ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 i Nr 238, poz. 2402 oraz z 2005 r. Nr 87, poz. 745 i Nr 113, poz. 958) w załączniku „Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1)  w części „SPIS TREŚCI” wyrazy:

„DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane”,

zastępuje się wyrazami:

„DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 — wydatki limitowane

DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 — wydatki nielimitowane”,

2)  w tabeli „OBJAŚNIENIE POJĘĆ”:

a) część tabeli w brzmieniu:


Beneficjent

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

W Priorytecie II i Działaniu 3.4 ZPORR Beneficjent pełni rolę ostatecznego odbiorcy/projektodawcy w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 43 8/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z 03.03.2001 r.).

W Priorytecie I, III (z wyjątkiem działania 3.4) oraz Priorytecie IV Beneficjent pełni rolę Beneficjenta Końcowego w rozumieniu art. 9 (1) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999).

Beneficjenci, o których mowa w Priorytecie I oraz Priorytecie III (z wyjątkiem działania 3.4) konsumują katalog Beneficjentów Końcowych, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745).


skreśla się,

b) część tabeli w brzmieniu:


Beneficjent końcowy

[Finał Beneficiary]

Zgodnie z art. 9 (1) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999), to: instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie realizacji projektu. W przypadku programów pomocy stosownie do art. 87 Traktatu WE i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc.


otrzymuje brzmienie:


Beneficjent końcowy

[Finał Beneficiary]

Podmioty określone w art. 9 (1) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999). Dla priorytetu 2 i działania 3.4 Beneficjenci końcowi pełnią rolę Instytucji Wdrażających w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.


c) część tabeli w brzmieniu:


Instytucja Wdrażająca

[Implementing Authority]

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju - podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizację działania w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy z instytucją zarządzającą. W Priorytecie II oraz działaniu 3.4 ZPORR Instytucja Wdrażająca pełni rolę Beneficjenta Końcowego w rozumieniu art. 9 (1) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych


skreśla się,

d) po części tabeli w brzmieniu:


Operacje Projekt lub czynność podejmowana lub zlecana przez beneficjentów pomocy (synonim projektu)

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


Ostateczny odbiorca (beneficjent)

W rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 43 8/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. U. WE L 63 z 03.03.2001 r.). W Priorytecie II i Działaniu 3.4 ZPORR ostateczny odbiorca pełni rolę beneficjenta


3)  w części „WYKAZ SKRÓTÓW” po wyrazach: „RP Rzeczpospolita Polska” dodaje się wyrazy „RPO Regionalne Programy Operacyjne (16 Regionalnych Programów Operacyjnych i Regionalny Program Operacyjny Spójność Terytorialna i Konkurencyjność Regionów)”,

4)  w ROZDZIALE III. „SYNTEZA Z OCENY EX-ANTE” część „PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA” otrzymuje brzmienie:

„Działania przewidziane do realizacji w ramach priorytetu są pragmatyczne i powinny okazać się skuteczne.

Działanie 4.1: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane:

Działanie 4.1, które będzie służyć finansowaniu kosztów osobowych pracowników odpowiedzialnych za monitoring programu zostało słusznie wyposażone w najwyższy budżet. Koszty te pochłoną zdecydowaną większość alokowanych środków. Należy pamiętać o konieczności opłacania pracowników do co najmniej 31 grudnia 2008 r. Po upływie tego terminu, operacje związane z ostatnimi płatnościami realizowane w chwili wystąpienia z wnioskiem o płatność końcową - to znaczy w chwili zakończenia programu - będą musiały zostać przeprowadzone przez osoby wynagradzane ze środków innych niż środki pomocy technicznej, chyba że dla zachowania ciągłości programów część środków zostanie przesunięta na kolejny okres programowania.

Pokrycie wkładu krajowego stanowić mogą koszty wynagrodzeń pracowników administracji państwowej i samorządów terytorialnych uczestniczących we wdrażaniu Funduszy Strukturalnych. Działanie przewiduje wspieranie paneli ekspertów. Nie należy zapominać, iż eksperci zostaną zaangażowani w prace przez cały okres programowy w znaczącym wymiarze czasu. Z tego względu zaleca się oszacowanie w najkrótszym możliwym czasie kosztów świadczeń ekspertów tym bardziej, że ci ostatni zastanawiają się obecnie nad swoim przyszłym statusem.

Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane

Działanie 4.2. służyć ma finansowaniu kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu. Celowe wydaje się również sfinansowanie szkoleń, które zapewnią wysokie kwalifikacje personelu zaangażowanego we wdrażanie funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Ważne jest także dostarczenie wsparcia eksperckiego i wsparcia procesu ewaluacji.

Warunkiem niezbędnym dla efektywnego wdrażania programu jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry, jak również odpowiedniego wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, dlatego też zasadne jest, iż dla działania tego przeznaczono dosyć wysoki budżet.

Działanie 4.3: Działania informacyjne i promocyjne:

Działanie w sposób szczegółowy i wyczerpujący opisuje zaplanowane działania i wydaje się, że powinno być skuteczne.

Działania informacyjne skierowane do beneficjentów ostatecznych i partnerów lokalnych stanowią jeden z warunków powodzenia programu. Dostarczenie wszystkim zainteresowanym informacji na temat możliwości uzyskania pomocy musi być postrzegane jako działanie o zasadniczym znaczeniu. Bardzo pozytywne skutki mogłyby przynieść również działania informacyjne ukierunkowane na wybrane grupy (środowiska uniwersyteckie, studenci, licealiści), przybierające postać seminariów tematycznych poświęconych wkładowi UE w polską politykę regionalną.”;

5) w ROZDZIALE IV „OPIS PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ” wprowadza się następujące zmiany:

a) tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.1” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.1


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Nazwa działania Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Nazwa poddziałania Infrastruktura drogowa Infrastruktura transportu publicznego
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 312 317,319
Numer działania 1.1
Numer poddziałania 1.1.1 1.1.2
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca

Beneficjenci końcowi

Wojewoda

1. Jednostki samorządu terytorialnego.

1. Gmina, miasto na prawach powiatu.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu.

4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75% 75%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 1 006 469 953
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 754 857 682
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 251612 271
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 1 000 000
Indyka tywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

b) w DZIAŁANIU 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska”:

- tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.2” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.2


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Nazwa działania Infrastruktura ochrony środowiska
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 332,341,343,344,345,353
Numer działania 1.2
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.

4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska.

5. Organy administracji rządowej w województwie.

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

7. Spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje na realizację projektów infrastrukturalnych oraz projektów dotyczących poprawy jakości zarządzania środowiskiem i poprawy dostępu do informacji o środowisku
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych publicznych na poziomie projektu 75% 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto 35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 411053 560
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 308 286 948
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 102 766 612
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 4 000 000
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

- w części „Rodzaje beneficjentów”:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3- Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.”,

— dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.”,

c) w DZIAŁANIU 1.3 — „Regionalna infrastruktura społeczna”:

- Tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.3” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.3


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Nazwa działania Regionalna infrastruktura społeczna
Nazwa poddziałania Regionalna infrastruktura edukacyjna Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 36, 183
Numer działania 1.3
Numer poddziałania 1.3.1 1.3.2
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Samorząd województwa.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Szkoły wyższe.
4. Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym.
5. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowo-badawczym w powiązaniu ze szkołą wyższą.
6. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk.

1. Zakłady opieki zdrowotnej -opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie), dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd województwa, powiat, akademia medyczna, minister właściwy do spraw zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, właściwy minister.
2. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, woj ewódzkiego.
3. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego.
4. Spółki Prawa handlowego utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3 oraz ministra właściwego, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.
5. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.
6. Regionalne centra krwiodawstwa

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75 % wydatków kwalifikowalnych
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 324 055 733
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 243 041 800
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 81013 933
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 20 955 163
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

-  w PODDZIAŁANIU 1.3.1 - „Regionalna infrastruktura edukacyjna” część „RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW otrzymuje brzmienie:

„W ramach tego poddziałania będą realizowane projekty mające na celu polepszenie infrastruktury społeczno-edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym. Podmioty realizujące projekty w ramach poddziałania muszą prowadzić działalność zgodnie z ustawą z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) lub ustawą z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.).

Realizowane w ramach poddziałania projekty obejmują między innymi:

1. Budowę nowych lub rozbudowę, przebudowę istniejących obiektów dydaktycznych, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek, infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek, i obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo--badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym oraz obiektów naukowo--badawczych w szkołach wyższych. Powyższe projekty stanowić będą główny rodzaj inwestycji wspieranych w ramach działania zgodnie z głównym celem ZPORR, jakim jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego.

2. Budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów sportowych w szkołach wyższych lub kampusach.

3. Budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury technicznej i sanitarnej w szkołach wyższych.

4. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1-3.

5. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1-3.”,

d) w DZIAŁANIU 1.4. „Rozwój turystyki i kultury”:

-   tabela: „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.4” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.4


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Nazwa działania Rozwój turystyki i kultury
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 354,171,172,173
Numer działania 1.4
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Regionalne organizacje turystyczne niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
4. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.
5. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne, dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej.
6. Organy administracji rządowej w województwie.
7. Przedsiębiorstwa państwowe działające non-profit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego.
8. Spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75% 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto 35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 260 087 360
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 195 065 520
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 65 021 840
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 13 192 311
Indykatywny udział środków UE kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

- tabela ..WSKAŹNIKI MONITORINGU otrzymuje brzmienie:

DZIAŁANIE 1.4 ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY


Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika
Produkty

1. Liczba projektów każdego typu (kultura, turystyka) (szt.)
2. Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych (szt.)*
3. Powierzchnia odremontowanych obiektów zabytkowych (m2)
4. Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych (szt.)
5. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku (szt.)
6. Powierzchnia nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej/turystycznej (m2)
7. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne i turystyczne (szt.)
8. Liczba nowych lub zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej (szt.)
9. Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne (ha)

60
12
80 000
10
8

120 000
16
4
100
Rezultaty

1. Liczba turystów krajowych i zagranicznych (osoby)
2. Liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych (osoby)
3. Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych (wystaw, spektakli itp.) w obiektach zabytkowych oraz nowych i zmodernizowanych obiektach infrastruktury kulturalnej (szt.)
4. Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i związanej z aktywnymi formami wypoczynku (osoby)
5. Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych, w tym ilość nowych miejsc pracy dla kobiet (szt.)
6. Liczba osób korzystających z informacji turystycznej i kulturalnej (zapytania)

+5%
+5%
150

60 000

380/280

500 000
Oddziaływanie

1. Liczba nowych przedsiębiorców w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji (szt.)
2. Dochody jst z turystyki i kultury (tys. PLN)

60
+5%

* Zabytek — nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową - art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390).,

e) W DZIAŁANIU 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.5” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.5


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Nazwa działania Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 321,322,323
Numer działania 1.5
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Szkoły wyższe.
4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w których udziałowcami są wyłącznie jednostki publiczne wymienione w pkt 1, 2 i 3.
5. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym policja, straż pożarna.
6. Urzędy Wojewódzkie.
7. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, jak również kościoły i związki wyznaniowe.
8. Jednostki wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych.
9. Jednostki publiczne prowadzące działalność badawczo--rozwojową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ), które tworzą i rozbudowują infrastrukturę techniczną pod warunkiem, że jest zagwarantowany do niej otwarty dostęp dla wszystkich podmiotów. 10. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 124 561 787
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 93 421 340
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 31 140 447
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 9 150 000
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

f) w DZIAŁANIU 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”:

- tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.6” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.6


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Nazwa działania Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 317,319
Numer działania 1.6
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi Następujące kategorie beneficjentów końcowych z aglomeracji powyżej 500 rys. mieszkańców -warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej, poznańskiej, górnośląskiej, trój miejskiej, wrocławskiej: 1) gmina, miasto na prawach powiatu, 2) związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu, związek międzygminny lub Skarb Państwa, 4) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego
Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 50 % wydatków kwalifikowanych
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 335 789 316
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 167 894 658
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)* 167 894 658
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 2 000 000
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 50,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 50,00 %

* Kwota ta może obejmować również wkład z budżetu państwa.

