ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. W materiałach, przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów dopuszcza się stosowanie:

1) ołowiu jako składnika stopów w:

a) stali przeznaczonej do obróbki skrawaniem i stali galwanizowanej zawierającej w masie do 0,35 % ołowiu,

b) aluminium przeznaczonym do obróbki skrawaniem zawierającym w masie do 1,5 % ołowiu,

c) aluminium przeznaczonym do obróbki skrawaniem zawierającym w masie do 0,4 % ołowiu,

d) stopach miedzi zawierających w masie do 4 % ołowiu,

e) tulejach łożysk i panewkach;

2) ołowiu i związków ołowiu w:

a) akumulatorach,

b) amortyzatorach,

c) czynnikach wulkanizacyjnych i stabilizatorach elastomerów stosowanych w układach hydraulicznych i układach przeniesienia napędu,

d) środkach wiążących elastomery zawierających w masie do 0,5 % ołowiu stosowanych w układach przeniesienia napędu,

e) stopach lutowniczych stosowanych w obwodach elektronicznych i innych zastosowaniach elektrycznych,

f) miedzi zawierającej powyżej 0,4 % ołowiu stosowanej w okładzinach hamulcowych,

g) gniazdach zaworów silników zaprojektowanych przed dniem 1 lipca 2003 r.,

h) częściach elektrycznych zawierających ołów w szklanych lub ceramicznych składnikach matryc, z wyjątkiem szkła z żarówek i porcelany z korpusów świec zapłonowych,

i) pirotechnicznych materiałach inicjujących użytych w pojazdach homologowanych przed dniem 1 lipca 2006 r. lub po tej dacie w pirotechnicznych materiałach inicjujących stanowiących przedmiot wymiany w pojazdach homologowanych przed dniem 1 lipca 2006 r.,

j) masie jednorodnego materiału do 0,1 %;

3) rtęci w:

a) lampach samowyładowczych,

b) wyświetlaczach deski rozdzielczej,

c) masie jednorodnego materiału do 0,1 %;

4) kadmu w:

a) powłokach ochronnych elementów elektroniki samochodowej,

b) akumulatorach pojazdów z napędem elektrycznym,

c) częściach optycznych matryc szklanych stosowanych w układach wspomagania kierowcy,

d) masie jednorodnego materiału do 0,01 %;

5) sześciowartościowego chromu w:

a) powłokach antykorozyjnych,

b) powłokach antykorozyjnych śrub i nakrętek stosowanych w podwoziach pojazdów,

c) samochodowych chłodziarkach absorpcyjnych,

d) masie jednorodnego materiału do 0,1 %.

§ 2. Przepisy § 1:

1) pkt 2 lit. c i pkt 4 lit. a — stosuje się do dnia 1 lipca 2006 r.;

2) pkt 2 lit. f i lit. g, pkt 4 lit. c oraz pkt 5 lit. a — stosuje się do dnia 1 lipca 2007 r.;

3) pkt 1 lit. b i lit. e oraz pkt 5 lit. b — stosuje się do dnia 1 lipca 2008 r.;

4) pkt 4 lit. b — stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. lub po tej dacie w akumulatorach niklowo-kadmowych stanowiących przedmiot wymiany w pojazdach z napędem elektrycznym wprowadzonych do obrotu przed dniem 31 grudnia 2008 r.

§ 3. 1. Materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów wprowadzone do obrotu po dniu 1 lipca 2003 r., a wykorzystywane w pojazdach wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2003 r. mogą zawierać ołów, rtęć, kadm i sześciowartościowy chrom.

2. Dopuszcza się ponowne użycie materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które zostały wprowadzone do obrotu najpóźniej w dniu wygaśnięcia możliwości stosowania w nich odpowiednio ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu.

§ 4. Rozporządzenie stosuje się od dnia 11 sierpnia 2005 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).