ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 2)

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) procedurę dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;

2) kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów:

a) niebezpiecznych,

b) obojętnych,

c) innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 2. Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmuje:

1) sporządzanie podstawowej charakterystyki odpadów, zwanej dalej „podstawową charakterystyką”;

2) przekazanie podstawowej charakterystyki;

3) poddanie odpadów okresowej kontroli, zwanej dalej „testem zgodności”, w celu weryfikacji informacji zawartych w podstawowej charakterystyce;

4) okresowe dostarczanie testów zgodności;

5) weryfikację odpadów na miejscu ich składowania;

6) wskazanie odpadów, dla których podstawową charakterystykę sporządza się bez przeprowadzenia badań i testów zgodności.

§ 3.1. Podstawowa charakterystyka sporządzana przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie tymi odpadami, a w przypadku odpadów komunalnych — przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), zawiera:

1) informacje podstawowe:

a) nazwę, siedzibę i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko odpadów,

b) kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

c) syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty,

d) oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

e) opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a także opis sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane,

f) opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach,

g) wykaz właściwości z załącznika nr 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, które mogą zostać przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),

h) wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady po przeprowadzeniu badań zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania mogą być składowane,

i) oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów,

j) podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności;

2) informacje dodatkowe, o ile są istotne dla eksploatacji danego typu składowiska odpadów, dotyczące:

a) fizykochemicznego składu oraz podatności na wymywanie,

b) zachowania środków ostrożności na składowisku odpadów.

2. Podstawową charakterystykę może stanowić kopia wydanej decyzji lub kopia przyjętej informacji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, pod warunkiem że zawiera ona informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli wydana decyzja lub przyjęta informacja nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, podstawową charakterystykę uzupełnia się o brakujące informacje.

§ 4. 1. Podstawową charakterystykę sporządza się dla odpadów:

1) wytwarzanych regularnie, czyli powstających w instalacjach jednego rodzaju pod względem technologicznym, przy zastosowaniu surowców charakterystycznych dla tego procesu technologicznego;

2) wytwarzanych nieregularnie, czyli powstających w instalacjach i procesach różnego rodzaju, lub dla odpadów, których skład nie może zostać jednoznacznie scharakteryzowany, w szczególności odpadów powstających wskutek wstępnego przetwarzania, mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

2. Podstawową charakterystykę bez przeprowadzenia badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, sporządza się dla odpadów:

1) obojętnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia podstawowej charakterystyki są znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w wymaganych prawem decyzjach właściwych organów;

3) dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania, o których mowa w § 10, są niedostępne;

4) komunalnych.”,

3.(uchylony)

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, odpady mogą być dopuszczone do składowania na składowisku odpadów danego typu, jeżeli wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za ich zagospodarowanie przekaże informacje w tym zakresie zarządzającemu składowiskiem.

§ 5. 1. Podstawowa charakterystyka dla odpadów wytwarzanych regularnie zawiera informacje, o których mowa w § 3, oraz wskazanie:

1) zmian mogących wystąpić w składzie odpadów;

2) zmian cech charakterystycznych odpadów;

3) podatności odpadów na wymywanie ustalane podczas testu wymywania przeprowadzonego dodatkowo na partii odpadów, o ile test jest uzasadniony;

4) głównych zmieniających się właściwości odpadów.

2. Podstawową charakterystykę sporządza się ponownie, jeżeli w instalacji wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem innych surowców, materiałów lub zmiany powodujące zmniejszenie albo zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

§ 6. Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się odrębną podstawową charakterystykę.

§ 7. 1. Odpady kierowane na składowisko odpadów danego typu poddaje się testowi zgodności, podczas którego sprawdza się dopuszczalne wartości wymywania oraz dodatkowo wybrane parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów.

2. Test zgodności przeprowadza się:

1) co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika z podstawowej charakterystyki;

2) w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności dotyczących zmiany użytych surowców i materiałów.

3.  W przypadku braku zgodności wyniku testu zgodności z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce podstawową charakterystykę sporządza się ponownie.

4. Testu zgodności nie wykonuje się dla odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 8. 1. Weryfikacja odpadów dokonywana przez zarządzającego składowiskiem na miejscu ich składowania polega na:

1) oględzinach przed i po rozładunku odpadów;

2) sprawdzeniu zgodności składowanych odpadów z podstawową charakterystyką.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności składowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie odmawia się przyjęcia odpadów na składowisko odpadów.

3. Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana w miejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę.

4. Próbki przyjmowanych odpadów pobiera się co najmniej raz w miesiącu i przechowuje je przez okres co najmniej miesiąca.

5. Próbek nie pobiera się dla odpadów, dla których nie przeprowadza się badań i testów zgodności.

§ 9. 1. Podstawową charakterystykę oraz testy zgodności przekazuje się zarządzającemu składowiskiem odpadów przed umieszczeniem odpadów na składowisku odpadów.

2. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodności są przechowywane przez zarządzającego składowiskiem do czasu zamknięcia składowiska, a następnie przekazywane właścicielowi lub zarządzającemu nieruchomością.

§ 10.1. Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

1a. Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

1b. Kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

1c. Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 4a do rozporządzenia.

1d. Kryteria dopuszczania stałych, niewchodzących w reakcje, odpadów powstałych po przetworzeniu odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. (uchylony).

3. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające:

1) certyfikat wdrożonego systemu jakości lub

2) uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) w zakresie badania parametrów wyszczególnionych w załącznikach nr 2—5 do rozporządzenia metodami wyszczególnionymi w decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. (poz. 1553)

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 06.05.2005 r. pod numerem 2005/0206/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiskach zgodnie z art. 16 i załącznikiem II do dyrektywy 1999/31/WE w zakresie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów na powierzchniowe składowiska odpadów (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003 r., str. 27).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.