ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) zarządza się, co następuje:

§ 1. Teren stacji demontażu powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony, chyba że stacja demontażu znajduje się na terenie już ogrodzonym.

§ 2. Stację demontażu wyposaża się w:

1) separator substancji ropopochodnych o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków przemysłowych;

2) wagę lub urządzenie z wbudowaną wagą o skali ważenia nie mniej niż 3,5 Mg.

§ 3. Na terenie stacji demontażu wyznacza się pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji, zwane dalej „pojazdami”, wyposażone w szafę metalową służącą do przechowywania dokumentów pojazdów.

§ 4. 1. Na terenie stacji demontażu organizacyjnie wyodrębnia się następujące sektory:

1) przyjmowania pojazdów;

2) magazynowania przyjętych pojazdów;

3) usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów;

4) demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia;

5) magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia;

6) magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

2. Przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia, sektory, o których mowa w ust. 1, mogą być ze sobą łączone.

§ 5. Sektor przyjmowania pojazdów lokalizuje się na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych

§ 6. 1. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów lokalizuje się na utwardzonej, szczelnej powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, z zachowaniem pola manewrowego, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

2. W sektorze, o którym mowa w ust. 1, pojazdy magazynuje się w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych.

3. Niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdów w pozycji na boku i na dachu.

§ 7.1. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, lokalizuje się w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże, wyposażone w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, zadaszenie oraz ściany boczne zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi.

2. Sektor, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w:

1) urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;

2) oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:

a) odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne — spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),

b) pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe.

c) akumulatory — pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów,

d) (uchylony).

e) usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową — pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych,

f) układy klimatyzacyjne,

g) katalizatory spalin,

h) filtry oleju,

i) zawierające materiały wybuchowe,

j) zawierające rtęć;

3) pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów — spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860);

4) sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów.

3. Wymontowane z pojazdów zbiorniki z gazem usuwa się niezwłocznie z sektora, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia, lokalizuje się w obiekcie budowlanym.

2. Sektor, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w pojemniki na:

1) szyby hartowane;

2) szyby klejone;

3) przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

§ 9. 1. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia lokalizuje się na utwardzonej, zadaszonej powierzchni.

2. Wymontowane z pojazdów przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia magazynuje się w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych.

§ 10. 1. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów lokalizuje się na utwardzonej powierzchni.

2. Odpady niebezpieczne pochodzące z demontażu pojazdów magazynuje się odrębnie na utwardzonej, zadaszonej powierzchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 2) ).

2a. Zbiorniki z gazem, o których mowa w § 7 ust. 3, magazynuje się zgodnie z przepisami działu III, rozdziału 3 „Magazynowanie gazu płynnego w butlach” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063).

3. Zużyte opony pochodzące z demontażu pojazdów magazynuje się w wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem.

4. Dopuszcza się magazynowanie zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów niezawierających cieczy i innych niebezpiecznych elementów, oznaczonych kodem 16 01 06, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, nieutrudniających transportu wewnętrznego.

§ 11. Demontaż pojazdów prowadzi się w sposób polegający na:

1) usunięciu:

a) paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia,

b) czynnika chłodniczego z układu klimatyzacyjnego za pomocą specjalnego urządzenia, bądź zlecenie tej operacji wyspecjalizowanej firmie;

2) wymontowaniu:

a) filtra oleju,

b) przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia,

c) akumulatora,

d) zbiornika z gazem bez jego opróżniania, bądź po usunięciu gazu ze zbiornika za pomocą specjalnego urządzenia,

e) (uchylony).

f) katalizatora spalin,

g) kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r.,

h) elementów zawierających rtęć,

i) szyb,

j) opon,

k) części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzielane w następującym po demontażu procesie strzępienia,

l) nadających się do recyklingu dużych części z tworzyw sztucznych, w szczególności zderzaków, desek rozdzielczych i pojemników na płyny, jeżeli części te nie będą oddzielane w procesie strzępienia w taki sposób, aby mogły być poddane procesom recyklingu;

3) wymontowaniu lub unieszkodliwieniu elementów zawierających materiały wybuchowe poprzez ich wyzwolenie w sposób elektryczny lub mechaniczny wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, popz. 202, Nr 90, poz. 758 i Nr 130, poz. 1087.