ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Procedurę udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, zwanej dalej „ustawą”, w terminie przewidzianym dla jego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wpłynięcie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami potwierdza się w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki pieczęcią z datą wpływu.

3. W przypadku złożenia przez tego samego przedsiębiorcę kolejnego wniosku dotyczącego danej inwestycji za aktualny uznaje się ostatni złożony wniosek.

§ 2. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie przewidzianym do ich złożenia minister właściwy do spraw gospodarki pozostawia bez rozpatrzenia, o czym informuje przedsiębiorcę.

§ 3. Wnioski kompletne, prawidłowo wypełnione i złożone w terminie przewidzianym dla ich złożenia przekazywane są niezwłocznie do opinii Zespołowi do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom, zwanemu dalej „Zespołem”.

§ 4. Zespół przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinię w sprawie złożonych wniosków, w terminie do 60 dni po upływie terminu składania wniosków.

§ 5. Po otrzymaniu opinii Zespołu minister właściwy do spraw gospodarki w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii przesyła przedsiębiorcom pisemne stanowisko w sprawie zaopiniowanych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji, określające warunki udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji lub przyczyny odmowy udzielenia tego wsparcia.

§ 6. Na wsparcie finansowe nowej inwestycji przeznacza się środki budżetowe określone w ustawie budżetowej na dany rok, dzielone w oparciu o zbiorcze zestawienie złożonych wniosków, dla każdego rodzaju inwestycji określonych zgodnie z art. 3 ustawy, obliczane według wzoru:

Pn = P × Wn/W,

gdzie:

Pn – oznacza wartość środków budżetowych dla każdego rodzaju inwestycji określonego w art. 3 ustawy,

P – oznacza wartość wszystkich środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji,

Wn – oznacza sumę wnioskowanej wielkości wsparcia finansowego dla wniosków przyjętych do rozpatrzenia dla każdego rodzaju inwestycji,

W – oznacza sumę wnioskowanej wielkości wsparcia finansowego dla wszystkich wniosków przyjętych do rozpatrzenia.

§ 7. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki uruchamia środki budżetu państwa przeznaczone na wsparcie finansowe nowej inwestycji zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ) i przekazuje je na konto bankowe wskazane przez przedsiębiorcę.

2. Środki budżetowe przeznaczone na wsparcie są przekazywane na konto przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia udokumentowania przez przedsiębiorcę realizacji zobowiązań zawartych w umowie, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, pod warunkiem że środki te są w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 85, poz. 771 i Nr 160, poz. 1330 oraz z 2003 r. Nr 165, poz. 1602).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.