ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Wydobywczego Surowców Mineralnych „Jadwiga” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. jako jednostkę organizacyjną zobowiązaną do wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Wydobywczego Surowców Mineralnych „Jadwiga” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności w likwidacji, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006, oraz świadczeń wymienionych w art. 45 tej ustawy, a także rent wyrównawczych oraz deputatów węglowych przysługujących z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).