ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 223, poz. 2259) w załączniku „Uzupełnienie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 3: „Szczegółowa prezentacja działań”:

a) w pkt 3.1 „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)”:

— w części „Działanie 1.1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę”:

— lit. E otrzymuje brzmienie:

"E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

— Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (Wydział Szkoleń, Informacji i Promocji),

— Instytucja Płatnicza4) (Departament Instytucji Płatniczej, Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych),

— Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004—2006,

— Jednostki Monitorująco-Kontrolne EFRR, EFS, EFOiGR, IFWR.”,

— w lit. F wyrazy "OSTATECZNI ODBIORCY POMOCY” zastępuje się wyrazami "OSTATECZNI BENEFICJENCI”.

— w części „Działanie 1.2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”:

— w lit. E wyraz "BENEFICJENCI” zastępuje się wyrazami "BENEFICJENCI KOŃCOWI”.

— w lit. F wyrazy "OSTATECZNI ODBIORCY POMOCY” zastępuje się wyrazami "OSTATECZNI BENEFICJENCI”.

— w części: „Działanie 1.3: Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”:

— w lit. E wyraz ”BENEFICJENCI” zastępuje się wyrazami ”BENEFICJENCI KOŃCOWI”.

— w lit. F wyrazy ”OSTATECZNI ODBIORCY POMOCY” zastępuje się wyrazami ”OSTATECZNI BENEFICJENCI”,

— w części „Działanie 1.4: Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”:

— lit. E otrzymuje brzmienie:

”E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

— Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004—2006,

— Krajowa Jednostka Oceny (Ewaluacji).”,

— lit. F otrzymuje brzmienie:

”F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

— Krajowa Jednostka Oceny (Ewaluacji),

— Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004—2006.”,

— w części „Działanie 1.5: Zakup wyposażenia”:

— lit. E otrzymuje brzmienie:

”E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

— Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004—2006,

— Instytucja Płatnicza (Departament Instytucji Płatniczej, Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych),

— Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty.”,

— lit. F otrzymuje brzmienie:

”F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

— Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty,

— Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004—2006,

— Jednostki Monitorująco-Kontrolne EFRR, EFS, EFOiGR i IFWR,

— Instytucja Płatnicza (Departament Instytucji Płatniczej),

— Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych,

— Biuro do spraw Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE,

— Urzędy Kontroli Skarbowej,

— Krajowa Jednostka Oceny (Ewaluacji),

— jednostki administracji centralnej zaangażowane w proces wdrażania Podstaw Wsparcia Wspólnoty i funduszy strukturalnych.”,

b) w pkt 3.2 „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej”:

— w części „Działanie 2.1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET”:

— lit. E otrzymuje brzmienie:

E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK”,

— lit. F otrzymuje brzmienie:

F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

— Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

— Instytucje będące użytkownikami systemu: Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.5)”,

— w części „Działanie 2.2: Szkolenia”:

— lit. E otrzymuje brzmienie:

E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK”,

— lit.F otrzymuje brzmienie:

F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

— Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

— Instytucje będące użytkownikami systemu: Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.”,

— w części: „Działanie 2.3: Działania informacyjne”:

— lit. E otrzymuje brzmienie: E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK.”,

— lit. F otrzymuje brzmienie:

F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

— Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

— Instytucje będące użytkownikami systemu: Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.”,

— w części „Działanie 2.4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK”:

— lit. E otrzymuje brzmienie:

E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK.”,

— lit. F otrzymuje brzmienie:

F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

— Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

— Instytucje będące użytkownikami systemu: Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.”,

— w części „Działanie 2.5: Zakup wyposażenia”:

— lit. E otrzymuje brzmienie: E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK.”,

— lit. F otrzymuje brzmienie:

F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

— Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

— Instytucje będące użytkownikami systemu: Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.”,

c) w pkt 3.3 „Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych”:

— w części „Działanie 3.1: Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych”:

— lit. E otrzymuje brzmienie:

E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

— Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (Wydział Szkoleń, Informacji i Promocji),

— Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004—2006.”,

— lit. F otrzymuje brzmienie:

F) OSTATECZNI ODBIORCY

Instytucje publiczne, stowarzyszenia i fundacje, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe, podmioty prywatne — zgłaszający pomysły projektów w przypadku funduszu g rantów.”,

— w części „Działanie 3.2: Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego” w lit. E wyraz

BENEFICJENCI” zastępuje się wyrazami BENEFICJENCI KOŃCOWI”.

— w części „Działanie 3.3: Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty”

— lit. E otrzymuje brzmienie:

E) BENEFICJENCI KOŃCOWI

— Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (Wydział Szkoleń, Informacji i Promocji),

— Instytucja Płatnicza (Departament Instytucji Płatniczej, Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych),

— Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004— 2006.”;

2) w załączniku nr 1 „Zasady kwalifikacji wydatków” część „Kategorie wydatków kwalifikujących się do dofinansowania” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z cjnjg 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).