ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kątach Rybackich od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Granicę portu morskiego w Kątach Rybackich od strony lądu ustala się, jak następuje:

Począwszy od punktu 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 539/1, na styku działek nr 539/1, 787/13 i 787/5, granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez trzcinowiska do punktu 2, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 537, na styku granic działek nr 537, 534 i 787/5.

W punkcie 2 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr 537 i 534 do punktu 3 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 534.

W punkcie 3 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 4, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 534, na styku granic działek nr 534, 537 i 536.

W punkcie 4 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą działek nr 537, 538, 539/1 i 539/2 z południową granicą działki nr 536 do punktu 5, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 539/2, na styku granic działek nr 539/2, 536, 540 i 541.

W punkcie 5 granica skręca w kierunku południowym i biegnie granicą działek nr 539/2 i 541 do punktu 6, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 541, na styku granic działek nr 541, 539/1 i 539/2.

W punkcie 6 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą działek nr 541 i 539/1 do punktu 7, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 539/1, na styku granic działek nr 539/1, 541 i 542.

W punkcie 7 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnią granicą działki nr 539/1 do punktu 8, zlokalizowanego na linii brzegowej Zalewu Wiślanego, we wschodnim narożniku działki nr 539/1.

Od punktu 8 granica biegnie wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego w kierunku południowo-zachodnim do punktu 9, zlokalizowanego na styku linii brzegowej Zalewu Wiślanego z obudową nabrzeża wschodniego, i dalej wzdłuż wschodniej krawędzi obudowy nabrzeża wschodniego przez punkt 10, a następnie po południowej krawędzi zabudowy nabrzeża wschodniego biegnie do punktu 11 zlokalizowanego w południowym narożniku nabrzeża wschodniego.

Od punktu 11 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu początkowego 1 i zamyka wejście do portu w Kątach Rybackich.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamania od 1 do 11 granicy odlądowej dla portu morskiego Kąty Rybackie podano w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 84, WGS-84):


Nr punktu cp — szerokość geograficzna A. — długość geograficzna
1

54°20'23.82”

19°14'14.58”

2

54°20'26.21”

19°14'07.86”

3

54°20'26.43”

19°14'08.65”

4

54°20'27.64”

19°14'07.51”

5

54°20'30.63”

19°14'17.15”

6

54°20'30.26”

19°14'17.38”

7

54°20'30.68”

19°14'19.19”

8

54°20'27.40”

19°14'23.62”

9

54°20'25.14”

19°14'21.86”

10

54°20'24.71”

19°14'21.84”

11

54°20'24.54”

19°14'21.36”


§ 3. Linia przebiegu granicy, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapie w skali 1:1000, która jest dostępna do wglądu w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz Urzędzie Gminy w Sztutowie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kątach Rybackich (Dz. U. Nr 12, poz. 72) zachowane w mocy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125).