ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

Na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Limit zatrudnienia pracowników polskich w Republice Federalnej Niemiec, w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców, zwany dalej „limitem”, jest określany według postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzonej w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 98, poz. 474, 475 i 476).

2. Limit jest rozdzielany na okres, który rozpoczyna się dnia 1 października, a kończy dnia 30 września roku następnego, zwany dalej „okresem obliczeniowym”.

3. Limit jest liczony w osobomiesiącach. Osobomiesiąc oznacza zatrudnienie jednej osoby w ciągu jednego miesiąca.

§ 2. 1. Rozdziału limitu dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, w której określa liczbę przyznanych osobomiesięcy, zwaną dalej „przydziałem”, oraz okresy obliczeniowe, a następnie wydaje zezwolenia, w których określa przydział i okresy obliczeniowe.

2. Rozdział limitu w okresie obliczeniowym:

1) podstawowy – jest dokonywany do dnia 31 lipca każdego roku;

2) uzupełniający – jest dokonywany do dnia 28 lutego następnego roku, w przypadku gdy stopień wykorzystania limitu z rozdziału podstawowego wskazuje na możliwość takiego rozdziału;

3) dodatkowy – jest dokonywany poza terminami przewidzianymi dla rozdziału podstawowego lub uzupełniającego, w przypadku niskiego stopnia wykorzystania limitu, co wskazuje na możliwość niewykorzystania limitu przyznanego przez stronę niemiecką na dany okres obliczeniowy; minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza termin dodatkowego rozdziału limitu w formie komunikatu publikowanego trzykrotnie w ogólnopolskiej prasie codziennej.

3. Rozdziały limitu są dokonywane w następujący sposób:

1) 15% limitu jest rozdzielane między grupę pracodawców, którzy przez dwa kolejne okresy obliczeniowe przed datą rozdziału limitu nie wykonywali w Republice Federalnej Niemiec umów o dzieło na podstawie uzyskanych zezwoleń, zwanych dalej „pracodawcami ubiegającymi się o przydział po raz pierwszy”;

2) 85% limitu jest rozdzielane między grupę pozostałych pracodawców, którzy na terenie Republiki Federalnej Niemiec wykonywali umowy o dzieło na podstawie uzyskanych zezwoleń;

3) limit, który nie zostanie rozdzielony ze względu na brak pracodawców spełniających wymogi określone:

a) w pkt 1 – zwiększa pulę przeznaczoną do rozdziału dla pracodawców wymienionych w pkt 2,

b) w pkt 2 – zwiększa pulę przeznaczoną do rozdziału dla pracodawców wymienionych w pkt 1.

4. Maksymalny przydział, jaki może zostać przyznany pracodawcy, jest uzależniony od średniorocznej liczby zatrudnionych pracowników, określonej w zaświadczeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

5. Maksymalny przydział, jaki może być przyznany pracodawcy ubiegającemu się o przydział po raz pierwszy, jest obliczany według następującego wzoru:

Lmax = A x 0,5 x 12 miesięcy

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Lmax – maksymalny przydział na okres obliczeniowy,

A – średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników, określona w wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,

0,5 – współczynnik korygujący, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.

6. Maksymalny przydział, jaki może być przyznany pracodawcy, który na terenie Republiki Federalnej Niemiec wykonywał umowy o dzieło na podstawie uzyskanych zezwoleń, jest obliczany według następującego wzoru:

Lmax = (A x 0,8 x 12 miesięcy – W) x Z x a

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Lmax – maksymalny przydział na okres obliczeniowy,

A – średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników, określona w wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,

W – suma osobomiesięcy, jaką pracodawca wykorzystał, przez zarejestrowanie we właściwej niemieckiej agenturze do spraw pracy, na realizację umów o dzieło, w rozpatrywanym okresie obliczeniowym, na podstawie poprzednio uzyskanych zezwoleń,

Z – procentowy wskaźnik, równy wykorzystaniu przydziału w poprzednim okresie obliczeniowym; w rozdziale dodatkowym Z = 100%; w rozdziale podstawowym i uzupełniającym minister właściwy do spraw gospodarki może odstąpić od zastosowania procentowego wskaźnika Z w przypadku niskiego stopnia wykorzystania limitu zatrudnienia przez pracodawców w poprzednim okresie obliczeniowym,

a – współczynnik korygujący, którego wielkość ustala minister właściwy do spraw gospodarki, w przypadku gdy limit podlegający rozdziałowi w sposób ustalony w § 1 i 2 jest różny od sumy osobomiesięcy wynikającej z wniosków pracodawców, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

7. Jeżeli maksymalny przydział, obliczony w sposób określony w ust. 5 i 6, jest wyższy od wnioskowanego przez pracodawcę, minister właściwy do spraw gospodarki przyznaje wnioskowany przydział.

