ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do zadań Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”, w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży należy w szczególności:

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;

3) zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego;

4) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem;

5) realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami;

6) promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;

7) badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP.

2. Do zadań OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży należy w szczególności:

1) nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla młodzieży bezrobotnej oraz uczniów i studentów;

2) prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży;

3) przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;

4) podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy;

5) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży;

6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w ośrodkach szkolenia zawodowego.

§ 2. OHP tworzą:

1) Komendant Główny OHP realizujący zadania przy pomocy Komendy Głównej OHP z siedzibą w Warszawie;

2) wojewódzcy komendanci OHP realizujący zadania przy pomocy wojewódzkich komend OHP:

a) Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą we Wrocławiu,

b) Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Toruniu,

c) Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Lublinie,

d) Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Zielonej Górze,

e) Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Łodzi,

f) Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Krakowie,

g) Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Warszawie,

h) Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Opolu,

i) Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Rzeszowie,

j) Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Białymstoku,

k) Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Gdańsku,

l) Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Katowicach,

m) Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Kielcach,

n) Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Olsztynie,

o) Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Poznaniu,

p) Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Szczecinie;

3) dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania realizujący zadania przy pomocy centrów kształcenia i wychowania;

3a) dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego realizujący zadania przy pomocy ośrodków szkolenia zawodowego;

4) dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży realizujący zadania przy pomocy centrów edukacji i pracy młodzieży;

5) kierownicy ośrodków szkolenia i wychowania realizujący zadania przy pomocy ośrodków szkolenia i wychowania;

5a) kierownicy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży realizujący zadania przy pomocy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;

6) komendanci hufców pracy realizujący zadania przy pomocy hufców pracy.

§ 3. 1. Komendantowi Głównemu OHP podlegają:

1) wojewódzcy komendanci OHP;

2) dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania;

3) dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego.

2. Komendant Główny OHP:

1) ustala kierunki działalności OHP;

2) koordynuje i nadzoruje realizację zadań OHP;

3) inicjuje, opracowuje, koordynuje i nadzoruje realizację programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

4) koordynuje realizację zadań związanych z refundowaniem pracodawcom kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

5) sporządza roczne plany pracy OHP i sprawozdania z ich wykonania oraz przedkłada je do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw pracy, a także udostępnia mu informacje niezbędne do sporządzenia okresowych ocen w ramach nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej OHP, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

6) zatwierdza roczne plany pracy i plany finansowe podległych jednostek;

7) realizuje politykę kadrową oraz płacową i tworzy strategię rozwoju kadr w OHP;

8) nadzoruje dysponowanie środkami finansowymi oraz mieniem będącym w zarządzie OHP, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

9) może zawierać porozumienia z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz innymi instytucjami i partnerami społecznymi działającymi na rynku pracy;

10) może zawierać porozumienia i umowy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi w sprawach dotyczących współpracy z OHP.

3. Komendant Główny OHP:

1) powołuje i odwołuje:

a) zastępców Komendanta Głównego OHP,

b) wojewódzkich komendantów OHP i ich zastępców,

c) dyrektorów centrów kształcenia i wychowania,

d) dyrektorów ośrodków szkolenia zawodowego;

2) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych Komendy Głównej OHP;

3) tworzy i znosi centra kształcenia i wychowania;

3a) tworzy i znosi ośrodki szkolenia zawodowego;

4) określa wzorcowe struktury organizacyjne jednostek OHP;

5) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.

4. Komendant Główny OHP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Komendy Głównej OHP, wojewódzkich komendantów OHP i ich zastępców, dyrektorów centrów kształcenia i wychowania oraz dyrektorów ośrodków szkolenia zawodowego.

§ 4. Komendant Główny OHP może wydawać akty o charakterze wewnętrznym, usprawniające i porządkujące działalność OHP.

§ 5. 1. Wojewódzkim komendantom OHP podlegają:

1) dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży;

2) kierownicy ośrodków szkolenia i wychowania;

2a) kierownicy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;

3) komendanci hufców pracy.

2. Wojewódzki komendant OHP odpowiada za całokształt działalności OHP na terenie województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania oraz ośrodków szkolenia zawodowego.

3. Wojewódzki komendant OHP:

1) realizuje zadania OHP, o których mowa w § 1, na terenie województwa;

2) realizuje politykę kadrową i płacową w podległych mu jednostkach;

3) dysponuje przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP;

5) ustala kierunki działalności wojewódzkiej komendy OHP na terenie województwa;

6) inicjuje, opracowuje i nadzoruje realizację programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

7) w ramach określonych przez Komendanta Głównego OHP limitów środków Funduszu Pracy zawiera umowy z pracodawcami o refundację kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, a także realizuje wnioski pracodawców w tym zakresie;

8) sporządza plany pracy i plan finansowy wojewódzkiej komendy OHP i przesyła do zatwierdzenia przez Komendanta Głównego OHP;

9) zatwierdza plany pracy centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania, rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufców pracy;

10) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów wymienionych w pkt 8;

11) określa obszar działania centrów edukacji i pracy młodzieży na terenie województwa;

12) współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rynku pracy, dyrektorami centrów kształcenia i wychowania oraz dyrektorami ośrodków szkolenia zawodowego.

4. Wojewódzki komendant OHP:

1) tworzy i znosi — za zgodą Komendanta Głównego OHP — centra edukacji i pracy młodzieży, ośrodki szkolenia i wychowania, rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufce pracy;

2) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność OHP na terenie województwa;

3) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

4) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiej komendy OHP, centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania, rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufców pracy.

5. Wojewódzki komendant OHP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wojewódzkiej komendy OHP oraz pracowników podległych mu jednostek OHP.

