ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (Dz. U. Nr 96, poz. 447, z późn. zm. 4) ) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela II otrzymuje brzmienie:

„II. Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników parków krajobrazowych


Lp. Stanowisko Kategoria Stawka do- Wymagane kwalifikacje
zaszeregowania datku funkcyjnego do wykształcenie liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Służba Parków Krajobrazowych
1 Dyrektor zespołu parków krajobrazowych (co najmniej trzech parków) XVII — XVIII 10 według odrębnych przepisów
2 Dyrektor parku krajobrazowego XVI — XVII 9
3 Zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych (co najmniej trzech parków) XV — XVI 8
Zastępca dyrektora parku krajobrazowego
4 Główny księgowy zespołu parków krajobrazowych XV — XVI 8
Główny księgowy parku krajobrazowego
5 Kierownik zespołu do spraw: — ochrony przyrody, — ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, — ochrony środowiska, — edukacji, — turystyki i rekreacji XII — XV 5
6 Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego XII — XIV 4
Główny specjalista do spraw: — ochrony przyrody, — ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, — ochrony środowiska, — edukacji, — turystyki i rekreacji
Kustosz
7 Starszy specjalista do spraw: — ochrony przyrody, — ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, — ochrony środowiska, — edukacji, — turystyki i rekreacji XII —XIII
8 Specjalista do spraw: — ochrony przyrody, — ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, — ochrony środowiska, — edukacji, — turystyki i rekreacji X —XI
9 Starszy strażnik IX —XI 2
10 Strażnik VII —VIII
II. Pozostali pracownicy
1 Główny specjalista XII XIV 4 wyższe 5
Radca prawny według odrębnych przepisów
2 Kierownik sekcji XII —XIII 4 wyższe 1
3 Starszy specjalista XII —XIII wyższe 4
4 Specjalista X —XI wyższe 3
5 Starszy księgowy IX —XI wyższe 1
średnie 3
6 Adiunkt VIII — IX wyższe 1
7 Samodzielny referent VIII — IX średnie 4
8 Księgowy, starszy referent VII —VIII średnie 2
9 Referent, sekretarka III —VI średnie

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie wydane jest na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 243, z 1998 r. Nr 42, poz. 250, z 1999 r. Nr 30, poz. 294 i Nr 36, poz. 347, z 2000 r. Nr 27, poz. 338, z 2001 r. Nr 52, poz. 549 i Nr 82, poz. 894, z 2003 r. Nr 25, poz. 214, z 2004 r. Nr 45, poz. 422 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 355.