- część ..POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFRR:

- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

dopuszcza się możliwość współfinansowania ze środków budżetu państwa.”,

g) w DZIAŁANIU 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”:

-   w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.1” w części „Beneficjenci Ostateczni” po tiret siódmym dodaje się tiret ósme w brzmieniu:

„- lekarze i lekarze dentyści 3) ,”,

-   w części BENEFICJENT OSTATECZNY po tiret siódmym dodaje się tiret ósme w brzmieniu:

„- lekarze i lekarze dentyści,”,

h) w DZIAŁANIU 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”:

-   tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.2” otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Nazwa działania Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 23
Numer działania 2.2
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) Samorząd Województwa/ Urząd Marszałkowski 4)
Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci) I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:

1. W przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych: Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne; związki, porozumienia i stowarzyszenia organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne przygotowują projekt dla uczniów szkół, dla których są organem prowadzącym. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem prowadzącym lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub społecznym. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat, refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki lub w formie zaliczkowej), przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.

2. W przypadku ponadgimnazialnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej:

Organy dotujące 5) , związki, porozumienia i stowarzyszenia organów dotujących zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne przygotowują projekt dla uczniów szkół, dla których są organem dotującym. Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem dotującym. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat, refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki lub w formie zaliczkowej), przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.

II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:

Powiaty, związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów. Powiat może przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do podległych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub społecznym lub do organizacji pozarządowych działających w regionie, wybranych zgodnie z obowiązującym prawem. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, wypłatę stypendiów lub refundację kosztów, np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych przez studentów związanych z pobieraniem nauki, przechowywanie dokumentacji związanych z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.

Beneficjenci Ostateczni I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:

uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 6) , z obszarów wiejskich 7) , miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, posiadający stałe zameldowanie na tych obszarach lub w miastach, podejmujący naukę lub uczący się w szkole 8) umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania 9) .

Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych 10) .
W przypadku szkół artystycznych do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o starym zameldowaniu na obszarach wiejskich (za obszary wiejskie uznaje się obszary poza granicami administracyjnymi miast), w miastach do 5 rys. mieszkańców, w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół artystycznych kończących się maturą. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.
II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:

studenci pochodzący z obszarów zmarginalizowanych”' (stałe zameldowanie na terenie powiatu będącego ostatecznym odbiorcą (beneficjentem)), w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 12) . Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania. Wsparcie udzielone zostanie studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej.
Rodzaje kwalifikujących się projektów I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
- stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej lub refundacji kosztów, np. zakwaterowania, dojazdów, poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Alternatywnym sposobem udzielania pomocy stypendialnej może być uruchomienie systemu zaliczkowego wypłacania transz stypendium w ramach ogólnej kwoty stypendium przyznanej danemu uczniowi. Wielkość transzy powinna odpowiadać miesięcznej wysokości stypendium. Wypłata kolejnej transzy będzie możliwa po rozliczeniu się przez ucznia (faktury, rachunki, inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków) z otrzymanych wcześniej środków. W przypadku nierozliczenia przez ucznia pierwszej i kolejnych transz stypendium, wypłata nie będzie kontynuowana, a kwota stypendium przyznana danemu uczniowi pomniejszona o wypłaconą transzę zostanie przyznana kolejnej osobie z listy rezerwowej (utworzonej przez Ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) w momencie naboru uczestników projektu). O wyborze formy przekazywania stypendium decyduje Ostateczny odbiorca (beneficjent).

II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów

- stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Stypendia będą przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów, np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki
Maksymalny udział środków EFS (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 176 311 589
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 121 711 589
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 54 600 000
Wielkość środków prywatnych (w EUR) 0
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania Projekty typu I ok. 70 % Projekty typu II

75%

Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania ok. 30 % 25%

- część RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW otrzymuje brzmienie:

„Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/ akademickim, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:

I.  Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:

stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej lub refundacji kosztów, np. zakwaterowania, dojazdów, poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Alternatywnym sposobem udzielania pomocy stypendialnej może być uruchomienie systemu zaliczkowego wypłacania transz stypendium w ramach ogólnej kwoty stypendium przyznanej danemu uczniowi. Wielkość transzy powinna odpowiadać miesięcznej wysokości stypendium. Wypłata kolejnej transzy będzie możliwa po rozliczeniu się przez ucznia (faktury, rachunki, inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków) z otrzymanych wcześniej środków. W przypadku nierozliczenia przez ucznia pierwszej i kolejnych transz stypendium, wypłata nie będzie kontynuowana, a kwota stypendium przyznana danemu uczniowi pomniejszona o wypłaconą transzę zostanie przyznana kolejnej osobie z listy rezerwowej (utworzonej przez Ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) w momencie naboru uczestników projektu). O wyborze formy przekazywania stypendium decyduje Ostateczny odbiorca (beneficjent).

II.    Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów

stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów,

którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia będą przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów, np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki.”,

- w części „BENEFICJENCI” pkt „I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych:

- Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne; związki, porozumienia i stowarzyszenia organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne przygotowują projekt dla uczniów szkół, dla których są organem prowadzącym. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem prowadzącym lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym i społeczym. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat, refundację kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki lub w formie zaliczkowej), przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.

2. W przypadku ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej:

- Organy dotujące, związki, porozumienia i stowarzyszenia organów dotujących zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne przygotowują projekt dla uczniów szkół, dla których są organem dotującym. Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem dotującym. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat, refundację kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki lub w formie zaliczkowej), przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.”,

- część „BENEFICJENT OSTATECZNY” otrzymuje brzmienie:

„I. Wspieranie rozwoju edukacyjneRo młodzieży wiejskiej:

uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnejl2), z obszarów wiejskich^, miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 rys. do 20 rys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, posiadający stałe zameldowanie na tych obszarach lub w miastach, podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania. Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/ maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych 13) .

W przypadku szkół artystycznych do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o stałym zameldowaniu na obszarach wiejskich (za obszary wiejskie uznaje się obszary poza granicami administracyjnymi miast), w miastach do 5 tys. mieszkańców, w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół artystycznych kończących się maturą. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i  kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.

II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:

studenci pochodzący z obszarów zmarginalizowanych”' (stałe zameldowanie na terenie powiatu będącego ostatecznym odbiorcą (beneficjentem), w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o  wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania. Wsparcie udzielone zostanie studentom szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.”,

i) w DZIAŁANIU 2.3. „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”:

- tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.3” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.3


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Nazwa działania Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 24
Numer działania 2.3
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) Samorząd Województwa / WUP 14)
Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)

1. Jednostki samorządu terytorialnego. 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów). 3. Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie (w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Centrum Doradztwa Rozwoju Rolniczego w Brwinowie wraz z oddziałami) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. 4. Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 5. Organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym. 6. Samorządy gospodarcze i zawodowe. 7. Podmioty prowadzące działalność gospodarcząl5). 8. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: 1) publiczne służby zatrudnienia; 2) OHP; 3) agencje zatrudnienia; 4) instytucje szkoleniowe; 5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia). 9. Szkoły wyższe. 10. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-9

Beneficjenci Ostateczni Mieszkańcy obszarów wiejskich 16) i miast do 20 tysięcy mieszkańców - rolnicy i domownicy 17) , z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie 18) chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaje kwalifikujących się projektów

1. Szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności

i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem.

2. Pośrednictwo pracy na terytorium RP.

3. Informacj a zawodowa.

4. Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym.

Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.

5. Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Beneficjentami pomocy publicznej udzielanej na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa), którym udzielana będzie pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy, na których zostaną zatrudnione osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 20 tysięcy mieszkańców - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:

- rozporządzeniem Rady (WE) nr 2204/20/WE z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002) oraz

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) pochodzą spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali 19) , stoczniowego

Maksymalny udział środków EFS (%) w wydatkach kwaliflkowalnych na poziomie projektu 75 %
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 72 562 119
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 54 421 589
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 18 140 530
Wielkość środków prywatnych (w EUR) 1 451 242
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikował nych na poziomie działania 75%
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25%

- w części RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Beneficjentami pomocy publicznej udzielanej na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa), którym udzielana będzie pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy, na których zostaną zatrudnione osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 20 tysięcy mieszkańców - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:

-  rozporządzeniem Rady (WE) nr 2204/20/WE z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002) oraz

-  rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) pochodzą spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali, stoczniowego.”,

- w części BENEFICJENCI”:

- - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3- Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie (w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Centrum Doradztwa Rozwoju Rolniczego w Brwinowie wraz z oddziałami) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.”

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 15) ”,

- część BENEFICJENCI OSTATECZNI otrzymuje brzmienie:

„Mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.”,

j) w DZIAŁANIU 2.4. „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”:

-  tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.4” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.4.


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Nazwa działania Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyj nymi
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 24
Numer działania 2.4
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) Samorząd Województwa / WUP 20)
Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)

1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).
3. Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
4. Organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym.
5. Samorządy gospodarcze i zawodowe.
6. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:
1) publiczne służby zatrudnienia,
2) OHP,
3) agencje zatrudnienia,
4) instytucje szkoleniowe,
5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).
7. Szkoły wyższe.
8. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
9. Partnerstwa podmiotów wymienionych w ust. 1 -8

Beneficjenci Ostateczni Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do: - pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedoryczących pracowników 22) , osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, osób, które utraciły pracę z przyczyn niedoryczących pracowników, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Sektory podlegające procesom restrukturyzacji, istotne z punktu widzenia gospodarki danego regionu, zostaną zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaje kwalifikujących się projektów

1. Szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem.

2. Pośrednictwo pracy na terytorium RP.

3. Informacja zawodowa.

4. Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.

5. Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Beneficjentami pomocy publicznej udzielanej na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa), którym udzielana będzie pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy, na których zostaną zatrudnieni pracownicy przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:

rozporządzeniem Rady (WE) nr 2204/20/WE z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002) oraz

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) pochodzą spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali, stoczniowego 23)
Maksymalny udział środków EFS (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75 %
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 98 532 127
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 73 898 828
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 24 633 299
Wielkość środków prywatnych (w EUR) 1 978 976
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25 %

- w części RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Beneficjentami pomocy publicznej udzielanej na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa), którym udzielana będzie pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy, na których zostaną zatrudnieni pracownicy przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:

- rozporządzeniem Rady (WE) nr 2204/20/WE z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002) oraz

-rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) pochodzą spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali, stoczniowego.”,

- część BENEFICJENCI otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2.  Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

3.  Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

4.  Organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym.

5.  Samorządy gospodarcze i zawodowe.

6.  Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:

1) publiczne służby zatrudnienia,

2) OHP,

3) agencje zatrudnienia,

4) instytucje szkoleniowe,

5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),

7.  Szkoły wyższe.

8. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

9. Partnerstwa podmiotów wymienionych w ust. 1-8.”,

- część Beneficjenci Ostateczni otrzymuje brzmienie:

„Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do:

pracowników przemysłów zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia,

-   pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 24) ,

-   osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,

osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Sektory podlegające procesowi restrukturyzacji, istotne z punktu widzenia gospodarki danego regionu, zostaną zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.”

- w cześci „WSKAŹNIKI MONITORINGU w części „Rezultaty” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy w ogólnej liczbie korzystających z projektów (%) - w tym: mężczyźni/kobiety (%)”,

k) w DZIAŁANIU 3.1. „Obszary wiejskie”:

- tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.1” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.1


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny
Nazwa działania Obszary wiejskie
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 312,332,341,343,344,345,171,172,354,353
Numer działania 3.1
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Samorząd gminny i powiatowy.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione w pkt 1 i 2.
4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
5. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.
6. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe.
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75% 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto 35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 478 563 226
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 358 922 419
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 119 640 806
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 4 000 000
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

w części RODZAJE BENEFICJENTÓW ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.”,

l) w DZIAŁANIU 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”:

- część „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.2” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.2


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny
Nazwa działania Obszary podlegające restrukturyzacji
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 164,171,172,312,332,341,343,344,345,354
Numer działania 3.2
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Gmina, powiat.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione w pkt 1 i 2.
4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
5. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.
6. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu - 75 % - 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto - 35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 146 719 412
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 110 039 559
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 36 679 853
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 2 000 000
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

- w części ..RODZAJE BENEFICJENTÓW ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.”,

m) w DZIAŁANIU 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”

tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.3” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.3


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny
Nazwa działania Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Nazwa poddziałania Rewitalizacja obszarów miejskich Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powój skowych
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 164,352,353 164,351,353
Numer działania 3.3 3.3
Numer poddziałania 3.3.1 3.3.2
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Gmina, miasto na prawach powiatu.
2. Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji:
a) spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd województwa,
b) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu,
c) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych,
d) organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe
e) spółdzielnie mieszkaniowe,
f) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,
g) szkoły wyższe,
h) wspólnoty mieszkaniowe 25)

1. Gmina, miasto na prawach powiatu, powiat.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Następuj ące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji:
a) spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 i 2 lub samorząd województwa,
b) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat,
c) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych,
d) organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe,
e) spółdzielnie mieszkaniowe,
f) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,
g) szkoły wyższe,
h) wspólnoty mieszkaniowe 26)

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75% 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto 35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 128 619 702
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 96 464 776
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 32 154 925
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 9 273 954
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

n) w DZIAŁANIU 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny
Nazwa Działania Mikroprzedsiębiorstwa
Nazwa Poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 161,163
Numer Działania 3.4
Numer Poddziałania nie dotyczy
Czas trwania Działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) Samorząd Województwa/Urząd Marszałkowski 27)
Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci) Podmioty, które prowadzą mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykluczając mikroprzedsiębiorstwa oparte na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym, a ponadto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro
Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Refinansowanie części wydatków kwalifikowalnych specjalistycznych usług doradczych oraz inwestycji
Wsparcie finansowe ogółem dla Działania (w EUR) 75 328 559
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 56 494 658
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 18 833 901
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 61 630 536
Indykatywny udział środków UE (%) w środkach publicznych na poziomie działania 75%
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych na poziomie działania 25%

o) w DZIAŁANIU 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.5” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.5


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Rozwój Lokalny
Nazwa Działania Lokalna infrastruktura społeczna
Nazwa poddziałania Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Dziedziny interwencji Funduszy Strukturalnych 36
Numer działania 3.5
Numer poddziałania 3.5.1 3.5.2
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego nie-działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2 prowadzące działalność o charakterze sportowym.
5. Organizacje pozarządowe nie-działające w celu osiągnięcia zysku, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu.
6. Właściwy minister dla szkół, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny.

1. Jednostki samorządu terytorialnego (gmina i powiat).
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.
4. Zakłady opieki zdrowotnej -opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty.
5. Ośrodki zdrowia (w tym przychodnie i poradnie) -zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy i samorząd gminny.
6. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia.
7. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaje pomocy Dotacje inwestycyjne
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75,00 %
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 140 802 494
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 105 601 871
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 35 200 624
Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) 5 000 000
Indykatywny udział środków Unii Europejskiej (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75,00 %
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25,00 %

p) część „PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA” otrzymuje brzmienie:

„PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA

Jednym z priorytetów ZPORR jest pomoc techniczna, której głównym celem jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR oraz w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Wsparcie to będzie miało kluczowe znaczenie w pierwszych latach członkostwa Polski w UE. Pierwszy okres wykorzystywania funduszy strukturalnych będzie stanowił duże wyzwanie dla administracji centralnej - Instytucji Zarządzającej ZPORR, administracji regionalnej - jednostek uczestniczących w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostek pełniących funkcję Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) dla działań w Priorytecie 2 i działania 3.4 oraz Urzędów Wojewódzkich i instytucji uczestniczących w programowaniu RPO na lata 2007-2013.

Wsparcie tych instytucji jest kluczowe dla zapewnienia efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013.

Analiza sytuacji jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013 wykazuje, iż niezbędne jest ich wsparcie w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, w zakresie szkoleń pracowników, wyposażenia urzędów w niezbędny sprzęt oraz obsługi Komitetów Monitorujących i Sterujących.

Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte zostaną także działania informacyjne i promocyjne, dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013. W ramach Priorytetu 4 Pomoc techniczna przewiduje się możliwość realizacji projektów dotyczących w szczególności:

pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową w ramach ZPORR oraz uczestniczących w procesie programowania RPO na lata 2007-2013,

wsparcia procesu oceny i selekcji projektów,

organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR a także analizy danych na potrzeby monitorowania i wdrażania programu,

wsparcia procesu kontroli,

zakupu i instalacji sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia biurowego przez jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR oraz w programowanie RPO na lata 2007-2013,

przygotowania analiz, badań i sprawozdań na potrzeby procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

podnoszenia kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie ZPORR oraz w programowanie RPO na lata 2007-2013,

ewaluacji w ramach ZPORR oraz ewaluacji ex ante w ramach RPO na lata 2007-2013,

realizacji Planu Promocji ZPORR oraz Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych, a także działań promocyjnych i informacyjnych służących wsparciu procesu programowania RPO na lata 2007-2013.

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych jest szczególnie istotne, ponieważ od ich skuteczności zależeć będzie ilość i jakość zgłaszanych projektów, a co za tym idzie efektywne wykorzystanie środków ZPORR na rozwój regionalny oraz w trakcie wdrażania RPO w latach 2007-2013.

Priorytet Pomocy technicznej w ramach ZPORR jest spójny z zapisami Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”.

Środki na realizację działań pomocy technicznej pochodzić będą z EFRR, z budżetu państwa oraz budżetu samorządu terytorialnego.

W ramach tego Priorytetu realizowane będą trzy działania:

4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane

4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane

4.3. Działania informacyjne i promocyjne.”,

q) w „DZIAŁANIU 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane”:

-  wyrazy „DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane” zastępuje się wyrazami „DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane”,

-  tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.1” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.1


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 411,412,413
Numer działania 4.1
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Instytucj a Zarządzaj ąca ZPORR 2.
Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie 2 i działania 3.4.
3. Urzędy Wojewódzkie
4. Instytucje uczestniczące w procesie programowania RPO na lata 2007-2013: Ministerstwo Gospodarki i Pracy -Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO na lata 2007-2013 oraz inne instytucje uczestniczące w programowaniu RPO na lata 2007-2013

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 33 741 003
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 25 303 003
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 8 438 000
Wielkość środków prywatnych (w EUR) 0,0
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75%
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25%

- część „CEL DZIAŁANIA” otrzymuje brzmienie:

„Celem niniejszego działania jest:

-  zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013 poprzez wsparcie w zakresie zatrudnienia personelu;

-  zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetów Sterujących, paneli ekspertów i Komisji Oceniających Projekty, pełniących istotną rolę w procesie oceny i selekcji projektów;

-  zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetu Monitorującego ZPORR oraz Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR;

-  zapewnienie skuteczności kontroli.”,

- część KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PROGRAMAMI

otrzymuje brzmienie:

„Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane ma na celu zwiększenie skuteczności procesu wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013. Działanie to jest komplementarne do działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”: w ramach priorytetu 1, działanie 2 Wsparcie obsługi komitetów PWW i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 3 Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 4 Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) PWW i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach priorytetu 2 działanie 4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK. W ramach działań 2, 3 i 4 realizowane będą projekty służące wzmocnieniu zdolności w zakresie zarządzania Instytucji Zarządzającej PWW lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006. W ramach działania 4 przedmiotem wsparcia będzie finansowanie personelu odpowiedzialnego za zarządzanie i koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem SIMIK, jak również personelu technicznego, odpowiedzialnego za nadzór i bieżącą obsługę systemu na poziomie centralnym oraz w pozostałych lokalizacjach. W ramach działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013wydatki limitowane realizowane będą natomiast projekty mające służyć zwiększeniu efektywności procesu wdrażania instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz w proces programowania RPO na lata 2007-2013.”,

- część OPIS DZIAŁANIA otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania 4.1 realizowane będą projekty wspierające proces wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 dzięki zatrudnieniu odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób, organizacji prac Komitetów Sterujących, organizacji prac paneli ekspertów i Komisji Oceniających Projekty (KOP-ów), organizacji prac Komitetu Monitorującego ZPORR i Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR, finansowaniu kosztów kontroli realizacji projektów.”,

