ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznejoraz zakresu tej kontroli

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) zarządza się, co następuje:

§ 1. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1) mierniki poziomu dźwięku;

2) mierniki drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka;

3) liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2;

4) przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami, o których mowa w pkt 3;

5) gazomierze:

a) turbinowe o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6 500 m3/h.

b) rotorowe,

c) miechowe;

6) wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h;

7) liczniki do cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 2 000 dm3/mln;

8) instalacje pomiarowe:

a) do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1 000 dm3/mln,

b) do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 600 dm3/mln,

c) do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6 000 dm3/mln;

9) odmierzacze:

a) paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,

b) gazu ciekłego propan-butan;

10) kolby metalowe II rzędu;

11) pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy;

12) zbiorniki pomiarowe do cieczy;

13) samochodowe cysterny pomiarowe;

14) beczki drewniane;

15) pływakowe mierniki objętości mleka;

16) ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych;

17) przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych;

18) pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych;

19) przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych ;

20) przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych;

21) materialne miary długości:

a) przymiary wstęgowe,

b) przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników,

c) przymiary półsztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników;

22) maszyny do pomiaru pola powierzchni skór;

23) taksometry elektroniczne;

24) przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym;

25) wagi automatyczne:

a) porcjujące oraz dozowniki objętościowe,

b) przenośnikowe,

c) odważające,

d) dla pojedynczych ładunków,

e) kontrolne i sortujące;

26) wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych;

27) wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu;

28) gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy laboratoryjne i przepływowe;

29) gęstościomierze zbożowe 20L użytkowe;

30) manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych;

31) analizatory spalin samochodowych;

32) analizatory wydechu.

§ 2. Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu, legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną po naprawie na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE I 370 z 31.12.1985) 2)

§ 3. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1) przeliczniki do gazomierzy, o których mowa w § 1 pkt5;

2) szklane przyrządy pomiarowe:

a) kolby szklane z jedną kreską klasy A,

b) cylindry pomiarowe klasy A,

c) pipety laboratoryjne jednomiarowe klasy A,

d) pipety laboratoryjne wielomiarowe klasy A,

e) biurety zwykłe klasy A;

3) beczki metalowe oraz z tworzyw sztucznych;

4) materialne miary długości:

a) przymiary bławatne,

b) przymiary składane;

5) areometry szklane – alkoholomierze i densymetry do alkoholu.

§ 4. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej wyłącznie zatwierdzenie typu podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1) kalibratory akustyczne;

2) przeliczniki do liczników do cieczy innych niż woda;

3) urządzenia wtórne liczników do cieczy innych niż woda;

4) wykresówki do urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych;

5) gęstościomierze zbożowe 20L wzorcowe.

§ 5. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej legalizację pierwotną i legalizację ponowną

podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

1) odważniki klasy dokładności Ev E2, Fv F2, M1 i M2;

2) gęstościomierze zbożowe 1L, 1/4L.

§ 6. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej wyłącznie legalizację pierwotną podlegają areometry szklane – densymetry do cieczy innych niż alkohol.

§ 7. Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach podlegają w użytkowaniu legalizacji ponownej.

§ 8. W przypadku wykonania jednostkowego przyrządów pomiarowych, o których mowa w § 1, skonstruowanych dla określonego, szczególnego zastosowania, mogą one podlegać legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz. U. Nr 41, poz. 351 oraz z 2004 r. Nr 82, poz. 754).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE z 1990 r. I 318, Dz. Urz. WE z 1992 r. I 374, Dz. Urz. WE z 1995 r. I 256, Dz. Urz. WE z 1997 r. I 154, Dz. Urz. WE z 1998 r. I 274, Dz. Urz. WE z 2002 r. I 207, Dz. Urz. WE z 2004 r. I 71, z uwzględnieniem postanowień ogłoszonych w Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864. Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.