ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Uzupełnienie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. (poz. 2259)

UZUPEŁNIENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2004–2006

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. CEL PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2004–2006 I STRATEGIA JEGO REALIZACJI

1.1. STRATEGIA REALIZACJI CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2004–2006

2. OCENA EX ANTE DZIAŁAŃ

3. SZCZEGÓŁOWA PREZENTACJA DZIAŁAŃ

3.1. PRIORYTET 1: WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, OCENY I KONTROLI PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY (PWW)

Działanie 1.1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę

Działanie 1.2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działanie 1.3: Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działanie 1.4: Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działanie 1.5: Zakup wyposażenia

3.2. PRIORYTET 2: WSPARCIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU MONITORINGU I KONTROLI FINANSOWEJ

Działanie 2.1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET

Działanie 2.2: Szkolenia

Działanie 2.3: Działania informacyjne

Działanie 2.4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK

Działanie 2.5: Zakup wyposażenia

3.3. PRIORYTET 3: UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI I PROMOCJA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Działanie 3.1: Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych

Działanie 3.2: Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego

Działanie 3.3: Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty

4. PLAN FINANSOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2004–2006

5. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2004–2006

5.1. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OPERACYJNYM POMOC TECHNICZNA 2004–2006

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004–2006

Komitet Sterujący Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

5.2. MONITOROWANIE

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006

5.3. OCENA (EWALUACJA)

Budowanie zdolności do przeprowadzenia ewaluacji, ewaluacja dodatkowa i ewaluacja ex post

5.4. ZARZĄDZANIE FINANSOWE I KONTROLA

Instytucja płatnicza

Jednostka Monitorująco-Kontrolna EFRR

Beneficjenci

Audyt i procedury kontroli

Przepływy finansowe

5.5. SPOSÓB WYMIANY DANYCH I INFORMACJI

5.6. PLAN PROMOCJI

5.7. DOKONYWANIE ZMIAN W UZUPEŁNIENIU PO PT

5.8. WSKAŹNIKI DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2004–2006

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZASADY WYBORU PROJEKTÓW1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).