ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:

1) „Listę eksportowo-tranzytową” – określającą uzbrojenie eksportowane i objęte procedurą tranzytu, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) „Listę importową” – określającą importowane uzbrojenie, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. (poz. 2248)

Załącznik nr 1

LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA

Załącznik nr 2

LISTA IMPORTOWA1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1695.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2002 r. w sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 182, poz. 1518 i Nr 203, poz. 1719), które na postawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1695) zostało zachowane w mocy do dnia 30 września 2004 r.