ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743), pomocy na szkolenia ogólne dla kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą oraz na szkolenia ogólne przedsiębiorców w zakresie elastycznych form zatrudnienia, zgodnie z rozporządzeniem 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zwanej dalej „pomocą”.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej w przemyśle węglowym, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/2001 z 2.08.2002).

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) elastycznych formach zatrudnienia – rozumie się przez to zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy lub uelastycznienie zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku pracy, w szczególności:

a) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy,

b) zatrudnienie na czas określony, w tym na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,

c) zatrudnienie w systemie pracy weekendowej i skróconego tygodnia pracy,

d) pracę tymczasową,

e) indywidualny rozkład czasu pracy,

f) zadaniowy czas pracy (praca w domu, telepraca),

g) możliwość zmiany wymiaru zatrudnienia z pełnego etatu na niepełny oraz możliwość zmiany wymiaru zatrudnienia z niepełnego etatu na pełny;

2) szkoleniu ogólnym – rozumie się przez to szkolenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej;

3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

§ 3. Pomoc jest udzielana za pośrednictwem:

1) ośrodka doradztwa rolniczego,

2) przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń,

3) jednostki naukowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335), posiadającej osobowość prawną,

4) instytucji rynku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001),

5) jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjnej,

6) ośrodka poradnictwa zawodowego i psychologicznego

– zwanych dalej „beneficjentem”.

§ 4. Pomoc jest udzielana w ramach uzyskanego przez beneficjenta bezzwrotnego dofinansowania na realizację projektu, zwanego dalej „dofinansowaniem”.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia pomocy osobom, o których mowa w § 1 ust. 1, jest:

1) zgłoszenie się do udziału w szkoleniu lub wskazanie przez te osoby do udziału w szkoleniu osoby fizycznej zatrudnionej u nich na podstawie umowy o pracę albo pełniącej funkcję w ich organach;

2) spełnienie warunków rekrutacji na szkolenie określonych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

3) podpisanie umowy z beneficjentem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera w szczególności informacje dotyczące wielkości uzyskanej pomocy publicznej przez osoby, o których mowa w § 1 ust. 1, w związku z uczestnictwem w szkoleniu.

§ 6. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są:

1) wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie wraz z opłaconymi od tych wynagrodzeń składkami na ubezpieczenia społeczne oraz innymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z regulaminów wewnętrznych, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie;

3) koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;

4) amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wcześniej uzyskanego wsparcia ze środków publicznych;

5) koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;

6) koszty wynajmu sprzętu w liczbie i w okresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, z zastrzeżeniem, iż wynajmowany sprzęt nie był zakupiony w ramach pomocy uzyskanej ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed rozpoczęciem szkolenia;

7) koszty materiałów szkoleniowych;

8) koszty spłat rat leasingowych za leasing sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia, pod warunkiem że:

a) beneficjent jest bezpośrednio leasingobiorcą,

b) dotyczą kontraktów leasingowych, które nie przewidują opcji kupna przedmiotu,

c) dotyczą kontraktów leasingowych, których trwanie jest nie krótsze niż okres amortyzacji aktywu, którego dotyczy kontrakt,

d) są udokumentowane fakturą z potwierdzonym odbiorem sprzętu lub dowodem zapłaty,

e) są ponoszone proporcjonalnie do okresu trwania szkolenia, podczas którego był używany leasingowany sprzęt,

f) nie przekroczą wartości rynkowej sprzętu będącego przedmiotem leasingu,

g) beneficjent jest w stanie wykazać, iż leasing był najbardziej efektywną pod względem kosztów metodą pozyskania wyposażenia,

h) koszty spłat rat leasingowych za leasing sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia nie dotyczą kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności podatku, kosztów spłaty odsetek, kosztów ogólnych oraz opłat związanych z ubezpieczeniem;

9) koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia;

10) inne koszty, w szczególności:

a) wynagrodzenia wraz z opłaconymi od tych wynagrodzeń składkami na ubezpieczenia społeczne oraz innymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z regulaminów wewnętrznych, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osób zarządzających organizacją szkolenia, prowadzących księgowość oraz przygotowujących wnioski o płatność, wykonujących zadania związane ze sprawozdawczością, zadania związane z informacją i promocją szkoleń, zadania związane z ewaluacją szkoleń oraz badaniami, analizami i ekspertyzami, w tym związanymi z oceną potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia,

b) koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem osób zarządzających organizacją szkolenia, o których mowa w lit. a, z wyjątkiem osób prowadzących księgowość,

c) koszty badań, analiz i ekspertyz, związanych z oceną potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia oraz z oceną efektywności szkolenia w zakresie wynikającym z realizacji projektu,

d) koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem że w działaniach tych jest przekazywana informacja o wsparciu finansowym ze strony Unii Europejskiej i bezpośrednio służą promocji i informacji w odniesieniu do danego szkolenia,

e) koszty usług księgowych bezpośrednio związanych z realizowanym szkoleniem oraz konieczne do jego realizacji,

f) koszty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, będących formą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w art. 27 ustawy,

g) koszty opłat notarialnych wynikające bezpośrednio z realizacji projektu i wynikające z przepisów krajowych,

h) audyt w przypadku, gdy wartość pojedynczego projektu wynosi co najmniej 150 tys. euro oraz w przypadku, gdy wartość realizowanych przez beneficjenta kilku projektów wynosi łącznie co najmniej 200 tys. euro;

11) koszty wynagrodzeń uczestników szkolenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne do wysokości nieprzekraczającej sumy wydatków określonych w pkt 1–9, w odniesieniu do czasu faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i nieobejmującego czasu udziału w szkoleniu, w czasie którego są wytwarzane produkty lub usługi, które zostały poniesione po zawarciu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, między beneficjentem a osobami, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Wszystkie wydatki, o których mowa w ust. 1, potwierdza się dokumentami księgowymi świadczącymi o poniesieniu wydatków, w szczególności fakturami i dowodami zapłaty.

