ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze i rent wyrównawczych

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych oraz restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wypłacania i refinansowania wynagrodzeń i innych świadczeń, o których mowa w ustawie;

3) szczegółowe zasady przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz wypłacania tego ekwiwalentu, a także szczegółowe zasady refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze oraz rent wyrównawczych;

4) szczegółowe zasady cofnięcia lub czasowego wstrzymania wypłaty przyznanej dotacji budżetowej, zwanej dalej „dotacją”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) emerytach lub rencistach – należy przez to rozumieć emerytów lub rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych oraz wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach tych kopalń;

2) ekwiwalencie – należy przez to rozumieć należny emerytom i rencistom ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

§ 3. Dotacje ustalone w ustawach budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych przeznacza się na:

1) finansowanie:

a) wynagrodzeń przysługujących w okresie korzystania ze świadczenia górniczego oraz stypendium na przekwalifikowanie, wraz z należnymi składkami, o których mowa w ustawie,

b) świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, przysługujących pracownikowi korzystającemu ze świadczenia górniczego, a także świadczeń osłonowych i aktywizujących, wymienionych w art. 45 ustawy,

c) odpisu naliczanego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników korzystających ze świadczenia górniczego oraz korzystającego ze stypendium na przekwalifikowanie,

d) ekwiwalentów dla emerytów i rencistów;

2) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę spoza górnictwa na zakup środków trwałych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

3) refinansowanie przedsiębiorstwu górniczemu kosztów jednorazowych bezpłatnych szkoleń, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy;

4) refinansowanie, pracodawcy spoza górnictwa, kosztów:

a) wynagrodzeń, o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 ustawy, wraz z należnymi składkami,

b) jednorazowych bezpłatnych szkoleń, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy;

5) refundowanie kosztów:

a) deputatów węglowych w naturze,

b) rent wyrównawczych.

§ 4. 1. Dotacja na finansowanie wynagrodzeń przysługujących w okresie korzystania ze świadczenia górniczego oraz stypendium na przekwalifikowanie, a także należnych od tych wynagrodzeń składek, o których mowa w art. 11 ustawy, jest przyznawana na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na dany miesiąc zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) określenie rodzaju uprawnień, o których mowa w ust. 1;

3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje uprawnień, o których mowa w ust. 1;

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa górniczego.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które skorzystały, po raz pierwszy, z uprawnień, o których mowa w ust. 1;

2) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które nabyły uprawnienia do 50% wysokości miesięcznego świadczenia, zgodnie z art. 9 ust. 13 ustawy;

3) oświadczenie, że osoby, które skorzystały po raz pierwszy z uprawnień, o których mowa w ust. 1, spełniają warunki do ich uzyskania oraz że wysokość dotacji określona we wniosku wynika z sumy wynagrodzeń, wraz ze składkami, wypłaconych osobom korzystającym z tych świadczeń.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzymało dotację na cele określone we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie kwot wypłaconych na wynagrodzenia przysługujące na świadczeniach górniczych oraz stypendiach na przekwalifikowanie wraz z należnymi składkami, w tym kwot przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Do rozliczenia miesięcznego należy dołączyć wykaz osób wraz z numerem PESEL, którym:

1) przysługuje uprawnienie do pobierania 50%,

2) przysługuje uprawnienie do pobierania 100%

– wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego;

3) został skrócony okres korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie;

4) wygasło uprawnienie do świadczenia górniczego lub stypendium na przekwalifikowanie.

4. Rozliczenie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. Wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego oraz stypendium na przekwalifikowanie są wypłacane nie później niż w terminie wypłat wynagrodzeń w przedsiębiorstwie górniczym.

§ 7. 1. Dotacja na finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, jest przyznawana na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na dany miesiąc zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) określenie rodzaju świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, ze wskazaniem podstawy uprawnienia do nich;

3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy;

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa górniczego.

