ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu OperacyjnegoRozwoju Regionalnego 2004-2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051) w załączniku „Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006" wprowadza się następujące zmiany.

1) w tabeli „OBJAŚNIENIE POJĘĆ":

a) po części tabeli w brzmieniu:


„Działanie [Measure] Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem."

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Dziecko

Dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określone w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.",

b) po części tabeli w brzmieniu:


„Roboty budowlane Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego."

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Rodzina Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, w składzie rodziny uwzględnia się: rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 lat życia lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, w składzie rodziny uwzględnia się:

– studenta,

– współmałżonka studenta, a także pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat życia lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne,

– rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat życia lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.

Dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się, jeżeli student jest samodzielny finansowo lub jest osobą uczącą się, lub posiada własną rodzinę.".


c) po części tabeli w brzmieniu:

„Studium wykonalności Studium przeprowadzone w fazie przygotowania projektu, weryfikujące, czy dany [Feasibility study] projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, spoteczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym; studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu."

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Student samodzielny finansowo Osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

– posiadała stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

– posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

– miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie stypendium w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.";


2) w ROZDZIALE IV. „OPIS PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ" wprowadza się następujące zmiany:

a) w DZIAŁANIU 1. 1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.1":

----część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci":

-----w kolumnie pierwszej ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

-----w kolumnie drugiej ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina, miasto na prawach powiatu.",

– w części „RODZAJE BENEFICJENTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 1. 1.1." ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

– w PODDZIAŁANIU 1. 1. 2. „Infrastruktura transportu publicznego" część „RODZAJE

KWALIFIKUJĄCYCH SIE PROJEKTÓW" ust. 1 lit. c tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„– zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach Poddziałania 1. 1. 2.: budowy nowych, przedłużenia lub odnowienia istniejących linii komunikacji miejskiej/podmiejskiej,",

w części „RODZAJE BENEFICJENTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 1. 1. 2." ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina, miasto na prawach powiatu.",

w części „WSKAŹNIKI MONITORINGU" tabela „DZIAŁANIE 1.1 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO UKŁADU TRANSPORTOWEGO" otrzymuje brzmienie:


„Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika
Produkty 1. Długość dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (km) 199
2. Liczba zrealizowanych projektów poprawy dróg (szt.) 71
3. Liczba zrealizowanych projektów poprawy transportu publicznego (szt.) 9
4. Pojemność taboru komunikacji zbiorowej (miejsca) 6 500
Rezultaty 1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (ha)

+380

2. Ludność w miastach obsługiwanych przez transport zbiorowy (osoby) +2%
3. Czynne trasy w komunikacji miejskiej (km) +20
4. Liczba wypadków drogowych (szt.) -3%
5. Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych (osoby) -3%
Oddziaływanie 1. Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (w cenach stałych – PLN)

-0,2 %

2. Liczba przewożonych pasażerów (osoby) +1 %",

b) w DZIAŁANIU 1. 2. „Infrastruktura ochrony środowiska":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.2": ---część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

- w części tabeli „Beneficjenci":

---ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

---dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.".

----część tabeli w brzmieniu:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych publicznych na poziomie projektu 75 %

50 % wydatków kwaiifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto"


otrzymuje brzmienie:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych publicznych na poziomie projektu 75 %

50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej",


– w części „OPIS DZIAŁANIA" wyrazy „minimalnej wartości całkowitej 500 tys. euro" zastępuje się wyrazami „minimalnej wartości całkowitej 300 tys. euro",

– w części „RODZAJE BENEFICJENTÓW" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

– cześć „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW" otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFRR:

– maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych,

– maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto,

– maksymalnie 35 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

Wysokość pomocy udzielanej na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań),

40% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot),

50 % – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE I 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE I 63 z 28.02.2004), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 70/2001".

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, która nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

b) 40 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

c) 50 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

– która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, lub

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej:

a) 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto,

b) 50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych.

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji stużących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, które nie są nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

b) 40 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

c) 50 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

– która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, lub

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy na realizację inwestycji, która nie jest nową inwestycją, może zostać odpowiednio zwiększona o:

a) 15 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 1,

b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 2

– jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.",

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie:

„Pomoc udzielana na realizację inwestycji:

– z zakresu odnawialnych źródeł energii,

– służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z:

Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. WE C 74 z 03. 10. 1998)w przypadku nowych inwestycji,

Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy na ochronę środowiska (Dz. Urz. WE C 37 z 03.02.2001)w przypadku inwestycji niebędących nowymi inwestycjami.

Programy pomocowe regulujące udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymagają uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.",

– w części „WSKAŹNIKI MONITORINGU" tabela ..DZIAŁANIE 1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA" otrzymuje brzmienie:


„Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika
1 2 3
Produkty 1. Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km) 167
2. Długość sieci kanalizacyjnych (km) 434
3. Liczba stacji uzdatniania wody (szt.) 24
4. Liczba oczyszczalni ścieków (szt.) 18
5. Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.)

23

6. Długość sieci ciepłowniczej (km) 14 100
7. Długość elementów zapobiegających powodziom (km) 31
8. Liczba elementów zapobiegających powodziom (szt.) 55
9. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (szt.) 9
10. Liczba wdrożonych projektów wsparcia zarządzania ochroną środowiska (szt.)

8

Rezultaty 1. Liczba osób korzystających z wodociągów (%) + 1 %

2. Liczba osób korzystających z kanalizacji (%)

+ 1 %

3. Obszar zabezpieczony przed powodzią (ha)

+ 10 000

4. Straty ciepła na przesytach (PJ)

37,3

5. Pojemność zbiorników małej retencji (dam3)

+500

Oddziaływanie

1. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW)

+6%

2. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi (hm3)

+4%

3. Ilość zebranych odpadów (t)

+4 %",

c) w DZIAŁANIU 1.3. „Regionalna infrastruktura społeczna":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.3":

---części tabeli „Instytucja Pośrednicząca" i „Beneficjenci" otrzymują brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci 1. Samorząd województwa.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Szkoły wyższe.

4. Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym.

5. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowo-badawczym w powiązaniu ze szkołą wyższą.

6. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk.

1. Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie), dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd województwa, powiat, akademia medyczna, minister właściwy do spraw zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, właściwy minister.

2. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub wojewódzkiego.

3. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

4. Spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3 oraz ministra właściwego, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.

5. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.

6. Regionalne centra krwiodawstwa.".


– w PODDZIAŁANIU 1.3.2 część „RODZAJE BENEFICJENTÓW" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Samorząd województwa.",

d) w DZIAŁANIU 1.4. „Rozwój turystyki i kultury":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.4"

---części tabeli „Instytucja Pośrednicząca" i „Beneficjenci" otrzymują brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Regionalne organizacje turystyczne niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

4. Organizacje pozarządowe niedziatające w celu osiągnięcia zysku, w tym sto­warzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.

5. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne, dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej.

6. Organy administracji rządowej w województwie.

7. Przedsiębiorstwa państwowe działające non-profit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego.

8. Spółki prawa handlowego niedziatające w celu osiągnięcia zysku lub przezna­czające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posia­dają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i sto­warzyszenia".


---część tabeli w brzmieniu:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu  75 %

50 % wydatków kwalifikowalnych – tylko w przypadku projektów turystycznych, gdy inwestycje generują znaczący dochód netto"


otrzymuje brzmienie:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych publicznych na poziomie projektu 75 %

50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej".


w części „RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIE PROJEKTÓW" w pkt II. „Z ZAKRESU KULTURY" wyrazy „(o minimalnej wartości całkowitej 500 tys. euro)" zastępuje się wyrazami „(o minimalnej wartości całkowitej 100 tys. euro)",

w części „RODZAJE BENEFICJENTOW" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

część „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW" otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFRR:

– maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych,

– maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto,

– maksymalnie 35 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– z budżetu państwa, zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej.

Wysokość pomocy udzielanej na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać: 30% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań), 40% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot), 50% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.

Pomoc na projekty promocyjne z zakresu turystyki i kultury może być udzielana, jeżeli łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez beneficjenta w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro brutto.",

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie:

„Pomoc udzielana na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. WE C 74 z 03. 10. 1998).

Program pomocowy regulujący udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.

W odniesieniu do pomocy udzielanej na realizację projektów inwestycyjnych z zakresu kultury nie stosuje się zasad dotyczących udzielania pomocy publicznej.

W odniesieniu do pomocy udzielanej na projekty promocyjne z zakresu turystyki i kultury stosuje się zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, zgodnie z:

rozporządzeniem Komisji 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE LIOz 13.01.2001) oraz

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz. U. Nr 267, poz. 2654)",

– w części „WSKAŹNIKI MONITORINGU" w tabeli „DZIAŁANIE 1.4 ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY" w kolumnie „Szacowana docelowa wartość wskaźnika" dla wskaźnika Produktu nr 1 wyrazy: „będzie monitorowane" zastępuje się wyrazem „60",

d) w DZIAŁANIU 1.5. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.5":

---część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci" ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

w części „RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW":

---ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych, np. lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji, (z wyłączeniem e-rynku pracy), do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym między innymi tworzenie systemów informacji przestrzennej (gis) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej, bezpieczny Internet – jeśli stanowić będą część szerszego projektu wymienionego w pkt 1-3, 5 i 6 w ramach Działania 1.5ZPORR.",

---ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych sieci teleinformatycznych służących zapewnieniu dostępu szerokopasmowego, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa).",

w części „RODZAJE BENEFICJENTÓW" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

w części „WSKAŹNIKI MONITORINGU" w tabeli „DZIAŁANIE 1.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO" w kolumnie „Szacowana docelowa wartość wskaźnika" dla wskaźnika Produktu nr 6 wyrazy: „będzie monitorowane" zastępuje się wyrazami „150",

e) w DZIAŁANIU 1.6. „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.6"

---część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina, miasto na prawach powiatu.",

- w części „OPIS DZIAŁANIA" w ust. 1 lit. c tiret siódme otrzymuje brzmienie:

„–zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach Działania 1.6: budowy nowych, przedłużenia lub odnowienia istniejących linii komunikacji miejskiej/podmiejskiej,",

w części „RODZAJE BENEFICJENTÓW" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gmina, miasto na prawach powiatu;".

w części „WSKAŹNIKI MONITORINGU" w tabeli „DZIAŁANIE 1.6 ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJACH" w kolumnie „Szacowana docelowa wartość wskaźnika" dla wskaźnika Rezultatu nr 2 wyrazy: „będzie oszacowane" zastępuje się wyrazem „+16",

f) w DZIAŁANIU 2. 1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.1":

---część tabeli w brzmieniu:

w części tabeli „Beneficjenci" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

w części tabeli „Beneficjenci Ostateczni" dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„– pielęgniarki i położne24a), posiadające świadectwo dojrzałości i będące absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej zgłaszające chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pra-cy.",

- w części tabeli „Rodzaje kwalifikujących się projektów" w pkt I. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych" dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Studia zawodowe podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych.24b)".

w części „RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW" w pkt I. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych" dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Studia zawodowe podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych; projekt studiów przygotowują szkoły wyższe (posiadające akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego – KRASzM) prowadzące kształcenie na kierunku/specjalności pielęgniarstwo lub położnictwo na poziomie zawodowym i prowadzące w ramach tych kierunków studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczone dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.",

•w części BENEFICJENCI ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

g) w DZIAŁANIU 2. 2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne":

– część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

– odnośnik nr 33 otrzymuje brzmienie:

33) Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.",

– odnośnik nr 35, 40, 43 i 48 otrzymują brzmienie:

„Pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192, poz. 1963). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.|. Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.",

w części „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW", w „PROJEKTACH TYPU I" wyrazy:

„Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– 30 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa, zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej"

zastępuje się wyrazami:

„Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– ok. 30 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Edukacji Narodowej i Sportu)",

h) w DZIAŁANIU 2.3. „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.3":