- część RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW otrzymuje brzmienie:

„W ramach Działania mogą być realizowane między innymi następujące rodzaje projektów:

-   zatrudnienie personelu zaangażowanego w przygotowywanie, wybór, ocenę, monitorowanie, kontrolę i audyt projektów i programu a także kontrolę finansową i weryfikację płatności (wynagrodzenie oraz inne wydatki, np. na pokrycie kosztów wynajmu i remontu powierzchni biurowej) w ramach ZPORR oraz w procesie przygotowania RPO na lata 2007-2013,

organizacja prac Komitetów Sterujących dokonujących oceny i selekcji projektów oraz uczestnictwo przedstawicieli Instytucji Zarządzającej ZPORR w posiedzeniach Komitetów Sterujących,

-   organizacja prac paneli ekspertów oraz KOP-ów - finansowanie kosztów oceny projektów,

organizacja prac Komitetu Monitorującego ZPORR oraz  Podkomitetów

Monitorujących komponent regionalny ZPORR oraz   uczestnictwo przedstawicieli Instytucji Zarządzającej ZPORR w   posiedzeniach Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR, a także zbieranie i analiza danych na potrzeby procesu wdrażania i monitorowania pomocy,

-   kontrola realizacji projektów (w tym kontrola na miejscu).”,

- część RODZAJE BENEFICJENTÓW otrzymuje brzmienie:

RODZAJE BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH

1.  Instyrucj a Zarządzaj ąca ZPORR;

2.  Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie 2 i działania 3.4;

3.  Urzędy Wojewódzkie;

4.  Instytucje uczestniczące w procesie programowania RPO na lata 2007-2013: Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO na lata 2007-2013 oraz inne instytucje uczestniczące w programowaniu RPO 2007-2013.”,

-  część POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFRR:

- maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

1.  W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP; Urzędy Wojewódzkie oraz Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.5. i 3.4.

25 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).

2.  W przypadku projektów realizowanych przez instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR i Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.2 i 2.6 oraz WUP-y - Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) działań 2.1, 2.3 i 2.4 oraz Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO na lata 2007-2013.

15 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).

Projekty instytucji wymienionych w punkcie 2 dotyczące finansowania kosztów zatrudnienia pracowników, wynajmu i remontu powierzchni biurowych, wynagrodzeń dla ekspertów oceniających projekty, leasingu samochodu nie uzyskają dofinansowania z budżetu państwa.”,

część PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH DZIAŁANIA” otrzymuje brzmienie:

„Refundacja wydatków ze środków EFRR

Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.

Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy realizujący projekt pomocy technicznej składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność dla projektów pomocy technicznej, w którym dokonuje poświadczenia zbiorczej kwoty wydatkowanej w ramach województwa (poza wydatkami związanymi z projektami realizowanymi przez Instytucję Pośredniczącą). Dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą sporządza ona osobny wniosek o płatność. Oba wnioski Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadza weryfikację zbiorczych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące.

Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazuje z rachunku programowego na poziomie Instytucji Zarządzającej, na którym są gromadzone środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE przeznaczone na projekty pomocy technicznej, środki refundacji z EFRR dla projektów, które sama realizuje, na rachunek, z którego zostały dokonane wydatki, oraz przekazuje środki refundacji z EFRR na konta Beneficjentów końcowych.

Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza następnie zbiorczy wniosek o płatność, w którym ujmuje również wydatki poniesione w trakcie realizacji własnych projektów pomocy technicznej. Zbiorczy wniosek o płatność w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna przekazywany jest do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE. Po otrzymaniu refundacji z KE, środki refundacji dla projektów Pomocy Technicznej przekazywane są przez Instytucję Płatniczą na rachunek Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.”,

- w części WSKAŹNIKI MONITORINGU tabela otrzymuje brzmienie:


Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika
Produkty

1. Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego
2. Liczba posiedzeń Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR
3. Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących na lata 2004-2008
4. Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów w ramach ZPORR i programu na szczeblu centralnym i regionalnym oraz programowania RPO na lata 2007-2013 ze środków pomocy technicznej (w latach 2004-2008)”

20
320
788
600

r) „DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane” otrzymuje brzmienie:

DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.2


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 411,412,413
Numer działania 4.2
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Instytucj a Zarządzaj ąca ZPORR 2. Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie 2 i działania 3.4. 3. Urzędy Wojewódzkie. 4. Instytucje uczestniczące w procesie programowania RPO na lata 2007-2013: Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO na lata 2007-2013 oraz inne instytucje uczestniczące w procesie programowania RPO na lata 2007-2013

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 11287 000
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 8 465 000
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 2 822 000
Wielkość środków prywatnych (w EUR) 0
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75%
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25%

CEL DZIAŁANIA

Celem niniejszego działania jest:

- zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie funduszy strukturalnych w ramach ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013,

- zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013,

- dostarczenie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

- wsparcie procesu ewaluacji.

UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych jest uzależnione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarządzania środkami finansowymi. Niezbędne w tym zakresie jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu, zatrudnionego do pełnienia funkcji związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych w ramach ZPORR oraz programowaniem RPO na lata 2007-2013, tym bardziej iż nie ma w polskiej administracji niezbędnego doświadczenia związanego z obsługą tak dużych środków finansowych UE. Doświadczenia zdobyte podczas wdrażania programów pomocy przedakcesyjnej, aczkolwiek bardzo cenne, nie będą wystarczające. Równie istotne będzie wyposażenie wyszczególnionych jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013 w niezbędny sprzęt komputerowy i inne wyposażenie na potrzeby wdrażania programu. W ramach wsparcia z Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006” urzędy te zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy na potrzeby SIMIK. Sprzęt ten jednak nie będzie mógł być wykorzystywany do innych celów, dlatego niezbędne jest dodatkowe wsparcie instytucji w tym zakresie.

Pomoc techniczna powinna także wesprzeć proces ewaluacji skuteczności podejmowanych w ramach programu działań oraz analizy i badania dotyczące skuteczności procesu zarządzania programem.

KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PROGRAMAMI

Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 — wydatki nielimitowane ma na celu zwiększenie efektywności procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 poprzez zakup odpowiedniego sprzętu, organizowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013, dostarczenie wsparcia eksperckiego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania ZPORR i programowania RPO na lata 2007-2013 oraz wsparcia procesu ewaluacji. Działanie to jest komplementarne do działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”: 1 w ramach priorytetu 1 działania 1 Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę, 5 Zakup wyposażenia, w ramach priorytetu 2 działania 1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET, 2 Szkolenia, 5 Zakup wyposażenia. W ramach tych działań realizowane będą projekty mające na celu wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania Instytucji Zarządzającej PWW lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Pomoc Techniczna 2004-2006”, a w przypadku działania 1, 2 i 5 (priorytet) 2 Ministerstwa Finansów oraz innych instytucji będących użytkownikami systemu SIMIK. W ramach działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane realizowane natomiast będą projekty mające służyć zwiększeniu efektywności procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013.

OPIS DZIAŁANIA

W ramach działania 4.2 realizowane będą projekty mające przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013 poprzez zakup odpowiedniego sprzętu, kształcenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013, dostarczenie wsparcia eksperckiego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania ZPORR i programowania RPO na lata 2007-2013 oraz wsparcie procesu ewaluacji.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

W ramach działania mogą być realizowane m.in. następujące rodzaje projektów:

organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013 oraz udział w szkoleniach i innych formach kształcenia w zakresie związanym z problematyką wdrażania funduszy strukturalnych pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013 (w szczególności dla ekspertów zaangażowanych w ocenę projektów, członków Komitetu Monitorującego i Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR, członków Krajowego Komitetu Sterującego i Komitetów Sterujących, członków Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR),

zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego (w szczególności komputery, serwery, monitory, projektory multimedialne, skanery, faksy, kopiarki, drukarki, telefony), '*vyposażenia i materiałów biurowych, na potrzeby wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

-   przygotowanie analiz, badań, sprawozdań oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych w celu opracowania optymalnego systemu wdrażania programu,

-   ewaluacja w ramach ZPORR oraz przygotowanie ewaluacji ex ante w trakcie procesu programowania RPO na lata 2007-2013.

RODZAJE BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH

1.  Instytucja Zarządzająca ZPORR.

2.  Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie 2 i działania 3.4.

3.  Urzędy Wojewódzkie.

4.  Instytucje uczestniczące w procesie programowania RPO na lata 2007-2013: Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO 2007-2013 oraz instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO na lata 2007-2013 oraz inne instytucje uczestniczące w programowaniu RPO na lata 2007-2013.

POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z EFRR:

-  maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

1.  W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP, Urzędy Wojewódzkie oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.5 i 3.4.

-  25 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).

2.  W przypadku projektów realizowanych przez instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR i Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.2 i 2.6 oraz WUP-y - Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) działań 2.1, 2.3 i 2.4. oraz Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO na lata 2007-2013

15 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy);

Projekty dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 dla instytucji wymienionych w punkcie 2 nie uzyskają dofinansowania z budżetu państwa.

PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH DZIAŁANIA

Refundacja wydatków ze środków EFRR

Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.

Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy realizujący projekt pomocy technicznej składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność dla projektów pomocy technicznej, w którym dokonuje poświadczenia zbiorczej kwoty wydatkowanej w ramach województwa (poza wydatkami związanymi z projektami realizowanymi przez Instytucję Pośredniczącą). Dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, sporządza ona osobny wniosek o płatność. Oba wnioski Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadza weryfikację zbiorczych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące.

Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazuje z rachunku programowego na poziomie Instytucji Zarządzającej, na którym są gromadzone środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE przeznaczone na projekty pomocy technicznej, środki refundacji z EFRR dla projektów, które sama realizuje, na rachunek, z którego zostały dokonane wydatki, oraz przekazuje środki refundacji z EFRR na konta Beneficjentów końcowych.

Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza następnie zbiorczy wniosek o płatność, w którym ujmuje również wydatki poniesione w trakcie realizacji własnych projektów pomocy technicznej. Zbiorczy wniosek o płatność w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna przekazywany jest do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.

Po otrzymaniu refundacji z KE, środki refundacji dla projektów Pomocy Technicznej przekazywane są przez Instytucję Płatniczą na rachunek Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

Procedura sporządzania sprawozdań

1. W przypadku gdy beneficjentem końcowym Pomocy Technicznej jest instytucja inna niż Instytucja Zarządzająca ZPORR (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, WUP lub inny beneficjent końcowy):

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej. Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.

Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.

Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.

Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.

2. W przypadku gdy beneficjentem końcowym pomocy jest Instytucja Zarządzająca ZPORR:

Instytucja Zarządzająca ZPORR uwzględnia własne projekty, współfinansowane z Pomocy Technicznej ZPORR, sporządzając sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu. Procedury sporządzania i zatwierdzania sprawozdań oraz terminy ich składania są takie same jak w pierwszym przypadku.

Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.

