ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 181, poz. 1877) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Pomoc finansowa wyrażona w euro wypłacana jest, z uwzględnieniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), w złotych, według kursu kupna, obowiązującego, w dniu wypłaty pomocy finansowej, w banku, w którym Agencja prowadzi rachunek, z którego ta wypłata jest dokonywana, z zastrzeżeniem § 33c.

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o małym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć także mikroprzedsiębiorcę.”;

2) w § 12 w ust. 1 skreśla się wyrazy „— z wyłączeniem usług związanych z wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem”;

3) w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wsparcie w zakresie inwestycji jest przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 2, związanych z inwestycją polegającą na:

1) rozbudowie przedsiębiorstwa lub na zasadniczych zmianach produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację prowadzonej działalności gospodarczej, wdrożenie innowacji lub nowych technologii;

2) wdrożeniu innowacji lub nowych technologii przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż jeden rok od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji są wydatki na zakup:

1) nowych urządzeń i maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem, wyszczególnionych w grupie nr 3,4,5,6 oraz rodzajach nr 800, 801, 802 Klasyfikacji Środków Trwałych;

2) nowych urządzeń oraz wyposażenia biurowego, wyszczególnionych w rodzaju 803 Klasyfikacji Środków Trwałych;

3) wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej;

4) usług transportowych związanych z zakupami, o których mowa w pkt 1 i 2;

5) innych usług, związanych z instalacją środków trwałych, o których mowa w pkt 1.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, nie mogą przekroczyć łącznie 15 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji nie zalicza się wydatków określonych w § 8 ust. 2 pkt 1, 3 i 4.”;

4) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie może być udzielona przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.”;

5) w § 24:

a) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakup usług doradczych mających na celu wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 500 euro ani nie może przekroczyć 10 000 euro;”,

— uchyla się pkt 4 i 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) inwestycję w środki trwałe, polegającą na: rozbudowie przedsiębiorstwa lub zasadniczych zmianach produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez: racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, lub inwestycję w wartości niematerialne i prawne, przez:

a) zakup nowych środków trwałych wyszczególnionych w grupie nr 3, 4, 5, 6 oraz w rodzajach nr 801, 802 Klasyfikacji Środków Trwałych,

b) zakup nowych środków transportu lub nowego wyposażenia transportowego, wyszczególnionych w rodzaju nr 743 oraz podgrupie nr 76 Klasyfikacji Środków Trwałych, pod warunkiem że usługi transportowe nie są głównym przedmiotem działalności przedsiębiorcy,

c) zakup oprogramowania komputerowego dostosowanego do bieżących potrzeb związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,

d) zakup nowych mebli z rodzaju nr 808 Klasyfikacji Środków Trwałych, pod warunkiem że przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w dziale 55 PKD,

e) dokonanie innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem środków trwałych, o których mowa w lit. a— c, w wysokości nieprzekraczającej 15 % całkowitych wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia

— przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 2 000 euro ani nie może przekroczyć 50 000 euro.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1—3 i 6 bezzwrotna pomoc finansowa jest udzielana przez regionalną instytucję finansującą z zachowaniem przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.”,

c) uchyla się ust. 9;

6) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. 1. Agencja może udzielić regionalnej instytucji finansującej wskazanej w umowie o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, wsparcia przeznaczonego na pokrycie wydatków, polegających na udzielaniu, we własnym imieniu, bezzwrotnej pomocy finansowej: małym i średnim przedsiębiorcom, realizującym przedsięwzięcia związane z restrukturyzacją hutnictwa. Wsparcie to jest udzielane pod warunkiem, że regionalna instytucja finansująca będzie udzielać bezzwrotnej pomocy finansowej w sposób określony w ust. 2—7.

2. Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez regionalną instytucję finansującą może polegać na pokryciu części wydatków poniesionych na:

1) zakup usług doradczych przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3, przy czym kwota tej pomocy nie może przekroczyć 5 000 euro;

2) inwestycję wpływającą na wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających byłych pracowników hutnictwa zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników przez:

a) zakup nowych środków trwałych, wyszczególnionych w grupie nr 3, 4, 5, 6 oraz w rodzajach nr 801 i 802 Klasyfikacji Środków Trwałych,

b) zakup wartości niematerialnych i prawnych,

c) zakup nowych mebli z rodzaju nr 808 Klasyfikacji Środków Trwałych, pod warunkiem że przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w dziale 55 PKD,

d) poniesienie innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem środków trwałych, o których mowa w lit. a, oraz wdrożeniem wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w lit. b, w wysokości nieprzekraczającej 15 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację przedsięwzięcia

— przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 1 000 euro ani nie może przekroczyć 50 000 euro;

3) zatrudnienie przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 4, w okresie realizacji projektu nie krótszym niż 6 miesięcy, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

b) wynajem i eksploatację pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) zapłatę rat kapitałowych należnych finansującemu z tytułu leasingu bezpośrednio związanych z jego przedmiotem z wyłączeniem wydatków związanych z umową leasingu, takich jak: podatek, marża finansującego, odsetki od finansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe,

d) zewnętrzne usługi księgowe,

e) usługi telekomunikacyjne

— przy czym kwota tej pomocy nie może przekroczyć 5 000 euro na jednego byłego pracownika hutnictwa zwolnionego z przyczyn niedotyczących pracowników.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa polegająca na pokryciu części wydatków poniesionych na zakup usług doradczych może być udzielona przedsiębiorcom:

1) prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż jeden rok od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji, utworzonym przez byłych pracowników hutnictwa zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników lub ich współmałżonków, lub

2) zatrudniającym byłych pracowników hutnictwa zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników.

4. Bezzwrotna pomoc finansowa polegająca na pokryciu części wydatków poniesionych na zatrudnienie może być udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż jeden rok od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji:

1) utworzonym przez byłych pracowników hutnictwa zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników lub ich współmałżonków, lub

2) zatrudniającym byłych pracowników hutnictwa zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników.

5. Bezzwrotna pomoc finansowa nie może przekroczyć w przypadkach określonych w ust. 2 w:

1) pkt 1 — 80 %,

2) pkt 2 i 3 — 75 %

— wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę.

6. Przedsiębiorca zapewnia finansowanie wydatków w części nieobjętej pomocą finansową.

7. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie usług, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zalicza się wyłącznie wydatki na zakup usług realizowanych przez wykonawcę:

1) zarejestrowanego w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i

2) posiadającego akredytację Agencji w ramach programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej.

8. Bezzwrotna pomoc finansowa jest udzielana przez regionalną instytucję finansującą w przypadkach określonych w ust. 2 — z zachowaniem przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2; w tym przypadku pomoc ta może być udzielona wyłącznie jako pomoc de minimis i może być udzielona konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.

9. Do pomocy finansowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 2 pkt 1,3 i 4.

10. Do pomocy finansowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 15, 16 i 17 ust. 3 i 4.”;

7) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparcie na koszty operacyjne jest przeznaczone na pokrycie wydatków regionalnej instytucji finansującej związanych z zarządzaniem zadaniami zleconymi jej przez Agencję, w tym zadaniami określonymi w § 24 i 24a.”;

8) po § 26 dodaje się § 26a—26c w brzmieniu:

„§ 26a. 1. Agencja może udzielić wsparcia na świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców, podmiotom zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na usługi informacyjne są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzieleniu wsparcia na:

1) wynagrodzenia osób bezpośrednio świadczących usługi lub

2) z tytułu umów zlecenia bądź umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi bezpośrednio świadczącymi usługi

— wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Wielkość wsparcia na usługi informacyjne może wynosić do 100 % wydatków, o których mowa w ust. 2.

4. Agencja kieruje zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne do podmiotów, o których mowa w ust. 1.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne, bierze pod uwagę:

1) kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców;

2) zadeklarowaną przez podmiot wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

6. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorców. Pomoc ta może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis i może być udzielona konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.

§ 26b. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia dotyczącego powiększenia kapitału funduszu poręczeniowego, wskazanej w umowie o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, osobie prawnej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

2) uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, zwany dalej „funduszem poręczeniowym”, przeznaczony wyłącznie na udzielanie, małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek, przy czym:

a) udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych w dniu zawarcia umowy kredytu lub pożyczki nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania,

c) poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym: ryzyko, o którym mowa w lit. b, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale,

d) poręczenia są udzielane w wysokości nieprzekraczającej 80 % wielkości kredytu lub pożyczki,

e) poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w § 20 ust. 2,

f) łączna wartość zobowiązań funduszu poręczeniowego z tytułu poręczeń udzielonych jednostkom powiązanym w rozumieniu przepisów o rachunkowości nie może przekroczyć 5 % kapitału funduszu poręczeniowego w chwili udzielania poręczenia;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania poręczeń, o których mowa w pkt 2;

4) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania poręczeń, o których mowa w pkt 2.

2. Kwota wsparcia określona jest w umowie, o której mowa w ust. 1.

§ 26c. 1. Agencja może udzielić podmiotowi, wskazanemu w umowie o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesy/nej Unii Europejskiej, wsparcia dotyczącego wzmocnienia jego potencjału przez pokrycie wydatków na zakup wyposażenia i sprzętu technicznego.

