ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obywatele polscy zatrudnieni za granicą u pracodawców zagranicznych lub wykonujący inną pracę zarobkową za granicą składkę na Fundusz Pracy wpłacają na wyodrębniony rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, dokonują wpłat składek na Fundusz Pracy począwszy od miesiąca przez nich wskazanego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zawiadomiły na piśmie powiatowy urząd pracy o przystąpieniu do płatności składki na Fundusz Pracy.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zainteresowanej pisemną informację o sposobie opłacania składki i numer rachunku bankowego, na który składki powinny być opłacane.

3. Składkę, o której mowa w § 1, opłaca się bez uprzedniego wezwania do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z adnotacją na przekazie „wpłata z tytułu zatrudnienia za granicą za okres ...” lub „wpłata z tytułu wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą za okres ...”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).