3. Do wniosku o przyznanie dotacji na dany miesiąc należy dołączyć oświadczenie, że pracownicy korzystający ze świadczenia górniczego spełniają warunki do uzyskania świadczeń wymienionych we wniosku o przyznanie dotacji.

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzymało dotację na świadczenia, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać wykaz należnych i zrealizowanych świadczeń oraz kwotę w podziale na poszczególne świadczenia, w tym uznaniowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

3. Do rozliczenia miesięcznego należy dołączyć wykaz osób wraz z numerem PESEL, którym przysługuje uprawnienie do finansowania 75 % wysokości należnych świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy.

4. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 9. Świadczenia, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, są wypłacane w terminach określonych przez przedsiębiorstwo górnicze.

§ 10. 1. Dotacja na finansowanie odpisu naliczanego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników korzystających ze świadczenia górniczego oraz stypendium na przekwalifikowanie jest przyznawana w ratach na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie raty dotacji na dany miesiąc zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) liczbę osób korzystających ze świadczenia górniczego oraz stypendium na przekwalifikowanie w danym miesiącu, a także przewidywaną liczbę osób, które będą korzystać z tych uprawnień w poszczególnych miesiącach danego roku;

3) wysokość kwoty raty dotacji liczonej jako 1/12 iloczynu przeciętnej liczby osób korzystających ze świadczenia górniczego oraz stypendium na przekwalifikowanie, w przeliczeniu na pełne etaty, uwzględniając wymiar czasu pracy tych osób przed przejściem na świadczenie górnicze w danym miesiącu;

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa górniczego ubiegającego się o dotację.

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzymało dotację, o której mowa w § 10 ust. 1, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne.

2. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku.

3. Rozliczenie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 12. 1. Dotacje na finansowanie świadczeń wynikających z urlopów górniczych, zasiłków socjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przyznanych do dnia 31 grudnia 2002 r. przyznaje się na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek o dotację zawiera:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) określenie rodzaju uprawnień, o których mowa w ust. 1;

3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje uprawnień, o których mowa w ust. 1;

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dotację.

3. Do wniosku należy dołączyć wykaz osób wraz z numerem PESEL przebywających na urlopach górniczych i zasiłkach socjalnych w danym miesiącu.

4. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone we wniosku, o którym mowa w ust. 1, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne z wykorzystania dotacji.

5. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie kwot wypłaconych na finansowanie świadczeń wynikających z urlopów górniczych, zasiłków socjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przyznanych do dnia 31 grudnia 2002 r.

6. Rozliczenie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 5, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

7. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, są wypłacane nie później niż w terminie wypłat wynagrodzeń w przedsiębiorstwie górniczym.

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo górnicze występuje z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę ekwiwalentu po uzyskaniu od emeryta lub rencisty oświadczenia o rezygnacji z prawa do pobierania deputatu węglowego w naturze.

2. Przedsiębiorstwo górnicze we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość ekwiwalentu i okres, za jaki przysługuje ekwiwalent.

§ 14. 1. Emerytom i rencistom ekwiwalent wypłaca się wraz z wypłatą emerytury lub renty.

2. W pierwszym roku pobierania ekwiwalentu ekwiwalent ten jest wypłacany w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy ilością bezpłatnego węgla należną emerytowi lub renciście a ilością bezpłatnego węgla zrealizowaną u pracodawcy lub byłego pracodawcy do dnia wypłaty ekwiwalentu, pomnożonej przez średnioroczną cenę zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II, ustaloną na podstawie obwieszczenia ministra właściwego do spraw gospodarki ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. W przypadku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 13 ust. 1, po terminie płatności emerytury lub renty ekwiwalent wypłaca się:

1) w terminie płatności emerytury lub renty, przypadającym po dniu zgłoszenia wniosku, lub

2) w następnym terminie płatności emerytury lub renty, jeżeli okres między datą zgłoszenia wniosku a terminem płatności, o którym mowa w pkt 1, jest krótszy niż 30 dni.

