ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dystrybutor do sprzedaży estrów stanowiących samoistne paliwo silnikowe oznacza się umieszczonym w widocznym miejscu na dystrybutorze znakiem identyfikacji wizualnej.

2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa w ust. 1, jest prostokąt o minimalnej długości boków 50 mm i 120 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się oznaczenie BIOESTER w kolorze białym.

§ 2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa w § 1, oznacza się również pistolet nalewczy wykorzystywany do nalewania estrów stanowiących samoistne paliwo silnikowe.

§ 3. 1. Dystrybutor do sprzedaży biopaliw ciekłych innych niż estry stanowiące samoistne paliwo silnikowe oznacza się:

1) powszechnie stosowanym symbolem oznaczającym rodzaj paliwa ciekłego stanowiącego składnik biopaliwa ciekłego sprzedawanego z dystrybutora;

2) umieszczonym w widocznym miejscu na dystrybutorze znakiem identyfikacji wizualnej;

3) umieszczonym w widocznym miejscu napisem składającym się z:

a) symbolu BIO,

b) wyrażonej w procentach całkowitej liczby oznaczającej procentową ilość biokomponentu zawartego w biopaliwach ciekłych.

2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest kwadrat o minimalnej długości boku 50 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się symbol BIO w kolorze białym.

§ 4. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, oznacza się również pistolet nalewczy wykorzystywany do nalewania biopaliw ciekłych innych niż estry stanowiące samoistne paliwo silnikowe.

§ 5. Poza minimalnymi wymiarami znaków identyfikacji wizualnej, o których mowa w § 1 i § 3 ust. 1 pkt 2, możliwe jest stosowanie innych, proporcjonalnie większych, wymiarów, w zależności od wielkości powierzchni, na której umieszcza się znak.

§ 6. Wymiar znaków identyfikacji wizualnej, o których mowa w § 1 i § 3 ust. 1 pkt 2, nie może być mniejszy niż wymiar znaków stosowanych do oznaczenia innych rodzajów paliw będących w sprzedaży na tej samej stacji paliw.

§ 7. Wymiar czcionki napisu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, nie może być mniejszy niż wymiar czcionki symbolu BIO będącego składnikiem znaku identyfikacji wizualnej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej, gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).