ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 , poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) uchyla się pkt 4,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) informacje na temat działań podjętych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i Komitet Monitorujący Plan w celu zapewnienia prawidłowości i sprawności realizacji Planu;”;

2) w § 5:

a) uchyla się ust. 3,

b) w ust. 5 uchyla się pkt 4;

3) w § 6:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przed zatwierdzeniem sprawozdania przez komitet monitorujący program, z zastrzeżeniem ust. 11, w następujących terminach:

1) okresowe — do 50 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

2) roczne — do 150 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

3) końcowe — do 150 dni od zakończenia programu.”,

d) w ust. 7:

— pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) informacje dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji programu, a w szczególności informacje dotyczące zgłoszonych do realizacji projektów, podpisanych umów lub podjętych decyzji, stanu realizacji poszczególnych priorytetów i działań, stopnia osiągania założonych w programie i uzupełnieniu programu wartości wskaźników monitorujących lub wartości osiągniętych przez wskaźniki monitorujące, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10;

3) informacje dotyczące postępu finansowego programu według źródeł pochodzenia środków, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, zawierające w szczególności zestawienie poniesionych wydatków, poświadczonych wydatków oraz zrealizowanych płatności;”,

— uchyla się pkt 4,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) informacje na temat działań podjętych przez instytucję zarządzającą i komitet monitorujący w celu zapewnienia prawidłowości i sprawności realizacji programu;”,

e) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Prognoza wydatków w ramach prognozy przebiegu realizacji programu, o której mowa w ust. 7 pkt 5, obejmuje dla sprawozdań okresowych — cztery kolejne okresy sprawozdawcze, dla sprawozdań rocznych — dwa kolejne okresy sprawozdawcze. Sprawozdanie końcowe nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5.

10. Sprawozdania okresowe, roczne i końcowe zawierają informacje dotyczące stanu realizacji projektów w układzie wojewódzkim oraz informacje o realizacji wskaźników postępu rzeczowego w układzie wojewódzkim, z zastrzeżeniem ust. 10a.”,

f) po ust. 10 dodaje się ust. 10 a w brzmieniu:

„10a. W przypadkach uzasadnionych specyfiką programu sprawozdania okresowe, roczne i końcowe mogą nie zawierać informacji o realizacji wskaźników postępu rzeczowego w układzie wojewódzkim.”,

g) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 5, dotyczące zestawienia poniesionych wydatków, poświadczonych wydatków, zrealizowanych płatności oraz prognoz finansowych, przekazywane są instytucji płatniczej, instytucji zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty oraz właściwej jednostce monitorująco-kontrolnej na jej wniosek w terminie do 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego.”;

4) w § 7:

a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1. Instytucja pośrednicząca sporządza sprawozdania, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, zawierając w nich informacje, o których mowa w § 6 ust. 7, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8— 10a.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, instytucja pośrednicząca przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej właściwej instytucji zarządzającej do akceptacji.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujących terminach:

1) okresowe — do 40 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

2) roczne — do dnia 15 marca roku następującego po roku realizacji programu;

3) końcowe — do 75 dni od zakończenia programu.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacje, o których mowa w § 6 ust. 7 pkt 3 i 5, dotyczące zestawienia poniesionych wydatków, poświadczonych wydatków, zrealizowanych płatności oraz prognoz finansowych przekazywane są instytucji zarządzającej w terminie do 12 dni po upływie okresu sprawozdawczego.”;

5) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja wdrażająca sporządza sprawozdania, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, w formie pisemnej i elektronicznej i przekazuje je właściwej instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej oraz właściwej jednostce monitorująco-kontrolnej na jej wniosek.”,

b) w ust. 3:

— pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) informacje dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji działania, w tym w szczególności informacje dotyczące zgłoszonych do realizacji projektów, podpisanych umów, stanu realizacji działania, stopnia osiągania założonych w uzupełnieniu programu wartości wskaźników monitorujących lub wartości osiągniętych przez wskaźniki monitorujące, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6;

3) informacje dotyczące postępu finansowego działania według źródeł pochodzenia środków, zawierające w szczególności zestawienie poniesionych wydatków, poświadczonych wydatków oraz zrealizowanych płatności, z zastrzeżeniem ust. 7;”,