2. Kwota wsparcia określona jest w umowie, o której mowa w ust. 1.

3. Wsparcie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek wykonawcy.”;

9) w § 27 w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według aktualnej stopy referencyjnej, określanej przez Komisję Europejską, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,”;

10) w § 28:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zakładowi poprawczemu.”,

b) w ust. 3 dodaje się pkt 7—9 w brzmieniu:

„7) osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu przepisów o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) osób opuszczających zakład karny,

9) młodocianych przestępców przebywających w zakładach poprawczych lub opuszczających te zakłady”,

c) w ust. 4:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) refundację części kosztów zatrudnienia beneficjenta, poniesionych przez pracodawcę, u którego beneficjent jest zatrudniony, odbywa szkolenie zawodowe, praktykę lub staż zawodowy;”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy związanego z zatrudnieniem beneficjenta;”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wielkość wsparcia na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich udzielonego podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 60 % wydatków określonych w ust. 4, a kwota tego wsparcia nie może być niższa niż 20 000 euro oraz nie może przekroczyć 300 000 euro.”;

11) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:

„§ 28a. 1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 2 pomocy finansowej w formie wsparcia w zakresie promocji zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, zwanego dalej „wsparciem na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia”.

2. Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia, może być udzielone osobie prawnej, która:

1) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

3) zapewnia świadczenie usług w zakresie wspierania przedsiębiorczości przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje;

4) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie dotyczące realizacji programów w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.

3. Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia, jest przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 4, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu wsparcia w związku z realizacją przedsięwzięcia skierowanego do osób, które ukończyły 50 rok życia, mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia, są wydatki, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, poniesione na:

1) rekrutację osób, o których mowa w ust. 3;

2) udział osób, o których mowa w ust. 3, w szkoleniach, doradztwie i poradnictwie psychologicznym związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej;

3) promocję przedsięwzięcia;

4) usługi świadczone nieodpłatnie osobom, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

a) doradztwa związanego z rozpoczynaniem działalności gospodarczej,

b) poradnictwa psychologicznego związanego z rozpoczynaniem działalności gospodarczej,

c) szkolenia związanego z rozpoczynaniem działalności gospodarczej;

5) refundację kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poniesionych przez osoby, o których mowa w ust. 3, w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji, w zakresie:

a) zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b) ubezpieczenia zakupionych środków trwałych od: kradzieży, ognia, i innych zdarzeń losowych,

c) wynajmu pomieszczeń,

d) działań promocyjnych,

e) zakupu artykułów biurowych,

f) opłat związanych z rejestracją działalności gospodarczej;

6) refundację kosztów, związanych ze składkami na: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poniesionych przez osoby, o których mowa w ust. 3, w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji działalności gospodarczej;

7) pokrycie kosztów operacyjnych związanych z realizacją działań określonych w pkt 1—6. 

5. Wielkość wsparcia na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia, nie może przekroczyć 90 % wydatków określonych w ust. 4, a kwota tego wsparcia nie może być niższa niż 100 000 euro oraz nie może przekroczyć 200 000 euro.

6. Refundacja:

1) kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 5, nie może przekroczyć 50 % ich wysokości;

2) kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 6, może zostać udzielona do 100 % ich wysokości;

3) nie może przekroczyć kwoty 10 000 euro w przypadkach wskazanych w pkt 1 i 2 łącznie.

7. Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia, w zakresie określonym w ust. 4 pkt 2 i 4—6 stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorców wymienionych w tym przepisie. Pomoc ta może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu określonym w § 6 ust. 2, i może być udzielona konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3. 

8. Agencja wybiera podmioty, którym udzieli wsparcia na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

9. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera:

1) termin składania ofert i ich zakres;

2) wskazanie wymaganych od osoby prawnej dokumentów, potwierdzających spełnianie przez nią warunków określonych w ust. 2;

3) termin rozstrzygnięcia konkursu;

4) określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.

10. Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę:

1) zgodność działań zaproponowanych w ofercie z krajowym programem promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz strategią rozwoju województwa;

2) doświadczenie podmiotu określonego w ust. 2 w zakresie działań objętych wsparciem;

3) kwalifikacje osób, które będą wykonywać usługi określone w ust. 4 pkt 4.”;

12) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

„§ 29a. 1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 2 pomocy finansowej w formie wsparcia dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy, zwanego dalej „wsparciem na modernizację oferty edukacyjnej”.

2. Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej może być udzielone nie działającemu dla zysku lub przeznaczającemu zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję organowi prowadzącemu:

1) szkołę,

2) centrum kształcenia ustawicznego,

3) centrum kształcenia praktycznego,

4) ośrodek dokształcania lub doskonalenia zawodowego,

5) inną placówkę

— umożliwiającą nabycie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

3. Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej jest przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 4, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu wsparcia.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na modernizację oferty edukacyjnej są wydatki, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, poniesione na: zakup, instalację oraz ubezpieczenie sprzętu służącego edukacji.

5. Warunkiem udzielenia wsparcia jest ubezpieczenie sprzętu, o którym mowa w ust. 4, od: kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, na okres co najmniej jednego roku.

6. Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej nie może:

1) przekroczyć 75 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) być niższe niż 5 000 euro oraz nie może przekroczyć 100 000 euro.

7. Agencja wybiera podmioty, o których mowa w ust. 2, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

8. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

1) termin składania ofert i ich zakres;

2) określenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ust. 2;

3) termin rozstrzygnięcia konkursu;

4) określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.

9. Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) jakość planu modernizacji oferty edukacyjnej szkoły lub placówki;

2) stopień technologicznego zaawansowania sprzętu określonego w ofercie;

3) racjonalność wydatków;

4) zdolność podmiotu określonego w ust. 2 do kontynuowania przedsięwzięcia po wykorzystaniu wsparcia;

5) przewidywany wpływ na wzrost zatrudnienia absolwentów.”;

13)  w § 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 2 pomocy finansowej w formie wsparcia dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie promocji wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym oraz partnerskiej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy, realizowanego na terenie określonego województwa, zwanego dalej „wsparciem na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS są wydatki, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, poniesione na:

1) bezpłatne świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w zakresie opracowania i realizacji lokalnych inicjatyw służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, partnerstwu na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy i rozwojowi zasobów ludzkich — w tym przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym odbiorcami tych usług nie mogą być przedsiębiorcy,

2) organizację seminariów i konferencji służących promowaniu wiedzy o rozwoju lokalnym, partnerstwie na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy oraz Europejskim Funduszu Społecznym,

3) pozostałe wydatki bieżące, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności wydatki na promocję ośrodka

— pod warunkiem, że w ramach przedsięwzięcia ośrodek przeprowadzi co najmniej: 800 godzin szkoleń i 400 godzin usług doradczych oraz zorganizuje co najmniej 2 konferencje lub seminaria.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kwota wsparcia na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS nie może być niższa niż 100 000 euro oraz nie może przekroczyć 200 000 euro.”,

d) w ust. 9 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) równomierne usytuowanie ośrodków w kraju zapewniające dostępność usług dla beneficjentów we wszystkich województwach.”;

14) w § 31:

a) w ust. 2:

— zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich polegają w szczególności na:”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) szkoleniach i poradnictwie zawodowym dla osób, które ukończyły 50 rok życia, mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc finansowa dotycząca działań na rynku pracy stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorców wymienionych w ust. 2 pkt 1—3. Pomoc ta może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu określonym w § 6 ust. 2, i może być udzielona konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.”;

15) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. 1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich pomocy finansowej w formie finansowania kosztów działań określonych w ust. 3, zwanych dalej „działaniami na rzecz zatrudnienia”.

2. Pomoc finansowa nie może być udzielona na finansowanie szkoleń, których uczestnikami są pracownicy sektora górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/2001 z 2.08.2002).

3. Działania na rzecz zatrudnienia polegają w szczególności na: szkoleniach, poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy dla pracowników przedsiębiorców, do których stosuje się przepisy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

4. Wsparcie udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu pracowników delegowanych przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3, stanowi pomoc publiczną dla tych przedsiębiorców i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).

5. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą finansową na działania na rzecz zatrudnienia, które stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorców delegujących pracowników na szkolenia, są wydatki poniesione przez podmiot, o których mowa w ust. 1, na:

1) wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie oraz osób świadczących doradztwo związane ze szkoleniem, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

2) pokrycie kosztów netto podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie, osób świadczących doradztwo związane ze szkoleniem oraz uczestników szkolenia;

3) pokrycie kosztów netto najmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;

4) pokrycie kosztów netto najmu sprzętu;

5) pokrycie kosztów netto materiałów szkoleniowych;

6) pokrycie innych wydatków bieżących netto, w szczególności wydatków na zakup towarów i usług administracyjno-biurowych bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia.

6. Wartość pomocy publicznej dla jednego przedsiębiorcy na jedno szkolenie nie może przekroczyć 1 mln euro.

7. Szkolenie może być organizowane jako szkolenie: ogólne lub specjalistyczne, w rozumieniu przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4. 