---część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

– odnośnik nr 52 otrzymuje brzmienie:

52) W zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 r." przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 r. ze zmianami zaakceptowanymi w dniu 25 marca 2003 r. ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252) oraz obowiązującym obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy.",

– w części „BENEFICJENCI" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

– część „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW"

otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFS:

– maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– maksymalnie 25 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy)

Wysokość dofinansowania projektów polegających na subsydiowaniu zatrudnienia Intensywność pomocy udzielanej w związku z tworzeniem zatrudnienia, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% – w przypadku realizowania projektu w podre-gionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań),

40 % – w przypadku realizowania projektu w podre-gionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot),

50 % – w przypadku realizowania projektu w pozostałych podregionach.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia warunki matego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.",

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie: „W odniesieniu do pomocy udzielanej na projekty polegające na tworzeniu nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) stosuje się zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, zgodnie z:

rozporządzeniem Komisji 2204/2002/WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Orz. WE I 337 z 13.12.2002) oraz

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653).",

i) w DZIAŁANIU 2.4. „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.4":

---część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.", – odnośnik nr 58 otrzymuje brzmienie:

58) Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedo-tyczących pracowników (Dz. U Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 1217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) i przepisami wykonawczymi do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.",

– odnośnik nr 59 otrzymuje brzmienie:

59) W zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 r." przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 r. ze zmianami zaakceptowanymi w dniu 25 marca 2003 r. i ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji żelaza i stali oraz obowiązującym obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy.",

– w części „BENEFICJENCI" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

– część „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW" otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFS:

– maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– maksymalnie 25 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy)

Wysokość dofinansowania projektów polegających na subsydiowaniu zatrudnienia

Intensywność pomocy udzielanej w związku z tworzeniem zatrudnienia, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30 % – w przypadku realizowania projektu w podre-gionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań),

40% – w przypadku realizowania projektu w podre-gionach oznaczonych numerami statystycz-

nymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot),

50% – w przypadku realizowania projektu w pozostałych podregionach.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.",

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do pomocy udzielanej na projekty polegające na tworzeniu nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) stosuje się zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, zgodnie z:

rozporządzeniem 2204/2002/WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE I 337 z 13.12.2002) oraz

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653).",

j) w DZIAŁANIU 2.5 „Promocja przedsiębiorczości":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.5":

----część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

-w części tabeli „Beneficjenci Ostateczni"

w zdaniu drugim wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Udzielanie wsparcia jest kontynuowane po założeniu przez beneficjentów ostatecznych, w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5, działalności gospodarczej, jeżeli spełniają oni kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy, gdzie za mikroprzed-

siębiorcę uznaje się osobę fizyczną, która:",

odnośnik nr 63 otrzymuje brzmienie:

63) Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.".

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do wsparcia udzielanego benefi-cjentom ostatecznym, którzy założyli działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia do-radczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5 i spełniają kryteria określone w działaniu dla mi-kroprzedsiębiorcy, stosuje się zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, zgodnie z:

rozporządzeniem Komisji 69/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE LIOz 13.01.2001) oraz

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 267, poz. 2655).",

k) w DZIAŁANIU 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.6":

---część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

---w części tabeli „Beneficjenci Ostateczni"

tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„–jednostki samorządu terytorialnego,",

- odnośnik nr 65 otrzymuje brzmienie:

6) Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.",

– w części „BENEFICJENCI" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

– w części „BENEFICJENCI OSTATECZNI" tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„–Jednostki samorządu terytorialnego,",

I)  w DZIAŁANIU 3.1 „Obszary wiejskie":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.1":

---część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Samorząd gminny i powiatowy.",

---część tabeli w brzmieniu:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu  75 %

50 % wydatków kwalifikowalnych – tylko w przypadku projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto"


otrzymuje brzmienie:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych publicznych na poziomie projektu 75 %

50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej",


– w części „RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW" ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Gospodarka odpadami:

– budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych),

– budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,

– kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, likwidację dzikich wysypisk itp.",

– w części „RODZAJE BENEFICJENTOW" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Samorząd gminny i powiatowy.",

– część „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW" otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFRR:

– maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych,

– maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto,

– maksymalnie 35 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10 % wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej.

Wysokość pomocy udzielanej na realizację inwestycji z zakresu turystyki odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań),

40% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot),

50% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.

Intensywność pomocy na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, która nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

b) 40 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

c) 50 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

– która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, lub

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej:

a) 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto,

b) 50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych.

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, które nie są nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

b) 40 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

c) 50 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

– która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, lub

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy na realizację inwestycji, która nie jest nową inwestycją, może zostać odpowiednio zwiększona o:

a) 15 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 1,

b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 2

– jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.",

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie:

„Pomoc udzielana na realizację inwestycji z zakresu:

– turystyki,

– odnawialnych źródeł energii,

– redukcji emisji ze źródeł spalania paliw podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z:

Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. WE C 74 z 03. 10. 1998)w przypadku nowych inwestycji,

Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy na ochronę środowiska (Dz. Urz. WE C 37 z 03.02.2001)w przypadku inwestycji nie-będących nowymi inwestycjami.

Programy pomocowe regulujące udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymagają uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.",

– w części „WSKAŹNIKI MONITOROWANIA" tabela ..DZIAŁANIE 3.1 OBSZARY WIEJSKIE" otrzymuje brzmienie:


„Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika

1

2 3

Produkty

1. Długość dróg powiatowych i gminnych (km) 215

2. Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km)

218

3. Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę (szt.)

62

4. Długość sieci kanalizacyjnych (km)

325

5. Liczba oczyszczalni ścieków (szt.)

50

6. Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.)

85

7. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (szt.)

68

8. Liczba projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.)

17

9. Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) (szt.)

40

10. Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej (szt.)

40

Rezultaty

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (ha)

1 350

2. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%) +0,5 %
3. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) +1,5 %
4. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (hm3) +2,5 %
5. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW)

+5,5 %

6. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (osoby) +75 000
Oddziaływanie 1. Wielkość migracji (saldo) +2%
2. Liczba przedsiębiorstw z dostępem do Internetu szerokopasmowego (%) +10%",

m) w DZIAŁANIU 3. 2. „Obszary podlegające restrukturyzacji":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.2":

---część tabeli w brzmieniu:

---w części tabeli „Beneficjenci" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina lub powiat.",

---część tabeli w brzmieniu:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu  75 %

50 % wydatków kwalifikowalnych – tylko w przypadku projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycje generują znaczący dochód netto"


otrzymuje brzmienie:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych publicznych na poziomie projektu 75 %

50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej",


w części „RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW" pkt V otrzymuje brzmienie:

„V. Gospodarka odpadami:

– budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych),

– budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,

– kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, likwidację dzikich wysypisk itp.",

w części „RODZAJE BENEFICJENTÓW" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina lub powiat.",

część „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW" otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

„Dofinansowanie z EFRR:

– maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych,

– maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto,

– maksymalnie 35 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10 % wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej.

Wysokość pomocy udzielanej na realizację inwestycji z zakresu turystyki odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30 % – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań),

40 % – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot),

50 % – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, która nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

b) 40 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

c) 50 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

– która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, lub

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej:

a) 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto,

b) 50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych.

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, które nie są nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

b) 40 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

c) 50 % netto – w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

– która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, lub

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy na realizację inwestycji, która nie jest nową inwestycją, może zostać odpowiednio zwiększona o:

a) 15 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 1,

b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 2

– jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.",

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie:

„Pomoc udzielana na realizację inwestycji z zakresu:

– turystyki,

– odnawialnych źródeł energii,

– redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z:

Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. WE C 74 z 03.10.1998) – w przypadku nowych inwestycji,

Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy na ochronę środowiska (Dz. Urz. WE C 37 z 03.02.2001)w przypadku inwestycji niebędących nowymi inwestycjami.

Programy pomocowe regulujące udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymagają uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.",

– w części „WSKAŹNIKI MONITORINGU"

tabela „DZIAŁANIE 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI" otrzymuje brzmienie:


„Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika
1 2 3
Produkty 1. Długość dróg powiatowych i gminnych (km) 215
2. Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km) 218
3. Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę (szt.) 62
4. Długość sieci kanalizacyjnych (km) 325
5. Liczba oczyszczalni ścieków (szt.) 50
6. Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.)

85

7. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (szt.) 68
8. Liczba projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.)

17

9. Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) (szt.)

40

10. Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej (szt.) 40
Rezultaty 1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (ha)

1 350

2. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%) +0,5 %
3. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) +1,5%
4. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (hm3) +2,5 %
5. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW) +5,5 %
6. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (osoby) +75 000
Oddziaływanie 1. Wielkość migracji (saldo) + 2%
2. Liczba przedsiębiorstw z dostępem do Internetu szerokopasmowego (%) +10%",

n) w DZIAŁANIU 3.3. „ Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.3": ----część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci":

-----w kolumnie pierwszej ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina lub miasto na prawach powiatu.",

-----w kolumnie drugiej ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina lub miasto na prawach powiatu.",

---część tabeli w brzmieniu:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu – 75 % wydatków kwalifikowalnych – 75 %
– 50 % wydatków kwalifikowalych – tylko w przypadku projektów dotyczących kompleksowego zagospodarowania terenu, gdy projekt generuje znaczący dochód netto

otrzymuje brzmienie:


„Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych publicznych na poziomie projektu 75 %

50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.".


– w części „RODZAJE BENEFICJENTOW W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3.1" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina lub miasto na prawach powiatu.",

– część „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 3.3. 1." otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFRR:

– maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych,

– maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto,

– maksymalnie 35 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10 % wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej.

Wysokość pomocy udzielanej na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań),

40% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot),

50% – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.",

– w części „RODZAJE BENEFICJENTOW W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3. 2.":

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina lub miasto na prawach powiatu.",

- w ust. 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,",

– część „POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 3.3. 2." otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie z EFRR:

– maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych,

– maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto,

– maksymalnie 35 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

– z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10 % wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej.

Wysokość pomocy udzielanej na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30 % – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań),

40 % – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot),

50 % – w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Numery statystyczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).

Intensywność pomocy może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.",

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie:

„Pomoc udzielana na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. WE C 74 z 03.10.1998).

Program pomocowy regulujący udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.",

– w części „WSKAŹNIKI MONITOROWANIA" tabela

„DZIAŁANIE 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE. POPRZEMYSŁOWE I POWOJSKOWE" otrzymuje brzmienie:


„Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika
1 2 3
Produkty 1. Powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach (m2) +50 000
2. Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych (m2)

+15 000

3. Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) (szt.)

40

4. Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej (szt.) 40
5. Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym (ha)

200

Rezultaty 1. Liczba przestępstw w miastach (%) -7%
2. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym terenie objętym wsparciem (szt.) pierwsze badanie IV.2004
3. Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana (m2) 200 000
4. Liczba miejsc pracy stworzonych na terenie zrewitalizowanym (szt.) 10 000
Oddziaływanie 1. Liczba mieszkańców na terenach poddanych rewitalizacji (osoby) +13 000
2. Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizo-wanych (%)

-4%

3. Migracje z terenów poddanych rewitalizacji (saldo) + 4%
4. Liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym (osoby) +10%",

o) w DZIAŁANIU 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4" części w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca Samorząd Województwa (Zarząd Województwa)/Urząd Marszałkowski80)"

otrzymują brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda
Instytucja Wdrażająca Samorząd Województwa/Urząd Marszałkowski80),

– część „INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA" otrzymuje brzmienie:

„Samorząd Województwa właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu przez mikroprzedsiębior-stwo.",

– odnośnik nr 80 otrzymuje brzmienie:

8) Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.",

– część „BENEFICJEINT" otrzymuje brzmienie:

„Beneficjentem są podmioty, które prowadzą mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykluczając mikro-przedsiębiorstwa oparte na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za roczny obrót oraz za roczną sumę bilansową uważa się wielkości osiągnięte na koniec ostatniego, 12-miesięcznego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku przedsiębiorstw nowo powstałych, których rachunki nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy przedstawić bilans otwarcia lub zastosować progi oparte na godnych zaufania oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrotowego.