— uchyla się pkt 4,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Prognoza wydatków w ramach prognozy przebiegu realizacji działania, o której mowa w ust. 3 pkt 5, obejmuje dla sprawozdań okresowych — cztery kolejne okresy sprawozdawcze, dla sprawozdań rocznych — dwa kolejne okresy sprawozdawcze. Sprawozdanie końcowe nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

6. Sprawozdania okresowe, roczne i końcowe zawierają informacje dotyczące stanu realizacji projektów w układzie wojewódzkim oraz informacje o realizacji wskaźników postępu rzeczowego w układzie wojewódzkim, z zastrzeżeniem ust. 6a.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadkach uzasadnionych specyfiką programu sprawozdania okresowe, roczne i końcowe mogą nie zawierać informacji o realizacji wskaźników postępu rzeczowego w układzie wojewódzkim.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i pkt 5, dotyczące zestawienia poniesionych wydatków, poświadczonych wydatków, zrealizowanych płatności oraz prognoz finansowych, przekazywane są instytucji pośredniczącej, a w przypadku jej braku instytucji zarządzającej, w terminie do 9 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego.”;

6) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Beneficjent sporządza sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji projektu po zakończeniu okresu sprawozdawczego i przekazuje je instytucji wymienionej w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu w formie pisemnej i elektronicznej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 5, oraz informacji dotyczących stopnia osiągania wartości wskaźników monitorujących rezultatu i oddziaływania, o ile instytucja zarządzająca tak postanowi.”;

7) § 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„§ 10. 1. Instytucja zarządzająca, właściwa instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca może, pod warunkiem zachowania zdolności agregacji danych monitoringo-wych, zwolnić beneficjenta z obowiązku sporządzania sprawozdania okresowego lub rocznego z realizacji projektu w przypadku, gdy czas realizacji projektu zgodnie z umową lub decyzją o dofinansowanie projektu nie przekracza dwóch okresów sprawozdawczych.

2. W przypadku gdy realizacja projektu rozpoczęta się przed podpisaniem umowy lub decyzji o dofinansowanie projektu, beneficjent sporządza pierwsze sprawozdanie za cały dotychczasowy okres realizacji projektu.

§ 11. 1. Kontrola realizacji projektu, będąca podstawą dla dokonania oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektów przez beneficjentów, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4 i art. 53 ust. 1 pkt 4 ustawy, przeprowadzana jest w trakcie oraz na zakończenie realizacji projektu.

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, podlegają wszyscy beneficjenci w zakresie realizowanych projektów.”;

8) uchyla się § 12;

9) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Kontrolę w trakcie realizacji projektu, o której mowa w § 11 ust. 1, przeprowadza instytucja zarządzająca, właściwa instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca upoważniona w umowie, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może przybrać formę:

1) sprawdzenia dokumentacji poświadczającej poniesienie wydatków, przedkładanej w ramach wniosku o płatność;

2) weryfikacji faktyczności poniesienia wydatków, postępów i efektów realizacji projektu w miejscu jego realizacji.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dotyczy całości wydatków przedkładanych w ramach wniosków o płatność. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może być przeprowadzona na próbie wydatków określonej przez instytucję zarządzającą.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 1, odbywa się zgodnie z cyklem przedkładania wniosków o płatność przed refundacją wydatków, poniesionych przez beneficjenta w ramach realizacji projektu, o której mowa w § 31 ust. 1.

5. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy wszystkich projektów. W uzasadnionych przypadkach kontrola może być przeprowadzana na próbie projektów, której wielkość jest dobierana w oparciu o metodologię określoną przez instytucję zarządzającą w rocznym planie kontroli, o którym mowa w § 14 ust. 3.

6. Metodologia, o której mowa w ust. 5, uzgadniana jest z instytucją płatniczą w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan, o którym mowa w § 14 ust. 3. W przypadku braku uzgodnienia metodologii w tym terminie, stosuje się metodologię w wersji określonej przez instytucję zarządzającą.”;

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Kontrola na zakończenie realizacji projektu, o której mowa w § 11 ust. 1, przeprowadzana jest niezwłocznie po przedstawieniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzanie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu. Kontrola może również objąć sprawdzanie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu.

3. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1, i wyniki kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu, potwierdzające prawidłową realizację projektu lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej, o której mowa w § 27, oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu są warunkami dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 2.

