ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023 oraz z 2005 r. Nr 9, poz. 63 i Nr 108, poz. 906) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Słowniku terminologicznym z wykazem skrótów”:

a) część tabeli w brzmieniu:


Beneficjent Końcowy

(instytucja wdrażająca)

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o NPR oraz rozporządzeniem 1260/1999 (z ang. Implementing Institution).


otrzymuje brzmienie:


Beneficjent Końcowy

(instytucja wdrażająca)

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o NPR oraz rozporządzeniem 1260/1999 (z ang. finał beneficiary).


b) po części tabeli w brzmieniu:


Dziedzina interwencji

Konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji —>funduszv strukturalnych, będące częścią określonej dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg (z ang. sub-category of inten/ention).


dodaje się część tabeli w brzmieniu:


Dzień wezwania Dzień otrzymania pisemnego wezwania przez ubiegającego się o dofinansowanie.

c) część tabeli w brzmieniu:


Dyrektywa 61/1996

Dyrektywa nr 61/1996/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 019 z 24.01.1998).


otrzymuje brzmienie:


Dyrektywa 61/1996

Dyrektywa nr 61/1996/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996).


d) część tabeli w brzmieniu:


Ostateczny Odbiorca

(beneficient)

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o NPR oraz zgodnie z rozporządzeniem 438/2001. Pełni funkcję projektodawcy. Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) wymienieni w Uzupełnieniu SPO-WKP wyczerpują katalog beneficjentów (Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)) wymienionych w SPO-WKP (z ang. Beneficiary).


otrzymuje brzmienie:


Ostateczny Odbiorca

(beneficient)

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o NPR oraz zgodnie z rozporządzeniem 438/2001. Pełni funkcję projektodawcy. Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) wymienieni w Uzupełnieniu SPO-WKP wyczerpują katalog Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) wymienionych w SPO-WKP (z ang. finał recipient).


e) część tabeli w brzmieniu:


PKD Punkt Konsultacyjno-Doradczy.

otrzymuje brzmienie:


PK

Punkt Konsultacyjny, na rozwój którego wsparcie jest udzielane zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010 oraz z 2005 r. Nr 128, poz. 1070).


2) w części III.1.1 Działanie 1.1. „Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyj-ności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU

1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Kategoria interwencji 163
Numer działania 1.1


Czas trwania działania maj 2004 — grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DWK
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP 1
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) PARP, instytucje otoczenia biznesu (nienas-tawione na zysk) oraz ponadregionalne/ regionalne sieci tych instytucji
Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia IP
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Max. wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 1.1.1 - 100% (wsparcie nie jest pomocą publiczną),

1.1.2 - 85% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 37,613711 mln€
Wsparcie finansowe z EFRR 30,810453 min €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 6,803258 min €
Środki prywatne 4,629783 min €
Wkład publiczny w środkach ogółem

(w %)

89,04%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 81,9%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 18,09%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,10%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 10,95%

W przypadku poddziałania 1.1.1, gdzie Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest PARP, rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni Minister Gospodarki i Pracy.


Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

- przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,

przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,

przedstawiciele Jednostki monitorująco--kontrolnej EFRR,

przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO—WKP,

przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,

przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.

Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwej dla działania 1 .1 (z wyjątkiem Grupy Roboczej ds. oceny projektów dla podziałania 1.1.1, w której skład będą wchodzić przedstawiciele MGiP),

- eksperci.


b) część „Instytucja Wdrażająca, Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca), Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) działanie 1.1 jest PARP 2 . Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) udzielanego wsparcia w ramach działania 1 .1 są PARP, instytucje otoczenia biznesu (nienastawione na zysk) oraz ponadregionalne lub regionalne sieci tych instytucji. Wśród sieci instytucji otoczenia biznesu nienastawionych na zysk znajdują się:

-   KSU(w tym KSI),

-   sieć PK,

inne sieci instytucji wspierających rozwój badań, technologii i innowacji, takie jak: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Ośrodki Przekazu Innowacji, sieć Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Europejskich oraz podmioty działające w ramach tych sieci,

organizacje i instytucje działające na rzecz przedsiębiorców: ośrodki otoczenia biznesu, ośrodki informacji gospodarczej, fundusze poręczeń kredytowych i pożyczkowych, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki innowacji i technologii, placówki naukowo-badawcze, fundacje, stowarzyszenia, kluby oraz inne organizacje przedsiębiorców i pracodawców,

organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze i przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze),

regionalne i ponadregionalne sieci organizacji i instytucji działających na rzecz przedsiębiorców oraz sieci organizacji samorządu gospodarczego.

Wsparcie w ramach tego działania jest adresowane do wszystkich instytucji otoczenia biznesu, niezależnie od tego, w jakim sektorze gospodarki świadczą usługi. Usługi świadczone przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) przedsiębiorcom muszą mieć charakter niedyskryminacyjny, czyli świadczone powinny być wszystkim zainteresowanym na tych samych warunkach bez preferencji sektorowych, regionalnych czy innych (np. bez ograniczenia zakresu usług do członków danej izby gospodarczej, przez którą dany projekt jest realizowany).”,

c) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.1” otrzymuje brzmienie: „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.1

Działanie 1.1 nie zawiera pomocy publicznej i może być finansowane ze środków publicznych do 100 % wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie wyniesie:

-   w przypadku poddziałania 1.1.1 - maksymalnie do 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR oraz 25 % ze środków budżetu państwa,

-   w przypadku poddziałania 1.1.2 - maksymalnie do 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR oraz do 10 % ze środków budżetu państwa; minimalny udział własny Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) - 15% (środki prywatne).

Na realizację działania 1.1 przewidziano 42,24 min €, z czego 30,81 min € będzie pochodziło z EFRR, 6,80 min € z budżetu państwa, a 4,62 min € ze środków prywatnych.

Tabela finansowa działania 1 .1 (w min €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2

(3+4)

3 4 5
Działanie 1.1

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

42,24 37,61 30,81 6,80 4,62

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1 .1 znajduje się w Załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO — WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, oraz 2.2.”;

3) w części III.1.2 Działanie 1.2. „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowa-


cyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych

1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych

1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

Kategoria interwencji 165
Numer działania 1.2
Czas trwania działania maj 2004 - grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DWK
Instytucja Pośrednicząca __
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) 1.2.1 Regionalne i lokalne fundusze mikro-pożyczkowe

1.2.2 Regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych

1.2.3 Fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia IP
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Max. wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Wsparcie dla funduszy: 1.2.1 - 70 % (nie jest pomocą publiczną) 1.2.2 - 80 % (nie jest pomocą publiczną) 1.2.3 - 50 % (nie jest pomocą publiczną)

Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 min PLN i wyższe niż 50 min PLN.

Wsparcie dla przedsiębiorców:

zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 217,793418 min €
Wsparcie finansowe z EFRR 173,956309 min €

W przypadku utworzenia KFK, fundusz ten będzie Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) dla poddziałania 1.2.3. KFK zostanie powołany ustawą, której wejście w życie przewiduje się na 2005 r. W wypadku niepowołania KFK funkcję Bene-ficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) będzie pełniła PARP.


Publiczne wsparcie finansowe krajowe 43,837109 min €
Środki prywatne 96,228993 min €
Wkład publiczny w środkach ogółem

(w %)

69,36 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 79,87 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 20,13%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 55,40 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 13,96%
Wkład środków prywatnych w środkach

ogółem (w %)

30,64 %
Skład Komitetu Sterującego W sktad Komitetu Sterującego wchodzą: - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, - przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,

- przedstawiciele Jednostki monitorująco--kontrolnej EFRR,

- przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,

- przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,

- przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.

Sktad Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.2,

- eksperci.


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.2” otrzymuje brzmienie: „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.2

Działanie może być finansowane w wysokości do 70 % wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku funduszy mikropożyczkowych, do 80 % wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku funduszy poręczeń kredytowych oraz do 50 % tych wydatków w przypadku wspierania powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital. Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 min PLN i wyższe niż 50 min PLN.

W przypadku wsparcia przekazywanego przez fundusze przedsiębiorcom, pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z zaakceptowanymi przez Komisję Europejską programami pomo-cowymi.

Na realizację działania 1.2 przewidziano 314,02 min €, z czego 173,96 min € będzie pochodziło z EFRR, 43,84 min € z budżetu państwa, a 96,23 min € ze środków prywatnych.

W przypadku poddziatania 1.2.1 maksymalne dofinansowanie wyniesie 70 % wydatków kwalifikowanych (55,91 % z EFRR oraz 14,09 % z budżetu państwa).

W przypadku poddziałania 1.2.2 maksymalne dofinansowanie wyniesie 80 % wydatków kwalifikowanych (63,90 % z EFRR oraz 16,10 % z budżetu państwa).

W przypadku poddziatania 1.2.3 maksymalne dofinansowanie wyniesie 50 % wydatków kwalifikowanych (39,94 % z EFRR oraz 10,06 % z budżetu państwa).

Udzielając wsparcia, Instytucja Zarządzająca zapewni, że proporcjonalny udział środków z budżetu państwa oraz EFRR dla działania zostanie zachowany.

Tabela finansowa działania 1.2 (w min €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2

(3+4)

3 4 5
Działanie 1.2

Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw

314,02 217,79 173,96 43,84 96,23

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1.2 znajduje się w załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, oraz 2.2.

4) w części III.2.1 Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji 163
Numer działania 2.1
Czas trwania działania maj 2004 — grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DWK
Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP


Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsiębior-ców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą:

a) od co najmniej 3 lat lub

b) opartą na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia IP
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Max. wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 50 % dla wszystkich projektów z wyjątkiem doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym, gdzie pomoc może osiągnąć do 100 % wartości wydatków kwalifikowanych (w oparciu o zasadę de minimiś), lecz w obu przypadkach nie mniej niż 2,5 tys. PLN i nie więcej niż 250 tys. PLN, w ramach danego projektu.
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 33,070910 min €
Wsparcie finansowe z EFRR 23,170910 min €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 9,900000 min €
Środki prywatne 33,200000 min €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 49,90 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 70,06 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 29,94 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 34,96 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 14,94 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,10%
Skład Komitetu Sterującego W skład Komitetu Sterującego wchodzą: — przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, — przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,

— przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,

— przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,

— przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,

— przedstawiciele partnerów społeczno--gospodarczych.Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów — przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,

— przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwej dla działania 2.1,

— przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

— eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni).


