ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 139, poz. 900 oraz z 2005 r. Nr 81, poz. 709) w załączniku w części III „Infrastruktura techniczna” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Łódź o powierzchni 96,2 ha”;

2) tytuł pkt 1.6 otrzymuje brzmienie:

Kompleks „Nowy JózefówSrebrna 42,1 ha” ;

3) w pkt 1 dodaje się pkt 1.9 w brzmieniu:

1.9. Kompleks „Kurczaki”12,9 ha

Woda: Zaopatrzenie w wodę zapewniają dwie magistralne miejskie sieci wodociągowe przebiegające wzdłuż ul. Chodnikowej bezpośrednio przy zachodniej granicy kompleksu oraz wodociąg Ø 100 mm zlokalizowany przy południowej granicy terenu strefy.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór ścieków sanitarnych i technologicznych zapewnia istniejąca w pobliżu strefy miejska sieć kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych zapewnia istniejąca w pobliżu strefy miejska sieć kanalizacji deszczowej.

Energia elektryczna:Zasilanie w energię elektryczną zapewniają napowietrzne linie energetyczne przebiegające wzdłuż ul. Ireny przy północnej granicy kompleksu oraz przyłącza kablowe znajdujące się na terenie zakładu „Hutchinson Poland” Sp. z o.o.

Gaz: Zaopatrzenie w gaz ziemny zapewnia gazociąg Ø 100 mm przebiegający wzdłuż ul. Chodnikowej przy zachodniej granicy kompleksu.

Telekomunikacja: Dostęp do usług telekomunikacyjnych na terenie kompleksu zapewnia istniejąca w pobliżu sieć teletechniczna Telekomunikacji Polskiej S.A.

Komunikacja: Dogodny dojazd zapewnia: od strony północnej ul. Ireny, od strony zachodniej ul. Chodnikowa i od strony południowej ul. Kurczaki.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejąca infrastruktura techniczna w pełni zaspokaja potrzeby inwestorów.”;

4) tytuł pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Ksawerów o powierzchni 20,7 ha”;

5) tytuł pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Kutno o powierzchni 43,53 ha”;

6) tytuł pkt 7.2 otrzymuje brzmienie: „Kompleks „ Wschodnia”34,73 ha”;

7) tytuł pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Piotrków Trybunalski o powierzchni 32,5 ha”;

8) pkt 10.3 otrzymuje brzmienie:

10.3 Kompleks III15,8 ha

Woda: Zasilanie w wodę zapewnia istniejąca na terenie kompleksu sieć wodociągowa Ø 150 mm i Ø 200 mm.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór ścieków zapewnia gminna sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych zapewnia znajdująca się na terenie kompleksu gminna sieć kanalizacji deszczowej Ø 200 mm.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną zapewnia zlokalizowana w sąsiedztwie kompleksu stacja trafo Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A.

Gaz: Dostawy gazu umożliwia gazociąg niskiego ciśnienia Ø 250 mm znajdujący się w ul. Szklarskiej.

Telekomunikacja: Dostęp do usług telekomunikacyjnych zapewnia istniejąca w sąsiedztwie infrastruktura teletechniczna Telekomunikacji Polskiej S.A. i Pilickiej Telefonii Sp. z o.o.

Komunikacja: Dojazd do strefy zapewnia ul. Niska, która łączy się z drogą krajową nr 12.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Konieczne jest przebudowanie sieci gazowej w celu zwiększenia przepustowości gazociągu.”;

9) tytuł pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Sieradz o powierzchni 9,1 ha”;

10) dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14. Podstrefa Wolborz o powierzchni 5,1 ha

Woda: Zasilanie w wodę zapewnia czynna studnia głębinowa o wydajności 120 m3/h.

Kanalizacja sanitarna: Teren nie posiada kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych zapewnia system rowów melioracyjnych.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnia linia kablowa 15 kV biegnąca wzdłuż drogi gminnej.

Gaz: Teren nie posiada sieci gazowej.

Telekomunikacja: Obsługę telekomunikacyjną zapewnia istniejąca sieć telekomunikacyjna Telekomunikacji Polskiej S.A.

Komunikacja: Dojazd do strefy zapewnia droga gminna o szerokości 7 m łącząca się z drogą powiatową, która następnie łączy się z drogą krajową E67.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pełnej infrastruktury niezbędne jest:

— wybudowanie kanalizacji sanitarnej,

— wybudowanie zbiornika retencyjnego,

— wybudowanie sieci gazowej.

15. Podstrefa Chociw o powierzchni 3,0 ha

Woda: Zasilanie w wodę zapewnia ujęcie wody, tj. dwie studnie głębinowe o wydajności około 85 m3/h, oraz zlokalizowana na terenie strefy sieć wodociągowa zasilana z tego ujęcia.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór ścieków zapewnia znajdująca się na terenie strefy sieć kanalizacji ogólnospławnej oraz oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w północno-zachodniej części strefy.

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe odprowadzane są poprzez sieć kanalizacji ogólnospławnej.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną zapewniają trzy stacje transformatorowe znajdujące się na terenie strefy.

Gaz: Teren nie posiada sieci gazowej.

Telekomunikacja: Obsługę telekomunikacyjną strefy zapewnia sieć telekomunikacyjna Telekomunikacji Polskiej S.A.

Komunikacja: Dogodny dojazd zapewnia przebiegająca bezpośrednio przy wschodniej granicy strefy droga krajowa nr 482 łącząca Szczerców z Widawą. Komunikację w obrębie strefy zapewniają utwardzone drogi wewnętrzne.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pełnej infrastruktury niezbędne jest wybudowanie sieci gazowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.