4. W przypadku gdy system finansowania projektu zakłada przekazywanie środków beneficjentowi przed dokonaniem wydatków, wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację projektu oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu nie stanowią warunków dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 2.”;

11) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W odniesieniu do instytucji podległych w ramach systemu realizacji programu kontrolę realizacji programu, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1—3 ustawy, przeprowadza instytucja zarządzająca lub właściwa instytucja pośrednicząca. Wyniki kontroli przekazuje się do wiadomości instytucji płatniczej, właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnej za wydanie deklaracji zamknięcia pomocy oraz właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnej za kontrolę przewidzianą w art. 10 rozporządzenia nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 072 z 11.03.2004), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 438/2001”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzać może instytucja wdrażająca upoważniona przez instytucję zarządzającą w umowie, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy.

1b. Kontrola realizacji programu polega na sprawdzeniu w szczególności:

1) przestrzegania procedur wyboru projektów przeznaczonych do wspótfinanso-wania w programie, w tym podpisywania umów lub decyzji o dofinansowanie projektów;

2) przestrzegania procedur w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i oceny wdrażania projektów, działań i programu;

3) przestrzegania realizacji procedur kontrolnych oraz weryfikacji wydatków przedkładanych przez beneficjentów projektów w programie, w tym weryfikacji kwalifikowalności wydatków;

4) przestrzegania wymogów promocji funduszy strukturalnych;

5) przestrzegania zgodności realizowanych projektów, działań i programu z politykami horyzontalnymi Wspólnoty;

6) przestrzegania zasad dokumentowania i archiwizacji dokumentacji w procesie wdrażania funduszy strukturalnych.”.

c) ust. 2—5 otrzymują brzmienie:

„2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może w szczególności przybrać formę:

1) badania dokumentacji związanej z realizacją programu;

2) badania realizacji zadań w instytucjach, o których mowa w ust. 1, w trakcie kontroli w ich siedzibach.

3. Kontrola realizacji programu odbywa się w oparciu o roczny plan kontroli sporządzany przez instytucję zarządzającą w uzgodnieniu z instytucją zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty i przekazywany do wiadomości instytucji płatniczej oraz właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnej za kontrolę przewidzianą w art. 10 rozporządzenia nr 438/2001.

4. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 3, sporządza się i uzgadnia w terminie do końca listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan.

5. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) informacje o układzie chronologiczno--tematycznym kontroli w danym roku;

2) informacje na temat struktury i organizacji kontroli opisanych w planie;

3) metodologię doboru próby, o której mowa w § 12a ust. 5.”;

12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Wyniki kontroli, o których mowa w § 11 i 14:

1) stanowią podstawę do sporządzenia przez właściwe instytucje informacji o nieprawidłowościach w programie;

2) stanowią podstawę do poświadczenia przez instytucję zarządzającą wniosku o refundację, o którym mowa w § 37.

2. Wyniki kontroli, o których mowa w § 14 i 16, wskazujące na nieprawidłowości w realizacji programu i Planu, stanowią podstawę dla instytucji wykonujących kontrole na podstawie art. 50 ustawy do wydania w porozumieniu z instytucją zarządzającą polecenia dotyczącego w szczególności:

1) dostosowania lub zmiany procedur;

2) wstrzymania realizacji płatności na rzecz jednostki kontrolowanej, wynikających z zestawienia wydatków, o którym mowa w § 36;

3) zawieszenia udziału jednostki kontrolowanej w realizacji programu.”;

13) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i realizację programów operacyjnych oraz kontraktów podlegają kontroli w zakresie realizacji Planu, o której mowa w art. 51 ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, jako instytucja zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrola realizacji Planu, wykonywana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, może w szczególności przybrać formę:

1) badania dokumentacji związanej z realizacją Planu;

2) badania realizacji zadań w instytucjach, o których mowa w ust. 1, w trakcie kontroli w ich siedzibach.”,

d) uchyla się ust. 3;

14) po § 16 dodaje się § 16a—16c w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i realizację programów operacyjnych podlegają kontroli wykonywanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w odniesieniu do publicznych środków wspólnotowych.

2. Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i realizację strategii wykorzystania Funduszu Spójności podlegają w tym zakresie kontroli wykonywanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Kontrola wykonywana przez ministra do spraw finansów publicznych może w szczególności przybrać formę:

1) badania dokumentacji związanej z realizacją Planu;

2) badania realizacji zadań w instytucjach, o których mowa w ust. 1, w trakcie kontroli w ich siedzibach.