8. Wielkość pomocy publicznej z tytułu szkolenia jednej osoby wynosi nie więcej niż:

1) w przypadku szkoleń ogólnych:

a) 80 % przypadających na tę osobę wydatków — w odniesieniu do osoby będącej pracownikiem małego lub średniego przedsiębiorcy,

b) 60 % przypadających na tę osobę wydatków — w odniesieniu do osoby będącej pracownikiem przedsiębiorcy innego, niż mały i średni przedsiębiorca;

2) w przypadku szkoleń specjalistycznych, a także zawierających elementy szkoleń ogólnych i specjalistycznych, które nie mogą być wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy albo gdy ogólny lub specjalistyczny charakter szkolenia nie może być ustalony:

a) 45 % przypadających na tę osobę wydatków — w odniesieniu do osoby wskazanej w pkt 1 lit. a ,

b) 35 % przypadających na tę osobę wydatków — w odniesieniu do osoby wskazanej w pkt 1 lit. b.

9. Przedsiębiorca wnosi wkład własny na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100 % wydatków objętych regułami pomocy publicznej, wynikającej z określenia wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ust. 8. 

10. Pomoc na szkolenia dla przedsiębiorców może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy, określonej w ust. 8. 

11. Agencja wybiera podmioty, o których mowa w ust. 1, przy odpowiednim zastosowaniu § 31 ust. 4.”;

16) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania jednostkom samorządu terytorialnego pomocy na współfinansowanie realizacji projektów infrastrukturalnych

§ 33a. 1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 2 pomocy finansowej w formie wsparcia przeznaczonego na współfinansowanie realizacji projektów infrastrukturalnych związanych z rozwojem małych i średnich przedsiębiorców, zwanego dalej „wsparciem na realizację projektów infrastrukturalnych”, w szczególności dotyczących:

1) uzbrojenia terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą;

2) komunikacji lokalnej;

3) ochrony środowiska.

2. Wsparcie na realizację projektów infrastrukturalnych może być udzielone gminie, na obszarze której znajdowały się lub znajdują: huty lub spółki zależne w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, zwanej dalej „beneficjentem wsparcia na realizację projektów infrastrukturalnych”.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na realizację projektów infrastrukturalnych są niezbędne wydatki, dotyczące kosztów powstałych po dniu zawarcia umowy, poniesione na:

1) roboty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

2) nowe: wyposażenie i sprzęt, niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu, zainstalowane w nim na stałe.

4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na realizację projektów infrastrukturalnych nie zalicza się wydatków na:

1) zakup gruntu lub budynku;

2) wynagrodzenia pracowników beneficjenta wsparcia na realizację projektów infrastrukturalnych oraz instytucji i osób będących właścicielami lub zarządzającymi obiektów będących przedmiotem inwestycji;

4) podatek od towarów i usług,

5) cło, akcyzę, opłaty skarbowe.

5. Wielkość wsparcia na realizację projektów infrastrukturalnych nie może przekroczyć 75 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a kwota wsparcia nie może być niższa niż 50 000 euro oraz nie może przekroczyć 500 000 euro.

6. Wsparcie na realizację projektów infrastrukturalnych udzielane jest pod warunkiem, że jego beneficjent będzie użytkował przedmiot inwestycji co najmniej 5 lat od upływu terminu do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 33b. 1. Agencja informuje o:

1) rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wsparcie,

2) terminach ich składania oraz

3) podstawowych warunkach udzielania wsparcia

— poprzez zamieszczenie ogłoszenia, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektów infrastrukturalnych, załączając:

1) kosztorys inwestorski;

2) studium wykonalności;

3) analizę oddziaływania na środowisko, o ile wymaga tego projekt;

4) pozwolenie na budowę.

3. Agencja rozpatruje wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektów infrastrukturalnych w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin ich składania.

4. Agencja, przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektów infrastrukturalnych, zapewnia udział przedstawicieli samorządów województw, na obszarze których znajdują się gminy, o których mowa w art. 33a ust. 2.

5. Agencja wybiera projekty, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) przewidywany wpływ realizacji projektu na rozwój małych i średnich przedsiębiorców;

2) spójność projektu oraz powiązanie z innymi działaniami beneficjenta w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców;

3) racjonalność kosztów i przejrzystość budżetu projektu;

4) trwałość rezultatów projektowanych działań.

6. Do wsparcia na realizację projektów infrastrukturalnych stosuje się odpowiednio przepis § 23 ust. 3.

§ 33c. Agencja wypłaca wsparcie na realizację projektów infrastrukturalnych w euro bezpośrednio na rachunek wykonawcy.”.

§ 2. Udzielanie pomocy finansowej w ramach programu PHARE 2002 odbywa się na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785.

Kryteria, o których mowa w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).