W przypadku spółek cywilnych wymagane jest, aby każdy ze wspólników działał nie dłużej niż 36 miesięcy w okresie poprzedzającym złożenie wniosku.",

– część „WYKONAWCY USŁUG W RAMACH PROJEKTÓW DORADCZYCH" otrzymuje brzmienie:

Wykonawcami usług doradczych mogą być firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla tego typu usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw lub w ramach Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo", SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006".

W przypadku gdy ta sama firma jest jednocześnie wykonawcą Działania 2.5, musi być spełniony warunek jednoznacznego rozdzielenia zasobów ludzkich i materialnych zaangażowanych do realizacji Działań 2.5 i 3.4.",

– część „POMOC PUBLICZNA" otrzymuje brzmienie:

„Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane zgodnie z przepisami:

– rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U. Nr 267, poz. 2652),

– rozporządzenia nr 70/2001",

p) w DZIAŁANIU 3.5. „Lokalna infrastruktura społeczna":

– w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.5":

----część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda",

---w części tabeli „Beneficjenci":

-----w kolumnie pierwszej:

-------ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

-------dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Właściwy minister, dla szkół, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny.",

-----w kolumnie drugiej ust. 1 otrzymuje

brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego: gmina i powiat.",

w PODDZIAŁANIU 3.5.1 – „Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa" w części „RODZAJE BE-NEFICJENTÓW":

---ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego.",

---dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Właściwy minister, dla szkół, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny.",

w PODDZIAŁANIU 3.5.2 – „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia" w części „RODZAJE BENEFICJENTÓW" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorządu terytorialnego: gmina i powiat.",

w części „WSKAŹNIKI MONITORINGU" tabela „DZIAŁANIE 3.5 LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA" otrzymuje brzmienie:


„Faza cyklu interwencji Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika
Produkty 1. Liczba projektów edukacyjnych (szt.) 90
2. Liczba projektów ochrony zdrowia (szt.) 60
3. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (m2)

136 000

4. Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu lokalnym (szt.)

63

Rezultaty 1. Zmiana w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (%)

-8%

2. Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych (osoby)

1,9 %

Oddziaływanie 1. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (osoby) +14%
2. Udział osób korzystających z usług ochrony zdrowia na miejscu (%) 3%
3. Udział osób pozostających na miejscu celem edukacji 20%
– w tym udział osób, które ukończyły na miejscu szkołę średnią 20%
– w tym udział osób, które ukończyły na miejscu szkołę wyższą 20 %",

r) w tabelach „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ 4.1-4.3" część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki"

otrzymuje brzmienie:


„Instytucja Pośrednicząca Wojewoda";

3) W ROZDZIALE V. „TABELE FINANSOWE" tabela „Indykatywna tabela alokacji w ramach ZPORR w podziale na priorytety i działania (euro w cenach bieżących)" otrzymuje brzmienie:

„Indykatywna tabela alokacji w ramach ZPORR w podziale na priorytety I działania (euro w cenach bieżących)


4) w ROZDZIALE VII. „AUDYT I KONTROLA" użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „sprawozdanie o nieprawidłowości" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „raport o nieprawidłowości";

5) ANEKS III „ZASADY KWALIFjKACJI WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZPORR" otrzymuje brzmienie:

„ANEKS III

ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZPORR

Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifi-kowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r, z zastrzeżeniem poniższych przepisów:

a) W przypadku projektów podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr T9, poz. 177, z późn. zm.). Koszty ponoszone w ramach realizacji projektów kwalifikują się do wsparcia od dnia 2 marca 2004 r, czyli wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy. Wymogowi temu nie podlegają projekty, które ze względu na wielkość zamówienia nie są objęte procedurami udzielania zamówień publicznych,

b) W przypadku grupy projektów objętych pomocą publiczną konieczna jest notyfikacja danego schematu pomocy publicznej Komisji Europejskiej, a następnie jego zatwierdzenie. Wydatki na wykonanie prac przygotowawczych ww. projektów mogą być ponoszone, jednakże obarczone są ryzykiem Beneficjenta: po pierwsze, niezatwierdzenia schematu pomocy publicznej przez Komisję Europejską, a po drugie – nieprzyjęcia projektu do realizacji przez właściwe instytucje. Wydatki inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym mogą być ponoszone dopiero po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu (wydatki ponoszone są także na ryzyko Beneficjenta). Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków (przyjęcie projektu i zatwierdzenie schematu pomocy publicznej) powyższe wydatki kwalifikują się do wsparcia na zasadach ogólnych.

DZIAŁANIE 1.1

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 1. 1.1.

W ramach Poddziałania 1. 1.1. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie nr 1685/2000/WE ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych na operacje współfinansowane z Funduszy Strukturalnych i uchylającym rozporządzenie nr 1145/2003/WE (Dz. Urz. WE I 072 z 11.03.2004), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 448/2004".

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury drogowej (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne i archeologiczne),

– przygotowanie dokumentacji technicznej: np. koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

– przygotowanie dokumentacji przetargowej,

– koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych, badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą lub budownictwem, jeśli to niezbędne;

2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

– prace ziemne,

– prace budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, w tym linii elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, urządzeń wodnych melioracji, urządzeń podziemnych specjalnego przeznaczenia, torów kolejowych, tramwajowych i przejazdów kolejowych,

– zakup sprzętu i wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu,

– prace wykończeniowe, w tym wykonanie umocnienia i zieleni drogowej,

– prace rozbiórkowe,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

– koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.).

Za wydatki niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:

zakup środków transportu.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 1. 1. 2.

W ramach Poddziałania 1. 1.2 do wydatków kwali-fikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) koszt przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (badania, analizy, ekspertyzy) – podmiotem uprawnionym do refundacji jest miasto;

2) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury transportu publicznego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych i archeologicznych),

– przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy,

– przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektu (maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowal-nych w ramach projektu),

– przygotowanie dokumentacji przetargowej,

– koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych,

– badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą lub budownictwem, jeśli to niezbędne;

3) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

– prace ziemne, włączając przygotowanie terenu pod zabudowę,

– prace instalacyjne i montażowe,

– prace rozbiórkowe,

– prace wykończeniowe i wzmocnieniowe.

– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w zakresie transportu publicznego i realizacji projektu,

– zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

– koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.).

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 1.2

W ramach Działania 1. 2. do wydatków kwalifiko-walnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

– przygotowanie dokumentacji technicznej,

– przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10 % wydatków kwalifiko-walnych w ramach projektu),

– przygotowanie dokumentacji przetargowej,

– koszty przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;

2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

– prace ziemne,

– prace budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– prace wykończeniowe,

– zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

– koszty promocji projektu, koszty infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla realizacji projektu,

– koszt budowy kanalizacji teletechnicznej.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

Za wydatki niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:

– zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów,

– podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych użytkowników.

DZIAŁANIE 1.3

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 1.3. 1.

W ramach Poddziałania 1.3.1 do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

– przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowal-nych w ramach projektu),

– przygotowanie dokumentacji przetargowej;

2) prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

– prace ziemne,

– prace budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– prace wykończeniowe,

– zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 1.3. 2.

W ramach Poddziałania 1.3.2 do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz),

– przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– przygotowanie dokumentacji przetargowej;

2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– prace budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– prace wykończeniowe,

– zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 1.4.

W ramach Działania 1.4 do wydatków kwalifiko-walnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

– przygotowanie dokumentacji technicznej,

– przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, ekspertyzy i opinie konserwatorskie,

– prace projektantów, architektów i konserwatorów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

– przygotowanie dokumentacji przetargowej,

– koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;

2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

– prace ziemne,

– prace budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– prace wykończeniowe,

– zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,

– koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu.

W ramach wyżej wymienionych typów projektów promocyjnych do wspótfinansowania kwalifikują się w szczególności koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych).

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 1.5.

W ramach Działania 1.5 do wydatków kwalifiko-walnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz),

– przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy,

– przygotowanie studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości, jeżeli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10 % wydatków kwalifiko-walnych w ramach projektu),

– zakup nieruchomości, jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji Działania 1.5 ZPORR,

– przygotowanie dokumentacji przetargowej,

– koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;

2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– prace konstrukcyjne (ziemne, naziemne, napowietrzne w zależności od wykorzystywanej technologii),

– budowa, rozbudowa lub przebudowa pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery),

– roboty budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia (oraz jego konfiguracja) stanowiącego integralną część projektu tylko w ramach przedsięwzięć związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego,

– koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),

– zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

– koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją inwestycji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

Do wydatków niekwalifikowalnych w ramach Działania należy:

– stworzenie strony www., jeśli nie stanowi jednego z elementów większego przedsięwzięcia w ramach Działania 1.5 ZPORR,

– koszt dzierżawy łączy (z wyjątkiem zakupu łączy dostępowych z operatorami dla sieci szkieletowej w przypadku, gdy są faktycznie ponoszone przez końcowego beneficjenta),

– opłaty za usługi dodatkowe (tj. prowadzenie serwisu www. kont poczty elektronicznej, serwerów, rejestracja i utrzymanie domen),

– szkolenie beneficjentów.

Do wydatków niekwalifikowalnych należy również zakup komputerów i oprogramowania dla:

– szkół, kolegiów nauczycielskich, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego, instytucji oświatowych, bibliotek pedagogicznych i innych instytucji wspieranych w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (z wyjątkiem tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu),

– szkół wyższych dla celów dydaktycznych wspieranych w ramach Działania 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna" – ZPORR (z wyjątkiem tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz projektów stanowiących część szerszego przedsięwzięcia w ramach Działania 1.5 ZPORR),

– szpitali i ośrodków zdrowia wspieranych w ramach ZPORR – Działanie 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna" i Działanie 3.5 – „Lokalna infrastruktura społeczna" (z wyjątkiem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz projektów związanych z e-zdrowiem realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR, np. systemy do obiegu informacji medycznej, usługi w zakresie telemedycyny, systemy przechowywania i przetwarzania danych medycznych).

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 1.6.

W ramach Działania 1.6 do wydatków kwalifiko-walnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) koszt przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (ekspertyzy, badania) – uprawnionym do refundacji jest podmiot składający do Instytucji Zarządzającej ZPORR w imieniu aglomeracji Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego;

2) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury transportu publicznego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz geologicznych i archeologicznych),

– przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy,

– przygotowanie studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektu (maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

– przygotowanie dokumentacji przetargowej,

– koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych,

– badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą lub budownictwem, jeśli to niezbędne;

3) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

– prace ziemne, włączając przygotowanie terenu pod zabudowę,

– prace instalacyjne i montażowe,

– prace rozbiórkowe,

– prace wykończeniowe i wzmocnieniowe,

– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w zakresie transportu publicznego,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

– koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2. 1.

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Do wydatków kwalifikowainych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności finansowane mogą być:

1. Koszty personelu projektu

Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu – może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdu-jąca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana – nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz

z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie 84) , tak, aby te same limity byty stosowane dla projektów wspótfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

Koszty wynagrodzenia opiekunów / instruktorów praktyk z uwzględnieniem odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie 85) .

2. Koszty beneficjentów ostatecznych

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; koszty muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie84', tak aby te same limity byty stosowane dla projektów wspótfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

Zwrot kosztów podróży środkami komunikacji publicznej, kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku odbywania praktyk poza miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły z uwzględnieniem odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie 86) , tak, aby te same limity byty stosowane dla projektów wspótfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi – koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10 % projektu.

