ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „SKARŻYSKO” w Skarżysku Kamiennej

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „SKARŻYSKO” w Skarżysku Kamiennej (Dz. U. Nr 151, poz. 1465) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2005 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.