ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 2)

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wykaz wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

2. Wykaz wyrobów pirotechnicznych, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku do rozporządzenia.

3. Zgodność wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w ust. 1, z wymogami określonymi w załączniku, o którym mowa w ust. 2, potwierdza producent lub importer. Informację dotyczącą zaliczenia wyrobów do wykazu umieszcza się w instrukcji stosowania wyrobu, dostarczanej każdemu nabywcy.

4. Instrukcja stosowania wyrobu, o której mowa w ust. 3, zawiera co najmniej następujące informacje:

1) sposób odpalania wyrobu;

2) wymogi bezpieczeństwa użytkowania;

3) znak literowy <NWP> oznaczający, że wyrób jest ujęty w wykazie wyrobów pirotechnicznych, których nabywanie, przechowywanie i używanie nie wymaga pozwolenia wojewody.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17.03.2005 r. pod numerem 2005/0120/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).