4. W przypadku przyznania emerytury lub renty po raz pierwszy ekwiwalent wypłaca się od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstało prawo do emerytury lub renty.

5. W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście ekwiwalent przysługuje po upływie okresu, za który został wypłacony emerytowi lub renciście.

6. W przypadku zbiegu prawa do ekwiwalentu z dwóch lub więcej tytułów wypłaca się tylko jeden ekwiwalent.

7. Wstrzymanie wypłaty emerytury lub renty nie powoduje zawieszenia wypłaty ekwiwalentu, chyba że ustało prawo do emerytury lub renty. W razie wstrzymania wypłaty emerytury lub renty wskutek zawieszenia prawa do tych świadczeń, ekwiwalent wypłaca się kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału.

8. Jeżeli zawieszeniu podlega część renty rodzinnej przyznanej więcej niż jednej osobie, część ekwiwalentu przysługującą pozostałym osobom pobierającym rentę rodzinną wypłaca się wraz z tą rentą.

§ 15. Przy dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, stosuje się odpowiednio.

§ 16. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dotację w ratach miesięcznych na wypłatę ekwiwalentu.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje rozliczenia dotacji miesięcznie i wraz z rozliczeniem przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zbiorcze rozliczenie wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych i rat dotacji.

§ 17. Deputat węglowy w naturze dla emerytów i rencistów, którzy są uprawnieni do jego pobierania, wydaje likwidator kopalni, syndyk masy upadłości albo przedsiębiorstwo, które przejęło obowiązek wydawania tego deputatu.

§ 18. Pracownikom oraz byłym pracownikom kopalń całkowicie likwidowanych, którzy nabyli prawo do pobierania rent wyrównawczych, przyznanych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem albo ugody zawartej pomiędzy kopalnią a pracownikiem, renty wypłaca likwidator kopalni, syndyk masy upadłości albo przedsiębiorstwo, które przejęło obowiązek wypłacania tych rent.

§ 19. 1. Dotację na refundowanie kosztów deputatów węglowych w naturze oraz rent wyrównawczych przyznaje się na wniosek likwidatora, syndyka masy upadłości albo przedsiębiorstwa, które przejęło obowiązek wydawania tych deputatów oraz wypłacania rent wyrównawczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) liczbę osób, którym:

a) wypłacono równowartość należnego deputatu węglowego,

b) wydano węgiel w naturze lub

c) wypłacono renty wyrównawcze;

3) kwotę dotacji;

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które otrzymały:

a) równowartość należnego deputatu węglowego,

b) węgiel w naturze, z określeniem jego ilości, lub

c) renty wyrównawcze.

3. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone we wniosku, o którym mowa w ust. 1, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne przyznanej dotacji.

4. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku.

5. Rozliczenie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 4, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 20. 1. Dotację na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę spoza górnictwa na zakup środków trwałych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, przyznaje się na wniosek pracodawcy spoza górnictwa złożony za pośrednictwem przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa, w tym:

a) numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

b) numer identyfikacji podatkowej NIP,

c) oznaczenie formy prawnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo górnicze dołącza informacje określone w art. 16 ust. 3 pkt 2–4 ustawy, a także, przekazane przez pracodawcę spoza górnictwa, kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń byłego pracownika powierzchni przedsiębiorstwa górniczego zatrudnionego na utworzonym miejscu pracy oraz opłacenie składek od tych wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. Środki z dotacji na cele określone w ust.1 przedsiębiorstwo górnicze przekazuje pracodawcy spoza górnictwa w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzymało dotację, o której mowa w § 20 ust. 1, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne przyznanej dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku.

3. Rozliczenie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 22. 1. Dotacja na refinansowanie przedsiębiorstwu górniczemu kosztów jednorazowych bezpłatnych szkoleń, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, jest przyznawana na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) określenie rodzaju szkoleń i czasu ich trwania;

3) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które w trakcie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie korzystają lub będą korzystały z danego rodzaju szkolenia;

4) ogólny koszt szkolenia;

5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa górniczego.

