracodawcy uprawnionego do stosowania osłon socjalnych lub podjął inne zatrudnienie, nie powiadamiając o tym pracodawcy obowiązanego do wypłaty świadczeń, w terminie do 30 dni od dnia podjęcia zatrudnienia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).