5) w części III 3.1 „Działanie 3.1 Wsparcie Zarządzania SPOWKP” część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

Opis działania

Wsparcie skierowane jest na:

1. proces wyboru i selekcji projektów SPO-WKP, w szczególności:

— ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo w zakresie zadań SPO-WKP na rzecz wsparcia procesu wyboru i selekcji projektów,

— doradztwo techniczne dla promotorów projektów dotyczących konstrukcji projektu, przeprowadzenia oceny projektów i grup projektów pod kątem ich kwalifikacji, zgodności z prawem UE i politykami wspólnotowymi,

— udzielanie pomocy w zakresie doradztwa i szkoleń specjalistycznych, wyłącznie dla projektów w ramach SPO-WKP, przy ewentualnym tworzeniu struktury konsorcyjnej (lub innej formy partnerstwa) odpowiedzialnej za realizację i finansowanie projektu na poziomie regionalnym i lokalnym,

— obsługę działalności Komitetu Sterującego jako organu wspierającego Instytucję Zarządzającą przy wyborze i weryfikacji projektów,

— obsługę Grup Roboczych ds. oceny projektów,

— obsługę Grupy Roboczej PT, łącznie z wynagrodzeniami oraz zwrotem określonych wydatków poniesionych przez ekspertów zewnętrznych,

— szkolenia (także szkolenia uzupełniające) w zakresie procesu wyboru i selekcji projektów dla pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), szkolenia innych instytucji (w tym europejskich instytucji finansowych) zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP, jak również dla członków Komitetu Sterującego, Grup Roboczych ds. oceny projektów i Grupy Roboczej PT, także w zakresie opracowania przez Instytucję Zarządzającą, we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, programów zmierzających do pobudzenia komercyjnych instytucji finansowych, w tym banków i przedsiębiorstw leasingowych, do współ-finansowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych,

2. zarządzanie:

— wsparcie eksperckie Instytucji Zarządzającej w zakresie metod weryfikacji projektów,

— doradztwo dla Instytucji Zarządzającej, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie SPO-WKP w zakresie usprawnienia systemu zarządzania SPO-WKP i prawidłowości dokonywanych operacji,

— szkolenia uzupełniające dla kadry zaangażowanej w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP (członkowie korpusu służby cywilnej i inni pracownicy zaangażowani w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP),

— tłumaczenia na potrzeby zarządzania i wdrażania SPO-WKP,

— wydatki na wynagrodzenia, włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla:

- członków korpusu służby cywilnej oddelegowanych do lub przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące oraz Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) w celu wdrażania zadań związanych z przygotowaniem, wyborem, wdrażaniem i monitorowaniem działań,

- innych pracowników zatrudnionych do wykonywania wyżej wymienionych działań,

— wydatki na pokrycie kosztów utrzymania tzw. etatu kalkulacyjnego, w skład którego wchodzą m. in. koszt dodatkowego wynagrodzenia w postaci „trzynastej” pensji, ewentualne premie, koszty sprzątania, wynajmu pomieszczeń, ogrzewania, rozmów telefonicznych, materiałów biurowych, powielania materiałów itp. 4 ,

— wynajem pomieszczeń przeznaczonych dla osób zaangażowanych w realizację SPO-WKP.

Finansowaniem wynagrodzeń objęci są pracownicy instytucji wszystkich szczebli zarządzania i wdrażania SPO-WKP. W strukturach zarządzających i wdrażających docelowa wielkość zatrudnienia wynosi około 356 osób 5 .

Istnieje możliwość pokrycia kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia wszystkich pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) — włącznie z RIF, zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację SPO-WKP.

Dopuszcza się, aby osoby, których wynagrodzenie jest pokrywane ze środków pomocy technicznej, poświęcały mniej niż 100 % swojego miesięcznego czasu pracy (jednak nie mniej niż 50 % 6 ) na wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem i monitorowaniem SPO-WKP, przy czym pozostałą część czasu pracy osoby takie poświęcają na wdrażanie innych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków polityki spójności UE, w szczególności z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz ze środków programów przedakcesyjnych, w szczególności Phare.

Koszty wynagrodzenia osób, o których mowa powyżej, będą refundowane w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęcanego przez danego pracownika na wdrażanie SPO-WKP.

Projekty realizowane w ramach innych działań pomocy technicznej, których produkty przeznaczone będą dla pracowników zaangażowanych w stopniu mniejszym niż całkowity (100 %) w realizację SPO-WKP, będą uznawane za możliwe do refundacji ze środków pomocy technicznej SPO-WKP proporcjonalnie do ilości poświęcanego przez danego pracownika czasu pracy na wdrażanie tego programu.

Koszty poniesione na zatrudnienie innych osób nie będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach SPO-WKP.

Instytucje zaangażowane w wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem i monitorowaniem SPO-WKP przedstawiają Instytucji Zarządzającej listę pracowników zaangażowanych w wykonywanie tych działań oraz oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu przez te osoby określonych zadań (w formie opisu obowiązków).

Dofinansowanie ze środków pomocy technicznej konkretnej liczby etatów jest uzależnione od wielkości pozostających do wykorzystania na ten cel środków finansowych.

Wynagrodzenie pracowników, których koszt zatrudnienia jest współfinansowany ze środków pomocy technicznej, nie może odbiegać w znaczący sposób od wynagrodzenia pracowników opłacanych ze środków własnych w danej instytucji, w szczególności musi mieścić się w widełkach płac przewidzianych w danej instytucji dla danego stanowiska.

Zakres zadań stanowisk pracy finansowanych ze środków pomocy technicznej obejmuje wyłącznie zadania właściwe dla zarządzania, wdrażania i monitorowania SPO-WKP, funkcje przypisane Instytucji Zarządzającej, Instytucjom Pośredniczącym i Beneficjentom Końcowym (instytucjom wdrażającym) — wyłączając zadania związane z nabyciem i instalacją systemów komputerowych przeznaczonych do zarządzania, monitoringu i oceny (SIMIK), które nie są kwalifikowane do finansowania w ramach pomocy technicznej SPO-WKP. Okres oddelegowania lub zatrudnienia nie przekroczy końcowej daty kwalifikacji wydatków.

Nie wyklucza się możliwości oddelegowania do wykonywania opisanych zadań pracowników zatrudnionych w danej instytucji przed dniem rozpoczęcia realizacji SPO-WKP, związanych zwłaszcza z przygotowaniem realizacji SPO-WKP,

3. monitorowanie:

— obsługa techniczna działalności Komitetu Monitorującego i jego podkomitetów (w tym koszty administracyjne i koszty organizacji spotkań),

— obsługa ekspercka Komitetu Monitorującego,

— szkolenia i doszkalania członków Komitetu Monitorującego w zakresie monitoringu,

— ekspertyzy na temat usprawniania systemu monitorowania,

— przygotowanie i przedłożenie przez Instytucję Zarządzającą sprawozdań na temat wdrażania SPO-WKP do Komisji Europejskiej, po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący,

— zbieranie danych ze źródeł innych niż statystyka państwowa (ekspertyzy na temat metodologii efektywnego monitorowania elementów SPO-WKP),

4. kontrolę:

— przeprowadzenie audytu zewnętrznego (organizacyjnego i finansowego) przez niezależną firmę audytorską na zlecenie jednostki kontroli finansowej w Instytucji Zarządzającej,

— prowadzenie kontroli w miejscu realizacji projektu.

Projekty przewidziane do finansowania w ramach działania 3.1 należą do grupy działań limitowanych. Z tego powodu wydatkowanie środków finansowych w ramach działania 3.1 będzie się odbywało z zachowaniem zasady 11 pkt 2.4 rozporządzenia 448/2004. Górny limit wydatków z EFRR na działania limitowane, obliczony zgodnie z tą zasadą, dla SPO-WKP wynosi — 16,75 min €.

Spodziewane rezultaty dziatania

— stworzenie efektywnego systemu oceny i wyboru projektów,

— stworzenie efektywnego systemu monitorowania projektów, działań oraz priorytetów SPO-WKP,

— stworzenie odpowiednich warunków pracy i płacy dla osób zajmujących się wdrażaniem SPO-WKP.

Ostateczni Odbiorcy (beneficienci)

Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie działania jest Instytucja Zarządzająca.

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci):

— Instytucja Zarządzająca,

— Instytucje Pośredniczące,

— Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające),

— Komitet Monitorujący (wnioski składa Instytucja Zarządzająca),

— Komitet Sterujący (wnioski składa Instytucja Zarządzająca),

— RIF (wnioski składa PARP),

— Grupy Robocze ds. oceny projektów,

— Grupa Robocza PT.”;

6) w części IV.3 „Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) i Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)” pkt 1 dotyczący PARP otrzymuje brzmienie:

„1. PARP powstała w styczniu 2001 r. w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w agencję rządową, która podlega Ministrowi Gospodarki i Pracy. Agencja jest odpowiedzialna za kontynuację działań realizowanych przez Fundację, zwłaszcza projektów współfinansowanych ze środków przyznanych Polsce w ramach programu Phare. PARP przejęła w 2002 r. zadania dwóch innych instytucji -Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W ten sposób PARP stała się jedyną rządową agencją powołaną ustawowo do realizacji programów rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju MSP, eksportu, spójności społeczno-gospodarczej kraju, wykorzystywania nowych technik i technologii. Zakres zadań PARP został znacznie powiększony w 2002 r. Nastąpiło rozszerzenie kręgu adresatów jej działań oraz rodzajów instrumentów realizacyjnych. Misją PARP jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju gospodarczego, w tym także w wymiarze regionalnym, z uwzględnieniem szczególnej roli i znaczenia rozwoju sektora MSP, a także przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich.

Zgodnie z nieobowiązującym już rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 39, poz. 336 oraz z 2004 r. Nr 46, poz. 436) definiowane były następujące obszary działania PARP:

- działania realizowane we własnym zakresie - są to przede wszystkim usługi o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, doradczym, promocyjnym oraz eksperckim,

- udzielanie wsparcia finansowego MSP,

- udzielanie wsparcia finansowego osobom prawnym, których uczestnikami są MSP, na wspólne projekty,

- udzielanie pożyczek przedsiębiorcom,

- udzielanie wsparcia finansowego podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,

- udzielanie wsparcia finansowego podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia.

Po przejęciu zadań Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, PARP pełni również funkcję agencji wdrażającej kolejne edycje programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza.

PARP wdraża również program Phare-Odbudowa 2001, będący inicjatywą pomocy regionom Polski dotkniętym klęską powodzi w lipcu i sierpniu 2001 r. Pomoc w ramach programu Phare-Odbudowa 2001, udzielona ze środków UE, przeznaczona jest na odbudowę zniszczonej infrastruktury publicznej oraz wsparcie działań mających zapobiec zagrożeniom powodziowym w przyszłości.

PARP, jako jednostka sprawdzona w prawidłowym wdrażaniu programów ze środków pomo-cowych, zostanie włączona w system wdrażania działań przewidzianych do realizacji w ramach SPO-WKP.

