ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732 i Nr 120, poz. 818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do uznawania kwalifikacji w następujących zawodach regulowanych związanych z bezpieczeństwem morskim:

1) młodszy marynarz pokładowy;

2) marynarz wachtowy;

3) starszy marynarz;

4) oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;

5) starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;

6) starszy oficer na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;

7) kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;

8) kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;

9) oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej;

10) kapitan żeglugi przybrzeżnej;

11) szyper 2 klasy w żegludze krajowej;

12) szyper 1 klasy w żegludze krajowej;

13) młodszy motorzysta;

14) motorzysta wachtowy;

15) oficer mechanik;

16) oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;

17) II oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW;

18) II oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;

19) starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW;

20) starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;

21) oficer elektroautomatyk okrętowy;

22) rybak rybołówstwa morskiego;

23) starszy rybak rybołówstwa morskiego;

24) szyper 2 klasy rybołówstwa morskiego;

25) szyper 1 klasy rybołówstwa morskiego;

26) pilot morski;

27) pilot pełnomorski;

28) młodszy kucharz okrętowy;

29) kucharz okrętowy.

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do uznawania kwalifikacji w następujących zawodach regulowanych związanych z wykonywaniem prac podwodnych:

1) nurek III klasy;

2) nurek II klasy;

3) nurek I klasy;

4) nurek saturowany,

5) kierownik prac podwodnych II klasy;

6) kierownik prac podwodnych I klasy;

7) operator systemów nurkowych.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007) w zakresie § 1 pkt 1 oraz części dotyczącej zawodów regulowanych związanych z bezpieczeństwem morskim, zawartych w wykazie zawodów regulowanych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).