§ 16b. 1. Instytucje pośredniczące oraz instytucje, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, odpowiedzialne za zarządzanie i realizację strategii wykorzystania Funduszu Spójności podlegają kontroli w zakresie realizacji Planu, o której mowa w art. 51 ustawy. Kontrola ta obejmuje kontrolę systemów zarządzania i kontroli.

2. Beneficjenci podlegają kontroli w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy. Kontrola ta obejmuje kontrolę realizacji projektów.

3. Instytucja zarządzająca koordynuje postępowania kontrolne w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

4. Do prowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 1 lub 2, uprawnione są:

1) instytucja zarządzająca — w instytucjach pośredniczących, instytucjach, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, lub u beneficjentów;

2) instytucje pośredniczące — w instytucjach, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, lub u beneficjentów;

3) instytucje, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, u beneficjentów.

5. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, może przybrać formę:

1) badania — w jednostce kontrolującej — dokumentacji związanej z realizacją strategii wykorzystania Funduszu Spójności lub projektów;

2) badania realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 4, w ich siedzibach lub w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektów.

6. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest w oparciu o roczny plan kontroli sporządzany przez instytucję zarządzającą.

7. Kontrola, o której mowa w ust. 2, przeprowadzana jest w oparciu o roczne plany kontroli sporządzane przez instytucje pośredniczące i zatwierdzane przez instytucję zarządzającą. Instytucje pośredniczące przesyłają projekty planów kontroli w terminie do końca października roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan. Instytucja zarządzająca zatwierdza plany kontroli w terminie do 20 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan.

8. Plany kontroli, o których mowa w ust. 6 i 7, sporządza się w terminie do końca listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan.

9. Instytucje pośredniczące, do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan, przesyłają plany kontroli do instytucji zarządzającej. Instytucja zarządzająca w terminie do dnia 10 grudnia przekazuje plany kontroli, o których mowa w ust. 6 i 7, do wiadomości instytucji płatniczej oraz właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnej za kontrolę przewidzianą w art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych (Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.2002).

10. Plany kontroli, o których mowa w ust. 6 i 7, zawierają w szczególności:

1) informacje o układzie chronologiczno--tematycznym kontroli w danym roku;

2) informacje na temat struktury i organizacji kontroli opisanych w planie;

3) opis metodologii doboru próby projektów.

11. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1 lub 2, mogą stanowić dla jednostek kontrolujących podstawę, w szczególności do:

1) wydania polecenia dostosowania lub zmiany procedur;

2) sporządzenia raportu o nieprawidłowościach.

§ 16c. 1. Jednostki monitorująco-kontrolne właściwych funduszy przeprowadzają kontrolę przestrzegania ustanowionych zasad i systemów korzystania z funduszy strukturalnych, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy. Kontroli podlegają instytucja zarządzająca programem, instytucje pośredniczące oraz instytucje wdrażające w programach z zakresu funduszu właściwego dla jednostki mo-nitorująco-kontrolnej.

2. Wyniki kontroli, o których mowa w ust. 1, wskazujące na nieprawidłowości w realizacji programu i Planu, stanowią podstawę do podjęcia przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty działań mających na celu:

1) dostosowanie lub zmianę procedur;

2) zawieszenie udziału jednostki kontrolowanej w realizacji programu.

3. Wyniki kontroli, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do wiadomości instytucji zarządzającej oraz instytucji zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty.”;

15) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje o niewłaściwej realizacji projektu, programu lub strategii wykorzystania Funduszu Spójności mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w § 11, 14 i 16—16c, w trybie doraźnym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kontrole, o których mowa w § 11, 14 i 16—16c, mogą być przeprowadzane w trybie doraźnym, również jeśli jest to uzasadnione efektywnością realizacji tych kontroli.”;

16) § 18—20 otrzymują brzmienie:

„§ 18. 1. Kontrole, o których mowa w § 11 ust. 1, przeprowadzane na miejscu realizacji projektu, kontrole, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, w § 16 ust. 2 pkt 2, w § 16a ust. 3 pkt 2 i w § 16b ust. 5 pkt 2, przeprowadzane są na podstawie wydanego przez jednostkę kontrolującą pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) oznaczenie jednostki przeprowadzającej kontrolę;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego;

4) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego;

5) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;

6) temat i zakres kontroli;

7) termin ważności upoważnienia.

3. Do kontroli spraw, przy których zachodzi konieczność zapoznania się z informacjami niejawnymi, kontrolujący musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631).