PARP, obok bezpośredniego wspierania przedsiębiorców, prowadzi również akredytację instytucji i konsultantów świadczących usługi dla przedsiębiorstw w oparciu o jednolite standardy funkcjonowania ośrodków oraz procedury świadczenia usług.

W 2001 r. w każdym województwie zostały utworzone RIF, które są regionalnym partnerem PARP do wdrażania polityki sektorowej adresowanej do MSP w regionie oraz łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. RIF wspierają PARP przy realizacji działań 2.1 i 2.3 w zakresie m.in. przyjmowania wniosków o dofinansowanie, rejestrowania wniosków o dofinansowanie w systemie SIMIK 7 , dokonywania oceny formalnej i I etapu oceny techniczno-ekonomicznej złożonych wniosków o dofinansowanie, monitorowania realizowanych projektów oraz podejmowania działań w zakresie informacji i promocji SPO-WKP.

PARP pełni rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla następujących działań SPO-WKP:

a) w ramach Priorytetu 1 - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu:

- działanie 1.1 - Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu,

- działanie 1.2 - Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw,

b) w ramach Priorytetu 2 - Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw:

- działanie 2.1 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (we współpracy z RIF),

- działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (we współpracy z RIF).”;

7) w części V „Plan finansowy” tablice finansowe zamieszczone po części opisowej otrzymują brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) - ogółem 2004-2006 (€) w cenach z 2004 r.


Priorytet/Działanie Kategorie interwencji Koszty ogółem Środki publiczne Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny

Ogółem R„rbr>t nań BlJdżety j.s.t Ogółem EFRR EFS EAGGF 8 FIFG 9 Ogółem DuazeI Pan” , inne środki NFOŚiGW stwa publiczne

Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost in-nowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 813429546 716099763 547459396 547459396 168640367 147490367 21150000 97329783
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 163 42243494 37613711 30810453 30810453 6803258 6803258 4629783
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 165 314022412 217793418 173956309 173956309 43837109 43837109 96228993
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 161,164,163, 311,312, 319,321, 322, 324, 333, 345, 351 169157774 169157774 126857774 126857774 42300000 21150000 21150000 0
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 181,182, 183 195648446 138248446 100848447 100848447 37399999 37399999 57400000
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online 321,322, 324 153286415 153286415 114986414 114986414 38300001 38300001 0
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 2019629022 969339022 683339023 683339023 285999999 234200000 51799999 1050290000
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 163 66270910 33070910 23170910 23170910 9900000 9900000 33200000
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 151,161, 153,163, 164,321, 322,324 724272074 370072074 253472074 253472074 116600000 116600000 354200000


Priorytet/Działanie Kategorie interwencji Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS EAGGF FIFG Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t i inne środki publiczne NFOŚiGW
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności matych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 161,321, 322,324 71802 8757 359028757 251328757 251328757 107700000 107700000 359000000
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 152,162 511057281 207167281 155367282 155367282 51799999 0 51799999 303890000
Pomoc techniczna 27100000 27100000 20300000 20300000 6800000 6800000 0
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 411,413 18700000 18700000 14000000 14000000 4700000 4700000 0
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP 411 3200001 3200001 2400000 2400000 800001 800001 0
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP 411,415 5000000 5000000 3750000 3750000 1250000 1250000 0
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny 412 199999 199999 150000 150000 49999 49999 0
Środki ogółem 2860158568 1712538785 1251098419 1251098419 461440366 388490367 21150000 51799999 1147619783
Całkowite związane zEFRR 1251098419 0
Całkowite związane z EFS 0
Całkowite związane z EAGGF 0
Całkowite związane z FIFG

* W planach finansowych ujęte są tylko wydatki kwalifikowane (rozporządzenie 448/2004).

Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004-2006 (€) ceny z 2004 r.


Priorytet/Działanie/Rok Koszty ogółem Ogółem Środk publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBi
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS EAGGF FIFG Ogótem Budżet państwa Budżety j.s.t i inne środki publiczne NFOŚiGW
Priorytet 1 813429546 716099763 547459396 547459396 168640367 147490367 21150000 97329783
2004 190057412 167316356 127913618 127913618 39402738 34461051 4941687 22741056
2005 271543863 239052660 182756135 182756135 56296525 49236107 7060418 32491203
2006 351828271 309730747 236789643 236789643 72941104 63793209 9147895 42097524
2004-2006 813429546 716099763 547459396 547459396 168640367 147490367 21150000 97329783
Działanie 1.1 42243494 37613711 30810453 30810453 6803258 6803258 4629783
2004 9870172 8788425 7198847 7198847 1589578 1589578 1081747
2005 14101973 12556432 10285328 10285328 2271104 2271104 1545542
2006 18271350 16268855 13326278 13326278 2942576 2942576 2002495
2004-2006 42243494 37613711 30810453 30810453 6803258 6803258 4629783
Działanie 1.2 253093418 217793418 173956309 173956309 43837109 43837109 35300000
2004 73371185 50887325 40644806 40644806 10242519 10242519 22483858
2005 104828812 72705087 58071124 58071124 14633963 14633963 32123729
2006 135822415 94201006 75240379 75240379 18960627 18960627 41621406
2004-2006 314022412 217793418 173956309 173956309 43837109 43837109 96228993
Działanie 1.3 169157774 169157774 126857774 126857774 42300000 21150000 21150000 0
2004 39523630 39523630 29640256 29640256 9883374 4941687 4941687 0
2005 56469249 56469249 42348413 42348413 14120836 7060418 7060418 0
2006 73164895 73164895 54869105 54869105 18295790 9147895 9147895 0
2004-2006 169157774 169157774 126857774 126857774 42300000 21150000 21150000 0
Działanie 1.4 195648446 138248446 100848447 100848447 37399999 37399999 57400000
2004 45713163 32301681 23563190 23563190 8738491 8738491 13411482
2005 65312521 46150914 33665825 33665825 12485089 12485089 19161607
2006 84622762 59795851 43619432 43619432 16176419 16176419 24826911
2004-2006 195648446 138248446 100848447 100848447 37399999 37399999 57400000
Działanie 1.5 153286415 153286415 114986414 114986414 38300001 38300001 0
2004 35815295 35815295 26866519 26866519 8948776 8948776 0


Priorytet/Dziatanie/Rok Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Koszty ogółem Ogółem Ogółem EFRR EFS EAGGF FIFG Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t i inne środki publiczne NFOŚiGW
2005 51170978 51170978 38385445 38385445 12785533 12785533 0
2006 66300142 66300142 49734450 49734450 16565692 16565692 0
2004-2006 153286415 153286415 114986414 114986414 38300001 38300001 0
Priorytet 2 2019629022 969339022 683339023 683339023 285999999 234200000 51799999 1050290000
2004 471885326 226485585 159661826 159661826 66823759 54720715 12103044 245399741
2005 674204506 323590485 228116274 228116274 95474211 78182029 17292182 350614021
2006 873539190 419262952 295560923 295560923 123702029 101297256 22404773 454276238
2004-2006 2019629022 969339022 683339023 683339023 285999999 234200000 51799999 1050290000
Działanie 2.1 66270910 33070910 23170910 23170910 9900000 9900000 33200000
2004 15484166 7727002 5413872 5413872 2313130 2313130 7757164
2005 22122947 11039927 7735050 7735050 3304877 3304877 11083020
2006 28663797 14303981 10021988 10021988 4281993 4281993 14359816
2004-2006 66270910 33070910 23170910 23170910 9900000 9900000 33200000
Działanie 2.2 724272074 370072074 253472074 253472074 116600000 116600000 354200000
2004 169225813 86467158 59223625 59223625 27243533 27243533 82758655
2005 241780788 123539648 84615547 84615547 38924101 38924101 118241140
2006 313265473 160065268 109632902 109632902 50432366 50432366 153200205
2004-2006 724272074 370072074 253472074 253472074 116600000 116600000 354200000
Działanie 2.3 718028757 359028757 251328757 251328757 107700000 107700000 359000000
2004 167767065 83886892 58722840 58722840 25164052 25164052 83880173
2005 239696607 119853103 83900052 83900052 35953051 35953051 119843504
2006 310565085 155288762 108705865 108705865 46582897 46582897 155276323
2004-2006 718028757 359028757 251328757 251328757 107700000 107700000 359000000
Działanie 2.4 511057281 207167281 155367282 155367282 51799999 0 51799999 303890000
2004 119408282 48404533 36301489 36301489 12103044 0 12103044 71003749
2005 170604164 69157807 51865625 51865625 17292182 0 17292182 101446357
2006 221044835 89604941 67200168 67200168 22404773 0 22404773 131439894
2004-2006 511057281 207167281 155367282 155367282 51799999 0 51799999 303890000


Priorytet/Działanie/Rok Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS EAGGF FIFG Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t i inne środki publiczne NFOŚiGW
Pomoc techniczna 27100000 27100000 20300000 20300000 6800000 6800000 0
2004 6331902 6331902 4743085 4743085 1588817 1588817
2005 9046682 9046682 6776666 6776666 2270016 2270016
2006 11721416 11721416 8780249 8780249 2941167 2941167
2004-2006 27100000 27100000 20300000 20300000 6800000 6800000
Działanie 3.1 18700000 18700000 14000000 14000000 4700000 4700000
2004 4369246 4369246 3271093 3271093 1098153 1098153
2005 6242545 6242545 4673563 4673563 1568982 1568982
2006 8088209 8088209 6055344 6055344 2032865 2032865
2004-2006 18700000 18700000 14000000 14000000 4700000 4700000
Działanie 3.2 3200001 3200001 2400000 2400000 800001 800001
2004 747679 747679 560759 560759 186920 186920
2005 1068243 1068243 801182 801182 267061 267061
2006 1384079 1384079 1038059 1038059 346020 346020
2004-2006 3200001 3200001 2400000 2400000 800001 800001
Działanie 3.3 5000000 5000000 3750000 3750000 1250000 1250000
2004 1168248 1168248 876186 876186 292062 292062
2005 1669129 1669129 1251847 1251847 417282 417282
2006 2162623 2162623 1621967 1621967 540656 540656
2004-2006 5000000 5000000 3750000 3750000 1250000 1250000
Działanie 3.4 199999 199999 150000 150000 49999 49999
2004 46729 46729 35047 35047 11682 11682
2005 66765 66765 50074 50074 16691 16691
2006 86505 86505 64879 64879 21626 21626
2004-2006 199999 199999 150000 150000 49999 49999
Środki ogółem 2860158568 1712538785 1251098419 1251098419 461440366 388490367 21150000 51799999 1147619783
2004 668274640 400133843 292318529 292318529 107815314 90770583 4941687 12103044 268140797
2005 954795051 571689827 417649075 417649075 154040752 129688152 7060418 17292182 383105224
2006 1237088877 740715115 541130815 541130815 199584300 168031632 9147895 22404773 496373762


Priorytet/Działanie/Rok Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS EAGGF FIFG Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t i inne środki publiczne NFOŚiGW
2004-2006 Całkowite związane z EFRR Całkowite związane z EFS

Całkowite związane z EAGGF

Całkowite związane z FIFG

2860158568 1712538785 1251098419 1251098419 1251098419 0 0 0 461440366 388490367 21150000 51799999 1147619783

* W planach finansowych ujęte są tylko wydatki kwalifikowane (rozporządzenie 448/2004).'


