ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 252, poz. 2524) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zachowują moc umowy o dofinansowanie Działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. (poz. 373)

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO – PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL

(PDF)

Załączniki do umowy o dofinansowanie Działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Załącznik nr 1

WZÓR

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁANIA

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET DZIAŁANIA

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

HARMONOGRAM PŁATNOŚĆ

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

DEKLARACJA WEKSLOWA

(PDF)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).