WSKAŹNIKI MONITORINGU


Faza cyklu Wskaźniki Szacowana docelowa
interwencji wartość wskaźnika
Produkty

1. Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz w programowanie RPO na lata 2007-2013 objętych szkoleniami (w latach 2004 -2008)

400

2. Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen

50

3. Liczba dokonanych ewaluacji

1 ex post, 16 ex ante, 10 tematycznych

4. Liczba zakupionych komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013

560

s) w „DZIAŁANIU 4.3. Działania informacyjne i promocyjne”:

- tabela „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.3” otrzymuje brzmienie:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.3


Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Działania informacyjne i promocyjne
Nazwa poddziałania nie dotyczy
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 411,415
Numer działania 4.3
Numer poddziałania nie dotyczy
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci końcowi

1. Instytucj a Zarządzaj ąca ZPORR 2. Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie II i działania 3.4. 3. Urzędy Wojewódzkie 4. Instytucje uczestniczące w procesie programowania RPO na lata 2007-2013: Ministerstwo Gospodarki i Pracy -Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO na lata 2007-2013 oraz inne instytucje uczestniczące w programowaniu RPO na lata 2007-2013

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej
Rodzaj pomocy Dotacje
Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 75%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) 8 192 000
Wsparcie finansowe UE (w EUR) 6 142 000
Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) 2 050 000
Wielkość środków prywatnych (w EUR) 0
Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 75%
Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania 25%

- część UZASADNIENIE DZIAŁANIA otrzymuje brzmienie:

„Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych uzależnione jest w dużej mierze od efektywności działań informacyjnych i promocyjnych. Plan Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych”, przygotowany zgodnie z zaleceniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000), nakłada liczne obowiązki w tym zakresie na wszystkie instytucje uczestniczące we wdrażaniu ZPORR.

Na szczeblu krajowym, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiedniej informacji i promocji ZPORR oraz koordynację przygotowania RPO na lata 2007-2013.

Za promocję ZPORR w województwie odpowiedzialny jest samorząd województwa we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi.”,

- cześć „KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PROGRAMAMI

otrzymuje brzmienie:

„Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne ma na celu realizację projektów informacyjnych i promocyjnych, a także organizację szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów). Działanie to jest komplementarne do działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”: działań priorytetu 3 Upowszechnienie informacji i promocja funduszy strukturalnych. W ramach tych działań realizowane będą projekty mające na celu rozpowszechnianie informacji o funduszach strukturalnych.

W ramach działania 4.3 ZPORR Działania informacyjne i promocyjne realizowane natomiast będą projekty mające służyć rozpowszechnianiu informacji dotyczących ZPORR oraz stanu przygotowania RPO na lata 2007-2013.”,

- część OPIS DZIAŁANIA otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania 4.3 realizowane będą projekty mające służyć zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu oraz projekty dotyczące informowania opinii publicznej o roli UE w zakresie wspierania regionów. Celem działania jest również dostarczenie niezbędnej wiedzy beneflcjentom na temat możliwości finansowania projektów w ramach RPO na lata 2007-2013.”,

- część RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania mogą być realizowane w szczególności następujące rodzaje projektów:

- przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych - aktualnych dokumentów programowych, podręczników procedur wdrażania, broszur, folderów i innych publikacji na temat ZPORR oraz procesu programowania RPO na lata 2007-2013,

- przygotowanie i publikacja biuletynu informacyjnego na temat ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

- przygotowanie i publikacja materiałów prasowych na temat ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

- stworzenie i administrowanie stronami internetowymi na temat ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

- organizacja konferencji, seminariów na temat ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

- stworzenie, wyposażenie i utrzymanie punktów informacyjnych na temat ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

- organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów) na temat ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

- zatrudnienie osób zajmujących się informacją i promocją na podstawie umowy cywilnoprawnej”,

- część RODZAJE BENEFICJENTÓW otrzymuje brzmienie: RODZAJE BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH

1. Instytucja Zarządzająca ZPORR.

2.  Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie 2 i działania 3.4.

3. Urzędy Woj ewódzkie.

4. Instytucje uczestniczące w procesie programowania RPO na lata 2007-2013: Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO 2007-2013 oraz inne instytucje uczestniczące w programowaniu RPO na lata 2007-2013.”,

- część POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFRR:

- maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

1.  W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP, Urzędy Wojewódzkie oraz Instytucje Wdrażające dla działań 2.5 i 3.4

- 25 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).

2.  W przypadku projektów dotyczących organizacji szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów), realizowanych przez instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR i Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.2 i 2.6 oraz WUP-y - Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) działań 2.1, 2.3 i 2.4: Urzędy Marszałkowskie i ich jednostki organizacyjne zaangażowane w proces programowania RPO na lata 2007-2013

15 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).

Pozostałe projekty instytucji wymienionych w punkcie 2 nie uzyskają dofinansowania ze środków budżetu państwa.”,

- część PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH DZIAŁANIA otrzymuje brzmienie:

„Refundacja wydatków ze środków EFRR

Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.

Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, Beneficjent końcowy realizujący projekt pomocy technicznej składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność dla projektów pomocy technicznej, w którym dokonuje poświadczenia zbiorczej kwoty wydatkowanej w ramach województwa (poza wydatkami związanymi z projektami realizowanymi przez Instytucję Pośredniczącą). Dla projektów Pomocy Technicznej, realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, sporządza ona osobny wniosek o płatność. Oba wnioski Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadza weryfikację zbiorczych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące.

Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazuje z rachunku programowego na poziomie Instytucji Zarządzającej, na którym są gromadzone środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE przeznaczone na projekty pomocy technicznej, środki refundacji z EFRR dla projektów, które sama realizuje, na rachunek, z którego zostały dokonane wydatki oraz przekazuje środki refundacji z EFRR na konta

Beneficjentów końcowych.

Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza następnie zbiorczy wniosek o płatność, w którym ujmuje również wydatki poniesione w trakcie realizacji własnych projektów pomocy technicznej. Zbiorczy wniosek o płatność w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna przekazywany jest do instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.

Po otrzymaniu refundacji z KE, środki refundacji dla projektów Pomocy Technicznej przekazywane są przez Instytucję Płatniczą na rachunek Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.”,

- w

części WSKAŹNIKI MONITORINGU tabela otrzymuje brzmienie:


Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika
Produkty

1. Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013. 2. Liczba zorganizowanych seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013. 3. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów).

300 000 250 1600

6) rozdział V „TABELE FINANSOWE” otrzymuje brzmienie: Indykatywna tabela alokacji w ramach ZPORR w podziale na priorytety i działania (euro w cenach bieżących)


Priorytet/działanie Kategorie interwencji Publiczne Prywatne
koszty ogółem wkład wspólnotowy wkład krajowy
ogółem EFRR EFS ogółem budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego inne
Polska ogółem
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 2 462 017 709 1 762 567 948 1 762 567 948 699 449 761 69 830 039 629 619 722 50 297 474

1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

312,317,319 1 006 469 953 754 857 682 754 857 682 251 612 271 251 612271 1 000 000
2.Infrastruktura ochrony środowiska 332,341,343, 344, 345, 353 411 053 560 308 286 948 308 286 948 102 766 612 102 766 612 4 000 000

3. Regionalna infrastruktura społeczna

36, 183 324 055 733 243 041 800 243 041 800 81013 933 35 439 213 45 574 720 20 955 163
3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna 197 169 907 147 877 430 147 877 430 49 292 477 23 220 000 26 072 477 10 973 098
3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 126 885 826 95 164 369 95 164 369 31 721 456 12219213 19 502 243 9 982 065

4. Rozwój turystyki i kultury

354, 171, 172, 173 260 087 360 195 065 520 195 065 520 65 021 840 24 979 472 40 042 368 13 192311

5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

321,322,323 124 561 787 93 421 340 93 421 340 31 140 447 9411 354 21 729 093 9 150 000

6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach 28)

317,319 335 789 316 167 894 658 167 894 658 167 894 658 28) 167 894 658 2 000 000
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 598 655 828 438 469 535 438 469 535 160 186 293 160 186 293 14 003 097

1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

23 130 602 119 97 951 589 97 951 589 32 650 530 32 650 530 6 530 106

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

23 176 728 558 122 024 350 122 024 350 54 704 208 54 704 208
I. Wsparcie dla dzieci z obszarów wiejskich 151 360 000 103 000 000 103 000 000 48 360 000 48 360 000

11. Wsparcie dla studentów

25 368 558 19 024 350 19 024 350 6 344 208 6 344 208
3.Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 24 72 562 119 54 421 589 54 421 589 18 140 530 18 140 530 1451 242

4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

24 98 532 127 73 898 828 73 898 828 24 633 299 24 633 299 1 978 976
5.Promocja przedsiębiorczości 24 60 855 452 45 641 589 45 641 589 15 213 863 15 213 863 3 042 773

6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

24 59 375 453 44 531 590 44 531 590 14 843 863 14 843 863 1 000 000
Priorytet 3 Rozwój lokalny 970 033 392 727 523 283 727 523 283 242 510 109 108 304 384 134 205 725 81 904 490

1. Obszary wiejskie

312,332,341, 343, 344, 345, 171, 172,354,353 478 563 226 358 922 419 358 922 419 119 640 806 47 856 323 71 784 484 4 000 000

2. Obszary podlegające restrukturyzacji

164, 171, 172, 312,332,341, 343, 344, 345, 354 146719412 110 039 559 110 039 559 36 679 853 14 671 941 22 007 912 2 000 000

3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powój sko we

164,351,352,353 128 619 702 96 464 776 96 464 776 32 154 925 12 861 970 19 292 955 9 273 954

4. Mikroprzedsiębiorstwa

161, 163 75 328 559 56 494 658 56 494 658 18 833 901 18 833 901 61 630 536

5. Lokalna infrastruktura społeczna

36 140 802 494 105 601 871 105 601 871 35 200 624 14 080 249 21 120 374 5 000 000
5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 72 329 225 54 246 919 54 246 919 18 082 306 7 232 922 10 849 384 2 500 000
5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 68 473 270 51 354 952 51 354 952 17 118317 6 847 327 10 270 990 2 500 000
Priorytet 4 Pomoc techniczna 53 220 003 39 910 003 39 910 003 13 310 000 7 810 000 5 500 000

1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane

411,412,413 33 741 003 25 303 003 25 303 003 8 438 000 4 538 000 3 900 000

2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane

411,412,413 11 287 000 8 465 000 8 465 000 2 822 000 2 182 000 640 000

3. Działania informacyjne i promocyjne

411,415 8 192 000 6 142 000 6 142 000 2 050 000 1 090 000 960 000
ZPORR ogółem 4 083 926 932 2 968 470 769 2 530 001 234 438 469 535 1 115 456 164 346 130 716 769 325 448 146 205 061
Całkowite związane z EFRR 3 485 271 104 2 530 001 234 2 530 001234 955 269 871 185 944 423 769 325 448 132 201 964
Całkowite związane z EFS 598 655 828 438 469 535 438 469 535 160 186 293 160 186 293 14 003 097

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych, wkład z funduszy zostaje obliczony w odniesieniu do całkowitego, publicznego lub pokrewnego kwalifikującego się wydatku (krajowego, regionalnego lub lokalnego i wspólnotowego) w ramach ZPORR.

