ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku, informacji i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dopłaty do umów na budowę niektórych typów statków morskich

Na podstawie art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich (Dz. U. Nr 48, poz. 448) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udzielenie dopłaty do umowy na budowę statku morskiego;

2) informacje, które powinien zawierać wniosek, w tym jego dodatkowe elementy oraz dodatkowe informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny wniosku;

3) rodzaje dokumentów potwierdzających, że o zawarcie umowy ubiegała się stocznia koreańska, oferując niższą cenę.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie dopłaty powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich, zwanej dalej ”ustawą”, oraz:

1) uzgodnioną między stronami specyfikację techniczną statku, termin dostawy i inne parametry handlowe w istotny sposób wpływające na cenę statku;

2) harmonogram budowy wraz z planem finansowania poszczególnych jej etapów.

2. Wzór wniosku o udzielenie dopłaty określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Dokument potwierdzający, że o zawarcie umowy ubiegała się stocznia koreańska, oferując niższą cenę, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowi:

1) kopia oferty stoczni koreańskiej albo

2) oświadczenie strony kontraktu (kupującego statek), albo

3) oświadczenie firmy brokerskiej pośredniczącej w transakcji, albo

4) inny dokument, z którego wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że o zawarcie umowy ubiegała się stocznia koreańska, oferując niższą cenę.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).