ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wzoru licencji połowowej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór licencji połowowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzoru licencji połowowej (Dz. U. Nr 125, poz. 1312).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).