Indykatywna tabela alokacji w ramach ZPORR w podziale na priorytety i działania (euro w cenach bieżących)


Priorytet/działanie Publiczne
Koszty ogółem wkład wspólnotowy wkład krajowy
ogótem EFRR EFS ogółem budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego inne Prywatne
Polska ogółem
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 2 462 017 709 1 762 567 948 1 762 567 948 699 449 761 69 830 039 629 619 722 50 297 474
2004 575 348 861 411 903 323 411903 323 163 445 538 16 310 905 147 134 633 11 751 881
2005 821 839 417 588 350 515 588 350 515 233 488 902 23 318 437 210 170 465 16 790 895
2006 ł 064 829 431 762 314 110 762 314 110 302 515 321 30 200 697 272 314 624 21 754 698
1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1 006 469 953 754 857 682 754 857 682 251 612 271 251 612 271 1 000 000
2004 235 212 028 176 410 240 176 410 240 58 801 788 58 801 788 233 648
2005 335 959 670 251 971 494 251 971494 83 988 176 83 988 176 333 831
2006 435 298 255 326 475 947 326 475 947 108 822 307 108 822 307 432 521
2. Infrastruktura ochrony środowiska 411053 560 308 286 948 308 286 948 102 766 612 102 766 612 4 000 000
2004 96 063 217 72 046 660 72 046 660 24 016 557 24 016 557 934 590
2005 137 209 678 102 906 183 102 906 183 34 303 495 34 303 495 1 335 327
2006 177 780 665 133 334 105 133 334 105 44 446 560 44 446 560 1 730 083
3. Regionalna infrastruktura społeczna 324 055 733 243 041 800 243 041 800 81 013 933 35 439 213 44 574 720 20 955 163
3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna 197 169 907 147 877 430 147 877 430 49 292 477 23 220 000 26 072 477 10 973 098
2004 46 075 822 34 558 955 34 558 955 11 516 867 5 423 729 6 093 138 2 563 837
2005 65 818 364 49 361486 49 361 486 16 456 878 7 753 885 8 702 993 3 663 169
2006 85 275 721 63 956 989 63 956 989 21 318 732 10 042 386 11 276 346 4 746 092
3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 127 353 869 95 725 393 95 725 393 31 628 477 12219213 19 502 243 9 982 065
2004 29 761 134 22 371 024 22 371 024 7 390 110 2 854 165 4 535 945 2 332 285
2005 42 512 326 31 953 136 31 953 136 10 559 190 4 080 378 6 478 812 3 332 330
2006 55 080 409 41401 232 41 401232 13 679 177 5 284 670 8 394 507 4 317 450
4. Rozwój turystyki i kultury 260 087 360 195 065 520 195 065 520 65 021 840 24 979 472 40 042 368 13 192 311
2004 60 779 421 45 586 812 45 586 812 15 192 609 5 834 707 9 357 902 3 082 351
2005 86 820 441 65 112 871 65 112 871 21 707 570 8 341 428 13 366 142 4 404 013
2006 112 487 499 84 365 837 84 365 837 28 121 661 10 803 337 17318324 5 705 947
5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 124 561 787 93 421 340 93 421 340 31 140 447 9 411354 21 729 093 9 150 000
2004 29 108 960 21 832 567 21 832 567 7 276 393 2 198 304 5 078 089 2 137 875
2005 41 579 960 31 184 043 31 184 043 10 395 917 3 142 746 7 253 171 3 054 561
2006 53 872 866 40 404 730 40 404 730 13 468 137 4 070 304 9 397 833 3 957 564
6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach 335 789 316 167 894 658 167 894 658 167 894 658 28) 167 894 658 2 000 000
2004 78 457 660 39 228 175 39 228 175 39 229 485 39 229 485 467 295
2005 112 095 210 56 048 571 56 048 571 56 046 639 56 046 639 667 664
2006 145 236 446 72 617 912 72 617 912 72 618 534 72 618 534 865 041
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 598 655 828 438 469 535 438 469 535 160 186 293 160 186 293 14 003 097
2004 139 901484 102 467 141 102 467 141 37 434 343 37 434 343 3 272 395
2005 199 816 140 146 350 086 146 350 086 53 466 054 53 466 054 4 673 786
2006 258 938 204 189 652 308 189 652 308 69 285 896 69 285 896 6 056 916
1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 130 602 119 97 951 589 97 951 589 32 650 530 32 650 530 6 530 106
2004 30 520 509 22 890 382 22 890 382 7 630 127 7 630 127 1 526 026
2005 43 590 812 32 693 109 32 693 109 10 897 703 10 897 703 2 179 541
2006 56 490 798 42 368 098 42 368 098 14 122 700 14 122 700 2 824 539
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 176 728 558 122 024 350 122 024 350 54 704 208 54 704 208
I. Wsparcie dla dzieci z obszarów wiejskich 151 360 000 103 000 000 103 000 000 48 360 000 48 360 000
2004 35 371 435 24 070 149 24 070 149 11 301 286 11 301286
2005 50519 130 34 378 108 34 378 108 16 141 022 16 141022
2006 65 469 435 44 551 743 44 551 743 20 917 692 20 917 692
II. Wsparcie dla studentów 25 368 558 19 024 350 19 024 350 6 344 208 6 344 208
2004 5 928 632 4 445 991 4 445 991 1482 641 1482 641
2005 8 468 025 6 350 328 6 350 328 2 117 697 2 117 697
2006 10 971 901 8 228 032 8 228 032 2 743 870 2 743 870
3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 72 562 119 54 421 589 54 421 589 18 140 530 18 140 530 1 451 242
2004 16 957 097 12 717 823 12 717 823 4 239 274 4 239 274 339 142
2005 24218 916 18 164 187 18 164 187 6 054 729 6 054 729 484 378
2006 31 386 106 23 539 579 23 539 579 7 846 527 7 846 527 627 722
4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 98 532 127 73 898 828 73 898 828 24 633 300 24 633 299 1 978 976
2004 23 026 958 17 270 156 17 270 156 5 756 802 5 756 802 462 468
2005 32 890 024 24 667 429 24 667 429 8 222 595 8 222 595 660 519
2006 42 615 145 31 961 243 31 961243 10 653 902 10 653 902 855 989
S. Promocja przedsiębiorczości 60 855 452 45 641 589 45 641 589 15 213 863 15 213 863 3 042 773
2004 14 221 357 10 666 018 10 666 018 3 555 339 3 555 339 711 068
2005 20 311605 15 233 704 15 233 704 5 077 901 5 077 901 1015 580
2006 26 322 490 19 741 867 19 741 867 6 580 623 6 580 623 1 316 125
6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 59 375 453 44 531 590 44 531 590 14 843 863 14 843 863 1 000 000
2004 13 875 496 10 406 622 10 406 622 3 468 874 3 468 874 233 691
2005 19 817 628 14 863 221 14 863 22 lj 4 954 407 4 954 407 333 768
2006 25 682 329 19 261 747 19 261747 6 420 582 6 420 582 432 541
Priorytet 3 Rozwój lokalny 970 033 392 727 523 283 727 523 283 242 510 109 108 304 382 134 205 726 81 904 490
2004 226 692 852 170 019 228 170 019 228 56 673 624 25 309 745 31 363 879 19 136 783
2005 323 799 540 242 849 067 242 849 067 80 950 473 36 152 602 44 797 871 27 342 321
2006 419 541 000 314 654 988 314 654 988 104 886 012 46 842 035 58 043 976 35 425 386
1. Obszary wiejskie 478 563 226 358 922 419 358 922 419 119 640 806 47 856 323 71 784 484 4 000 000
2004 111 840 226 83 880 169 83 880 169 27 960 056 11 184 023 16 776 034 934 590
2005 159 744 405 119 808 304 119 808 304 39 936 101 15 974 440 23 961 661 1 335 327
2006 206 978 595 155 233 946 155 233 946 51 744 649 20 697 860 31 046 789 1 730 083
2. Obszary podlegające restrukturyzacji 146 719 412 110 039 559 110 039 559 36 679 853 14 671 941 22 007 912 2 000 000
2004 34 288 326 25 716 245 25 716 245 8 572 082 3 428 833 5 143 249 467 295
2005 48 974 940 36 731 205 36 731 205 12 243 735 4 897 494 7 346 241 667 664
2006 63 456 146 47 592 109 47 592 109 15 864 036 6 345 614 9 518 422 865 041
3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 128 619 702 96 464 776 96 464 776 32 154 925 12 861 970 19 292 955 9 273 954
2004 30 058 424 22 543 818 22 543 818 7 514 606 3 005 842 4 508 764 2 166 837
2005 42 933 256 32 199 942 32 199 942 10 733 314 4 293 326 6 439 988 3 095 941
2006 55 628 021 41 721 016 41 721 016 13 907 005 5 562 802 8 451 304 4011 176
4. Mikroprzedsiebiorstwa 75 328 559 56 494 658 56 494 658 18 833 901 18 833 901 61 630 536
2004 17 600 332 13 199 838 13 199 838 4 400 494 4 400 494 14 399 823
2005 25 147 067 18 859 712 18 859 712 6 287 355 6 287 355 20 574 231
2006 32 581 160 24 435 108 24 435 108 8 146 052 8 146 052 26 656 482
5. Lokalna infrastruktura społeczna 140 802 491 105 601 871 105 601 871 35 200 624 14 080 249 20 871 785 5 000 000
5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 72 329 225 54 246 919 54 246 919 18 082 306 7 232 922 10 849 384 2 500 000
2004 16 903 340 12 677 505 12 677 505 4 225 835 1 690 333 2 535 502 584 119
2005 24 143 495 18 107 621 18 107 621 6 035 874 2 414 350 3 621 524 834 579
2006 31 282 390 23 461 792 23 461 792 7 820 597 3 128 239 4 692 358 1 081 302
5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 68 473 270 51 354 952 51 354 952 17 118317 6 847 327 10 270 990 2 500 000
2004 16 002 203 12 001 652 12 001652 4 000 551 1 600 220 2 400 330 584 119
2005 22 856 377 17 142 283 17 142 283 5 714 094 2 285 638 3 428 457 834 579
2006 29 614 689 22 211017 22211017 7 403 672 2 961 469 4 442 203 1 081 302
Priorytet 4 Pomoc techniczna 53 220 003 39 910 00: 39 910 00: 13 310 000 7 810 000 5 500 00(
2004 12 434 723 9 324 874 9 324 874 3 109 849 1 824 787 1 285 062
2005 17 766 528 13 323 227 13 323 227 4 443 301 2 607 226 1 836 075
2006 23 018 752 17 261902 17 261 902 5 756 850 3 377 987 2 378 863
1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane 33 741 003 25 303 003 25 303 003 8 438 000 4 538 000 3 900 000
2004 7 883 503 5 911 985 5 911 985 1 971518 1 060 292 911 226
2005 11263 819 8 446 946 8 446 946 2 816 873 1 514 929 1 301 944
2006 14 593 681 10 944 072 10 944 072 3 649 609 1 962 779 1 686 830
2, Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane U 287 000 8 465 000 8 465 000 2 822 000 2 182 000 640 000
2004 2 637 179 1 977 826 1 977 826 659 353 509 819 149 534
2005 3 767 959 2 825 886 2 825 886 942 073 728 421 213 652
2006 4 881 862 3 661 288 3 661 288 1 220 574 943 760 276 814
3. Działania informacyjne i promocyjne 8 192 000 6 142 000 6 142 000 2 050 000 1 090 000 960 000
2004 1 914 041 1 435 063 1 435 063 478 978 254 676 224 302
2005 2 734 750 2 050 395 2 050 395 684 355 363 876 320 479
2006 3 543 209 2 656 542 2 656 542 886 667 471 448 415 219
ZPORR ogółem 4 083 926 932 2 968 470 769 2 530 001 234 438 469 535 1115 456 164 346 130 714 768 325 448 146 205 061
2004 954 377 919 693 714 565 591 247 424 102 467 141 260 663 354 80 879 780 179 783 574 34 161 059
2005 1 362 221 625 990 872 895 844 522 809 146 350 086 372 348 730 115 544319 256 804 411 48 807 002
2006 1 766 327 388 1 283 883 309 1094 231 000 189 652 308 482 444 079 149 706 615 332 737 463 63 237 000
Całkowite związane z EFRR 3 485 271 104 2 530 001 234 2 530 001 234 955 269 871 185 944 421 769 325 448 132 201 964
Całkowite związane z EFS 598 655 828 438 469 535 438 469 535 160 186 293 160186 293 14 003 097