§ 3. 1. Przydział jest przyznawany na wniosek pracodawcy, spełniający wymogi określone w § 4, składany do ministra właściwego do spraw gospodarki w następujących terminach:

1) od dnia 10 czerwca do dnia 30 czerwca każdego roku – w ramach rozdziału podstawowego;

2) od dnia 10 stycznia do dnia 31 stycznia roku następnego – w ramach rozdziału uzupełniającego;

3) wskazanych w komunikacie ministra właściwego do spraw gospodarki – w ramach rozdziału dodatkowego.

2. Wzór wniosku o przyznanie przydziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Do wniosku o przyznanie przydziału pracodawca załącza następujące dokumenty:

1) arkusz informacyjny, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru stwierdzającego status oraz przedmiot przedsiębiorstwa;

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające aktualny stan zatrudnienia i średnioroczną liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne;

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, że pracodawca nie zalega z zapłatą ciążących na nim obowiązków podatkowych;

5) oświadczenie o znajomości zasad i przepisów związanych z realizacją umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec, zawierające nazwę pracodawcy oraz imię i nazwisko osoby składającej to oświadczenie;

6) w rozdziale podstawowym oryginały poprzednio uzyskanych zezwoleń, o ile nie zostały one wcześniej złożone u ministra właściwego do spraw gospodarki lub – do czasu zwrotu zezwoleń z niemieckiej agentury do spraw pracy – sprawozdanie z wykorzystania przydziału przyznanego na podstawie poprzednio uzyskanych zezwoleń;

7) kserokopię decyzji właściwego urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP;

8) pisemną informację określającą rodzaj prac, które pracodawca zamierza realizować w ramach umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, powinny być opatrzone podpisem i imienną pieczęcią wnioskodawcy oraz zawierać klauzulę „przedkładam jako załącznik do wniosku z dnia ...”.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, zachowują ważność przez okres 3 miesięcy od daty wydania, jeżeli z ich treści nie wynika inna data ważności.

4. W przypadku gdy złożony przez pracodawcę wniosek nie zawiera informacji określonych we wzorze, o którym mowa w § 3 ust. 2, jak również nie załączono do niego dokumentów określonych w ust. 1, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 2 i 3, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 5. 1. Przydział i zezwolenie może być wydane, jeżeli pracodawca daje rękojmię należytego wykonywania umów o dzieło oraz spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadził na terenie kraju działalność gospodarczą tego rodzaju, jaką zamierza realizować w ramach umów o dzieło na terenie Republiki Federalnej Niemiec, przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku – w przypadku pracodawcy ubiegającego się o przydział po raz pierwszy lub co najmniej przez dwa lata w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku – w przypadku pozostałych pracodawców;

2) nie posiada zaległości podatkowych i wywiązuje się z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Jeżeli niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest następstwem zmiany nazwy, przekształcenia formy prawnej, połączenia lub podziału pracodawcy, to warunek ten może być uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z poprzednio działających pracodawców spełniał warunek określony w ust. 1 pkt 1, a równocześnie nowo powstały pracodawca podjął działalność określoną w ust. 1 pkt 1 i prowadzi ją do dnia złożenia wniosku.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do pracodawców, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, jeżeli zmiana nazwy, przekształcenie formy prawnej, połączenie lub podział pracodawcy następuje w czasie wykonywania umów o dzieło na podstawie ważnego zezwolenia.

4. W przypadku gdy posiadane przez pracodawcę zaległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały przez właściwy urząd skarbowy lub właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawomocną decyzją rozłożone na raty lub ich płatność odroczono, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony.

§ 6. (uchylony).

§ 7. 1. W przypadku gdy limit podlegający rozdziałowi w sposób określony w § 1 i 2, jest mniejszy od sumy osobomiesięcy wynikającej z wniosków pracodawców, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw gospodarki zmniejsza przydział, jaki może być przyznany uprawnionym pracodawcom, przez obniżenie współczynnika korygującego, o którym mowa w § 2 ust. 5, i ustalenie go na jednakowym poziomie dla wszystkich uprawnionych pracodawców tej grupy.

