ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743), zwanego dalej „Programem”, wzory okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji:

1) projektu w ramach Programu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) działania w ramach Programu, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Programu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. (poz. 2349)

Załącznik nr 1

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

(PDF)