ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

Na podstawie art. 9 ust. 6 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na:

1) eksport towarów o znaczeniu strategicznym,

2) wykonywanie usług pośrednictwa, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) świadczenie pomocy technicznej,

4) import i tranzyt uzbrojenia

– stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jeżeli usługa pośrednictwa polega na transferze towarów o znaczeniu strategicznym z jednego państwa do innego państwa, stosuje się wzór wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na wykonywanie usługi związanej z przemieszczaniem towarów, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór zezwolenia indywidualnego lub globalnego na:

1) eksport uzbrojenia lub części zamiennych uzbrojenia – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) import uzbrojenia lub części zamiennych uzbrojenia – stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) tranzyt uzbrojenia lub części zamiennych uzbrojenia – stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) wykonywanie usług pośrednictwa dotyczących towarów o znaczeniu strategicznym – stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) świadczenie pomocy technicznej w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym – stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się wzór certyfikatu importowego, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. (poz. 2234)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANZYT

(PDF)

Załącznik nr 8

WZÓR

CERTYFIKAT IMPORTOWY

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1695.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 21, poz. 195) utrzymanym w mocy do dnia 30 września 2004 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1695).