ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 81, poz. 707) w załączniku w części III „Infrastruktura techniczna” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Teren Żarnowiec I o powierzchni 94,8 ha”;

2) tytuł pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Teren Czatkowy I o powierzchni 3,83 ha”;

3) dodaje się pkt 18—20 w brzmieniu:

„18. Teren Gdańsk I o powierzchni 2,60 ha

Woda: Dostawy wody realizowane są z miejskiej sieci wodociągowej.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Teren jest uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Teren posiada sieć kanalizacji deszczowej.

Energia elektryczna: Teren posiada sieć elektro energetyczną średniego napięcia (15 kV) oraz niskiego napięcia. Rezerwa mocy wynosi 1,5 MW.

Gaz: Dostawy realizowane są z sieci miejskiej. Te ren posiada sieć gazową niskiego ciśnienia.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do dróg miejskich łączących się z obwodnicą Trójmiasta.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

— modernizacja istniejącej infrastruktury pod kątem bieżących potrzeb inwestorów,

— wyburzenie części zdekapitalizowanych obiektów kubaturowych.

19. Teren Gdańsk II o powierzchni 4,07 ha

Woda: Dostawy wody realizowane są z miejskiej sieci wodociągowej.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki mogą być odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Teren nie jest uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Teren nie posiada sieci kanalizacji deszczowej.

Energia elektryczna: Teren posiada sieć elektroenergetyczną średniego napięcia (15 kV). Rezerwa mocy wynosi 1 MW.

Gaz: Teren nie posiada sieci gazowej.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się: Telekomunikacja Polska S.A., NETIA S.A. i Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. Wszystkie potrzeby w tym zakresie są zaspokojone.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do dróg miejskich łączących się z obwodnicą Trójmiasta.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

— budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzania i oczyszczania wód opadowych,

— budowa linii średniego napięcia 15 kV i stacji transformatorowych zgodnie z zapotrzebowaniem inwestorów,

— doprowadzenie do terenu strefy gazu z najbliższej magistrali i budowa stacji redukcyjnej.

20. Teren Gdańsk III o powierzchni 8,37 ha

Woda: Dostawy wody realizowane są z miejskiej sieci wodociągowej.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki mogą być odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Teren nie jest uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Teren nie posiada sieci kanalizacji deszczowej.

Energia elektryczna: Teren posiada sieć elektroenergetyczną średniego napięcia (15 kV). Rezerwa mocy wynosi 1 MW.

Gaz: Teren nie posiada sieci gazowej.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się: Telekomunikacja Polska S.A., NETIA S.A. i Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. Wszystkie potrzeby w tym zakresie są zaspokojone.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do dróg miejskich łączących się z obwodnicą Trójmiasta.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

— budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzania i oczyszczania wód opadowych,

— budowa linii średniego napięcia 15 kV i stacji transformatorowych według potrzeb inwestorów,

— doprowadzenie do terenu strefy gazu z najbliższej magistrali i budowa stacji redukcyjnej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.