7) w ANEKSIE III „ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZPOR”:

a) w części „WYDATKI KWALIF1KOWALNE DZIAŁANIA 2.2

pkt „2. Koszty beneficjentów ostatecznych” otrzymuje brzmienie:

„Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych,

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

Całkowite lub częściowe pokrycie opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,

Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Inne koszty związane z pobieraniem nauki, określone przez Dyrektora szkoły, o ile Regulamin przyznawania stypendiów przewiduje taką pozycję wydatku. Wydatki te zostaną określone przez Dyrektora szkoły w formie zarządzenia.

Koszty muszą być udokumentowane, uzasadnione, odnosić się do okresu współfinansowania projektu ze środków EFS i wynikać z celów projektu.

Decyzję o wyborze wszystkich wymienionych świadczeń podejmują stypendyści.

Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 250 zł w skali miesiąca. Każdy region może określić minimalną i maksymalną kwotę stypendium na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania.

Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych wynosi 350 zł w skali miesiąca. Każdy region może określić minimalną i maksymalną kwotę stypendium na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania.

Koszty muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen), tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.”,

b) część WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.3. otrzymuje brzmienie:

„Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653), w wydatkach kwalifikowalnych projektu należy odrębnie uwzględnić koszty,

które stanowić będą pomoc publiczną udzielaną podmiotowi zatrudniającemu Beneficjentów Ostatecznych, oraz koszty związane z obsługą projektu, które nie stanowić będą pomocy publicznej. W przypadku projektów składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których odbywać się będzie subsydiowane zatrudnienie, jedynie koszty określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia będą stanowić koszty kwalifikowalne.

W szczególności finansowane mogą być:

1. Koszty personelu projektu

Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu - może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana - nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Koszty beneficjentów ostatecznych

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty dodatków szkoleniowych. Osobom uczestniczącym w szkoleniach i kursach przysługują dodatki szkoleniowe na zasadach określonych przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10 % projektu.

Koszty subsydiowanego zatrudnienia - w przypadku zatrudnienia Beneficjentów Ostatecznych wydatki kwalifikowane określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia. Wymagane jest dokumentowanie czasu pracy, stawek i wypłat.

3. Inne koszty

Koszty usług księgowych.

Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfmansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowanie, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów - należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

Koszty zakupu sprzętu, np. komputerowego, biurowego.

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysiąca złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10 % całkowitych wydatków projektu.

Koszty leasingu.

Jeśli w ramach projektu przewidywane jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004/WE.

Koszty materiałów szkoleniowych.

Ostateczny odbiorca (beneficjent) nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.

Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie.

Ostateczny odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy - wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta na realnych wyliczeniach poniesionych kosztów - w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (ostateczny odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

Koszty audytu.

W przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny.

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii (EFS) i wkład budżetu państwa.

VAT

VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspóljinansowania projektu z EFS, w szczególności:

koszty ubezpieczenia, np. sprzętu, pomieszczenia, osób, koszty marketingu i rekrutacji uczestników,

-   koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,

koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.).

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

-   pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

-  koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

-   koszty nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

-   koszty nieudokumentowane,

-   koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

-   koszty zakupu nieruchomości,

inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10 % ogólnych kosztów projektu, koszty prac budowlanych, koszty napraw sprzętu,

-   wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,

-   odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

-   mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.”,

c) część „WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.4” otrzymuje brzmienie.

„Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267,

poz. 2653), w wydatkach kwalifikowanych projektu należy odrębnie uwzględnić koszty, które stanowić będą pomoc publiczną udzielaną podmiotowi zatrudniającemu Beneficjentów Ostatecznych, oraz koszty związane z obsługą projektu, które nie stanowić będą pomocy publicznej. W przypadku projektów składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których odbywać się będzie subsydiowane zatrudnienie, jedynie koszty określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia będą stanowić koszty kwalifikowane.

W szczególności finansowane mogą być:

1. Koszty personelu projektu

Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu - może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana - nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfmansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowane będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Koszty beneficjentów ostatecznych

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfmansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10 % projektu.

Koszty subsydiowanego zatrudnienia - w przypadku zatrudnienia Beneficjentów Ostatecznych wydatki kwalifikowane określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia. Wymagane jest dokumentowanie czasu pracy, stawek i wypłat.

, Inne koszty

Koszty usług księgowych.

Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów - należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

Koszty zakupu sprzętu, np. komputerowego, biurowego.

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysiąca złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10 % całkowitych wydatków projektu.

Koszty leasingu.

Jeśli w ramach projektu przewidywane jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004/WE.

Koszty materiałów szkoleniowych.

Ostateczny odbiorca (beneficjent) nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.

Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie.

Ostateczny odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy - wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta na realnych wyliczeniach poniesionych kosztów - w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (Ostateczny odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

Koszty audytu.

W przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów w ramach

2 Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny.

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii Europejskiej (EFS) i wkład budżetu państwa.

VAT

VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS, w szczególności:

koszty ubezpieczenia, np. sprzętu, pomieszczenia, osób, koszty marketingu i rekrutacji uczestników, koszty doradztwa prawnego,

- koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,

koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.).

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

- pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

- koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

- koszty nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

- koszty nieudokumentowane,

- koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

- koszty zakupu nieruchomości,

- inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10 % ogólnych kosztów projektu,

- koszty prac budowlanych,

- koszty napraw sprzętu,

- wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,

- odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

- mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.”,

d) część WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.1. otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania 4.1 do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone między innymi:

- koszty osobowe (wydatki związane z rekrutacją, wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników pełniących ściśle określone funkcje związane z przygotowaniem projektu, oceną, monitorowaniem, audytem projektu i programu, kontrolą finansową i weryfikacją płatności w ramach ZPORR oraz RPO

na lata 2007-2013,

- koszty osobowe (wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników obsługujących Regionalne Komitety Sterujące, Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR, krajowy Komitet Monitorujący,

- koszty remontów pomieszczeń biurowych,

- koszty wynajęcia powierzchni biurowej,

- koszty organizacji posiedzeń Komitetów, paneli i komisji,

- koszty przygotowania i powielenia materiałów,

- koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego,

- koszty przejazdów,

- koszty wyżywienia,

- koszty noclegów,

- koszt usług świadczonych przez ekspertów powołanych do uczestnictwa w obradach Komitetów,

- koszty przygotowania, powielenia i rozpowszechnienia raportów z posiedzeń Komitetów oraz sprawozdań rocznych i końcowych,

- koszty przygotowania ekspertyz na potrzeby oceny i selekcji projektów,

- koszty pracy ekspertów oceniających projekty,

- koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz,

- koszty leasingu samochodu,

- koszty kontroli (także kontrola na miejscu).

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.).”,

e) część WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.2. otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania 4.2. do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone w szczególności:

- koszty organizacji seminariów i warsztatów,

- koszty przygotowania i powielenia materiałów,

- koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego,

- koszty przejazdów,

- koszty wyżywienia,

- koszty noclegów,

- koszty udziału pracownika w szkoleniach językowych,

- koszty udziału pracownika w szkoleniach, seminariach, stażach, studiach podyplomowych dotyczących problematyki związanej z wykonywanymi obowiązkami w ramach wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013,

- koszty przygotowania specyfikacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu,

- koszty zakupu i instalacji sprzętu komputerowego (w szczególności komputery, serwery, monitory, projektory multimedialne, skanery),

- koszty zakupu pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego (w szczególności faksy, kopiarki, drukarki, telefony),

- koszty zakupu oprogramowania,

- koszty zakupu mebli biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013,

- koszty zakupu innych materiałów biurowych niezbędnych do zarządzania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013,

- koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz na potrzeby ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013,

- koszty prac ekspertów krajowych i zagranicznych,

- koszty tłumaczeń dokumentów oraz wynajmu tłumaczy dla ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013,

- koszty przeprowadzenia ewaluacji bieżącej oraz ex ante ZPORR i RPO na lata 2007-2013,

- wsparcie eksperckie w postaci pracy ekspertów, przygotowania ekspertyz (w tym koszt przygotowania Oceny wpływu na środowisko dla RPO na lata 2007-2013), analiz, studiów i koncepcji dotyczących ewaluacji ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013,

- koszty uczestnictwa w konferencjach dotyczących programowania RPO na lata 2007-2013,

- koszt staży i wizyt studyjnych dotyczących wsparcia procesu przygotowania RPO na lata 2007-2013.