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzymało dotację na refinansowanie kosztów jednorazowych bezpłatnych szkoleń, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne z przyznanej dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie wypłaconych kwot dotacji na refinansowanie kosztów jednorazowych bezpłatnych szkoleń, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.

3. Rozliczenie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 24. 1. Dotację na refinansowanie kosztów wynagrodzeń, o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 ustawy, wraz z należnymi składkami od tych wynagrodzeń, przyznaje się na wniosek pracodawcy spoza górnictwa złożony za pośrednictwem przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa ubiegającego się o dotację, w tym:

a) numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

b) numer identyfikacji podatkowej NIP,

c) oznaczenie formy prawnej;

3) liczbę osób, którym wypłacono wynagrodzenia, o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 ustawy, wraz z określeniem okresu, na jaki zawarto z tymi osobami umowy o pracę;

4) kwotę dotacji;

5) wykaz osób wraz z numerem PESEL, którym wypłacono po raz pierwszy wynagrodzenia, o których mowa w art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 oraz art. 17 ust. 3 ustawy;

6) wysokość wypłaconych wynagrodzeń, o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 ustawy;

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa górniczego, za pośrednictwem którego składany jest wniosek o dotację;

8) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania pracodawcy spoza górnictwa ubiegającego się o dotację.

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzymało dotację na refinansowanie kosztów wynagrodzeń, o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 ustawy, wraz z należnymi składkami od tych wynagrodzeń, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, wraz z należnymi składkami, w tym kwot przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Rozliczenie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 26. 1. Dotacja na refinansowanie kosztów jednorazowych bezpłatnych szkoleń, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, jest przyznawana, na wniosek pracodawcy spoza górnictwa złożony za pośrednictwem przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa, w tym:

a) numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

b) numer identyfikacji podatkowej NIP,

c) oznaczenie formy prawnej;

3) określenie rodzaju szkoleń i czasu ich trwania;

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które korzystają lub będą korzystały z danego rodzaju szkolenia;

5) ogólny koszt szkolenia;

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa górniczego;

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania pracodawcy spoza górnictwa.

§ 27. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, o której mowa w § 26 ust. 1, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenia miesięczne i roczne z przyznanej dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku.

3. Rozliczenie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 28. 1. Rozliczenia miesięczne i roczne określone w rozporządzeniu są sporządzane w terminach:

1) do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – rozliczenie miesięczne;

2) do dnia 20 lutego roku następującego po rozliczanym roku budżetowym – rozliczenie roczne.

2. Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, wraz z miesięcznymi rozliczeniami, stanowią podstawę do dokonywania wypłaty raty dotacji na miesiąc następujący po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy raty dotacji otrzymywanej na miesiąc grudzień.

§ 29. Minister właściwy do spraw gospodarki czasowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji w przypadku, gdy podmiot, który otrzymał dotację, nie przedłożył w wyznaczonym terminie rozliczeń, o których mowa w rozporządzeniu.

§ 30. 1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli podmiot, który otrzymał dotację, wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Dotacja wykorzystana w sposób określony w ust. 1 podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek:

1) z którego została pobrana, jeżeli zwrot następuje w tym samym roku, w którym została pobrana;

2) bieżący-subkonto dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli zwrot następuje w następnym roku.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się od dnia przekazania dotacji przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 31. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi podlega ta część dotacji, wraz z odsetkami, która została nadmiernie pobrana.

§ 32. 1. Środki z dotacji, przyznane na cele określone w rozporządzeniu, są przekazywane na rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez podmiot otrzymujący dotację i podlegają odrębnej ewidencji.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się wyłącznie w zakresie, w jakim zostały udzielone.

§ 33. Tracą moc rozporządzenia Ministra Gospodarki:

1) z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 613 oraz z 2002 r. Nr 69, poz. 638);

2) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2071).

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).