Dodatki do praktyk.

Kwota wypłacana przez beneficjenta uczestnikom praktyk z tytułu udziału w programie praktyk zawodowych w wysokości nie wyższej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Koszty związane ze studiami zawodowymi dla pielęgniarek i położnych (w tym m.in. opłaty za odbywanie studiów, wynagrodzenie wykładowców)

3. Inne koszty

Koszty ustug księgowych.

Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów – należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tys. złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10 % całkowitych wydatków projektu.

Koszty leasingu.

Jeśli w ramach projektu przewidywane jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Sprawy leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.

Koszty przedsiębiorców uczestniczących w programie praktyk:

a) amortyzacja sprzętu wykorzystywanego do programu praktyk,

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu wspótfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje

są stosowane dla projektów współfinansowa-nych z EFS i projektów krajowych.

b) koszty odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej niezbędnych na danym stanowisku przydzielonych praktykantom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u przedsiębiorców 87) .

Koszty te muszą być uzasadnione i proporcjonalne do czasu trwania projektu.

c) koszty instruktorów/opiekunów praktyk 88) . Koszty materiałów szkoleniowych.

Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.

Koszty ubezpieczenia uczestników praktyk od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowychpodkontraktowanie.

Beneficjent może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy – wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta o realne wyliczenia poniesionych kosztów – w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (beneficjent może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania i jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

Koszty audytu.

W przypadku realizowania przez beneficjenta pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez beneficjenta kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny.

Koszty badań i analiz.

Koszty organizowania seminariów, spotkań, warsztatów mających na celu wzmocnienie współpracy w zakresie monitorowania rynku pracy w szczególności takie jak:

– koszty dystrybucji (edycji, druku, rozpowszechniania folderów informacyjnych lub wkładek prasowych na temat organizowanego projektu),

– koszty używania pomieszczenia wykorzystywanego do realizowanego projektu,

– koszty wynagrodzenia, dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia osób prowadzących prezentacje stanowiące integralną część projektu.

W przypadku kontroli dowodami na odbycie się seminariów lub spotkań mogą być:

– artykuły prasowe, które ukazały się w związku z realizacją danego projektu,

– fotografie z konferencji,

– listy obecności.

Koszty związane z tworzeniem bazy informacyjnej:

– koszty wynagrodzenia osób zajmujących się zbieraniem danych (np. ankieterów),

– zakup oprogramowania komputerowego również specjalistycznego,

– tworzenie specjalistycznego oprogramowania,

– koszty związane z codziennym użytkowaniem bazy danych przez okres trwania projektu (koszty wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za aktualizowanie bazy danych o zebrane informacje),

– zakup danych statystycznych,

– administrowanie portalem internetowym,

– podłączenie do sieci.

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszczenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii Europejskiej (EFS) i wkład budżetu państwa.

VAT

VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspótfinansowania projektu z EFS, w szczególności:

– koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób,

– koszty marketingu i rekrutacji uczestników,

– koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem

i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,

– koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

– koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

– pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

– koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

– koszty nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

– koszty nieudokumentowane,

– koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

– koszty zakupu nieruchomości,

– inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10 % ogólnych kosztów projektu,

– koszty prac budowlanych,

– koszty napraw sprzętu,

– wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,

– odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

– mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2. 2.

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu wspórfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności finansowane mogą być:

1. Koszty personelu projektu

Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu – może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdu-jąca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana – nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie84', tak aby te same limity były stosowane dla projektów wspótfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Koszty beneficjentów ostatecznych

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

Całkowite lub częściowe pokrycie opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę.

Koszty muszą być udokumentowane, uzasadnione, odnosić się do okresu współfinansowania projektu ze środków EFS i wynikać z celów projektu.

Decyzję o wyborze wszystkich wymienionych świadczeń podejmują stypendyści.

Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 250 zł w skali miesiąca.

Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych wynosi 350 zł w skali miesiąca.

Koszty muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać po-

niesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen), tak aby te same limity byty stosowane dla projektów wspótfinan-sowanych z EFS i projektów krajowych.

3. Inne koszty

Koszty usług księgowych.

Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu wspótfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów – należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysięcy złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10 % całkowitych wydatków projektu.

Koszty leasingu.

Jeśli w ramach projektu przewidywane jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Sprawy leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.

Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.

Podkontraktowanie.

Beneficjent może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy – wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta na realnych wyliczeniach poniesionych kosztów – w żadnym wy-

padku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane.

Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (beneficjent może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania i jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

Koszty audytu.

W przypadku realizowania przez beneficjenta pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez beneficjenta kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikował ny.

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszczenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii Europejskiej (EFS) i wkład budżetu państwa.

VAT

VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS w szczególności:

– koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób,

– koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,

– koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

– koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

– pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

– koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

– koszty nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

– koszty nieudokumentowane,

– koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

– koszty zakupu nieruchomości,

– inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10 % ogólnych kosztów projektu,

– koszty prac budowlanych,

– koszty napraw sprzętu,

– wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,

– odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

– mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.3.

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu wspótfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności finansowane mogą być:

1. Koszty personelu projektu

Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu – może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdu-jąca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana – nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie84', tak aby te same limity byty stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Koszty beneficjentów ostatecznych

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie84', tak aby te same limity byty stosowane dla projektów wspótfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10 % projektu.

Koszty subsydiowanego zatrudnienia – w przypadku zatrudnienia uczestników projektu pracodawca może uzyskać zwrot części wydatków związanych z ich wynagrodzeniami. Wymagane jest dokumentowanie czasu, stawek, wypłat.

3. Inne koszty

Koszty usług księgowych.

Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów – należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tys. złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10 % całkowitych wydatków projektu.

Koszty leasingu.

Jeśli w ramach projektu przewidywane jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.

Koszty materiatów szkoleniowych.

Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.

Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych

podkontraktowanie.

Beneficjent może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy – wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta na realnych wyliczeniach poniesionych kosztów – w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (beneficjent może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania i jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

Koszty audytu.

W przypadku realizowania przez beneficjenta pojedynczego projektu o wartości 150tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez beneficjenta kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikował ny.

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszczenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii Europejskiej (EFS) i wkład budżetu państwa.

VAT

VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspótfinansowania projektu z EFS w szczególności:

– koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób, koszty marketingu i rekrutacji uczestników,

– koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,

– koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

– koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

– pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

– koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

– koszty nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

– koszty nieudokumentowane,

– koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

– koszty zakupu nieruchomości,

– inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10 % ogólnych kosztów projektu,

– koszty prac budowlanych,

– koszty napraw sprzętu,

– wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,

– odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

– mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.4.

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu wspótfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspótfinansowania projektu z udziałem EFS.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności finansowane mogą być:

1. Koszty personelu projektu

Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu – może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana – nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Koszty beneficjentów ostatecznych

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity byty stosowane dla projektów wspótfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10 % projektu.

Koszty subsydiowanego zatrudnienia – w przypadku zatrudnienia uczestników projektu pracodawca może uzyskać zwrot części wydatków związanych z ich wynagrodzeniami. Wymagane jest dokumentowanie czasu, stawek, wypłat.

3. Inne koszty

Koszty ustug księgowych.

Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów – należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie

sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tys. złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10 % całkowitych wydatków projektu.

Koszty leasingu.

Jeśli w ramach projektu przewidywane jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.

Koszty materiałów szkoleniowych.

Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.

Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowychpodkontraktowanie.

Beneficjent może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy – wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta na realnych wyliczeniach poniesionych kosztów – w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (beneficjent może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania i jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

Koszty audytu.

W przypadku realizowania przez beneficjenta pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez beneficjenta kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny.

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszczenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii Europejskiej (EFS) i wkład budżetu państwa.

VAT

VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspótfinansowania projektu z EFS w szczególności:

– koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób,

– koszty marketingu i rekrutacji uczestników,

– koszty doradztwa prawnego,

– koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,

– koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

– koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

– pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

– koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

– koszty nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

– koszty nieudokumentowane,

– koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

– koszty zakupu nieruchomości,

– inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10 % ogólnych kosztów projektu,

– koszty prac budowlanych,

– koszty napraw sprzętu,

– wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,

– odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

– mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.5.

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Koszty projektu obejmują:

a) koszty Beneficjenta związane z realizacją projektu, które obejmują:

koszty personelu projektu,

koszty Beneficjentów Ostatecznych (z wyjątkiem kosztów wsparcia pomostowego oraz kosztów jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności),

inne koszty,

b) koszty wsparcia pomostowego i koszty jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności.

Koszty Beneficjenta, o którym mowa w lit. a, nie mogą przekroczyć 25 tys. euro na rok na projekt.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

1. Koszty personelu projektu.

Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu – może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdu-jąca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana – nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity byty stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Koszty Beneficjentów Ostatecznych

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity były stosowane dla projektów wspótfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu – koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10 % projektu.

Koszty wsparcia pomostowego.

Wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą kapitałową wspomagającą „przetrwanie" przedsiębiorcy do uzyskania przez niego płynności finansowej. Beneficjent Ostateczny otrzymuje, przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności (liczonych od zarejestrowania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami), pomoc kapitałową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł (kwota zbliżona do wysokości obligatoryjnych opłat dla przedsiębiorcy niezatrudnia-jącego pracowników, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe). W przypadku utrzymującej się i udokumentowanej słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia pomostowego, istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca funkcjonowania firmy), o ile w opinii beneficjenta umożliwi to osiągnięcie przez Beneficjeta Ostatecznego płynności finansowej. Wsparcie pomostowe wypłacane jest Beneficjentowi Ostatecznemu ze środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie obejmującym usługi doradczo-szkoleniowe w ramach Działania 2.5, na podstawie decyzji:

a) beneficjenta – w przypadku wsparcia przysługującego przez pierwsze 6 miesięcy działalności,

b) upoważnionego przedstawiciela Instytucji Wdrażającej, wydanej po uprzedniej ocenie dokonanej przez Komisję Oceny Projektów – w przypadku wsparcia „przedłużonego".

Koszty jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności polega na udzieleniu Beneficjentowi Ostatecznemu jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania nowo zarejestrowanemu mi-kroprzedsiębiorcy (np. zakup drobnego sprzętu, mebli itd.). Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosi ona 5 000 euro. ze środków dotacji pokrywane jest 75 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a pozostałe 25 % ponosi Beneficjent Ostateczny ze środków własnych. Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności wypłacana jest Beneficjentowi Ostatecznemu ze środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie obejmującym usługi doradczo-szkoleniowe w ramach Działania 2.5, na podstawie decyzji upoważnionego przedstawiciela Instytucji Wdrażającej wydanej po uprzedniej ocenie dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

3. Inne koszty

Koszty usług księgowych.

Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów – należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

Podkontraktowanie – w szczególności koszty związane z realizacją szkoleń specjalistycznych.

Beneficjent może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy (z wyjątkiem opieki indywidualnego doradcy) – wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta na realnych wyliczeniach poniesionych kosztów – w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane.

Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (beneficjent może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania i jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tys. złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10 % całkowitych wydatków projektu.

Koszty leasingu.

Jeśli w ramach projektu przewidywane jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym odpowiadającym okresowi realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.

Koszty materiałów szkoleniowych.

Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisa-

nia umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.

Koszty związane z organizacją spotkań informa-cyjno-doradczych.

Koszty audytu.

W przypadku realizowania przez beneficjenta pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez beneficjenta kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikował ny.

Koszty publikacji i dziatań promocyjnych.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszczenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii Europejskiej (EFS) i wkład budżetu państwa.

VAT

VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.

Koszty badań i analiz.

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspótfinansowania projektu z EFS w szczególności:

a) koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób,

b) koszty marketingu i rekrutacji uczestników,

c) koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,

d) koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

e) koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

– pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

– koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

– koszty nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

– koszty nieudokumentowane.

– koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

– koszty zakupu nieruchomości,

– inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10 % ogólnych kosztów projektu,

– koszty prac budowlanych,

– koszty napraw sprzętu,

– wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,

– odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

– mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.6.

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności finansowane mogą być:

1. Koszty personelu projektu

Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu – może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdu-jąca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana – nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Koszty Beneficjentów Ostatecznych

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie, tak aby te same limity były stosowane dla projektów wspótfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty uczestniczenia w konferencjach, seminariach itp.

Koszty związane z uczestniczeniem w stażach np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia.

Koszty grantów udzielanych uczestnikom studiów doktoranckich, np. zakupu niezbędnej literatury naukowej, opłat za odbywanie studiów doktoranckich, kosztów prowadzenia badań naukowych, kosztów prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych.

Koszty dodatków stażowych dla absolwentów uczestniczących w stażach.

Dodatek stażowy to kwota wypłacana absolwentowi szkoły wyższej niezarejestrowanemu, jako bezrobotny przez okres uczestniczenia w stażu.

3. Inne koszty

Koszty ustug księgowych.

Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym w zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów – należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.

Podkontraktowanie – w szczególności koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych (w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów).

Beneficjent może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy – wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta na realnych wyliczeniach poniesionych kosztów – w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (beneficjent może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania i jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).

Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tys. złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10 % całkowitych wydatków projektu.

Koszty leasingu.

Jeśli w ramach projektu przewidywane jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym odpowiadającym okresowi realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.

Koszty materiałów szkoleniowych.

Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.

Koszty związane z organizacją spotkań informacyjno-doradczych.

Koszty audytu – w przypadku realizowania przez beneficjenta pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez beneficjenta kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny.

Koszty publikacji i działań promocyjnych.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszczenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii Europejskiej (EFS) i wkład budżetu państwa.

VAT

VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.

Koszty badań, analiz i ekspertyz i innych działań służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI i innych programów wspierających budowanie regionalnego systemu innowacji.

Koszty związane z tworzeniem i udostępnianiem kompleksowej bazy informacyjnej, takie jak np.

tworzenie specjalistycznego oprogramowania, administrowanie portalem internetowym, zakup oprogramowania komputerowego również specjalistycznego, zakup danych statystycznych.

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS w szczególności:

a) koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób,

b) koszty marketingu i rekrutacji uczestników,

c) koszty doradztwa prawnego,

d) koszty opłat notarialnych związanych bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,

e) koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

f) koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE W SZCZEGÓLNOŚCI:

– pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

– koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

– koszty nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

– koszty nieudokumentowane,

– koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

– koszty zakupu nieruchomości,

– inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10 % ogólnych kosztów projektu,

– koszty prac budowlanych,

– koszty napraw sprzętu,

– wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,

– odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

– mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 3.1.

W ramach Działania 3.1 do wydatków kwalifiko-walnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) przygotowanie planu rozwoju lokalnego – podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o refundację są samorządy gmin i powiatów;

2) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych),

– przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10 % wydatków kwalifiko-walnych w ramach projektu),

– przygotowanie dokumentacji przetargowej, koszt przygotowania przetargu, w tym publikacja ogłoszeń przetargowych;

3) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

– prace ziemne,

– prace budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– prace wykończeniowe,

– zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

– koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją,

– koszt budowy kanalizacji teletechnicznej.

Za kwalifikowaine uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

Za wydatki niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:

– podłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych indywidualnych użytkowników,

– zakup środków transportu np. na cele transportu odpadów.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 3.2.

W ramach Działania 3.2 do wydatków kwaliffkowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) przygotowanie planu rozwoju lokalnego – podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o refundację są samorządy gmin i powiatów;

2) prace przygotowawcze, w tym:

a) przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych), przygotowanie dokumentacji technicznej,

b) przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko; prace projektantów, architektów, zakup niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją, projektu (maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

c) przygotowanie dokumentacji przetargowej, koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;

3) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

a) przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

b) prace ziemne,

c) prace budowlano-montażowe,

d) prace instalacyjne,

e) prace wykończeniowe,

f) zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

g) nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

h) koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją,

i) koszt budowy kanalizacji teletechnicznej.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

Za wydatki niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:

– podłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych indywidualnych użytkowników,

– zakup środków transportu np. na cele transportu odpadów.

DZIAŁANIE 3.3

WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3.1.

W ramach Poddziałania 3.3.1 do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań) – podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu poniesionego kosztu przygotowania dokumentu jest samorząd miasta;

2) prace przygotowawcze:

– przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy,

– przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

– przygotowanie dokumentacji przetargowej,

– zakup niezabudowanej nieruchomości nierozerwalnie związanej z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

– projekt budowlany i architektoniczny,

– badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem i budownictwem oraz prace geodezyjne,

– zakup nieruchomości, jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji Poddziałania 3.3.1 ZPORR,

– koszt przygotowania projektu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;

3) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:

– przygotowanie terenu pod budowę,

– prace ziemne,

– prace budowlano-montażowe,

– prace budowlane,

– prace rozbiórkowe,

– prace remontowe,

– prace modernizacyjne,

– prace konserwacyjne,

– prace wykończeniowe,

– prace ziemne,

– przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

– prace wykończeniowe, w tym umocnienia.

– zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,

– koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

Do wydatków niekwalifikowalnych należy:

– budowa budynków mieszkaniowych,

– adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni i mieszkań na cele mieszkaniowe,

– remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych (z wyjątkiem funkcji szkoleniowych, prze-kwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych, zapobiegania przestępczości

– przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu),

– zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną (z wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifiko-wywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych – przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu) – zgodnie z zasadą nr 6, o której mowa w rozporządzeniu nr 448/2004,

– uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkaniowych,

– remont, przebudowa indywidualnych mieszkań (prace budowlano-montażowe), rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych, zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych,

– zakup nieruchomości w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub wspólnotowych grantów, które powodowałyby podwójne wspótfinansowanie jej zakupu ze środków EFRR – zgodnie z zasadą nr 6 określoną w rozporządzeniu nr 448/2004,

– finansowanie projektów, nieujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (nie znajdują się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji), nie-przyczyniających się do realizacji celów działania.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 3.3.2.

W ramach Poddziałania 3.3.2 do wydatków kwali-fikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań) – podmiotem uprawnionym do zwrotu poniesionego kosztu przygotowania dokumentu jest samorząd gminy lub powiatu (w zależności od tego, kto zlecił przygotowanie programu);

2) prac przygotowawczych, w tym:

– przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy,

– przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

– zakup niezabudowanej nieruchomości – jeśli jest nierozerwalnie związana z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowal-nych w ramach projektu),

– projekt budowlany i architektoniczny,

– przygotowanie dokumentacji przetargowej,

– badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów poprzemystowych i powoj-skowych związane z urbanistyką, krajobrazem, budownictwem oraz prace geodezyjne,

– zakup nieruchomości, jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji Poddziałania 3.3.2 ZPORR,

– koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;

3) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:

– prace ziemne, w tym przygotowywanie gruntu pod zabudowę,

– prace rozbiórkowe,

– prace remontowe,

– prace budowlane,

– prace modernizacyjne,

– prace porządkowe związane z oczyszczaniem terenu z materiałów, sprzętu i chemikaliów po-wojskowych i poprzemysłowych, asenizacją i wywozem niepożądanych materiałów,

– prace budowlane i konstrukcyjne,

– prace konserwacyjne,

– przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

– prace wyburzeniowe,

– prace wykończeniowe,

– zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,

– koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

Do wydatków niekwalifikowalnych należy:

– budowa budynków mieszkaniowych,

– zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną (z wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifiko-wywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych – przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu) – zgodnie z zasadą nr 6 określoną w rozporządzeniu nr 448/2004,

– remont, przebudowa, adaptacja lub budowa obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną (z wyjątkiem funkcji szkoleniowych, poradnictwa i prze-kwalifikowywania zawodowego, zapobiegania przestępczości – przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą we wdrażaniu programu) – zgodnie z zasadą nr 6 zawartą w rozporządzeniu nr 448/2004,

– prace budowlano-montażowe w indywidualnych mieszkaniach,

– uzbrojenie terenu pod budowę budownictwa mieszkaniowego,

– zakup nieruchomości dla celów wyłącznie mieszkaniowych,

– rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkaniowych,

– zakup nieruchomości w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub wspólnotowych grantów, które powodowałyby podwójne współfinansowanie jej zakupu ze środków EFRR – zgodnie z zasadą nr 6 określoną w rozporządzeniu nr 448/2004,

– finansowanie projektów, nieujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (nie znajdują się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji).

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 3.4.

W ramach projektów z zakresu doradztwa specjalistycznego kosztem kwalifikującym się do refundacji jest kwota faktury wystawionej przez firmę doradczą za usługę, pod warunkiem że usługa została zakwalifikowana przez Komisję Oceny Projektów jako usługa spełniająca kryteria doradztwa specjalistycznego.

W przypadku projektów inwestycyjnych następujące kategorie kosztów bezpośrednich, zafakturowanych przez zewnętrznych dostawców, są kwalifikowalne do dotacji:

– zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektu (maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

– cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, takich jak budowle, budynki i lokale oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna,

– koszty nabycia środków transportu drogowego, pod warunkiem że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż nabyty środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacją projektu; celem projektu nie może być działalność transportowa,

– koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

DZIAŁANIE 3.5

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁAN1A 3.5.1.

W ramach Poddziatania 3.5.1 do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych),

– przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

– przygotowanie dokumentacji przetargowej;

2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

– prace ziemne,

– prace budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– prace wykończeniowe,

– zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania nie jest kosztem kwalifikowalnym.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 3.5.2.

W ramach Poddziatania 3.5. 2. do wydatków kwali-fikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.

W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

– przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz),

– przygotowanie dokumentacji technicznej w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

– prace projektantów, architektów,

– przygotowanie dokumentacji przetargowej;

2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:

– prace budowlano-montażowe,

– prace instalacyjne,

– prace wykończeniowe,

– zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

– nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.1.

W ramach Działania 4.1 do wydatków kwalifikowal-nych mogą zostać zaliczone między innymi:

– koszty osobowe (wydatki związane z rekrutacją, wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników pełniących ściśle określone funkcje związane z przygotowaniem, oceną, monitorowaniem, audytem projektu i programu, kontrolą finansową i weryfikacją płatności,

– koszty osobowe (wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników obsługujących Regionalne Komitety Sterujące, Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR, krajowy Komitet Monitorujący,

– koszty remontów pomieszczeń biurowych,

– koszty wynajęcia powierzchni biurowej,

– koszty organizacji posiedzeń Komitetów, paneli i komisji,

– koszty przygotowania i powielenia materiałów,

– koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego,

– koszty przejazdów,

– koszty wyżywienia,

– koszty noclegów,

– koszty usług świadczonych przez ekspertów powołanych do uczestnictwa w obradach Komitetów,

– koszty przygotowania, powielenia i rozpowszechnienia raportów z posiedzeń Komitetów oraz sprawozdań rocznych i końcowych,

– koszty przygotowania ekspertyz na potrzeby oceny i selekcji projektów,

– koszty pracy ekspertów oceniających projekty,

– koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz,

– koszty leasingu samochodu,

– koszty kontroli (także kontrola na miejscu).

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.2.