3. W przypadku beneficjenta lub wyłonionego przez niego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych podwykonawcy niebędącego płatnikiem podatku od towarów i usług, wydatkiem kwalifikującym się do objęcia dofinansowaniem jest również ten podatek zapłacony od kosztów określonych w ust. 1 pkt 1–10.

§ 7. Wydatki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–9 i 11, stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na szkolenia ogólne z zakresu elastycznych form zatrudnienia, służące rozwijaniu umiejętności zawodowych przedsiębiorców, oraz na szkolenia ogólne dla kobiet w zakresie rozwoju prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

§ 8. 1. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

1) w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) – 80% wydatków na szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–9 i 11;

2) w przypadku przedsiębiorcy niewymienionego w pkt 1 (duży przedsiębiorca) – 60% wydatków na szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–9 i 11.

2. Koszty szkolenia ponoszone przez beneficjenta, stanowiące różnicę między sumą wydatków na szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą a wielkością pomocy przyznanej osobom, o których mowa w § 1 ust. 1, pokrywa przedsiębiorca uczestniczący w szkoleniu lub przedsiębiorca, który skierował na szkolenie osobę fizyczną zatrudnioną u niego na podstawie umowy o pracę albo pełniącą funkcję w jego organach.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, jest liczona jako stosunek wartości pomocy brutto do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1–9 i 11.

4. Wydatki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 10, są wydatkami dodatkowymi, które ponosi beneficjent, wynikającymi z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, i nie są wliczane do pomocy uzyskiwanej przez osoby, o których mowa w § 1 ust. 1, i mogą być finansowane w wysokości 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem.

5. Wielkość dofinansowania udzielanego beneficjentowi na realizację projektu, w ramach którego będzie realizowane szkolenie, ustala się jako sumę wielkości pomocy z tytułu wydatków kwalifikujących się do pomocy publicznej dla przedsiębiorców, obliczaną w sposób wskazany w ust. 1, oraz wielkości wydatków niekwalifikujących się do pomocy publicznej.

6. Pomoc, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, może być udzielana przedsiębiorcy, jeżeli wraz z inną pomocą, bez względu na jej formę i źródło, otrzymaną przez niego na dane szkolenie, nie przekracza równowartości 1 000 000 euro.

§ 9. 1. Instytucja wdrażająca udziela dofinansowania na zorganizowanie szkolenia w ramach realizowanego projektu na wniosek beneficjenta.

2. Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu do instytucji wdrażającej, która dokonuje oceny poprawności wniosku pod względem formalnym, sprawdza kompletność złożonych dokumentów oraz dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o zasady wyboru projektów zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024). W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów formalnych wniosek jest zwracany do beneficjenta w celu uzupełnienia lub poprawienia, w terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą.

3. Instytucja wdrażająca informuje beneficjenta o wynikach oceny formalnej w terminie 14 dni od wyznaczonej daty składania wniosków, a w przypadku gdy termin nadsyłania wniosków nie został wyznaczony – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek, który nie zawiera błędów formalnych, podlega ocenie merytorycznej, która jest dokonywana przez przedstawicieli instytucji wdrażającej w oparciu o zasady wyboru projektów zawarte w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.

5. Instytucja wdrażająca informuje beneficjenta o zatwierdzeniu jego wniosku do realizacji albo o odrzuceniu jego wniosku w terminie 60 dni od wyznaczonej daty składania wniosków, a w przypadku gdy termin składania wniosków nie został wyznaczony przez instytucję wdrażającą – w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny merytorycznej wniosku.

6. Instytucja wdrażająca podpisuje z beneficjentem, którego wniosek został zatwierdzony do realizacji, umowę, o której mowa w art. 27 ustawy, oraz udziela mu dofinansowania na realizację projektu, w ramach którego będzie organizowane szkolenie.

7. Beneficjent realizujący projekt zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 27 ustawy, a instytucja wdrażająca do przekazywania beneficjentowi dofinansowania, zgodnie z trybem, o którym mowa w § 10.

8. W uzasadnionych przez instytucję wdrażającą przypadkach może ona zażądać od beneficjenta złożenia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, w szczególności w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

§ 10. 1. Pomoc jest udzielana w ramach dofinansowania realizacji projektu, które jest przekazywane beneficjentowi zgodnie z umową sporządzoną według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 234, poz. 2348).

2. Warunkiem ubiegania się przez beneficjenta o ponowne dofinansowanie ze środków publicznych jest wykorzystanie poprzednio przyznanego dofinansowania ze środków publicznych zgodnie z zawartą umową.

§ 11. Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się osób, o których mowa w § 1 ust. 1, do:

1) przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej przyznania;

2) udzielania informacji oraz udostępniania dokumentacji związanej z uzyskaną pomocą, przez okres jej przechowywania, na każde żądanie instytucji wdrażającej lub uprawnionych organów kontrolnych.

§ 12. Pomoc na szkolenia udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega sumowaniu z każdą inną pomocą przeznaczoną na dofinansowanie tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a jej łączna wartość nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w § 8 ust. 1.

§ 13. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.