ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie pożyczek dla pracowników przedsiębiorstw górniczych zatrudnionych na powierzchni na podjęcie działalności gospodarczej

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przyznawania pracownikom, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006, zwanych dalej „pracownikami”, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, zwanych dalej „pożyczkami”, i spłacania tych pożyczek;

2) sposób rozliczania pożyczek.

§ 2. 1. Pracownik ubiegający się o udzielenie pożyczki składa, do lokalnej albo regionalnej instytucji finansowej, wniosek o udzielenie pożyczki.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera:

1) imię i nazwisko pracownika;

2) serię i numer dowodu tożsamości wraz z numerem PESEL;

3) datę i miejsce urodzenia pracownika;

4) adres zamieszkania pracownika;

5) rodzaj wykształcenia;

6) kwotę pożyczki;

7) opis planowanej działalności gospodarczej, w szczególności określenie rodzaju planowanej działalności oraz miejsca jej wykonywania;

8) informacje wymagane przez lokalną albo regionalną instytucję finansową celem zabezpieczenia spłaty pożyczki.

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

1) oświadczenie pracownika o skorzystaniu ze stypendium na przekwalifikowanie;

2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione przez podmiot, który prowadzi szkolenie.

4. W przypadku planowania działalności gospodarczej wspólnie z innymi osobami do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć dane, o których mowa w ust. 2, oraz dokumenty wymienione w ust. 3.

5. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki udostępnia lokalna albo regionalna instytucja finansowa.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki, spełniający wymogi formalne, podlega zarejestrowaniu w terminie 7 dni od dnia jego wpłynięcia do lokalnej albo regionalnej instytucji finansowej.

2. Zarejestrowane wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie przez lokalną albo regionalną instytucję finansową, w kolejności ich zarejestrowania, w terminie 7 dni od dnia ich zarejestrowania.

3. Pozytywnie oceniony wniosek o udzielenie pożyczki stanowi podstawę do zawarcia umowy pożyczki.

§ 4. 1. Jeżeli wniosek o udzielenie pożyczki nie spełnia wymogów formalnych, lokalna albo regionalna instytucja finansowa wzywa pracownika ubiegającego się o udzielenie pożyczki o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku o udzielenie pożyczki w terminie określonym w ust. 1, wniosek podlega odrzuceniu.

3. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa powiadamia pracownika ubiegającego się o udzielenie pożyczki o odrzuceniu wniosku o jej udzielenie, w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji w tej sprawie.

§ 5. 1. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa niezwłocznie powiadamia pracownika ubiegającego się o udzielenie pożyczki o przyznanej pożyczce.

2. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, lokalna albo regionalna instytucja finansowa dołącza projekt umowy pożyczki.

§ 6. 1. Pracownik, który otrzymał pożyczkę, spłaca ją w 24-miesięcznych ratach, ustalonych w harmonogramie spłat pożyczki, na warunkach określonych w umowie pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Spłata pierwszej raty kapitału pożyczki następuje po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.

§ 7. 1. Podstawę rozliczenia pożyczki, przyznanej pracownikowi, stanowią następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2) finansowo-księgowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą;

3) potwierdzające wykorzystanie środków pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;

4) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pracownik przedkłada lokalnej albo regionalnej instytucji finansowej w terminie 7 dni po upływie terminu określonego w § 6 ust. 2.

3. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa dokonuje rozliczenia pożyczki, na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia spłaty ostatniej raty pożyczki albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o umorzeniu pożyczki, o którym mowa w art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006. O rozliczeniu pożyczki lokalna albo regionalna instytucja finansowa niezwłocznie powiadamia pracownika.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).