ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko 2)

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, w tym w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych, niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tych produktów oraz po ich zużyciu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) sprzęcie elektronicznym i elektrycznym – rozumie się przez to produkty, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz produkty służące do wytwarzania, przesyłania i pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu elektronicznego i elektrycznego określonych w załączniku do rozporządzenia;

2) częściach zamiennych – rozumie się przez to produkty stosowane w celu naprawy lub powtórnego użycia w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.

§ 3. 1. W wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, w tym w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych, z zastrzeżeniem ust. 2, nie mogą być wykorzystywane:

1) ołów;

2) rtęć;

3) kadm;

4) sześciowartościowy chrom;

5) polibromowane bifenyle oznaczone symbolem „PBB”;

6) polibromowane etery difenylowe oznaczone symbolem „PBDE”.

2. Dopuszcza się wykorzystywanie:

1) rtęci w:

a) kompaktowych lampach fluorescencyjnych – w ilości nieprzekraczającej 5 mg na lampę,

b) prostych lampach fluorescencyjnych ogólnego zastosowania w ilościach nieprzekraczających na jedną lampę:

– z luminoforem halofosforanowym – 10 mg,

– z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie żywotności – 5 mg,

– z luminoforem trójpasmowym o wydłużonym okresie żywotności – 8 mg,

c) prostych lampach fluorescencyjnych wykorzystywanych do celów specjalnych,

d) lampach innych niż wymienione w lit. a–c;

2) ołowiu:

a) w szkle katodowych lamp elektronowych, w elektronicznych komponentach i lampach fluorescencyjnych,

b) jako pierwiastka stopowego w stali zawierającej do 0,35% ołowiu wagowo, w aluminium zawierającym do 0,4% ołowiu wagowo oraz jako stop miedzi zawierający do 4% ołowiu wagowo,

c) w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia, zawierających ponad 85% ołowiu,

d) w stopach lutowniczych przeznaczonych dla serwerów, pamięci oraz systemów układu pamięci w okresie do 2010 r.,

e) w stopach lutowniczych w sprzęcie używanym do łączności, sygnalizacji, transmisji oraz w sieci zarządzania telekomunikacją,

f) w elektronicznych częściach ceramicznych;

3) kadmu używanego do galwanizacji, z wyjątkiem przypadków określonych w § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762);

4) sześciowarstościowego chromu jako środka antykorozyjnego stosowanego w stali węglowej systemów chłodzących używanych w chłodziarkach absorpcyjnych.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do części zamiennych dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. (poz. 2310)

GRUPY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczącej ograniczenia w użyciu substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.