Za kwalifikowanie uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.).”,

f) część „WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.3.” otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania 4.3. do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone między innymi:

- koszty wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia,

- koszty tłumaczeń,

- koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania pracowników biorących udział w szkoleniach dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów) i wydarzeniach promocyjnych,

- koszty przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór firmy lub firm odpowiedzialnych za opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych oraz organizację szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów),

- koszty przygotowania, publikacji i dystrybucji ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów informujących o ZPORR oraz programowaniu RPO na lata 2007-2013,

- koszty organizowania konferencji prasowych, seminariów i warsztatów,

- koszty przygotowania i zamieszczania informacji o ZPORR oraz programowaniu RPO na lata 2007-2013 w mediach,

- koszty stworzenia oraz modyfikacji portalu internetowego,

- koszty bieżącego uaktualniania informacji, utrzymania i obsługi portalu internetowego,

- koszty promocji portalu internetowego,

- koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach internetowych,

- koszty przeprowadzenia przetargu i wyposażenia biura (sprzęt komputerowy, inne urządzenia biurowe, meble) pełniącego funkcję punktu informacyjnego dla beneficjentów końcowych,

- koszty wynajęcia pomieszczenia na potrzeby punktu informacyjnego dla beneficjentów końcowych,

- koszty opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu informacyjnego,

- koszty zatrudnienia osób w punkcie informacyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- koszty zatrudnienia osób zajmujących się informacją i promocją na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- koszty zakupu materiałów oraz niezbędnego wyposażenia - w szczególności nośniki danych, papier, folie, toner i atrament do drukarek,

- inicjatywy dotyczące tworzenia sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów,

- koszty zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji Planu Promocji ZPORR oraz Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych oraz programowania RPO na lata 2007-2013.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.).”;

8) w ANEKSIE IV „ZASADY WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZPORR”:

a) w części opisowej, przed zdaniem:

„Wszystkie kryteria oceny merytorycznej i technicznej dla poszczególnych działań i poddziałań oraz typów projektów oceniane są w skali punktowej od 1 do 4 punktów, przy czym 1 oznacza słabo zgodne, a 4 oznacza zdecydowanie zgodne.”

dodaje się część opisową w brzmieniu:

„Szczegółowy opis systemu wyboru projektów opisany został w „Porozumieniu w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, podpisywanym pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Samorządem Województwa oraz Wojewodą”, w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”, w „Wytycznych dla Instytucji uczestniczących w realizacji Priorytetu II ZPORR” w „Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdrażających ubiegających się o wsparcie w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 3.4: MikroprzedsiębiorstwcT oraz w „Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdrażających ubiegających się o wsparcie w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5: Promocja Przedsiębiorczości”. Podręczniki oraz wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.zporr.gov.pl.”,

b)  w części KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 3.3.1. w części KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE tabele: „Projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości”, „Projekty drogowe”, „Projekty środowiskowe”, „Projekty dotyczące turystyki i kultury” skreśla się,

c)  w części KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 3.3.2. w części KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE tabele: „Projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości”, „Projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania terenu”, „Projekty środowiskowe”, „Projekty dotyczące turystyki i kultury” skreśla się,

d)  w działaniach 2.1., 2.3., 2.4., 2.5. i 2.6. w części KRYTERIA MERYTORYCZNE przed tabelą dodaje się wyrazy w brzmieniu:

„Dodatkowo każdy region na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania może określić kryteria dodatkowe. Wskazanie ich w Ramowym Planie Realizacji Działania powoduje, iż priorytetowo traktowane będą wnioski wskazujące na objęcie wsparciem osób spełniających jedno lub kilka kryteriów dodatkowych. Obok kryteriów dodatkowych odnoszących się do osób zastosować można również kryteria wskazujące na priorytetowe traktowanie wniosków, m.in. ze względu na: czas trwania projektu, wartość projektu, dodatkowe załączniki do wniosku projektowego.”,

e)  we wszystkich działaniach Priorytetu II w części KRYTERIA FORMALNE:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku i załączników.”,

- dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Kwalifikowalność wydatków.”,

f)  część KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 4.1. otrzymuje brzmienie:

Kryteria Formalne

Projekty w ramach działania 4.1. muszą spełniać następujące kryteria:

1.  Kompletność wniosku.

2.  Kompletność załączników.

3.  Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4.  Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5.  Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6.  Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

7.  Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków).

8.  Źródła finansowania projektu.

Kryteria merytoryczne i techniczne


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
I Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 lub ze źródeł krajowych 1 4
II Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013 w regionie/kraju 4 16
III Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 1 4
IV Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla:
danej instytucji na określone działanie
danej instytucji ogółem
województwa na działanie
województwa ogółem

1
1
1
1

4
4
4
4
Razem 40

g) część ..KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 4.2.'

brzmienie:

otrzymuje

Kryteria Formalne

Projekty w ramach działania 4.2. muszą spełniać następujące kryteria:

1.  Kompletność wniosku.

2.  Kompletność załączników.

3.  Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4.  Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5.  Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6.  Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

7.  Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków).

8.  Źródła finansowania projektu.

Kryteria merytoryczne i techniczne


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
I Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 lub ze źródeł krajowych 1 4
II Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013 w regionie/kraju 4 16
III Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 1 4
IV Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla:
danej instytucji na określone działanie
danej instytucji ogółem
województwa na działanie
województwa ogółem

1
1
1
1

4
4
4
4
Razem 40

h) część „KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 4.3.” otrzymuje brzmienie:

Kryteria Formalne

Projekty w ramach działania 4.3. muszą spełniać następujące kryteria:

1.  Kompletność wniosku.

2.  Kompletność załączników.

3.  Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4.  Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5.  Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6.  Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

7.  Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków).

8.  Źródła finansowania projektu.

Kryteria merytoryczne i techniczne


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
I Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 lub ze źródeł krajowych 1 4
II Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR oraz przygotowania RPO na lata 2007-2013 w regionie/kraju 4 16
III Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 1 4
IV Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla:
danej instytucji na określone działanie
danej instytucji ogółem
województwa na działanie
województwa ogółem

1
1
1
1

4
4
4
4
Razem 40

9) występujące w załączniku do rozporządzenia kwoty określające maksymalną bądź minimalną wartość projektu (lub wartość pomocy finansowej udzielanej z krajowych lub wspólnotowych środków publicznych w ramach projektów wpółfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych), wyrażone w euro, zastępuje się wartościami wyrażonymi w złotych, zgodnie z poniższą tabelą:


Priorytet/Działanie/Projekt - Wartość w EURO Wartości po kursie 1 EURO - 4 PLN
Priorytet I
Działanie 1.2
Projekty infrastrukturalne od lmln do 10 min euro Od 4 000 000 do 40 000 000
Projekty z zakresu zarządzania ochroną środowiska o minimalnej wartości całkowitej 300 tys. euro 1 200 000
Działanie 1.4
Z zakresu turystyki Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 min euro 4 000 000
Z zakresu kultury Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 min euro 4 000 000
Z zakresu promocji Projekty promocyjne o minimalnej wartości całkowitej 100 tys. euro 400 000
Priorytet II
W przypadku realizowania przez beneficjenta pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego 600 000
W przypadku realizowania przez beneficjenta kilku projektów o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego 800 000
Priorytet II (z wyłączeniem działania 2.5) minimalna wartość projektu 5 tys. euro 20 000
Działanie 2.2 W przypadku projektodawcy - organu, który prowadzi do 3 szkół ponadgimnazjalnych łącznie - minimalna wartość projektu wynosi 2 tys. euro 8 000
Działanie 2.5
Koszty beneficjenta związane z realizacją projektu nie mogą przekroczyć 25 tys. euro 100 000
Jednorazowa dotacja inwestycyjna - 5 tys. euro 20 000
Priorytet III
Działanie 3.1
Projekty środowiskowe o maksymalnej wartości 1 min euro 4 000 000
Działanie 3.2
Projekty środowiskowe o maksymalnej wartości 1 min euro 4 000 000
Działanie 3.4
Typ 1-5 tys. euro 20 000
Typ II - 50 tys. euro 200 000

10)  w Priorytecie I, III (z wyłączeniem działania 3.4) i Priorytecie IV użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „Beneficjent” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Beneficjent końcowy”;

11)  w Priorytecie II i w Priorytecie III w działaniu 3.4:

a) użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Instytucja Wdrażająca” zastępuje się użytymi w odpowiednich liczbach i przypadkach wyrazami „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)”,

b) użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „Beneficjent” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Ostateczny odbiorca (Beneficjent)”.

§ 2. 1.  Do czynności związanych z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, wyborem projektów do dofinansowania, w odniesieniu do których termin składania wniosków zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Do czynności związanych z oceną wniosków o dofinansowanie realizacji projektu wszczętą a niezakończoną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie Działania 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach” ZPORR, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.

3) Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.).

4) Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

5) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu.

6)  Pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806 i Nr 143, poz. 1199). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1 086 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.

7)  Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast.

8)  W rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

9)  Każdy region na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania może określić obok dwóch kryteriów podstawowych kwalifikujących się do objęcia pomocą dodatkowe kryteria. Wskazanie ich w ramowym Planie Realizacji Działania powoduje, iż priorytetowo traktowane będą wnioski wskazujące na objęcie wsparciem osób spełniających jedno lub kilka kryteriów dodatkowych. Obok kryteriów dodatkowych odnoszących się do osób zastosować można również kryteria wskazujące na priorytetowe traktowanie wniosków, m.in. ze względu na: czas trwania projektu, wartość projektu, dodatkowe załączniki do wniosku projektowego.

10) W rozumieniu art. 3 ust. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Obszary zmarginalizowane to obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.

12) Pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806 i Nr 143, poz. 1199). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1 086 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.

13) W rozumieniu art. 3 ust. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

14) Dyrektor WUP powinien uzyskać upoważnienie od Marszałka Województwa do podejmowania czynności w jego imieniu w sprawach określonych w ZPORR.

15)  Jedynie w przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653).

16)  Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast.

17)  W rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

18) Inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą.

19) W zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 r.” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 r. ze zmianami przyjętymi w dniu 25 marca 2003 r., ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325, z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 184, poz. 1539) oraz obowiązującym obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wykazów hut i spółek zależnych.

20) Dyrektor WUP powinien uzyskać upoważnienie od Marszałka Województwa do podejmowania czynności w jego imieniu w sprawach określonych w ZPORR.

Jedynie w przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.

22) Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i przepisach wykonawczych do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025).

23) W zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 r.” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 r. ze zmianami przyjętymi w dniu 25 marca 2003 r., ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325, z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 184, poz. 1539) oraz obowiązującym obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych (M.P. Nr 22, poz. 339).

24) Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i przepisach wykonawczych do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025).

25)   Dla projektów dotyczących konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowej, a także dla projektów dotyczących zagospodarowania budynków i przyległego otoczenia zgodnie z celami poddzialania (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) - znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy.

26)   Dla projektów dotyczących konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowej, a także dla projektów dotyczących zagospodarowania budynków i przyległego otoczenia zgodnie z celami poddziałania (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) - znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy.

27) Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz

28) W ramach Działania 1.6 ZPORR dopuszcza się możliwość współfinansowania ze środków budżetu państwa.