§ 19. 1. W przypadku kontroli, o której mowa w § 12a ust. 2 pkt 2, 14, 16—16c, podmiot kontrolowany zawiadamiany jest na piśmie co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem kontroli o zakresie i terminie planowanej kontroli.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku kontroli przeprowadzanych w trybie doraźnym, o których mowa w § 17.

§ 20. Kontrole, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, § 16 ust. 2 pkt 2, § 16a ust. 3 pkt 2 oraz § 16b ust. 5 pkt 2, przeprowadza się w oparciu o program kontroli, uwzględniający w szczególności badanie:

1) przestrzegania procedur wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z publicznych środków wspólnotowych;

2) przestrzegania procedur podpisywania umów lub wydawania decyzji o przyznaniu pomocy z publicznych środków wspólnotowych;

3) przestrzegania procedur w zakresie monitorowania i oceny wdrażania projektów, działań i programów;

4) przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych;

5) przestrzegania procedur w zakresie sprawozdawczości, kontroli i rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków oraz sprawdzania rzetelności sprawozdań, o których mowa w § 6—9;

6) przestrzegania zgodności realizacji projektów, działań i programu z politykami Wspólnoty.”;

17) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby przeprowadzające kontrolę na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie jednostki kontrolowanej, zwane dalej „kontrolującymi”, są upoważnione do:

1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową;

2) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym tematu kontroli;

3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym tematu kontroli;

4) żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień;

5) zabezpieczania materiałów dowodowych;

6) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym tematu kontroli.”;

18) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przeprowadzeniu kontroli, w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, jest sporządzana w formie pisemnej informacja pokontrolna w czterech jednobrzmiących egzemplarzach — dwa dla kierownika jednostki kontrolowanej i dwa dla kontrolujących.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej należy przestać do jednostki kontrolującej podpisaną przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej informację pokontrolną lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie.”;

19) w § 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta następuje z publicznych środków wspólnotowych lub innych środków publicznych na podstawie wniosku o płatność, złożonego przez beneficjenta wraz z załączonymi kopiami dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione wydatki.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości dokonania płatności na podstawie umowy o dofinansowanie, o ile przepisy odrębne tak stanowią.

1b. Złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, jest przedmiotem kontroli, o której mowa w § 12a ust. 2 pkt 1.”,

c) ust. 2—4 otrzymują brzmienie:

„2. Wzór wniosku beneficjenta o płatność określa załącznik do rozporządzenia. Wniosek jest sporządzany w formie pisemnej i elektronicznej. Instytucja płatnicza może ustalić format wersji elektronicznej wniosku beneficjenta o płatność oraz sposób jej przekazywania.

3. Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są:

1) zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty;

2) inne dokumenty, określone przez instytucję zarządzającą, poświadczające wkład własny beneficjenta, jeżeli poniesione wydatki nie mogą być potwierdzone dokumentami, o których mowa w pkt 1.

4. Instytucja zarządzająca określa sposób potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1.”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta z tytułu realizacji projektu, w części określonej w umowie lub decyzji o dofinansowanie projektu, następuje w możliwie najkrótszym terminie. Szczegółowe zasady, tryb i terminy przekazywania beneficjentom środków określa umowa lub decyzja o dofinansowanie projektu.

7. Jeżeli system finansowania projektu zakłada przekazywanie środków beneficjentowi przed dokonaniem wydatków, refundacja, o której mowa w ust. 1, oznacza rozliczenie otrzymanych środków.”;

20) w § 32:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga przedstawienia kopii dokumentów, o których mowa w § 31 ust. 1.

4. Wniosek beneficjenta o płatność końcową jest składany wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, o którym mowa w § 9, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub wdrażająca, upoważniona przez instytucję zarządzającą w porozumieniu lub umowie, o których mowa odpowiednio w art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 5 ustawy, może w szczególnych przypadkach przedłużyć okres złożenia wniosku o płatność końcową.”;

21) uchyla się § 34;

22) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W wyniku kontroli, o której mowa w § 12a ust. 2 pkt 1, instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, upoważniona przez instytucję zarządzającą w porozumieniu lub umowie, o których mowa odpowiednio w art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 5 ustawy, poświadcza kwotę wydatków kwalifiko-walnych.”;