8) Załącznik 3 „Wskaźniki monitorowania stawienie zbiorcze” otrzymuje brzmienie:

SPO-WKP, jego priorytetów i działań - ze-

Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
SPO-WKP
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (powyżej 49 pracowników) w całości ich nakładów inwestycyjnych 9,5% (2001) 12% (2008) Corocznie
Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w liczbie przedsiębiorstw ogółem 16,9% (1998-2000) 17,5% (2008) Co 3 lata
Udział MSP w eksporcie ogółem w % 46,1 %(2001) 48 % (2008) Corocznie
Udział przedsiębiorstw w nakładach na badania i rozwój 24,3% (2001) 35 % (2008) Corocznie
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy wskutek działań SPO-WKP 0 44150(2008) Corocznie
Priorytet 1
Oddziaływanie
Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług dostarczanych przez instytucje wspierania biznesu 0 30 % (2008) Corocznie
Wartość kredytów inwestycyjnych poręczonych przez fundusze poręczeniowe 0 150 min € (2008) Corocznie
Wartość inwestycji wspartych przez fundusze mikropożyczkowe 0 150 min € (2008) Corocznie
Liczba stworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach działających w parkach przemysłowych 0 1800(2008) Corocznie
Liczba stworzonych miejsc pracy w parkach naukowo- technologicznych 0 600 (2008) Corocznie
Liczba działających nowo powstałych przedsiębiorstw opartych na wykorzystaniu nowych technologii, które otrzymały wsparcie w ramach SPO-WKP w formie seed capital 0 30 (2008) Corocznie
Liczba MSP zaangażowanych w innowacyjną współpracę 0 755 (2008) Corocznie
Udział podstawowych usług publicznych dostępnych przez Internet 18,6% (2001) 57% (2008) Corocznie
Wskaźniki dodatkowe
Nakłady na B+R jako udział w nakładach na działalność innowacyjną w przemyśle (powyżej 49 pracowników) 10,2% (2001) 15% (2008) Corocznie
Nakłady na B+R jako udział w nakładach innowacyjnych w sektorze usług rynkowych 4,5 % (1999) 12% (2008) Corocznie


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Priorytet 2
Oddziaływanie
Liczba nowo powstałych miejsc pracy 0 28000 (2008) Corocznie
Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach SPO-WKP, które wprowadziły nowe produkty na rynek 0 13600(2008) Corocznie
Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle wśród przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w ramach SPO-WKP 0 80 % (2008) Badanie cykliczne obejmujące okresy trzyletnie
Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze usług wśród przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w ramach SPO-WKP 0 80 % (2008) Badanie cykliczne obejmujące okresy trzyletnie
Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw wspartych w ramach SPO-WKP, które podpisały porozumienia importowe lub eksportowe 0 2250 (2008) Corocznie
Liczba przedsiębiorstw opartych na wykorzystaniu nowych technologii, które powstały w wyniku wsparcia doradczego w ramach SPO-WKP 0 200 (2008) Monitoring bieżący
Wskaźniki dodatkowe
Udział wartości sprzedaży nowych lub zmodernizowanych wyrobów w wartości sprzedanych ogółem 18% (2001) 21 % (2008) Corocznie
Odsetek firm innowacyjnych w przemyśle 16,9% (1998-2000) 17,5% (2008) Badanie cykliczne obejmujące okresy trzyletnie
Liczba instalacji, dla których wydano pozwolenia zintegrowane 12 (2003) 900 (2008) Corocznie
Wydatki na działalność innowacyjną w przemyśle (firmy powyżej 49 pracowników) w wydatkach na inwestycje 9,5% (2001) 12% (2008) Corocznie
Odsetek firm innowacyjnych w sektorze usług 16,0 % (1997-1999) 20 % (2008) Badanie cykliczne obejmujące okresy trzyletnie
Udział inwestycji w PKB 16,2% (2001) 22 % (2008) Corocznie
Przeciętna liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora MSP 3,3(2001) 4,5 (2008) Corocznie
Działanie 1.1
Produkt
Liczba zrealizowanych projektów 0 130 Bieżący monitoring;

PARP

Liczba sieci instytucji otoczenia biznesu, które skorzystały ze wsparcia 0 6 Bieżący monitoring;

PARPWskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Liczba instytucji otoczenia biznesu, które skorzystały ze wsparcia 0 100 Bieżący monito-ring;

PARP

Rezultat
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 0 30 Rok po zakończeniu realizacji projektu; PARP
Liczba nowych usług dla przedsiębiorców 0 300 Monitoring po zakończeniu realizacji projektu; PARP, instytucje otoczenia biznesu
Wskaźnik zadowolenia przedsiębiorców z otrzymanej usługi doradczej 0 35% 11 Rok po zakończeniu realizacji projektu; PARP, instytucje otoczenia biznesu
Efekt dźwigni finansowej 0 4,63 min € Bieżący monitoring;

PARP

Liczba instytucji zarejestrowanych w KSU (wraz z lokalizacjami świadczenia usług) 0 200 Bieżący monitoring;

PARP

Liczba przedsiębiorców korzystających z usług instytucji zarejestrowanych w KSU 0 40400012 Corocznie; PARP
Liczba instytucji zarejestrowanych w KSU (w ramach KSI) 0 30 Bieżący monitoring;

PARP

Liczba przedsiębiorców korzystających z usług instytucji zarejestrowanych w KSU (w ramach KSI) 0 4040 Corocznie; PARP

Dotyczy usług świadczonych przez organizacje otoczenie biznesu, które uzyskały wsparcie na projekty opracowania i wdrożenia nowych zakresów usług dla przedsiębiorców (w ramach poddziałania 1.1.2), oraz usług (w tym: doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych) świadczonych przez organizacje lub instytucje zarejestrowane w KSU (w tym KSI).

udział w badaniu.


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Oddziaływanie
Zmiana liczby przedsiębiorców korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu, które uzyskały wsparcie w ramach działania, mierzona rok po zakończeniu projektów 0 10% Rok po zakończeniu realizacji projektów; PARP, instytucje otoczenia biznesu
Działanie 1.2
Produkt
Liczba wspartych funduszy mikropożyczkowych 0 59 Bieżący monito-ring; PARP
Liczba wspartych funduszy poręczeń kredytowych 0 40 Bieżący monito-ring; PARP
Liczba wspartych funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital 0 5 Bieżący monito-ring; PARP
Rezultat
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 0 3250 Rok po zakończeniu realizacji projektu; PARP
Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały pożyczki przyznane przez wsparte fundusze mikro-pożyczkowe 0 4800 Corocznie; PARP
Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały poręczenia przyznane przez wsparte fundusze poręczeń kredytowych 0 2200 Corocznie; PARP
Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie finansowe udzielone przez wsparte fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital 0 100 Corocznie; PARP
Wartość inwestycji w przedsiębiorstwach, które uzyskały wsparcie funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital 0 50 min € 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu; PARP
Efekt dźwigni finansowej 0 35,34 min € Corocznie; PARP


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Oddziaływanie
Liczba nowych przedsiębiorstw finansowanych przez fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital funkcjonujących 18 miesięcy po uzyskaniu wsparcia z funduszy 0 40 Badanie; PARP
Działanie 1.3
Produkt
Liczba działających parków przemysłowych, które uzyskały wsparcie 0 15 Corocznie; ARP S.A.
Liczba działających parków naukowo-technolo-gicznych, które uzyskały wsparcie 0 7 Corocznie; ARP S.A.
Liczba utworzonych, aktywnych inkubatorów technologicznych, w tym w parkach naukowo--technologicznych 0 15 Corocznie; ARP S.A.
Liczba podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, które uzyskały pomoc doradczą (w tym studia wykonalności, biznes plany oraz oceny oddziaływania na środowisko) 0 37 Corocznie; ARP S.A.
Rezultat
Liczba przedsiębiorstw, które korzystają z infrastruktury parków przemysłowych i naukowo--technologicznych oraz inkubatorów technologicznych 0 300 (2008 r.) Corocznie; ARP S.A.
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w parkach przemysłowych (w podziale na kobiety i mężczyzn) 0 1800 (2008 r.) Corocznie; ARP SA
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w parkach naukowo-technologicznych (w podziale na kobiety i mężczyzn) 0 600 (2008 r.) Corocznie; ARP SA
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w inkubatorach technologicznych (w podziale na kobiety i mężczyzn) 0 600 (2008 r.) Corocznie; ARP S.A.
Liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu parków przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych 0 45 (2008 r.) Corocznie; ARP S.A.


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Oddziaływanie
Stopień wykorzystania infrastruktury wspartych parków przemysłowych, naukowo-technologi-cznych i inkubatorów technologicznych 2 lata po zakończeniu realizacji projektów 0 70% Co dwa lata; ARP S.A.
Działanie 1.4
Produkt
Liczba zrealizowanych projektów celowych 0 50 Corocznie; MNil
Liczba zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych 0 110 Corocznie; MNil
Liczba opublikowanych raportów dotyczących prognozowania rozwoju technologii 0 10 Corocznie; MNil
Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektów celowych (w tym MSP) 0 70 Corocznie; MNil
Rezultat
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 0 200 Rok po zakończeniu realizacji projektu; MNil
Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług laboratoriów badawczych i specjalistycznych 0 2100 Corocznie; MNil
Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów lub technologii przez podmioty, które otrzymały wsparcie 0 30 Corocznie; MNil
Liczba zgłoszeń patentowych dokonanych w wyniku realizacji projektów B+R 0 40 Corocznie; MNil
Oddziaływanie
Ze względu na krótki okres oddziaływanie nie będzie mierzalne
Działanie 1.5
Produkt
Liczba zrealizowanych projektów 0 15 Corocznie; MNil
Liczba zintegrowanych referencyjnych rejestrów osób i firm 0 10 Corocznie; MSWiA/MNiL

' W podmiotach, które otrzymały wsparcie.