W ramach Działania 4.2 do wydatków kwalifiko-walnych mogą zostać zaliczone w szczególności:

– koszty organizacji seminariów i warsztatów,

– koszty przygotowania i powielenia materiałów,

– koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego,

– koszty przejazdów,

– koszty wyżywienia,

– koszty noclegów,

– koszty udziału pracownika w szkoleniach językowych,

– koszty udziału pracownika w szkoleniach, seminariach, stażach, studiach podyplomowych dotyczących problematyki związanej z wykonywanymi obowiązkami w ramach wdrażania ZPORR,

– koszty przygotowania specyfikacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu,

– koszty zakupu i instalacji sprzętu komputerowego (np. komputery, serwery, monitory, projektory multimedialne, skanery),

– koszty zakupu pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego (np. faksy, kopiarki, drukarki, telefony),

– koszty zakupu oprogramowania,

– koszty zakupu mebli biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR,

– koszty zakupu innych materiałów biurowych niezbędnych do zarządzania ZPORR,

– koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz,

– koszty prac ekspertów krajowych i zagranicznych,

– koszty tłumaczeń,

– koszty przeprowadzenia ewaluacji bieżącej oraz ex-ante ZPORR na lata 2007-2013,

– wsparcie eksperckie w postaci pracy ekspertów, przygotowania ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji dotyczących ewaluacji ZPORR.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.3.

W ramach Działania 4.3 do wydatków kwalifiko-walnych mogą zostać zaliczone między innymi:

– koszty wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia,

– koszty tłumaczeń,

– koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania pracowników biorących udział w szkoleniach dla beneficjentów i wydarzeniach promocyjnych,

– koszty przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór firmy lub firm odpowiedzialnych za opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych oraz organizację szkoleń dla beneficjentów,

– koszty przygotowania, publikacji i dystrybucji ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów informujących o ZPORR,

– koszty organizowania konferencji prasowych, seminariów i warsztatów,

– koszty przygotowania i zamieszczania informacji o ZPORR w mediach,

– koszty stworzenia oraz modyfikacji portalu interne-towego,

– koszty bieżącego uaktualniania informacji, utrzymania i obsługi portalu,

– koszty promocji portalu,

– koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach internetowych,

– koszty przeprowadzenia przetargu i wyposażenia biura (sprzęt komputerowy, inne urządzenia biurowe, meble) pełniącego funkcję punktu informacyjnego dla beneficjentów końcowych,

– koszty wynajęcia pomieszczenia na potrzeby punktu informacyjnego dla beneficjentów końcowych,

– koszty opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu informacyjnego,

– koszty zatrudnienia pracowników kontraktowych pracujących w punkcie informacyjnym, koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się informacją i promocją,

– koszty zakupu materiałów oraz niezbędnego wyposażenia – w szczególności nośniki danych, papier, folie, toner i atrament do drukarek,

– inicjatywy dotyczące tworzenia sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów,

– koszty zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji Planu Promocji ZPORR oraz Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.)";

84) Poziom stawek określony jest w: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 oraz z 2004 r. Nr 271, poz. 2686) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 oraz z 2004 r. Nr 271, poz. 2687).

85) Metoda obliczania kosztów: wynagrodzenia będą refundowane do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 oraz z 2003 r. Nr 192, poz. 1875).

86) Koszt zakwaterowania i wyżywienia do wysokości nie wyższej niż kwota ryczałtu określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie praktycznej nauki zawodu.

87) Metoda obliczania kosztów: do wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie praktycznej nauki zawodu.

88) Metoda obliczania kosztów: wynagrodzenia będą refundowane do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

6) Aneks IV „Zasady wyboru projektów w ramach poszczególnych działań ZPORR" otrzymuje brzmienie:

„ANEKS IV

ZASADY WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZPORR

Wszystkie kryteria oceny merytorycznej i technicznej dla poszczególnych działań i pod-działań oraz typów projektów oceniane są w skali punktowej od 1 do 4 punktów, przy czym 1 oznacza słabo zgodne, a 4 oznacza zdecydowanie zgodne.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁA-NIA 1.1.1.

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryteriami demograficznymi i geograficznymi określone w ZPORR – w przypadku projektów dotyczących budowy, przebudowy, remontów lub rozbudowy ulic wyłącznie w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
I Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
II Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój regionu 89) 4 16
III Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Wpływ na politykę ochrony środowiska 1 4
VI Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego 1 4
VII Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi w czasie realizacji ZPORR finansowane ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł 3 12
VIII Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków 2 8
Maksymalna liczba punktów 60

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 1. 1. 2.

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium demograficznym i geograficznym określonym w ZPORR – miasta powyżej 50 tys. mieszkańców i obszar funkcjonalnie z nimi połączony.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.

10. Zgodność z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego (np. Miejska Strategia Rozwoju Transportu lub Miejska Polityka Rozwoju Transportu).

11. Umowa o Świadczenie Usług Publicznych – jedynie w przypadku, kiedy projekt będzie realizowany przez inny podmiot niż podmiot samorządu terytorialnego, który jest odpowiedzialny za świadczenie usług transportu publicznego.

12. Porozumienie lub umowa o utworzeniu związku międzygminnego – jedynie w przypadku prowadzenia wspólnej komunikacji na obszarze miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz terenów funkcjonalnie powiązanych z tymi miastami.

13. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
I Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
II Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój regionu 90) 4 16
III Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Polityki horyzontalne (równość szans, społeczeństwo informacyjne, ochrona środowiska) 2 8
VI Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi w czasie realizacji ZPORR finansowanymi ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł 2 8
VII Zmniejszenie natężenia ruchu w mieście 1 4
VIII Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 4
IX Zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego 1 4
Maksymalna liczba punktów 60

KRYTERIA FORMALNE

Projekty w ramach Działania 1. 2. muszą spełniać następujące kryteria:

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wy-

brany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

7. Właściwa wartość projektu – projekty infrastrukturalne o całkowitej wartości od 1 mln euro do 10 mln euro, projekty z zakresu zarządzania ochroną środowiska o minimalnej wartości całkowitej 300 tys. euro.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.

10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik

1

2 3 4

I

Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska 91) 4 12

II

Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności oraz finansowanymi z innych źródeł 1 4
III Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
IV Efektywność kosztowa projektu 4 16
V Poprawność wskaźników 1 4
VI Wykonalność techniczna 1 4
VII Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego 2 8
Maksymalna liczba punktów 60

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁA-NIA 1.3.1.

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Kwalifikowalność wydatków.

8. Źródła finansowania projektu.

9. Pozwolenie na prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie wyższym lub równoważny dokument wydany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4)  w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
II Poprawność wskaźników 1 4
III Wykonalność techniczna 1 4
IV Wzrost ilości studentów i poprawa jakości nauczania 2 8
V Ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego mieszkańcom obszarów wiejskich poprzez wzrost liczby studentów z tych obszarów 1 4
VI Zwiększenie udziału/zaangażowania uczelni w realizację międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych 1 4
VII Wykorzystanie dorobku naukowego w gospodarce (tworzenie nowych technologii) 1 4
VIII Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 1 4
Maksymalna liczba punktów 40

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 1.3.2.

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Kwalifikowalność wydatków.

8. Źródła finansowania projektu.

9. Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategią rozwoju województwa lub wojewódzkim planem ochrony zdrowia.

10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

11. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługę lub usługi medyczne, które są zbieżne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategią rozwoju województwa lub wojewódzkim planem ochrony zdrowia 4 16
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Poprawność wskaźników 1 4
IV- Wykonalność techniczna 1 4
V Polityki horyzontalne 1 4
VI Poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych 2 8
VII Zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 2 8
VIII Racjonalność ze względu epidemiologicznego i demograficznego rozmieszczenia placówek świadczących usługi medyczne określonego rodzaju 1 4
IX Gotowość do udzielania świadczeń w sytuacjach zdarzeń nagłych, klęsk żywiołowych 2 8
X Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" i Działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna" ZPORR 1 4
Maksymalna liczba punktów 68

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA

KRYTERIA FORMALNE

Projekty w ramach Działania 1.4 muszą spełniać następujące kryteria:

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

7. Właściwa wartość projektu – projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro oraz projekty promocyjne o minimalnej całkowitej wartości 100 tys. euro.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.

10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt zysku/znaczącego zysku netto.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik

1

2 3 4

I

Komplementamość z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4

II

Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Priorytetowo będą traktowane projekty zgodne z Narodowym Planem Rozwoju Kultury lub Narodową Strategią Rozwoju Turystyki 2 8
VII Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki 1 4
VIII Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (w szczególności, kompleksowość projektów we wszystkich aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury) 1 4
IX Dotychczasowa aktywność beneficjenta w sferze turystyki i kultury 92) 1 4
Maksymalna liczba punktów 56

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIE 1.5

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

6. Kwalifikowalność wydatków.

7. Źródła finansowania projektu.

8. Zgodność z prawodawstwem polskim i wspólnotowym, w tym z zasadami neutralności technologicznej i otwartego dostępu oraz Strategią informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004-2006, oraz Przewodnikiem w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznejGuidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication, 28.07.2003 SEC (2003) 895.

9. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt zysku/znaczącego zysku netto.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
II Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt 4 16
III Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Polityki horyzontalne 1 4
VI Komplementarność z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, a także stanowiącymi element już zrealizowanych projektów w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 1 4
VII Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu" (e-exclusion/digital divide) 1 4
VIII Skalowalność (możliwość rozwijania projektu) 1 4
IX Zapewnienie dostępu do Internetu w małych miastach lub na obszarach wiejskich 2 8

X

Podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych w/pomiędzy organizacji/instytucji (e-security) 1 4

XI

Ponadlokalny zasięg oddziaływania projektu 1 4

XII

Zgodność projektu z regionalną e-strategią (o ile istnieje) 1 4
Maksymalna liczba punktów 68

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryteriami demograficznymi określonymi w ZPORR – aglomeracje powyżej 500 tys. mieszkańców.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHIMICZNE

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

7. Kwalifikowalność wydatków.

8. Źródła finansowania projektu.

9. Spójność z aktualnym Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego.

10. Umowa o Świadczenie Usług Publicznych – jedynie w przypadku kiedy projekt będzie realizowany przez inny podmiot niż podmiot samorządu terytorialnego, który jest odpowiedzialny za świadczenie usług transportu publicznego.

11. Większość udziałów lub akcji w spółce handlowej jest w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego/Skarbu Państwa.


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku TAK NIE

Objaśnienia:


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
II Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt 93) 4 16
III Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Polityki horyzontalne (równość szans, społeczeństwo informacyjne, ochrona środowiska) 2 8
VI Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi w czasie realizacji ZPORR finansowanymi ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł 2 8
VII Zmniejszenie natężenia ruchu na terenie aglomeracji 1 4
VIII Poprawa bezpieczeństwa ruchu 1 4
IX Zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego 1 4
Maksymalna liczba punktów 60

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 2.1.

KRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Wartość projektu jest wyższa niż 5 000 euro.

5. Przedstawienie sposobu informowania o współ-finansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

KRYTERIA MERYTORYCZNE


Kryteria podstawowe Nr Kryteria Maksymalny wynik
1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20
II Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie 15
III Zakładane rezultaty projektu 15
IV Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) 20
V Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu) 30
Kryteria szczegółowe Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych: – ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego,

– zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu, projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne jak i teoretyczne, znajomość potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,

– dostosowanie do czasu pracy beneficjenta ostatecznego,

 – powiązanie z projektami infrastrukturalnymi i z zakresu rozwoju przedsiębiorczości realizowanymi w ramach ZPORR

Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy:

– znajomość potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,

– jakość instytucji zaangażowanych we współpracę,

– metodologia przeprowadzania badań i ekspertyz,

– metodologia upowszechniania wyników badań, ekspertyz,

– zakres oddziaływania


KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA

KRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 tys. euro; w przypadku organów prowadzących do 3 szkół ponadgimnazjalnych włącznie minimalna wartość projektu wynosi 2 tys. euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

KRYTERIA MERYTORYCZNE


Kryteria podstawowe Nr Kryteria Maksymalny wynik
I Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20
II Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie 15
III Zakładane rezultaty projektu 15
IV Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) 20
V Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu) 30
Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
Kryteria szczegółowe – wielkość dających się oszacować korzyści z realizacji projektu,
– zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu,
– możliwość kontynuowania projektu,
– spójność z polityką edukacyjną
Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
– wielkość dających się oszacować korzyści z realizacji projektu,
– zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w reali-
zację projektu.
– możliwość kontynuowania projektu

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 2.3

KRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 tys. euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

KRYTERIA MERYTORYCZNE


Kryteria podstawowe Nr Kryteria Maksymalny wynik
I Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20
II Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie 15
III Zakładane rezultaty projektu 15
IV Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) 20
V Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu) 30
Kryteria szczegółowe Powiązanie z działaniami mającymi na celu stworzenie warunków na rozwój inwestycji sprzyjających powstaniu nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez EFRR (Działanie 3.1 ZPORR)
Projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne, jak i teoretyczne
Ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego
Propozycja ewentualnego zatrudnienia
Zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 2.4.

KRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi (ZPORR i Uzupełnieniem ZPORR).

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o współ-finansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 tys. euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

KRYTERIA MERYTORYCZNE


Kryteria podstawowe Nr Kryteria Maksymalny wynik
I Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20
II Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie 15
III Zakładane rezultaty projektu 15
IV Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) 20
V Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu) 30
Kryteria szczegółowe Projekty powiązane z działaniami mającymi na celu stworzenie warunków na rozwój inwestycji sprzyjający powstaniu nowych miejsc pracy na obszarach restrukturyzacji przemysłu poprzez EFRR (Działanie 3. 2. ZPORR)
Projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne, jak i teoretyczne
Ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego
Propozycja ewentualnego zatrudnienia
Zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA

KRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 tys. euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

KRYTERIA MERYTORYCZNE


Kryteria podstawowe Nr Kryteria Maksymalny wynik
1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20
II Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie 15
III Zakładane rezultaty projektu 15
IV Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) 20
V Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu) 30
Kryteria szczegółowe Znajomość problematyki lokalnego rynku pracy
Dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy
Kompleksowość wsparcia w przypadku działań adresowanych do osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej
Zasięg i zakres projektu
Uwzględnienie w projekcie działań towarzyszących, w szczególności zapewnienia opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od osób objętych działaniami aktywizującymi
Realizowanie projektu samodzielnie, bez zlecania realizacji części zadań podwykonawcy
Deklarowana ilość nowych mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych w wyniku realizacji projektu

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA

KRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o wspót-finansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 tys. euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.


KRYTERIA MERYTORYCZNE
Kryteria podstawowe Nr Kryteria Maksymalny wynik
1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20
II Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie 15
III Zakładane rezultaty projektu 15
IV Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) 20
V Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu) 30
Kryteria szczegółowe Znajomość problematyki lokalnego rynku pracy
Dostosowanie oferty do potrzeb lokalnego rynku pracy
Zasięg i zakres projektu w przypadku projektów informacyjnych oraz promocyjnych
Deklarowana liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęty działalność innowacyjną w wyniku uczestnictwa w projekcie
Zaangażowanie przedsiębiorców (pracodawców) w przygotowanie i realizację projektów
Deklarowany wpływ na wzrost nakładów na działalność inwestycyjną w przedsiębiorstwach

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 3.1

KRYTERIA FORMALNE

Projekty w ramach Działania 3.1 muszą spełniać następujące kryteria:

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium demograficznym – inwestycje na terenie miejscowości, liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, w przypadku projektów z zakresu kultury i turystyki oraz kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje, inwestycje zlokalizowane na terenie miejscowości od 5 tys. do 20 tys. mieszkań-

ców (poniżej 5 tys. mieszkańców, jeśli stanowią lokalne ośrodki rozwoju).

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Właściwa wartość projektu – projekty z zakresu infrastruktury środowiskowej o całkowitej wartości poniżej 1 mln euro.

10. Kwalifikowalność wydatków.

11. Źródła finansowania projektu.

12. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

13. Zgodność z planem rozwoju lokalnego.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHN1CZNE

Projekty drogowe


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik

1

2 3 4

1

Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8

II

Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój lokalny 94) 4 16

III

Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Wpływ na politykę ochrony środowiska 1 4
VI Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego 1 4
VII Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji ze środków ŹPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł 1 4
VIII Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków 2 8
Maksymalna liczba punktów 52

Projekty środowiskowe


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska 95) 3 12
II Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności oraz finansowanych z innych źródeł 1 4
III Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
IV Efektywność kosztowa projektu 4 16
V Poprawność wskaźników 1 4
VI Wykonalność techniczna 1 4
VII Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego 2 8
Maksymalna liczba punktów 56

Projekty dotyczące turystyki i kultury


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące rozwoju turystyki 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Zgodność z regionalnymi lub lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki 1 4
VII Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki 1 4
VIII Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (w szczególności kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury) 1 4
IX Dotychczasowa aktywność beneficjenta w sferze turystyki i kultury

96)

1 4
Maksymalna liczba punktów 52

Projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania terenu


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPÓRR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Ekonomiczny wpływ na rozwój lokalny 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Wpływ na polityki horyzontalne 1 4
VII Kompleksowość projektu 2 8
Maksymalna liczba punktów 48

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA

KRYTERIA FORMALNE

Projekty w ramach Działania 3.2 muszą spełniać następujące kryteria:

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium geograficznym – na obszarach podlegających restrukturyzacji (zgodnie z załączoną mapą obszarów wsparcia działania przedstawioną w Aneksie II).

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Właściwa wartość projektu – projekty z zakresu infrastruktury środowiskowej o całkowitej wartości poniżej 1 mln euro.

10. Kwalifikowalność wydatków.

11. Źródła finansowania projektu.

12. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

13. Zgodność z planem rozwoju lokalnego.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE

Projekty drogowe


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik

1

2 3 4

I

Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8

II

Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój lokalny 97) 4 16

III

Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Wpływ na politykę ochrony środowiska 1 4
VI Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego 1 4
VII Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł 1 4
VIII Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków 2 8
Maksymalna liczba punktów 52

Projekty środowiskowe


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska 98) 3 12
II Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności oraz finansowanych z innych źródeł 1 4
III Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
IV Efektywność kosztowa projektu 4 16
V Poprawność wskaźników 1 4
VI Wykonalność techniczna 1 4
VII Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego 2 8
Maksymalna liczba punktów 56

Projekty dotyczące turystyki i kultury


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Zgodność z regionalnymi lub lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki 1 4
VII Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki 1 4
VIII Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (w szczególności kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury) 1 4
IX Dotychczasowa aktywność beneficjenta w sferze turystyki i kultury 99) 1 4
Maksymalna liczba punktów 52

Projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania terenu


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Ekonomiczny wpływ na rozwój lokalny 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Wpływ na polityki horyzontalne 1 4
VII Kompleksowość projektu 2 8
Maksymalna liczba punktów 48

Projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Polityki horyzontalne 1 4
Maksymalna liczba punktów 40

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁANlA 3.3.1.

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium geograficznym – na obszarach podlegających rewitalizacji.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został

wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Kwalifikowalność wydatków.

10. Źródła finansowania projektu.

11. Zgodność z aktualnym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

12. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
II Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy) 4 16
III Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Polityki horyzontalne 1 4
VI Kompleksowe projekty oddziaływujące zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną 2 8
VII Komplementarność z działaniami realizowanymi ze środków EFS dla osób chcących podnieść kwalifikacje lub zagrożonych utratą zatrudnienia w ramach ZPORR oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspieranych w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, a także działań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na terenach objętych rewitalizacją 2 8
Maksymalna liczba punktów 52

Projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik

1

2 3 4

I

Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Polityki horyzontalne 1 4
Maksymalna liczba punktów 40

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE Projekty drogowe


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
II Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój lokalny 100) 4 16
III Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Wpływ na politykę ochrony środowiska 1 4
VI Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego 1 4
VII Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł 1 4
VIII Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków 2 8
Maksymalna liczba punktów 52

Projekty środowiskowe


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik

1

2 3 4

I

Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska98' 3 12

II

Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności oraz finansowanych z innych źródeł 1 4
III Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
IV Efektywność kosztowa projektu 4 16
V Poprawność wskaźników 1 4
VI Wykonalność techniczna 1 4
VII Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego 2 8
Maksymalna liczba punktów 56

Projekty dotyczące turystyki i kultury


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik

1

2 3 4

I

Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych za środków UE oraz z innych źródeł 1 4

II

Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8

III

Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki 4 16

IV

Poprawność wskaźników 1 4

V

Wykonalność techniczna 1 4

VI

Zgodność z regionalnymi i lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki 1 4

VII

Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki 1 4

VIII

Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (np. kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury) 1 4

IX

Dotychczasowa aktywność beneficjentów końcowych w sferze turystyki i kultury 1 4
Maksymalna liczba punktów 52

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁA-NIA 3.3. 2.

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium geograficznym – na obszarach podlegających rewitalizacji.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został

wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Kwalifikowalność wydatków.

10. Źródła finansowania projektu.

11. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

12. Zgodność z aktualnym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Polityki horyzontalne 1 4
VII Kompleksowe projekty oddziaływujące zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną 2 8
VIII Lokalizacja w pobliżu osi komunikacyjnych 1 4
Maksymalna liczba punktów 52

Projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Polityki horyzontalne 1 4
Maksymalna liczba punktów 40

Projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania terenu


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Wpływ na polityki horyzontalne 1 4
VII Kompleksowość projektu 2 8
Maksymalna liczba punktów 48

Projekty środowiskowe


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska98' 3 12
II Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności oraz finansowanych z innych źródeł 1 4
III Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
IV Efektywność kosztowa projektu 4 16
V Poprawność wskaźników 1 4
VI Wykonalność techniczna 1 4
VII Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego 2 8
Maksymalna liczba punktów

Projekty dotyczące turystyki i kultury


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifiko-walnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki 4 16
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Zgodność z regionalnymi i lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki 1 4
VII Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki 1 4
VIII Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (w szczególności kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury) 1 4

IX

Dotychczasowa aktywność beneficjentów końcowych w sferze turystyki i kultury99' 1 4
Maksymalna liczba punktów 52

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 3.4

Projekty w ramach Działania 3.4 muszą spełniać następujące kryteria:

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym.

4. Zgodność z celami Działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność projektu z typami wspieranych projektów.

5. Zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnymi limitami przewidzianymi w Uzupełnieniu ZPORR.

6. Źródła finansowania projektu.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
Trwałość projektu 16
I Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa 4 16
Doświadczenie 4
II Beneficjent posiada potencjał i doświadczenie do wdrożenia projektu 1 4
Udział własny beneficjenta 8
III Deklarowany wkład własny beneficjenta jest wyższy od minimalnego:
od 5 do 10 punktów procentowych 1 4
powyżej 10 punktów procentowych 2 8
Efektywność kosztowa 12
IV Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami 2 8
V Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu 1 4
Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami 12
VI Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb beneficjenta, ma pozytywny wpływ na rozwiązanie określonej kategorii problemów i barier zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie 3 12

1

2 3 4
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali: 4

VII

Rynku lokalnego 1 4
Realizacja polityk horyzontalnych UE 4

VIII

Polityki horyzontalne 1 4
Maksymalna liczba punktów 60

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁA-NIA 3.5. 1.

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został

wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

7. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.

10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
III Poprawność wskaźników 1 4
IV Wykonalność techniczna 1 4
V Wpływ na polityki horyzontalne 1 4
VI Poprawa jakości nauczania 1 4
VII Ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom obszarów wiejskich 1 4
VIII Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 1 4
Maksymalna liczba punktów 36

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁANIA 3.5. 2.

KRYTERIA FORMALNE

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR.

5. Zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został

wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Kwalifikowalność wydatków.

10. Źródła finansowania projektu.

11. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.

12. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługę lub usługi medyczne, które są zbieżne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego.

