ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich

Na podstawie art. 8g ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku stosowany w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na przywóz konopi;

2) wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku;

3) termin ważności pozwolenia na przywóz;

4) wykaz dokumentów potwierdzających dokonanie czynności, jakim zostały poddane konopie z przeznaczeniem innym niż do siewu, oraz termin składania tych dokumentów.

§ 2. Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz konopi objętych kodem CN: 1207 99 20, 1207 99 91 i 5302 10 00 określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz, z zastrzeżeniem § 4, należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie wnioskodawcy, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115), numeru rejestracyjnego w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz konopi objętych kodem CN: 1207 99 20 lub 5302 10 00, niezależnie od wymogów, o których mowa w ust. 1, należy dołączyć dokument potwierdzający, że zawartość 9-A tetrahydrokannabinolu (THC) w zielu przywożonej odmiany konopi nie przekracza 0,2%, wydany przez właściwe organy krajów trzecich.

3. W przypadku składania wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz konopi, których odmiany określa załącznik XII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2316/1999 z dnia 22 października 1999 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 ustanawiającego system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych (Dz. Urz. WE L 280 z 30.10.1999), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 206/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 ustanawiającego system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych, właściwe organy krajów trzecich określa załącznik nr 1 do decyzji Rady (WE) nr 2003/17 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (Dz. Urz. WE L 8 z 14.01.2003), ostatnio zmienionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. dostosowującym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003  Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE,2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz. Urz. WE L 168 z 1.05.2004).

§ 4. 1. Jeżeli z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na przywóz nasion konopi objętych kodem CN 1207 99 91 z przeznaczeniem innym niż do siewu występuje podmiot, któremu nadano upoważnienie w zakresie przywozu tego towaru, o którym mowa w art. 8a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, wymogu dołączenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, nie stosuje się.

2. Jeżeli z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na przywóz występuje podmiot, o którym mowa w ust. 1, do wniosku należy dołączyć kopię upoważnienia nadanego wnioskodawcy oraz jego pisemne oświadczenie, że nasiona te, w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia pozwolenia na przywóz, zostaną:

1) uczynione niezdatnymi do siewu;

2) wymieszane z nasionami innymi niż konopie, do celów żywienia zwierząt, przy czym zawartość nasion konopi nie będzie wynosiła więcej niż 15% całej mieszanki, chyba że na podstawie art. 17a rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2002), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1401/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 199 z 7.08.2003), Prezes Agencji Rynku Rolnego, na umotywowany wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie pozwolenia na przywóz, w drodze decyzji, wyrazi zgodę, aby zawartość nasion konopi nie przekraczała 25% całej mieszanki;

3) wywiezione do państwa trzeciego.

§ 5. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, powinny być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

§ 6. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 7. 1. W terminie 14 miesięcy od dnia udzielenia pozwolenia na przywóz nasion konopi objętych kodem CN 1207 99 91 z przeznaczeniem innym niż do siewu, importer wspólnotowy przedkłada Prezesowi Agencji Rynku Rolnego dokumenty potwierdzające, że w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia pozwolenia na przywóz, z zastrzeżeniem ust. 2, nasiona te zostały:

1) uczynione niezdatnymi do siewu;

2) wymieszane z nasionami innymi niż konopie, do celów żywienia zwierząt, przy czym zawartość nasion konopi wynosiła nie więcej niż 15% całej mieszanki, a w przypadku wyrażenia zgody przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, nie więcej niż 25%;

3) wywiezione do kraju trzeciego.

2. W przypadku przedłużenia 12-miesięcznego terminu na dokonanie czynności, o których mowa w ust 1, dokumenty potwierdzające dokonanie tych czynności składa się w terminie 2 miesięcy po upływie przedłużonego terminu.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są:

1) w przypadku uczynienia nasion konopi niezdatnymi do siewu:

a) protokół poddania tych nasion ześrutowaniu, prażeniu, odłuszczeniu, odolejeniu, działaniu wysokich temperatur lub innym działaniom pozbawiającym je zdolności kiełkowania lub

b) protokół poddania tych nasion działaniom utylizacyjnym oraz faktura za przyjęcie odpadów przez zakład utylizacji;

2) w przypadku wymieszania z nasionami innymi niż konopie, do celów żywienia zwierząt – dokumenty potwierdzające zakup surowców do produkcji pasz oraz sprzedaż pasz gotowych lub raport produkcyjny z wytworzonej serii mieszanki paszowej wraz z recepturą;

3) w przypadku wywiezienia nasion konopi do kraju trzeciego – uwierzytelniona kopia Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD).

§ 8. Termin ważności pozwolenia na przywóz konopi wynosi 8 miesięcy od dnia jego udzielenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. (poz. 198)

WZÓR

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ KONOPI – AGRIM

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).