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Liczba usług publicznych dostępnych online 0 30 Corocznie; MNil
Rezultat
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety mężczyzn) 15 0 50 Rok po zakończeniu realizacji projektu; MNil
Oddziaływanie
Ze względu na krótki okres oddziaływanie nie będzie mierzalne
Działanie 2.1
Produkt
Liczba MSP korzystających z usług doradczych 16 0 4800 Bieżący monito-ring;

RIF, PARP

Liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły nowe technologie 0 450 Bieżący monito-ring;

RIF, PARP

Liczba wspartych projektów bezpośrednio nakierowanych na poprawę BHP 0 10 Bieżący monito-ring;

RIF, PARP

Liczba wspartych projektów, w których BHP występuje jako dodatkowy element 0 10 Bieżący monito-ring;

RIF, PARP

Rezultat
Efekt dźwigni finansowej 0 33,2 min euro Bieżący monito-ring;

RIF, PARP

Liczba powstałych dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw 0 2000 Po zakończeniu realizacji projektu;

RIF, PARP

Liczba certyfikatów uzyskanych przez przedsiębiorstwa 0 800 Po zakończeniu realizacji projektu;

RIF, PARP


W podmiotach, które otrzymały wsparcie.


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Wskaźnik zadowolenia przedsiębiorców ze świadczonych usług doradczych 0 2500 Po zakończeniu realizacji projektu;

RIF, PARP

Oddziaływanie
Liczba wspartych nowo powstałych przedsiębiorstw opartych na wykorzystaniu nowych technologii, które działają po 18 miesiącach od zakończenia realizacji projektu 0 30 W ciągu 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów; RIF, PARP
Działanie 2.2
Produkt
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 17 0 8000 Bieżący mo-nitoring; MGiP
Liczba wspartych przedsiębiorstw (w podziale na duże przedsiębiorstwa i MSP) 18 0/0 45/130 Corocznie; MGiP
Liczba wspartych projektów bezpośrednio nakierowanych na poprawę BHP 19 0 15 Corocznie; MGiP
Liczba wspartych projektów, w których BHP występuje jako dodatkowy element 20 0 50 Corocznie; MGiP
Wartość wsparcia (w%) w podziale na duże przedsiębiorstwa i MSP 21 0/0 Duże 25 % MSP 75 % Corocznie; MGiP
Udział projektów innowacyjnych we wspartych projektach 22 0 85% Corocznie; MGiP
Liczba zrealizowanych projektów w podziale na wyjazdowe misje gospodarcze oraz targi i wystawy 23 0/0 1500/6800 Corocznie; MGiP
Liczba wspartych przedsiębiorstw w podziale na mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 24 0 1000/2600/ 3000/1700 Corocznie; MGiP
Rezultat
Efekt dźwigni finansowej 0 354,2 min euro Corocznie; MGiP
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 25 0 8600 Rok po zakończeniu realizacji projektu, MGiP


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach SPO-WKP, które podpisały kontrakty handlowe 0 2000 Corocznie; MGiP
Oddziaływanie
Zmiana wartości obrotów przedsiębiorstw, które otrzymały finansowe wsparcie po 2 latach od momentu uzyskania wsparcia (w %) 0 10% Co dwa lata; MGiP
Działanie 2.3
Produkt
Liczba wspartych przedsiębiorstw 0 5000 Kwartalnie; RIF, PARP
Liczba wspartych projektów bezpośrednio nakierowanych na poprawę BHP 0 500 Bieżący monito-ring; PARP, RIF
Liczba wspartych projektów, w których BHP występuje jako dodatkowy element 0 1000 Bieżący monito-ring; PARP, RIF
Rezultat
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 0 10000 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu; PARP, RIF
Efekt dźwigni finansowej 0 359 min euro 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu; RIF, PARP
Oddziaływanie
Ze względu na krótki okres programowania oddziaływanie wsparcia nie będzie mierzalne
Działanie 2.4
Produkt
Liczba wspartych projektów 0 155 Bieżący monitoring;

NFOŚiGW

Rezultat
Liczba instalacji, które w wyniku wsparcia otrzymają pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na użytkowanie, inne 0 125 Bieżący monitoring;

NFOŚiGW

Efekt dźwigni finansowej 0 303,89 min euro Corocznie; NFOŚiGW

'' Tylko dla poddziałania 2.2.2. ' Tylko dla poddziałania 2.2.1. i W podziale na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Oddziaływanie
Ze względu na bardzo krótki okres programowania oddziaływanie wsparcia nie będzie mierzalne
Pomoc techniczna
Działanie 3.1
Produkt
Liczba osób zaangażowanych w SPO—WKP 0 400 Corocznie; Instytucja Zarządzająca
Liczba szkoleń (dla Komitetu Sterującego, Komitetu Monitorującego lub innych podmiotów) 0/0/0 5/5/30 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach działania 0 460 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba posiedzeń Komitetu Sterującego lub Komitetu Monitorującego 0/0 30/15 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba kontroli na miejscu realizacji projektów 0 7 % całkowitej liczby wdrożonych projektów Corocznie; Instytucja Zarządzająca
Liczba wykonanych przez ekspertów zewnętrznych ocen wniosków o dofinansowanie 0 5000 Corocznie; Instytucja Zarządzająca
Liczba wykonanych ekspertyz i analiz 0 30 Corocznie; Instytucja Zarządzająca
Działanie 3.2
Produkt
Liczba zakupionego i zainstalowanego sprzętu komputerowego 29 0 250 Bieżący monito-nng; Instytucja Zarządzająca
Liczba zakupionych i zainstalowanych programów komputerowych 30 0 200 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba zakupionego i zainstalowanego sprzętu biurowego 0 100 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba wyposażonych w meble stanowisk pracy 31 0 150 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Działanie 3.3
Produkt
Liczba osób odwiedzających stronę internetową SPO-WKP w skali miesiąca 0 15000 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba publikacji dotyczących SPO-WKP w prasie 0 30 Corocznie; Instytucja Zarządzająca
Liczba publikacji dotyczących SPO-WKP 0 12000 Corocznie; Instytucja Zarządzająca
Liczba publikacji dotyczących SPO-WKP z podziałem na ulotki, broszury lub płyty CD 0/0 100000/20000 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba konferencji prasowych związanych z SPO-WKP 0 36 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba wyemitowanych spotów telewizyjnych i reklamowych na temat SPO-WKP 0 400 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Liczba seminariów i konferencji zorganizowanych na temat SPO-WKP 0 50 Bieżący monito-ring; Instytucja Zarządzająca
Działanie 3.4
Produkt
Liczba współpracujących ekspertów zewnętrznych włączonych w proces ewaluacji 32 0 5 Corocznie; Instytucja Zarządzająca
Liczba wykonanych ekspertyz i analiz 0 50 Po zakończeniu programu; Instytucja Zarządzająca

9) w Załączniku 8 „Zasady wyboru projektów w ramach działań”:

a) pkt 1 „Działanie 1.1” część Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna otrzymuje brzmienie:

„Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna - celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie, który złożył wniosek o dofinansowanie najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu składania wniosków, jest wzywany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno--ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.”,

b) pkt 6 „Działanie 2.1” otrzymuje brzmienie:

„6. Działanie 2.1

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna - RIF dokonuje oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w terminie 18 dni od dnia upływu terminu ich składania w celu wybrania wniosków, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych 7 dni przed upływem terminu składania wniosków RIF stosuje uprzywilejowany tryb oceny, tzn. w przypadku wykrycia uchybień formalnych RIF wzywa ubiegającego się o dofinansowanie do poprawienia wskazanych błędów w terminie 3 dni od dnia wezwania. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas RIF odrzuca poprawiony wniosek o dofinansowanie, tak jak wszystkie inne wnioski zawierające uchybienia formalne, i informuje ubiegającego się o dofinansowanie o przyczynach odrzucenia wniosku. Wnioski o dofinansowanie prawidłowe pod względem formalnym podlegają I etapowi oceny ekonomiczno-technicznej.

/ etap oceny techniczno-ekonomicznei - RIF dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z zasadami działania. Wnioski o dofinansowanie, co do których RIF stwierdzi zgodność z zasadami działania, zostają przekazane do PARP. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostają odrzucone.

// etap oceny techniczno-ekonomicznei - Grupa Robocza ds. oceny projektów, powołana przy Be-neficjencie Końcowym (instytucji wdrażającej) działania 2.1 - PARP, przeprowadza II etap oceny techniczno-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie.

Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego - O pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień we wniosku o dofinansowanie. Oceny merytorycznej dokonuje Grupa Robocza ds. oceny projektów.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). O wynikach oceny formalnej i I etapu oceny techniczno-ekonomicznej ubiegający się o dofinansowanie są informowani przez RIF. Natomiast Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach II etapu oceny techniczno-ekonomicznej i oceny merytorycznej, zamieszczając informację o wnioskach, które pozytywnie przeszły ten etap oceny, na stronie internetowej PARP. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem. Informacja o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą SPO-WKP jest przekazywana ubiegającemu się o dofinansowanie na piśmie.

ZASADY FORMALNE dla działania 2.1

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów. ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 2.1

I ETAP OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

- zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010 oraz z 2005 r. Nr 128, poz. 1070).

II ETAP OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej Gęśli podlega tym przepisom) oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO-WKP,

- wykonalność projektu pod względem technicznym,

- zapewnienie minimalnego, wymaganego wkładu własnego,

- wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko),

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 2.1


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. 20pkt Załączniki: bilans, rachunek wyników, harmonogram za-daniowo-finansowy. Wniosek, część IV, pkt14 18,23 25. 27 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wykorzysta rezultaty projektu po zakończeniu finansowania w ramach wsparcia finansowego oraz wskaże sposób i źródła finansowania tych działań. 5pkt
Projekt jest powiązany z innymi projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych. 2pkt

tteświadczenw/it-:::.,:.-.--: :”'■':: ... ■ • ■■■■/■:::.:■■ -

Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada potencjał i doświadczenie do wdrożenia projektu. 5pkt Wniosek, część IV, pkt16-18,24-26. 5 pkt
1 Udział własny ubiegającego sie o dofinansowanie tub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)
Deklarowany wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) jest wyższy od minimalnego: Wniosek, część IV, pkt 20 i 21. 5 pkt
do 5 punktów procentowych 2pkt


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
5-10 punktów procentowych 4 pkt
powyżej 10 punktów procentowych. 5 pkt
Efektywność kosztowa
Przewidywane wydatki są adekwatne i właściwe z punktu widzenia przyjętych celów. 10 pkt Załączniki: bilans, rachunek wyników, harmonogram za-daniowo-finansowy, Wniosek, część IV, pkt 20-22. 15 pkt
Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu. 5 pkt
Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami
Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta). 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 14-17. 25 pkt
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na rozwiązanie określonej kategorii problemów i barier zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie. 14 pkt
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na warunki BHP w przedsiębiorstwie ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta). 1 pkt
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali:
- rynku lokalnego 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 14 17,23. 20 pkt
- rynku regionalnego 8 pkt
- sektora 12 pkt
- rynku krajowego 16 pkt
- rynku międzynarodowego. 20 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 4, część IV, pkt 14-17. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans (wyrównywania szans kobiet i mężczyzn). 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5, część IV, pkt 14-17. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14-17. W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

c) pkt 8 „Poddziałanie 2.2.2” otrzymuje brzmienie: „8. Poddziałanie 2,2.2

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna - celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany przez oceniającego do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile wniosek o dofinansowanie nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego - O pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień we wniosku o dofinansowanie.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla poddziałania 2.2.2