23) w § 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucje właściwe w zakresie weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność lub wypłacania środków z publicznych środków wspólnotowych na rzecz beneficjentów, sporządzają zestawienia wydatków poświadczonych i zrefundowanych beneficjentom w ramach realizacji poszczególnych działań, w formie określonej przez instytucję zarządzającą. Zestawienie jest sporządzane w formie pisemnej i elektronicznej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przed przekazaniem do instytucji zarządzającej oraz przed przekazaniem, o którym mowa w ust. 3, zestawienie wydatków wymaga poświadczenia przez instytucję właściwą w zakresie weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność, w oparciu o przeprowadzone kontrole realizacji projektów i programu, o których mowa w § 11 i 14.”;

24) w § 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja zarządzająca w ramach realizacji całego programu i poszczególnych działań sporządza nie rzadziej niż raz na kwartał poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podstawą do sporządzenia poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację, o którym mowa w ust. 1, są w szczególności: poświadczone zgodnie z § 36 ust. 2a zestawienia wydatków, o których mowa w § 36 ust. 1, oraz wyniki przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą kontroli realizacji projektów i programu, o których mowa w § 11 i 14.”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku gdy poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację, o których mowa w ust. 1, wskazują na wyższy poziom wspótfinansowania działania z publicznych środków wspólnotowych niż określony w uzupełnieniu programu, którego wniosek o refundację dotyczy, instytucja zarządzająca przekazuje razem z poświadczeniem i zestawieniem wydatków oraz wnioskiem o refundację uzasadnienie przyczyn wyższego poziomu współfinansowania działania.

5. Instytucja płatnicza może wstrzymać certyfikację zestawienia wydatków, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji gdy nie zaakceptuje uzasadnienia, o którym mowa w ust. 4.”;

25) w § 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja płatnicza dokonuje weryfikacji poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację, o których mowa w § 37 ust. 1, przedstawionych przez instytucje zarządzające i na tej podstawie certyfikuje poniesione wydatki wobec Komisji Europejskiej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Certyfikacja wydatków, o której mowa w ust. 1, następuje w szczególności w przypadku gdy:

1) poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację są poprawne pod względem formalnym;

2) wyniki kontroli realizacji programu, stanowiące realizację obowiązków wynikających z art. 4 i 10 rozporządzenia nr 438/2001 oraz wyniki kontroli innych organów upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów nie wskazują na rażące nieprawidłowości w wydatkowaniu środków;

3) instytucja zarządzająca składająca wniosek powiadomiła na piśmie instytucję płatniczą o zmianie procedur w części dotyczącej zarządzania i kontroli finansowej, jeśli takie zmiany miały miejsce w okresie od przekazania ostatniego wniosku o refundację, a instytucja płatnicza w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia nie zgłosiła na piśmie zastrzeżeń do tych zmian.”,

c) uchyla się ust. 2,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instytucja płatnicza przekazuje właściwej instytucji zarządzającej oraz instytucji zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty do 10 dnia miesiąca informacje o wydatkach poświadczonych w miesiącu poprzednim wobec Komisji Europejskiej oraz o środkach otrzymanych w miesiącu poprzednim z Komisji Europejskiej tytułem refundacji i przekazanych na rachunek programowy instytucji zarządzającej lub pośredniczącej.”;

26) w § 39:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Instytucja zarządzająca programem przekazuje do instytucji płatniczej wniosek o zaliczkę na realizację płatności przewidzianych w danym kwartale do końca drugiego miesiąca tego kwartału.”,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Instytucje zarządzające i instytucje pośredniczące są zobowiązane, na żądanie instytucji płatniczej, do przekazania w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego żądania od instytucji płatniczej kopii wyciągu bankowego potwierdzającego stan rachunku programowego.

5. Instytucja płatnicza może, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia płynności finansowej programu, wystąpić z żądaniem zwrotu środków do instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczących, jeśli nie wykorzystają środków z zaliczki przekazanej na realizację płatności przewidzianych w danym kwartale. W takim przypadku, instytucja zarządzająca i instytucje pośredniczące są zobowiązane do zwrotu niewykorzystanych środków na żądanie instytucji płatniczej w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego żądania od instytucji płatniczej.”.

§ 2. 1. Do sprawozdań okresowych sporządzanych za drugi i trzeci kwartał 2005 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do czynności kontrolnych podjętych i niezakoń-czonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do refundacji z publicznych środków wspólnotowych lub innych środków publicznych wydatków poniesionych przez beneficjenta, dla których wniosek o płatność, o którym mowa w § 31 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, został złożony przez beneficjenta przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).