2. W przypadku gdy limit podlegający rozdziałowi w sposób określony w § 1 i 2 jest różny od sumy osobomiesięcy wynikającej z wniosków pracodawców, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, minister właściwy do spraw gospodarki koryguje przydziały, jakie mogą być przyznane uprawnionym pracodawcom, przez ustalenie wielkości współczynnika korygującego „a”, o którym mowa w § 2 ust. 6, na jednakowym poziomie dla wszystkich uprawnionych pracodawców tej grupy.

§ 8. Minister właściwy do spraw gospodarki może zasięgać opinii organizacji reprezentujących pracodawców ubiegających się o przydział w następujących sprawach:

1) analizy dotychczasowego wykorzystania limitu przez pracodawców przy realizacji umów o dzieło i wynikających stąd wniosków co do rozdziału limitu;

2) analizy sytuacji polskich pracodawców prowadzących działalność na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz analizy wykonania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1;

3) ustalenia współczynników korygujących, o których mowa w § 7;

4) terminu rozdziału dodatkowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.

§ 9. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki w decyzji i zezwoleniu, o których mowa w § 2 ust. 1, przyznaje, na wniosek pracodawcy, przydział na dwa kolejne okresy obliczeniowe następujące po okresie obliczeniowym, którego dotyczy rozdział.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozdziału dodatkowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3. W ramach rozdziału dodatkowego minister właściwy do spraw gospodarki przyznaje przydział wyłącznie na okres obliczeniowy, którego dotyczy ten rozdział.

3. Suma przydziałów przyznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na każdy z okresów obliczeniowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 75% łącznego limitu przyznanego przez stronę niemiecką na okres obliczeniowy, którego dotyczy rozdział.

4. Przydział wykorzystany przez pracodawcę, przez zarejestrowanie we właściwej niemieckiej agenturze do spraw pracy, przyznany wcześniejszymi zezwoleniami na warunkach określonych w ust. 1, odlicza się przy dokonywaniu przydziału w kolejnych terminach rozdziału.

§ 10. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, na uzasadniony wniosek pracodawcy, wydaje zezwolenie na bieżący okres obliczeniowy na dokończenie umów o dzieło. Przydział na dokończenie umów o dzieło nie może wynosić więcej niż 20% liczby osobomiesięcy przyznanej przez właściwą niemiecką agenturę do spraw pracy na daną umowę o dzieło i nie może przekroczyć łącznie liczby 50 osobomiesięcy.

2. Do wniosku pracodawca załącza następujące dokumenty:

1) oryginał poprzednio udzielonego zezwolenia;

2) kserokopię zgody niemieckiej agentury do spraw pracy na realizację umowy o dzieło będącej przedmiotem wniosku.

3. Niezgodny z wnioskiem sposób wykorzystania przydziału przyznanego na dokończenie umów o dzieło może być podstawą do odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 11. 1. Zezwolenia wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki zachowują ważność do dnia 30 czerwca w danym okresie obliczeniowym.

2. Zezwolenia wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie § 10 zachowują ważność przez okres trzech miesięcy od daty ich wydania.

3. Zezwolenia wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki w rozdziale dodatkowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, zachowują ważność do końca okresu obliczeniowego, na który zostały wydane.

4. Pracodawcy, którzy otrzymali zezwolenia, składają ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oryginał zezwolenia, wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania przyznanego przydziału, w terminie 14 dni od dnia upływu ważności zezwolenia.

§ 12. 1. W przypadku gdy zawarte przez pracodawcę umowy o dzieło nie zapewniają pełnego wykorzystania przyznanego zezwoleniem przydziału, pracodawca może, do dnia 31 stycznia każdego roku, wystąpić do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o zmianę zezwolenia i przyznanie przydziału w zmniejszonej ilości. W celu dokonania zmiany decyzji pracodawca zwraca ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oryginał zezwolenia.

2. Zwrócenie przez pracodawcę całości lub części przyznanego przydziału w terminie, o którym mowa w ust. 1, spowoduje, że współczynnik Z, o którym mowa w § 2 ust. 6, w odniesieniu do zwróconych wielkości przydziału, równy będzie 100%.

§ 13. Lista pracodawców, którym przyznano przydział, z podaniem liczby przyznanych osobomiesięcy, jest podawana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty dokonania rozdziału limitu w gmachu będącym siedzibą ministra właściwego do spraw gospodarki oraz w komunikatach publikowanych w Internecie.

§ 14. Do wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1, złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 czerwca 2004 r. (poz. 1416)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy.

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec (Dz. U. Nr 60, poz. 547), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).