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałania 2.2.2

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym poddziałania,

- wykonalność projektu pod względem technicznym,

- zapewnienie minimalnego, wymaganego wkładu własnego,

- wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

- kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

- ubiegający się o dofinansowanie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom). ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2

W ramach poddziałania 2.2.2 realizowane są projekty wspierające udział przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski w targach i wystawach za granicą oraz wspierające udział przedsiębiorstw w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych. Ze względu na istnienie dwóch rodzajów dotowanych projektów są one oceniane na podstawie dwóch odrębnych grup kryteriów merytorycznych:

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Wsparcie udziału polskich przedsiębiorców w targach i wystawach za granicą):


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju aplikującego przedsiębiorstwa. 5pkt Wniosek, część IV, pkt 23. 5 pkt
Wielkość przedsiębiorstwa
-MSP 20pkt Wniosek część III, pkt 11. 20 pkt
- Inne 10 pkt
Ilość imprez w ciągu roku, w których przedsiębiorca brał już udział
-0-3 20pkt Wniosek, część IV, pkt 16 i ewidencja prowadzona przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą). 20 pkt
-4-5 15 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami lub projektami. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24. 2 pkt
Źródła finansowania

Deklarowany wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (benefi-cjenta) jest w/±sz.y od minimalnego, tj. od 50% kosztów.

10 pkt Wniosek, część IV, pkt 20 i 21. 10 pkt
Zakwalifikowanie targów lub wystaw do tzw. list dotowanych
- targi lub wystawy znajdują się na liście A lub B. 40 pkt Wniosek, część IV, pkt 16. 40 pkt


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
- targi znajdują się na liście C. 25 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych (JE
- ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 4.

W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans (wyrównywania szans kobiet i mężczyzn). 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 16. W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Wsparcie udziału przedsiębiorstw w misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą):


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie '.
Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju aplikującego przedsiębiorstwa. 15 pkt Wniosek, część IV, pkt 14-17 i 23. 15 pkt
Wielkość przedsiębiorstwa
-MSP 30 pkt Wniosek, część III, pkt 11. 30 pkt
- Inne 15 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami lub projektami. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24. 2 pkt
Źródła finansowania
Deklarowany wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) jest wyższy od minimalnego, tj od 50%. 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 20 i 21. 10 pkt


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Kierunek geograficzny misji gospodarczej
- kraje UE, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, kraje CEFTA, USA, Kanada, Chiny, Japonia 40 pkt Wniosek, część I, pkt 1. 40 pkt
- pozostałe kraje. 20 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, cześć I, pkt 4. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub ,JProjekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans (wyrównywania szans kobiet i mężczyzn). 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 16. W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

d) pkt 9 „Działanie 2.3” otrzymuje brzmienie:

„9. Działanie 2.3

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna - RIF dokonuje oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w terminie 18 dni od dnia upływu terminu ich składania w celu wybrania wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej Dla wniosków o dofinansowanie złożonych najpóźniej 7 dni przed upływem terminu składania wniosków RIF stosuje uprzywilejowany tryb oceny, tzn. w przypadku wykrycia uchybień formalnych RIF wzywa ubiegającego się o dofinansowanie do poprawienia wskazanych błędów w terminie 3 dni od dnia wezwania przez oceniającego. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas RIF odrzuca poprawiony wniosek o dofinansowanie, tak jak wszystkie inne wnioski zawierające uchybienia formalne, i informuje ubiegającego się o dofinansowanie o przyczynach odrzucenia wniosku.

Wnioski o dofinansowanie prawidłowe pod względem formalnym podlegają I etapowi oceny tech-niczno-ekonomicznej.

/ etap oceny techniczno-ekonomicznei - RIF dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z zasadami działania. Wnioski o dofinansowanie, co do których RIF stwierdzi zgodność z zasadami działania, zostają przekazane do PARP. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostają odrzucone.

// etap oceny techniczno-ekonomicznei - Grupa Robocza ds. oceny projektów, powołana przy Beneficjencie Końcowym (instytucji wdrażającej) działania 2.3 - PARP, przeprowadza II etap oceny techniczno-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie.

Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego - O pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień we wniosku o dofinansowanie. Oceny merytorycznej dokonuje Grupa Robocza ds. oceny projektów.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). O wynikach oceny formalnej i I etapu oceny techniczno-ekonomicznej ubiegający się o dofinansowanie są informowani przez RIF. Natomiast Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach II etapu oceny techniczno-ekonomicznej i oceny merytorycznej, zamieszczając informację o wnioskach, które pozytywnie przeszły ten etap oceny, na stronie internetowej PARP. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem. Informacja o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą SPO-WKP jest przekazywana ubiegającemu się o dofinansowanie na piśmie.

ZASADY FORMALNE dla działania 2.3

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

- wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP,

- do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów. ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 2.3

1 ETAP OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

- zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach SPO-WKP,

II ETAP OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- projekt dotyczy wyłącznie nowej inwestycji (włączając inwestycje np. z zakresu BHP),

- projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach w sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę,

- projekt ma zapewnione środki finansowe na realizację,

- projekt jest wykonalny technicznie, tzn. ubiegający się o dofinansowanie posiada wystarczające zasoby techniczne i wiedzę, umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym harmonogramem,

- projekt kwalifikuje się pod względem technicznym, tzn. wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów,

-  projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania, w tym określony udział środków z umów kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu (jeśli dotyczy),

- projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane i niezbędne uprawomocnione pozwolenia, koncesje, licencje itp.,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom) oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO-WKP,

zasadność niezastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO-WKP, kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu.


ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 2.', ł
KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Ocena finansowych możliwości realizacji projektu

Biznesplan, bilans, rachunek wyników. Wniosek, część IV, pkt 23, załączniki: „wskaźnik płynności szybkiej” nie mniejszy niż 0,7; „wskaźnik zadłużenia” nie większy niź 0,75.

5 pkt
- wskaźnik płynności szybkiej 2 pkt
- wskaźnik zadłużenia. 3 pkt
Ocena możliwości osiągnięcia i utrzymania celów projektu, m. in. wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od udzielenia wsparcia Biznesplan, bilans, rachunek wyników oraz dodatkowe załączniki. Wniosek, część IV, pkt 15,23-24. 15 pkt
- dostateczna 5 pkt
- zadowalająca 10 pkt
- znacząca. 15 pkt
Doświadczenie
Uczestnictwo w programach i projektach po-mocowych. 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 25. 3 pkt
Zarządzanie jakością
Certyfikaty: Biznesplan. 8 pkt
- ISO 9000 (1 pkt za certyfikat obejmujący część procesów, 3 pkt za certyfikat obejmujący całość procesów) 3 pkt
- ISO 14000 -ISO 18000 2 pkt 1 pkt
Nagrody [krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta)] -1 pkt za nagrodę bądź wyróżnienie. 3 pkt
Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu
Uzasadnienie poprawy warunków prowadzenia działalności. Biznesplan oraz wniosek, część I, pkt 6, część IV, pkt 14-17. 25 pkt
Poprawa BHP w przedsiębiorstwie. 5 pkt
Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku:
- regionalnym 10 pkt
- krajowym 15 pkt
- międzynarodowym. 20 pkt


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
innowacyjność
- w skali regionu 3pkt Biznesplan oraz dodatkowe załączniki. Wniosek, część IV, pkt 14-17. 10 pkt
- w skali kraju 6pkt
- w skali międzynarodowej. 10 pkt
Zastosowanie ICT
Projekt uwzględnia wykorzystanie ICT . 5pkt Biznes plan oraz Wniosek, część IV, pkt 14-17. 5 pkt
Udział własny
Udział wnioskowanej pomocy w maksymalnej dopuszczalnej (w %). 0,2 pkt za każdy 1 % zmniejszenia wartości wsparcia finansowego poniżej maksymalnego udziału. Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 20 i 21. 10 pkt
Lokalizacja projektu
Gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 12 i 13. 6 pkt
Podstawowy podatkowy dochód gminy, w której zlokalizowany jest projekt wynosi nie więcej niż 75% średniej krajowej. 3 pkt
Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
-do 10% włącznie 5 pkt Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 14-17. 10 pkt
-powyżej 10%. 10 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt

Biznesplan, wniosek, część I, pkt 4 oraz część IV, pkt 14-17. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
- równych szans (wyrównywania szans kobiet i mężczyzn). 1 pkt

Biznesplan, wniosek, część I, pkt 5 oraz część IV, pkt 14-17. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Biznesplan, wniosek, część IV, pkt 14-17. W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

e) pkt 10 „Działanie 2.4” otrzymuje brzmienie: „10. Działanie 2.4

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna - celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany przez oceniającego do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile wniosek o dofinansowanie nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna - celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach poszczególnych etapów oceny złożonych wniosków o dofinansowanie. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 2.4

- wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

- wniosek o dofinansowanie wypełniono zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,

- załączono komplet dokumentów wymienionych w załączniku do „Wniosku o dofinansowanie”.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 2.4

- zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

- zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom), w tym z Traktatem Akcesyjnym, załącznik XII, rozdział 5: Polityka konkurencji,

- wykonalność projektu pod względem technicznym i prawnym,

- wykonalność finansowa projektu,

- ocena kondycji finansowej ubiegającego się o dofinansowanie, w oparciu o dokumenty załączone do wniosku o dofinansowanie,

- przedsiębiorstwo jest zobowiązanie do wypełnienia danej dyrektywy i osiągnie wymagane standardy po zrealizowaniu inwestycji:

Dla poddziałania 2.4.1:

- instalacja, której ma dotyczyć inwestycja, podlega przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), transponującego Aneks I do dyrektywy 61/1996,

- inwestycja ma na celu dostosowanie istniejących instalacji do przepisów tytułu III działu IV ustawy - Prawo ochrony środowiska, a w szczególności rozdziału 4 (transponujących wymogi dyrektywy 61/1996).