§ 6. Centra kształcenia i wychowania, będące ponadwojewódzkimi jednostkami OHP, realizują w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji do centrów kształcenia i wychowania młodzieży z terenu całego kraju we współdziałaniu z wojewódzkimi komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego;

2) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

2a) prowadzenia rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;

3) prowadzenia warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników OHP;

4) pracy wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wchodzącą w konflikt z prawem;

5) przygotowania młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;

6) prowadzenia świetlic środowiskowych dla młodzieży ze środowiska lokalnego;

7) organizacji kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry OHP;

8) współpracy z pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pracodawców.

§ 6a. 1. Ośrodki szkolenia zawodowego:

1) organizują i prowadzą szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, o której mowa w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) współpracują, w szczególności z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, z pracodawcami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rynku pracy i edukacji.

2. Komendant Główny OHP, w drodze zarządzenia, nadaje ośrodkowi szkolenia zawodowego statut, w którym określa podstawowy sposób jego działania.

§ 7. 1. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania odpowiada za całokształt działalności centrum.

2. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania:

1) realizuje zadania OHP w zakresie określonym w § 6 oraz politykę kadrową i płacową w centrum kształcenia i wychowania, dysponuje przyznanymi środkami finansowymi, sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

2) ustala kierunki działania centrum kształcenia i wychowania;

3) sporządza plan pracy i plan finansowy centrum kształcenia i wychowania i przesyła do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu OHP;

4) inicjuje, opracowuje i realizuje programy i projekty na rzecz młodzieży, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;

5) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów wymienionych w pkt 3;

6) współpracuje z wojewódzkim komendantem OHP oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania:

1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność centrum kształcenia i wychowania;

2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

3) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych centrum kształcenia i wychowania.

4. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników centrum kształcenia i wychowania.

§ 7a. 1. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego odpowiada za całokształt działalności ośrodka.

2. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego:

1) realizuje zadania OHP, w zakresie określonym w § 6a ust. 1, oraz politykę kadrową i płacową w ośrodku szkolenia zawodowego, dysponuje przyznanymi środkami finansowymi, sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

2) ustala kierunki działania ośrodka szkolenia zawodowego;

3) sporządza plan pracy, plan finansowy ośrodka szkolenia zawodowego i przesyła do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu OHP;

4) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów wymienionych w pkt 3;

5) współpracuje z innymi jednostkami OHP, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy, pracodawcami oraz innymi jednostkami działającymi w dziedzinie edukacji dorosłych.

3. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego:

1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność ośrodka szkolenia zawodowego;

2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

3) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych ośrodka szkolenia zawodowego.

4. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników ośrodka szkolenia zawodowego.

§ 8. 1. Centra edukacji i pracy młodzieży, będące ponadpowiatowymi jednostkami OHP na terenie województwa, realizują w szczególności zadania w zakresie:

1) badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy;

2) merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników OHP;

3) (uchylony);

4) kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;

5) prowadzenia pośrednictwa pracy dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy;

6) prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, z uwzględnieniem:

a) poradnictwa indywidualnego,

b) poradnictwa grupowego, w szczególności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu informacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy, samozatrudnienia,

c) udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,

d) tworzenia nowych narzędzi i metod w poradnictwie zawodowym oraz ich upowszechniania i promocji,

e) gromadzenia, aktualizowania i udostępniania nowoczesnej, multimedialnej informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia;

7) przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków;

8) organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów;

9) organizowania wakacyjnych hufców pracy oraz innych form aktywnego wypoczynku i pracy młodzieży;

10) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań;

11) współpracy z urzędami pracy, placówkami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rynku pracy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności przez mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe biura pracy oraz kluby pracy, będące wewnętrznymi formami organizacyjnymi centrów edukacji i pracy młodzieży.

§ 9. 1. Ośrodki szkolenia i wychowania realizują w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do ośrodków szkolenia i wychowania z terenu województwa i powiatu;

2) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

3) zapewnienia uczestnikom OHP całodobowej opieki wychowawczej;

4) realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych;

5) organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez uczestników OHP;

6) współdziałania z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz rodzicami albo opiekunami prawnymi lub faktycznymi uczestników OHP w procesie ich wychowania i kształcenia.

1a. Rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży:

1) prowadzą na terenie województwa szkolenia umożliwiające młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższenie kompetencji zawodowych;

2) współpracują z pozostałymi jednostkami OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych oraz przygotowaniu do uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.

2. Hufce pracy, będące podstawowymi jednostkami OHP, realizują w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży ze środowisk lokalnych do hufców pracy;

2) wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zagrożonej marginalizacją i niedostosowanej społecznie;

3) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

4) organizowania imprez kulturalno-oświatowych, kół zainteresowań, zajęć klubowych oraz innych form spędzania wolnego czasu;

5) współpracy z młodzieżowymi biurami pracy i urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia dla uczestników OHP;

6) współpracy z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.

3. Ośrodki szkolenia i wychowania oraz hufce pracy mogą prowadzić:

1) usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej dla uczestników OHP;

2) świetlice środowiskowe i poradnictwo oraz informację zawodową dla młodzieży ze środowisk lokalnych;

3) warsztaty szkoleniowo-produkcyjne dla uczestników OHP.

§ 10. Komendant Główny OHP przedkłada ministrowi właściwemu do spraw pracy:

1) w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku plan pracy OHP na rok następny w celu akceptacji;

2) w terminie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie z wykonania planu pracy OHP za rok poprzedni w celu akceptacji;

3) opinie i propozycje zmian obowiązujących przepisów dotyczących OHP i aktywizacji zawodowej młodzieży.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zadań oraz organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 671), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).