ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek szkoleniowy i stypendium są przyznawane przez starostę na podstawie danych bezrobotnego zawartych w rejestrze bezrobotnych.

§ 2. 1. W przypadkach, o których mowa w przepisach art. 67–71a rozporządzenia nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. WE L 149 z 5.7.1971), marszałek województwa:

1) przyznaje zasiłek dla bezrobotnych;

2) stwierdza zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku bezrobotnego udającego się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) stwierdza zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej w przypadku bezrobotnego poszukującego pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przyznanie prawa dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczeń wydanych w państwach członkowskich lub zaświadczenia powiatowego urzędu pracy o rejestracji bezrobotnego przedstawionych przez osobę ubiegającą się o przyznanie prawa.

3. Marszałek województwa przekazuje właściwemu powiatowemu urzędowi pracy kopię wydanej decyzji w sprawie, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej wydania.

§ 3. 1. Dodatek szkoleniowy lub stypendium za okres szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy jest przyznawany na okres od dnia rozpoczęcia szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy do dnia jego zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa bezrobotnego w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.

1a. Dodatek szkoleniowy lub stypendium za okres szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1. 

2. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest przyznawane od dnia podjęcia nauki na okres 12 miesięcy, o ile starosta nie podejmie decyzji o kontynuacji wypłacania stypendium do dnia ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

§ 4. Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

1) ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 5. Dodatek szkoleniowy, stypendium i dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku lub stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

§ 6. 1. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek szkoleniowy, stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

2. W przypadku gdy do dnia poprzedzającego termin wypłaty świadczenia bezrobotny nie przedłoży oświadczenia o przychodach, powiatowy urząd pracy wstrzymuje wypłatę świadczenia.

3. Po przedłożeniu oświadczenia o przychodach wypłata świadczenia następuje w terminie ustalonym przez powiatowy urząd pracy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

§ 7. 1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium lub dodatku szkoleniowego, w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek, dodatek szkoleniowy lub stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

2. Bezrobotny zawiadamia powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz dostarcza to zaświadczenie niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy.

§ 8. Dodatki aktywizacyjne przyznane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są wypłacane w dotychczasowej wysokości.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132, z 1998 r. Nr 166, poz. 1237, z 2000 r. Nr 6, poz. 76, z 2001 r. Nr 145, poz. 1636 oraz z 2004 r. Nr 87, poz. 835), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).