Dla poddziałania 2.4.2

- działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega przepisom ustawy - Prawo wodne (transponującej wymogi dyrektywy nr 464/1976/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 129 z 18.05.1976) oraz dyrektyw „córek” 33 ) i dyrektywy nr 271/1991 /WE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

- inwestycja ma na celu dostosowanie do ustawy - Prawo wodne. Dla poddziatania 2.4.3

- działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega przepisom ustawy - Prawo ochrony środowiska (zgodnie z wymogami dyrektywy nr 80/2001 AA/E z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001), zwanej dalej „dyrektywą 80/2001”),

- inwestycja ma na celu dostosowanie istniejących instalacji do przepisów ustawy -Prawo ochrony środowiska (transponujących dyrektywę 80/2001).

Dla poddziałania 2.4.4:

- realizacja inwestycji i programów, związanych z istniejącymi instalacjami, przyczyniających się do rozwiązywania problemów odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach - transponującej dyrektywy: nr 442/1975/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975), nr 689/1991/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991), nr 62/1994/WE z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994), nr 67/1994/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994), nr 59/1996/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996)oraz dyrektywy nr76/2000/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000).

Ubiegający się o dofinansowanie spełnia warunki określone w części „Beneficjent Końcowy (Instytucja Wdrażająca), Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)” dotyczącej działania 2.4.


ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 2.4
KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Efektywność kosztowa
Inwestycja ekologiczna jest efektywna kosztowo Od O do 70 pkt

Punkty rankingowe wyliczane na podstawie uproszczonego wskaźnika kosztów i korzyści (część B załącznika nr 5 do wniosku oraz studium wykonalności).

70 pkt
Zmiana technologii produkcji
Całkowita zmiana linii technologicznej 9pkt

Część B załącznika nr 5 do wniosku oraz studium wykonalności.

9 pkt
Częściowa zmiana linii technologicznej 5 pkt
Zarządzanie jakością
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada certyfikat zarządzania jakością z serii ISO 9000 2 pkt Kopia certyfikatu. 2 pkt
Zarządzanie zasobami środowiska
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada certyfikaty ISO 14001 lubEMAS 5 pkt Kopia certyfikatu lub audytu wstępnego. 5 pkt
Rozpoczęta jest procedura otrzymania certyfikatów ISO 14001 lub EMAS na etapie minimum przeglądu ekologicznego lub audytu wstępnego 2 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi,działaniami lub projektami 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24. 2 pkt
Wielkość przedsiębiorstwa
-MSP 5 pkt Wniosek, część III, pkt 11, oświadczenie. 5 pkt
- inne Opkt
Lokalizacja
Lokalizacja w aspekcie poziomu bezrobocia 1 punkt rankingowy za każdy punkt procentowy powyżej 20% bezrobocia w powiecie według danych GUS. 4 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 4. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
- równych szans (wyrównywania szans kobiet i mężczyzn) 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1 pkt

Część A, pkt IV załącznika nr 5 do wniosku. W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.


10) Załącznik 9 „Zasady kwalifikacji wydatków” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki kwalifikowane do refundacji w ramach projektów realizowanych w ramach SPO-WKP zostały przygotowane w oparciu o rozporządzenie 448/2004 i rozporządzenie 1159/2000 oraz o przepisy prawa i wytyczne dotyczące pomocy publicznej.

1. Działanie 1.1

a) poddziałanie 1.1.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., a wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój KSU dla MSP są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

b) poddziałanie 1.1.2

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

2. Działanie 1.2

a) poddziałanie 1.2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu mikro-pożyczkowego są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

b) poddziałanie 1.2.2

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu poręczeń kredytowych są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP

pomocy finansowej w ramach SPO-WKP. c) poddziatanie 1.2.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego typu seed capital są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu nr 448/2004.

3. Działanie 1.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Poniesione wydatki mogą być refundowane tylko w przypadku bezpośredniego związku z inwestycją (usługami doradczymi), a także celami projektu oraz jeżeli ich poniesienie jest niezbędne do przygotowania inwestycji (usług).

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych, budowy inkubatorów technologicznych lub remontu pomieszczeń oraz wyposażenia inkubatorów technologicznych (także akademickich), w tym na terenie parków naukowo-technologicznych.

W szczególności wydatki kwalifikowane dla projektów inwestycyjnych obejmują:

- zakup gruntów i koszty z tym związane, przy założeniu, że koszt zakupu terenu nie stanowi więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu,

- zakup budynków i koszty z tym związane, aport,

- koszty spadku wartości nieruchomości lub wyposażenia, koszt amortyzacji nieruchomości lub wyposażenia,

- koszty najmu, dzierżawy gruntów i nieruchomości ściśle powiązane z projektem,

- koszt zakupu, dzierżawy, najmu wyposażenia, urządzeń, maszyn pozostających w dyspozycji podmiotu zarządzającego, koszt renowacji maszyn i urządzeń, zakup mebli oraz urządzeń i aparatów, które pozostaną w dyspozycji parku przemysłowego, naukowo-technologicznego lub inkubatora technologicznego, zakup sprzętu komputerowego (nowego i używanego) poprawiającego jakość świadczenia usług lub umożliwiającego świadczenie takich usług,

- wydatki ponoszone w związku z operacjami leasingowymi oraz raty leasingowe,

- dostosowanie terenów, obiektów i pomieszczeń do świadczenia usług w tym:

- koszty przygotowania terenu pod inwestycje — wyburzenia, rozbiórki, modernizacji, rekultywacji,

- koszt robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, adaptacyjnych,

- koszt budowy, przebudowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci wodnej, kanalizacyjnej, transportowej, energetycznej, gazowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci specjalistycznych,

-  koszty instalacji specjalistycznych urządzeń związanych bezpośrednio z profilem działalności parku przemysłowego,

- koszty zakupu, leasingu, środków transportu w przypadku pozostawania i użytkowania tych środków w obrębie parku przemysłowego (np. wózki widłowe),

- koszty ogólne projektu, w tym koszty zarządzania projektem,

- koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszty nadzoru technicznego i dokumentacji technicznej, pod warunkiem ścisłego powiązania z celami projektu,

- koszty zakupu technologii, licencji, patentów ściśle związane z realizacją inwestycji,

- koszty audytu zewnętrznego 35 oraz obsługa prawna projektu,

- koszty usług finansowych związanych z otwarciem i prowadzeniem odrębnego konta projektu,

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

Wartość brutto projektu nie może być mniejsza niż 2 min PLN i większa niż 45 min PLN.

PROJEKTY USŁUG DORADCZYCH

Projekty usług doradczych (również pilotażowe) w zakresie:

- przygotowania studiów wykonalności, biznesplanów, ocen oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych,

- wspomagania zarządzania i funkcjonowania dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi.

W szczególności wydatki kwalifikowane dla projektów usług doradczych obejmują:

a) koszty osobowe, w tym:

- koszty personelu zarządzającego projektem,

- koszty wynagrodzeń ekspertów, pracowników oraz personelu pomocniczego projekcie (np. tłumaczy),

b) koszty nieosobowe, w tym:

- koszty opracowań niezbędnych dla realizacji projektu (analiz, ekspertyz itp.),

- koszty organizacyjne seminariów, konferencji i warsztatów,

- koszty związane z prowadzeniem usług wynikających z głównych celów projektu,

- koszty przygotowania, wydawania, publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych,

- koszty opracowania i utrzymania stron internetowych,

- budowa i rozwój baz danych oraz stały monitoring,

- koszty związane z wprowadzeniem systemów kontroli jakości, certyfikacji i atestacji (takich jak standardy ISO, TQM),

- koszty zakupu know-how poprawiającego jakość świadczenia usług lub umożliwiających świadczenie takich usług,

- koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych,

- koszty audytu zewnętrznego 36 i ewaluacji projektu,

- koszty diet, podróży krajowych i zagranicznych realizatorów projektu,

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000,

- inne koszty, w tym koszty ogólne związane z prowadzeniem biura projektu. Wartość brutto projektu nie może być mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 min PLN.

4. Działanie 1.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikowane dla projektów inwestycyjnych obejmują w szczególności:

a) zakup nowych środków trwałych, takich jak urządzenia oraz aparaty, niezbędnych do realizacji projektu,

b) zapłatę rat kapitałowych z tytułu umowy leasingu nowych środków trwałych(urządzeń i aparatów) do wysokości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem, że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na Odbiorcę Ostatecznego (beneficjenta) (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

c)  zakup używanych środków trwałych, takich jak urządzenia oraz aparaty, pod warunkiem, że:

- w okresie siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

- cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

- środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,

d) instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,

e) koszty renowacji posiadanych urządzeń oraz aparatów,

f) zakup robót i materiałów budowlanych pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

g) zakup nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że:

- istnieje bezpośredni związek między zakupem nieruchomości zabudowanej a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu),

- Odbiorca Ostateczny (beneficjent) przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej,

- nieruchomość zabudowana w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

-  nieruchomość zabudowana będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

- nieruchomość zabudowana odpowiada obowiązującym normom w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa,

- Instytucja Zarządzająca ustala okres czasu, przez który przeznaczenie nieruchomości zabudowanej pozostanie niezmienione,

- nieruchomość zabudowana nie będzie wykorzystywana przez administrację państwową, z wyjątkiem działań, które kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych,

h) dzierżawę i najem budynków oraz urządzeń, a także aparatów i przyrządów, i) zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji projektu, j) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

W przypadku projektów badawczych, projektów celowych zawierających pomoc publiczna wydatki kwalifikowane obejmują w szczególności:

a) wynagrodzenia pracowników naukowych, technicznych i innego personelu pomocniczego zatrudnionych wyłącznie na potrzeby projektu badawczego,

b) amortyzację instrumentów, urządzeń i aparatury w okresie realizacji projektu badawczego; jeżeli takie instrumenty, urządzenia i aparatura nie są używane dla celów projektu przez cały okres ich użyteczności, to kosztem kwalifikowanym jest koszt amortyzacji liczony dla okresu realizacji projektu,

c) amortyzację nieruchomości zabudowanej w zakresie i na okres realizacji projektu badawczego; w odniesieniu do budynków jedynie amortyzacja odpowiadająca okresowi realizacji projektu wyliczona zgodnie z dobrą praktyką księgową jest kosztem kwalifikowanym,

d) koszt doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie dla potrzeb prac badawczych, włączając w to w szczególności koszt badań, wiedzy technicznej i patentów nabytych ze źródeł zewnętrznych po cenach rynkowych; koszty te są uznawane za kwalifikowane w wysokości do 70% łącznych kosztów kwalifikowanych projektu,

e) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej,

f) inne wydatki operacyjne (np. koszt materiałów, dostaw mediów) poniesione bezpośrednio jako rezultat działalności badawczej,

g) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

5. Działanie 1.5

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikowane obejmują w szczególności:

a) zakup nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że:

- istnieje bezpośredni związek między zakupem nieruchomości zabudowanej a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu),

- Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej,

- nieruchomość zabudowana w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

- nieruchomość zabudowana będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

b) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

c) zapłatę rat kapitałowych z tytułu umowy leasingu nowych środków trwałych (sprzętu telekomunikacyjnego, w tym szerokopasmowych łączy internetowych, komputerów, serwerów centralnych oraz lokalnych urządzeń sieciowych) do wysokości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem, że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) pomocy (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

d) instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,

e) wydatki na badania i analizy, prace studialne i ekspertyzy związane z inwestycjami w podstawową infrastrukturę,

f) wydatki na budowę, rozbudowę lub modernizację pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery),

g) wydatki na prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do interne-tu (okablowanie, podłączenie do łączy szerokopasmowych),

h) wydatki na zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery, sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych),

i) wydatki na zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenia serwisów internetowych,

j) wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy fire-wall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),

k) wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu, I) wydatki na usługi księgowe związane z projektem,

m) wydatki na zatrudnienie osób niezbędnych do realizacji projektu (wyłącznie przez okres realizacji projektu - obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu). Mogą to być osoby nowo zatrudnione na potrzeby projektu lub oddelegowani do udziału w projekcie pracownicy - musi to być potwierdzone stosownym dokumentem. Obowiązki wykonywane dotychczas przez tego pracownika musi wykonywać inna osoba. Za kwalifikowany można uznać cały wydatek związany z zatrudnieniem pracownika (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, podatek itp.), pod warunkiem że wydatek ten jest rzeczywiście ponoszony przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta). Nie stanowią wydatku kwalifikowanego wszelkie wypłaty uznaniowe,

n) koszty usług informatycznych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu,

o) koszty korzystania z udostępnianej obcej infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji projektu, pod warunkiem że w zakres kwalifikowanych wydatków w ramach danego projektu nie wchodzą wydatki związane z zakupem infrastruktury informatycznej przeznaczonej do realizacji analogicznych funkcji w ramach danego projektu,

p) wkład rzeczowy (np. grunt, budynki), kwalifikowany pod warunkiem, że jest zgodny z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi wydatków kwalifikowanych, w szczególności związanych z zakupem gruntów i budynków. Wartość aportu wniesionego przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) do projektu musi być wyceniona i potwierdzona w oparciu o oficjalne taryfy ustanowione przez niezależny organ lub przez niezależnego eksperta zewnętrznego,

r) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

6. Działanie 2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa są wydatki poniesione na doradztwo świadczone przez akredytowanych wykonawców lub wykonawców wybranych w ramach procedur zamówień publicznych po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie do dnia określonego w tej umowie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

7. Działanie 2.2

a) poddziałanie 2.2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach poddziałania 2.2.1 zostały enume-ratywnie wymienione w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji.

b) poddziałanie 2.2.2

Wydatki poniesione w ramach poddziałania 2.2.2 kwalifikują się do objęcia wsparciem od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

W zakresie targów i wystaw do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, bezpośrednio związane z udziałem w targach i wystawach, wydatki poniesione m.in. na:

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoiska,

- transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach,

- wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna,

- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie tar-gowo-wystawienniczej,

- przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach, poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju(Dz. U. Nr236,poz.1991, z 2003 r. Nr 199,poz.1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz.1555),

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

W zakresie misji gospodarczych do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, bezpośrednio związane z udziałem w misjach związanych z targami i wystawami zagranicznymi, wydatki poniesione m.in. na:

- zakup biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystawy związanych z daną misją gospodarczą,

- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji gospodarczej,

- przejazd i zakwaterowanie przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i wystawach poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

- obsługę techniczną misji gospodarczej (w tym wynajęcie sali, tłumacze, oprawa multi-medialna),

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

8. Działanie 2.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiąże się wykorzystywać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

9. Działanie 2.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wskazane w rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.:

- w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr 98, poz. 991),

- w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 98, poz. 992),

- w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 98, poz. 994);

- w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 98, poz. 995)

oraz koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

10. Działanie 3.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 tego rozporządzenia, to wydatki m. in. na:

- ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo w zakresie działań SPO-WKP na rzecz wsparcia procesu wyboru i selekcji projektów,

- doradztwo techniczne dotyczące konstrukcji projektu, przeprowadzenia oceny i grup projektów pod kątem ich kwalifikacji i zgodności z prawem UE oraz politykami wspólnotowymi,

- doradztwo i szkolenia specjalistyczne,

- obsługa działalności Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, Grup roboczych ds. oceny projektów oraz Grupy Roboczej PT,

- szkolenia w zakresie procesu wyboru i selekcji projektów dla pracowników zaangażowanych w realizację działań SPO-WKP,

-wsparcie eksperckie w zakresie metod weryfikacji projektów dla Instytucji Zarządzającej,

- wsparcie doradcze w zakresie usprawnienia systemu zarządzania SPO-WKP i prawidłowości wykonywanych operacji,

- szkolenia uzupełniające,

-tłumaczenia na potrzeby zarządzania i wdrażania SPO-WKP,

- na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację SPO-WKP, włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- usługi zewnętrzne związane z prawidłową realizacją SPO-WKP,

- wsparcie eksperckie, tłumaczenia w zakresie przygotowania programu operacyjnego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w ramach NPR 2007—2013,

- obsługa działalności grup roboczych i innych uczestników zaangażowanych w przygotowane programu operacyjnego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w ramach NPR 2007—2013,

- szkolenia, warsztaty w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, konferencje, seminaria, wizyty studyjne oraz inne imprezy wymiany doświadczeń, niezbędne dla przygotowania projektu programu operacyjnego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w ramach NPR 2007—2013,

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

11. Działanie 3.2

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

- zakup, koszty dostarczenia i instalacji komputerów wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego dla celów zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i ewaluacji wraz z kosztem ich przeglądu i serwisowania,

- koszty usług informatycznych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu,

- koszty korzystania z udostępnianej obcej infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji projektu, pod warunkiem że w zakres kwalifikowanych wydatków w ramach danego projektu nie wchodzą wydatki związane z zakupem infrastruktury informatycznej przeznaczonej do realizacji analogicznych funkcji w ramach danego projektu,

- zakup innych materiałów biurowych oraz mebli biurowych,

- usługi zewnętrzne związane z prawidłową realizacją SPO-WKP,

- wydatki na pomieszczenia i sprzęt do archiwizacji dokumentów i danych związanych z wdrażaniem działań SPO-WKP,

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000. 12. Działanie 3.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

- wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (projekt, druk, transport, kolportaż, umieszczenie na stronie internetowej SPO-WKP, zmiana, dodruk),

- konferencje, szkolenia i warsztaty robocze (koszty zakwaterowania wykładowców oraz uczestników, koszty posiłków, noclegów, transportu, diet, wynagrodzenia ekspertów, powielania, dostarczenia materiałów szkoleniowych),

- szkolenia dla Instytucji Zarządzającej, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie promocji,

- system przepływu informacji (koszty założenia i utrzymania oraz aktualizacji systemu),

- koszty utrzymania strony intemetowej SPO-WKP,

- wydatki na usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne związane z kosztami obsługi zamówień publicznych realizowanych w ramach działania 3.3,

- opracowanie, publikację i dystrybucję biuletynów i broszur informacyjnych i promocyjnych oraz innych niż drukowane materiałów informacyjno-promocyjnych o programie operacyjnym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w ramach NPR 2007 - 2013 oraz związanych z tym programem,

- utworzenie i utrzymanie witryny intemetowej poświęconej tworzeniu projektu programu operacyjnego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w ramach NPR 2007 - 2013,

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

13. Działanie 3.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

- administracyjną obsługę Jednostki Oceny,

- ekspertyzy w zakresie ewaluacji dokonywane przez ewaluatorów zewnętrznych,

- tłumaczenia oraz wsparcie eksperckie w procesie ewaluacji SPO-WKP,

- gromadzenie informacji i danych,

- koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.”.

§ 2. Do wniosków o dofinansowanie złożonych i nierozpatrzonych w ramach rund aplikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


2 W przypadku poddziałania 1.1.1, gdzie Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest PARP, rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni Minister Gospodarki i Pracy.

4  Metoda wyliczenia etatu kalkulacyjnego została ustalona w oparciu o zasady funkcjonujące w każdej uprawnionej instytucji przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej. Dofinansowanie będzie wypłacane przez cały okres programowania w oparciu o tę metodę.

5  Szacunkowe dane. Liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb wynikających z zarządzania i wdrażania działań SPO-WKP.

6  Nie dotyczy RIF.

7 Procedura obowiązuje od dnia nadania SIMIK pełnej funkcjonalności.

8  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund - EAGGE).

9  Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG).

11  Wartość docelowa wskaźnika to suma odpowiedzi pozytywnych udzielonych przez przedsiębiorców, którzy wzięli aktywny

 Wartość docelowa wskaźnika to suma wskaźnika rezultatu z całego okresu trwania projektu.

15  W podmiotach, które otrzymały wsparcie.

16  W podziale na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

17  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

18  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

19  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

20  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

21  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

22  Tylko dla poddziałania 2.2.1 na podstawie kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie za innowacyjne należy uznać projekty, które w wyniku oceny merytorycznej za kryteria Poziom innowacyjności technologii wytwarzanych w ramach nowej inwestycji wyrobów i usług oraz Zgodność nowej inwestycji z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii otrzymały co najmniej 30 punktów.

23  Tylko dla poddziałania 2.2.2.

24  Tylko dla poddziałania 2.2.2.

25  W podmiotach, które otrzymały wsparcie.

29  Sprzęt komputerowy: serwery, komputery stacjonarne, laptopy.

30  Licencja jest przeliczana na 1 stanowisko komputerowe.

31  Wyposażenie stanowiska pracy przynajmniej w biurko.

32 Osoby fizyczne i instytucje.

33 Dyrektywa Rady 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. UE L 081 z 27.03.1982 r.); dyrektywa Rady 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (Dz. Urz. UE L 291 z 24.10.1983 r); dyrektywa Rady 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. UE L 074 z 17.03.1984 r); dyrektywa Rady 84/491/EWG z dnia 9 października 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów heksachlorocykloheksanu (Dz. Urz. UE L 274 z 17.10.1984 r.); dyrektywa Rady 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (Dz. Urz. UE L 181 z 4.07.1986 r.); dyrektywa Rady 90/415/EWG z dnia 27 lipca 1990 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (Dz. Urz. UE L 219 z 14.8.1990 r); dyrektywa Rady 88/347/EWG z dnia 16 czerwca 1988 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 25.6.1988 r).

1 EMAS - Europejski system ekozarządzania i audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme).

35  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest obowiązkowe dla wszystkich projektów inwestycyjnych.

36  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest obowiązkowe i jest kosztem kwalifikowanym dla projektów doradczych, których wartość brutto projektu jest równa lub przekracza 500 tys. PLN.