ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. (poz. 1903)

WZÓR

KARTA OBSŁUGI TECHNICZNEJ I NAPRAWY URZĄDZENIA LUB INSTALACJI ZAWIERAJĄCYCH POWYŻEJ 3 KG CZYNNIKA CHŁODNICZEGO BĘDĄCEGO SUBSTANCJĄ KONTROLOWANĄ

(PDF)



1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).