ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), zwanego dalej „Programem”, wzory sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji:

1) działania, przez które należy rozumieć projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tematu, przez który należy rozumieć działanie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Programu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 października 2004 r. (poz. 2415)

Załącznik nr 3

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).