ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których stosuje się zasadę wzajemności z użyciem środków równoważnych lub ograniczenia wynikające z procedur, o których mowa w Załączniku XII pkt 2 ust. 11 do Traktatu o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

§ 2. Listę państw, których obywatele objęci są ograniczeniami, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Zakres ograniczeń, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w takim samym zakresie do członków rodziny obywatela państwa wskazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który wykonuje pracę lub prowadzi działalność gospodarczą, o ile przepisy nie przewidują korzystniejszego traktowania członka rodziny ze względu na obywatelstwo.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 1293)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

2)  Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 961) utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).