ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli 2)

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli.

§ 2. 1. Identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dokonuje się, biorąc pod uwagę ich numer rozpoznawczy UN (ONZ), określony w załączniku A do umowy ADR.

2. Numery rozpoznawcze UN i nazwy wyrobów, które identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne albo amunicję, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Numery rozpoznawcze UN i nazwy wyrobów, które dla potrzeb obrotu i ich kontroli identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne lub materiały wybuchowe, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. (poz. 437)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Komisji 2004/57/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i niektórych rodzajów amunicji dla celów dyrektywy Rady 93/15/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 73). Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy 2004/57/WE dotyczą jej ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.