ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Dz. U. Nr 80, poz. 375, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli A część II otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

II. Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym i komisji egzaminacyjnych
1 Wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyższe 7 XVII — XIX
2 Kierownik: wydziału ekonomiczno-administracyjnego,
pracowni informatycznej w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wyższe 7 XVI — XVIII
Główny księgowy według odrębnych przepisów
3 Radca prawny według odrębnych przepisów XV — XVIII
4 Zastępca kierownika wydziału ekonomiczno-administracyjnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Kierownik wydziału organizacyjno-administracyjnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej
wyższe 7 XV — XVII
5 Główny specjalista w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i w okręgowej komisji egzaminacyjnej
Administrator aplikacji komputerowych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wyższe 7 XIV — XVII
6 Zastępca kierownika wydziału organizacyjno-administracyjnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej wyższe 7 XIV — XVI
Starszy specjalista 6
7 Specjalista wyższe 5 XIII — XV
8 Samodzielny referent
Starszy księgowy
Programista
średnie 6
4
6
XI —XIII
9 Starszy kasjer średnie 4 X —XIII
10 Starszy referent średnie 4 VIII —XII
11 Kasjer średnie IX —XI
12 Referent Księgowy średnie VI —XI

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części I w pkt I Ip. 1 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

„1 Dyrektor szkoły nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Kierownik: wydziału ekonomiczno-administracyjnego, pracowni informatycznej w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

4—6”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 31, poz. 182, z 1998 r. Nr 45, poz. 281, z 1999 r. Nr 35, poz. 334 i Nr 78, poz. 882, z 2000 r. Nr 27, poz. 329, z 2001 r. Nr 32, poz. 377, z 2003 r. Nr 44, poz. 379, z 2004 r. Nr 45, poz. 430 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 345.