ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1742), zwanego dalej „Programem”, następujące wzory sprawozdań:

1) okresowe (kwartalne) z realizacji projektu w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) roczne z realizacji projektu w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) końcowe z realizacji projektu w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) okresowe (kwartalne) z realizacji działania w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) roczne z realizacji działania w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) końcowe z realizacji działania w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) okresowe (kwartalne) z realizacji Programu, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) roczne z realizacji Programu, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) końcowe z realizacji Programu, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. (poz. 2587)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).