ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:

1) w zawodach regulowanych oraz

2) do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

– należących do działu gospodarka.

§ 2. Upoważnia się Urząd Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:

1) w zawodach regulowanych:

a) obsługującego dźwigi lub dźwignice,

b) konserwatora dźwigów lub dźwignic,

c) napełniającego zbiorniki przenośne;

2) do podejmowania lub wykonywania działalności przyporządkowanych do Polskiej Klasyfikacji Działalności, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), w zakresie:

a) produkcji rur stalowych,

b) kucia, prasowania i wytłaczania metali,

c) produkcji konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej,

d) produkcji kotłów centralnego ogrzewania,

e) produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa i dla budownictwa oraz produkcji do mechanicznego podawania.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 16, poz. 155).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 33, poz. 288.