ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004–2006

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się strategię wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004–2006, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. (poz. 1827)

STRATEGIA WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2004–2006

1. WPROWADZENIE

1.1. Fundusz Spójności jako instrument rozwoju

1.2. Wstępna ocena doświadczeń w zakresie wykorzystania Funduszu ISPA jako prekursora Funduszu Spójności

1.3. Główne kierunki wykorzystania Funduszu Spójności w Polsce w latach 2004–2006

1.4. Ramy finansowe Strategii

2. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU

2.1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu

2.1.1. Tendencje zmian w strukturze transportu Polski

2.1.2. Sieć kolejowa

2.1.3. Duże porty morskie

2.1.4. Stan istniejącej sieci dróg kołowych

2.1.5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

2.1.6. Drogi wodne śródlądowe

2.1.7. Lotniska

2.1.8. Transport kombinowany

2.1.9. Analiza SWOT sektora transportu

2.1.10. Obecne wsparcie sektora transportu ze środków Unii Europejskiej

2.2. Podstawy polityki transportowej

2.3. Priorytetowe inwestycje wspierane przez Fundusz Spójności

2.3.1. Priorytetowe obszary Funduszu Spójności na lata 2004–2006

2.3.2. Główne projekty transportowe wspierane przez Fundusz Spójności

2.3.2.1. Projekty modernizacji linii kolejowych

2.3.2.2. Projekty budowy autostrad

2.3.2.3. Projekty budowy dróg ekspresowych

2.3.2.4. Projekty przebudowy dróg krajowych

2.4. Efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne działań przewidywanych w ramach strategii Funduszu Spójności w sektorze transportu

2.5. Zasady finansowania

3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŚWIETLE PRIORYTETÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI

3.1. Diagnoza sytuacji w głównych obszarach interwencji Funduszu Spójności w sektorze środowiska w Polsce

3.1.1. Tendencje ogólne

3.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa

3.1.3. Zagospodarowanie odpadów

3.1.4. Jakość powietrza

3.1.5. Analiza SWOT dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3.2. Ramy polityki ekologicznej

3.2.1. Administracja ekologiczna

3.2.2. Główne kierunki polityki ekologicznej państwa

3.2.3. System finansowania ochrony środowiska

3.3. Priorytety Funduszu Spójności w ochronie środowiska

3.3.1. Główne priorytety Funduszu Spójności w ochronie środowiska w latach 2004–2006

3.3.2. Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w sektorze ochrony środowiska

3.3.3. Główne zadania proponowane do wsparcia przez Fundusz Spójności w ochronie środowiska

3.3.3.1. Poprawa jakości wód powierzchniowych

3.3.3.2. Polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia

3.3.3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

3.3.3.4. Racjonalizacja gospodarki odpadami

3.3.3.5. Ochrona powierzchni ziemi

3.3.3.6. Poprawa jakości powietrza

3.4. Oczekiwane efekty realizacji przedsięwzięć wspieranych przez Fundusz Spójności w ochronie środowiska

3.5. Strategia finansowania

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Instytucja Zarządzająca

4.3. Instytucja Płatnicza i certyfikacja wydatków

4.4. Instytucje Pośredniczące

4.5. Podmiot odpowiedzialny za realizację

4.6. Audyt wewnętrzny

4.7. Kontrola 15%

4.8. Deklaracja zamknięcia pomocy (art. 13–15 rozporządzenia Komisji nr 1386/2002)

4.9. Raportowanie o nieprawidłowościach

ANEKS 1 SEKTOR TRANSPORTU

ANEKS 2 SEKTOR ŚRODOWISKA1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).