ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, zwanej dalej „dotacją”, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji.

§ 2. 1. Dotację w wysokości określonej w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. wykorzystuje się na finansowanie:

1) zadań w zakresie:

a) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Łężkowice”, całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Siedlec – Moszczenica” i całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia”, w ramach likwidacji Kopalni Soli „Bochnia” oraz utrzymania i zabezpieczenia zabytkowej części Kopalni Soli „Bochnia”, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia”,

b) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Barycz” i całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka”, w ramach likwidacji części Kopalni Soli „Wieliczka” oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka”,

c) częściowej likwidacji zakładu górniczego „Trzebionka”, wchodzącego w skład Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A.;

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego „Bolesław” oraz rejonu „Olkusz”, zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany”, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”.

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się:

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych;

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń;

3) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

4) rekultywację terenów pogórniczych;

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego;

6) wykonanie prac zabezpieczających, przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom związanym z likwidowanym zakładem górniczym;

7) utylizację solanki, w zakładach górniczych wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

8) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń w kopalniach wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

9) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–8;

10) ogólny zarząd w kopalniach, wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, od chwili zaprzestania wydobycia.

3. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:

1) wykonanie prac zabezpieczających, przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego;

2) likwidację infrastruktury pozostałej po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego;

3) rekultywację terenów pogórniczych;

4) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

5) opracowywanie, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–4.

§ 3. Dotację przeznacza się również na:

1) osłony socjalne z tytułu urlopów górniczych, wypłacane w bieżącym roku budżetowym, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów” (Dz. U. Nr 25, poz. 224), pracownikom zakładów, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) zaspokojenie roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, w których zaprzestano wydobycia, dotyczących:

a) ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługujący emerytom i rencistom na podstawie układów zbiorowych pracy, obowiązujących w zakładach górniczych wymienionych w § 2 ust. 1,

b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 4. 1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, w przypadku spełnienia następujących warunków:

1) podjęcia decyzji albo uchwały przez właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego;

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

a) programu likwidacji zakładu górniczego, ujmującego także w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych kopalń,

b) rocznego planu likwidacji zakładu górniczego, ujmującego także w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych kopalń, w podziale na miesiące, obejmującego:

– zakres rzeczowo-finansowy zadań likwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji, ujmujący także w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych kopalń,

– przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz z innych źródeł;

3) zawarcia umowy o finansowanie programu likwidacji wymienionego w pkt 2 lit. a, pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a ubiegającym się o dotację właściwym organem przedsiębiorstwa górniczego.

2. Dotację na realizację działań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy, oraz zawarciu umowy o finansowanie tych działań, pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a ubiegającym się o dotację właściwym organem przedsiębiorstwa górniczego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, albo wykonania działań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo wykonania działań w danym roku kalendarzowym;

4) określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego albo wykonania działań po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

§ 5. 1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego rachunek bankowy.

2. Podstawę do wypłacenia rat zaliczki stanowi przedstawienie przez przedsiębiorstwo górnicze:

1) wniosku o wypłacenie raty zaliczki, wynikającej z:

a) rocznego planu likwidacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, albo

b) rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji, o którym mowa w § 4 ust. 2;

2) sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzyma dotację, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych zadań oraz działań w trakcie likwidacji zakładu górniczego i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

2. Przedsiębiorstwo górnicze przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do dnia 20 lutego 2005 r., wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji rocznego planu:

1) likwidacji zakładu górniczego;

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo górnicze nie wykonało zadań związanych z likwidacją zakładu górniczego albo działań po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego i nie przedstawiło sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania.

§ 7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa na zasadzie i w trybie określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).