KRYTERIA MERYTORYCZNE I TECHNICZNE


1. Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1) TAK NIE
2. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 2) TAK NIE
3. Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie 3) TAK NIE
4. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych 4) TAK NIE
5. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 5) TAK NIE

Objaśnienia:

1) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjen-ta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

2) w przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej. Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek;

3) w przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

4) w przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt;

5) w przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych; w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategią rozwoju województwa lub wojewódzkim programem ochrony zdrowia 2 8
II Powiązania z innymi projektami 1 4
III Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8
IV Poprawność wskaźników 1 4
V Wykonalność techniczna 1 4
VI Wpływ na polityki horyzontalne 1 4
VII Poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych wyrażona we wskaźnikach dotyczących ilości pacjentów, rodzajów świadczonych usług, czas oczekiwania na usługę medyczną itp. 2 8
VIII Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańców wsi 1 4
IX Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPÓRR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4
Maksymalna liczba punktów 48

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 4. 1.

KRYTERIA FORMALNE

Projekty w ramach Działania 4. 1. muszą spełniać następujące kryteria:

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju pro-

jektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

7. Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków).

8. Źródła finansowania projektu.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
I Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 lub ze źródeł krajowych 1 4
II Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR w regionie/kraju 4 16
III Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 1 4
IV Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla:

 – danej instytucji na określone działanie

 – danej instytucji ogółem

– województwa na działanie

– województwa ogółem

1

1

1

1

4

4

4

4

Razem:                                                                                                                                                           40

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 4. 2.

KRYTERIA FORMALNE

Projekty w ramach Działania 4. 2. muszą spełniać następujące kryteria:

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

7. Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków).

8. Źródła finansowania projektu.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
1 2 3 4
I Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 lub ze źródeł krajowych 1 4
II Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR w regionie/kraju 4 16
III Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 1 4
IV Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla:

– danej instytucji na określone działanie

– danej instytucji ogółem

– województwa na działanie

– województwa ogółem

1

1

1

1

4

4

4

4

Razem 40

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIAŁANIA 4.3.

KRYTERIA FORMALNE

Projekty w ramach Działania 4.3. muszą spełniać następujące kryteria:

1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju pro-

jektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

7. Planowame wydatki (kwalifikowalność wydatków).

8. Źródła finansowania projektu.


Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik
I Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 lub ze źródeł krajowych 1 4
II Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR w regionie/kraju 4 16
III Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 1 4
IV Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla:

– danej instytucji na określone działanie

– danej instytucji ogółem

– województwa na działanie

– województwa ogółem

1

1

1

1

4

4

4

4

Razem:                                                                                                                                                      40

89) 1. Dla projektów, których koszt całkowity przekracza 5 mln euro, powinna być przeprowadzona analiza kosztów i korzyści (CBA). W przypadku tych projektów, należy odrzucić projekty posiadające ujemną ekonomiczną stopę zwrotu (EIRR), a następnie uszeregować pozostałe projekty od największej do najmniejszej wartości ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu projektu (EIRR). Następnie należy przyznać ocenę 4 pierwszej 1/4 projektów, ocenę 3 kolejnej 1/4 projektów, ocenę 2 kolejnej 1/4 projektów i ocenę 1 pozostałym projektom. W przypadku gdy liczba projektów nie dzieli się przez 4, należy dokonać zaokrągleń zgodnie z przyjętymi zasadami (od 0.5 włącznie w górę, do 0.5 w dół). Jeżeli Panel Ekspertów ocenia jeden projekt podczas swojego posiedzenia, należy przyznać ocenę 4, jeżeli ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa od 0.

2. Projekty, których koszt całkowity mieści się między 1 mln euro a 5 mln euro, powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody będą wchodzić kryteria zamieszczone w poniższej tabeli.


Lp. Nazwa kryterium Waga Ocena (od 1 do 4) Razem (=3x4)
1 2 3 4 5
1 Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa) 0,3
2 Redukcja liczby wypadków (szt./rok) 0,2
3 Oszczędność czasu podróży (osobogodziny/rok) 0,2
4 Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok) 0,2
5 Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 0,1
SUMA

3. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody uproszczonej metody wielokryterialnej będą wchodzić te same kryteria jak powyżej.

90) Dla projektów w ramach Poddziatania 1. 1. 2. powinna być przeprowadzona analiza kosztów i korzyści (CBA). W przypadku tych projektów, należy odrzucić projekty posiadające ujemną ekonomiczną stopę zwrotu (EIRR), a następnie uszeregować pozostałe projekty od największej do najmniejszej wartości ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu projektu (EIRR). Następnie należy przyznać ocenę 4 pierwszej 1/4 projektów, ocenę 3 kolejnej 1/4 projektów, ocenę 2 kolejnej 1/4 projektów i ocenę 1 pozostałym projektom. W przypadku gdy liczba projektów nie dzieli się przez 4, należy dokonać zaokrągleń zgodnie z przyjętymi zasadami (od 0.5 włącznie w górę, do 0.5 w dół). Jeżeli Panel Ekspertów ocenia jeden projekt podczas swojego posiedzenia, należy przyznać ocenę 4, jeżeli ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa od 0.

91) a) Krajowy Plan Oczyszczania Ścieków Komunalnych:

aglomeracja powyżej 100 000 RLM – 4 pkt, od 15 000 do 100 000 RLM – 3 pkt, od 2 000 do 15 000 RLM – 2 pkt, poniżej 2 000 RLM – 1 pkt; projekty niewpisane do Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych otrzymują 1 pkt w trakcie oceny kryterium,

b) Krajowy i właściwe regionalne plany gospodarki odpadami:

projekt obsługujący powyżej 150 000 mieszkańców – 4 pkt, od 50 000 do 150 000 mieszkańców – 3 pkt, od 20 000 do 50 000 mieszkańców – 2 pkt, poniżej 20 000 mieszkańców – 1 pkt,

c) Projekt ochrony powietrza zlokalizowany w strefie objętej Programem Ochrony Powietrza – 4 pkt

d) Projekt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej:

– ma charakter kompleksowy (np. tworzenie polderów + zalesianie + budowa watów + monitoring) – od 1 do 3 pkt,

– w zależności od kompleksowości, przyczynia się do realizacji krajowych lub regionalnych/lokalnych programów ochrony przeciwpowodziowej – 1 pkt (razem możliwe 4 pkt),

e) Energia Odnawialna Źródło o mocy:

– powyżej 10 MW – 4 pkt,

– od 5 do 10 MW –3 pkt,

– od 1 do 5 MW – 2 pkt,

– poniżej 1 MW – 1 pkt,

f) Zarządzanie ochroną środowiska

Projekt zgodny z systemami krajowymi i regionalnymi środowiskowych baz danych – 3 pkt Projekt zgodny ze strategią informatyzacji kraju – 1 pkt (razem możliwe 4 pkt).

92) W szczególności nagrody za działalność, dotychczasowe osiągnięcia, znaczenie wnioskodawcy dla ogólnopolskich działań w turystyce i kulturze.

93) Dla projektów w ramach Działania 1.6 powinna być przeprowadzona analiza kosztów i korzyści (CBA). W przypadku tych projektów, należy odrzucić projekty posiadające ujemną ekonomiczną stopę zwrotu (EIRR), a następnie uszeregować pozostałe projekty od największej do najmniejszej wartości ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu projektu (ETRR). Następnie należy przyznać ocenę 4 pierwszej 1/4 projektów, ocenę 3 kolejnej 1/4 projektów, ocenę 2 kolejnej 1/4 projektów i ocenę 1 pozostałym projektom. W przypadku gdy liczba projektów nie dzieli się przez 4, należy dokonać zaokrągleń zgodnie z przyjętymi zasadami (od 0.5 włącznie w górę, do 0.5 w dół). Jeżeli Panel Ekspertów ocenia jeden projekt podczas swojego posiedzenia, należy przyznać ocenę 4, jeżeli ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa od 0.

94) 1. Projekty powyżej 1 mln euro powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody będą wchodzić kryteria zamieszczone w poniższej tabeli.


Lp. Nazwa kryterium Waga Ocena (od 1 do 4) Razem (=3x4)
1 2 3 4 5
1 Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa) 0,3
2 Redukcja liczby wypadków (szt./rok) 0,2
3 Oszczędność czasu podróży (osobogodziny/rok) 0,2
4 Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok) 0,2
5 Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 0,1
SUMA

2. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres uproszczonej metody wielokryterialnej będą wchodzić te same kryteria jak w przypadku metody wielokryterialnej przedstawionej powyżej.

95) a) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych: powyżej 10 000 RLM – 4 pkt, od 5 000 do 10 000 RLM – 3 pkt, od 2 000 do 5 000 RLM– 2 pkt, poniżej 2 000 RLM – 1 pkt,

b) Krajowy i właściwe regionalne plany gospodarki odpadami: od 10 000 do 20 000 mieszkańców – 4 pkt, od 5 000 do 10 000 mieszkańców – 3 pkt, od 2 000 do 5 000 mieszkańców – 2 pkt, poniżej 2 000 mieszkańców – 1 pkt,

c) Projekt ochrony powietrza zlokalizowany w strefie objętej Programem Ochrony Powietrza – 4 pkt,

d) Projekt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej:

– ma charakter kompleksowy (np. tworzenie polderów + zalesianie + budowa wałów + monitoring) – od 1 do 3 pkt,

– w zależności od kompleksowości – przyczynia się do realizacji krajowych lub regionalnych/lokalnych programów ochrony przeciwpowodziowej – 1 pkt (razem możliwe 4 pkt),

e) Energia Odnawialna Źródło o mocy:

– powyżej 10 MW – 4 pkt,

– 5 do 10 MW –3 pkt,

– od 1 do 5 MW – 2 pkt,

– poniżej 1 MW – 1 pkt.

96) W szczególności nagrody za działalność, dotychczasowe osiągnięcia, znaczenie wnioskodawcy dla działań w turystyce i kulturze.

97) 1. Projekty powyżej 1 mln euro powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody będą wchodzić kryteria zamieszczone w poniższej tabeli.


Lp. Nazwa kryterium Waga Ocena (od 1 do 4) Razem (=3x4)
1 2 3 4 5
1 Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa) 0,3
2 Redukcja liczby wypadków (szt./rok) 0,2
3 Oszczędność czasu podróży (osobogodziny/rok) 0,2
4 Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok) 0,2
5 Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 0,1
SUMA

2. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody uproszczonej wie-lokryterialnej będą wchodzić te same kryteria jak przedstawione powyżej.

98)  a) Krajowy Plan Oczyszczania Ścieków Komunalnych: powyżej 20 000 RLM – 4 pkt, od 15 000 do 20 000 RLM – 3 pkt, od 2 000 do 15 000 RLM – 2 pkt, poniżej 2 000 RLM – 1 pkt,

b) Krajowy i właściwe regionalne plany gospodarki odpadami: powyżej 20 000 mieszkańców – 4 pkt,

od 10 000 mieszkańców do 20 000 mieszkańców – 3 pkt, od 5 000 do 10 000 mieszkańców – 2 pkt, poniżej 5 000 mieszkańców – 1 pkt,

c) Projekt ochrony powietrza zlokalizowany w strefie objętej Programem Ochrony Powietrza – 4 pkt,

d) Energia Odnawialna Źródło o mocy:

– powyżej 10 MW – 4 pkt,

– 5 do 10 MW –3 pkt,

– od 1 do 5 MW – 2 pkt,

– poniżej 1 MW – 1 pkt.

99) w szczególności nagrody za działalność, dotychczasowe osiągnięcia, znaczenie wnioskodawcy dla działań w turystyce i kulturze.

100) 1. Projekty powyżej 1 mln euro powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). 2. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt).

7) użyty w załączniku do rozporządzenia w różnym przypadku wyraz „premia" skreśla się.

§ 2. Do czynności związanych z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie realizacji projektu oraz wyborem projektów do dofinansowania, w odniesieniu do których termin składania wniosków zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).