ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi

Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku stosowany w postępowaniu o wydanie decyzji o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi;

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;

3) wzór decyzji o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi;

4) sposób i tryb ewidencjonowania wydanych decyzji o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi.

§ 2. Wzór wniosku o nadanie upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku o nadanie upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie wnioskodawcy, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115), numeru rejestracyjnego w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

2. W przypadku wniosku o nadanie upoważnienia w zakresie przywozu nasion konopi objętych kodem CN 1207 99 91 z przeznaczeniem innym niż do siewu, składanego przez jednostkę badawczą, niezależnie od wymogów, o których mowa w ust. 1, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający i uzasadniający działalność jednostki badawczej w zakresie wykorzystania konopi do celów badawczo-naukowych, w szczególności statut tej jednostki lub roczny plan naukowy.

§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 3, powinny być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

2. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 5. 1. Upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

2. Wzór upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Ewidencja nadanych upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi jest prowadzona przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego w formie księgi ewidencyjnej, oddzielnie dla każdego towaru lub grupy towarów, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) numer decyzji;

2) datę nadania upoważnienia;

3) kod CN i nazwę towaru;

4) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców;

5) numer wniosku o nadanie upoważnienia.

3. Księgę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1, można prowadzić w systemie elektronicznym, pod warunkiem że zawarte w niej dane znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez organ udzielający upoważnień.

4. Wpis do księgi ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. (poz. 197)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).