ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi 2)

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania obejmujący:

1) zbieranie oraz odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych:

a) z papieru,

b) ze szkła,

c) z tworzyw sztucznych,

d) z aluminium,

e) ze stali, w tym z blachy stalowej,

f) wielomateriatowych;

2) odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych z drewna.

§ 2. Odpady opakowaniowe zbiera się do pojemników ustawianych w miejscach publicznych, na których umieszcza się, w prostej formie graficznej, informacje o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika, w tym nazwę przedsiębiorcy będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika.

§ 3. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych powinny zabezpieczyć i ochronić zebrane odpady opakowaniowe przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

2.  Pojemniki ustawia się na utwardzonej powierzchni umożliwiającej ich załadunek i rozładunek.

3. W przypadku zbierania odpadów opakowaniowych do pojemników o jednostkowej pojemności większej niż 7 m3 dopuszcza się stosowanie pojemników otwartych.

4. W przypadku zbierania odpadów opakowaniowych, w terminach określonych przez podmiot dokonujący zbierania tych odpadów, dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych do worków wykonanych z tworzyw sztucznych.

§ 4. Odpady opakowaniowe zbiera się i magazynuje selektywnie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

§ 5. Odpady opakowaniowe magazynuje się w sposób zapewniający:

1) ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów;

2) przestrzeganie wymagań:

a) ochrony przeciwpożarowej,

b) bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6. 1. Odpady opakowaniowe z papieru zbiera się do pojemników w kolorze niebieskim, oznakowanych napisem „PAPIER”, wykonanych z materiałów trudno-palnych, zabezpieczonych przed zawilgoceniem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych z papieru do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z tworzyw sztucznych.

3. Zebrane odpady opakowaniowe z papieru poddaje się odzyskowi obejmującemu:

1) recykling, w tym recykling organiczny;

2) wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii;

3) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku przed poddaniem ich procesowi odzysku;

4) inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

4. Recykling odpadów opakowaniowych z papieru obejmuje wytwarzanie:

1) papieru lub tektury z masy makulaturowej, otrzymanej w wyniku rozwłóknienia na mokro, sortowania i oczyszczania oraz ewentualnego odbarwiania i bielenia;

2) handlowej masy makulaturowej, otrzymanej w procesie rozwłóknienia na mokro, sortowania, oczyszczania, odbarwiania, bielenia, odwodnienia, suszenia;

3) wyrobów formowanych przez rozwłóknienie na mokro;

4) płyt pilśniowych z udziałem masy makulaturowej, formowanych na mokro;

5) wyrobów formowanych na sucho;

6) kompostu lub biogazu otrzymywanych w wyniku recyklingu organicznego.

§ 7. 1. Odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem ampułek, zbiera się do dwóch rodzajów pojemników:

1) szkło bezbarwne do pojemników w kolorze białym, oznakowanych napisem „SZKŁO BEZBARWNE”;

2) szkło kolorowe do pojemników w kolorze zielonym, oznakowanych napisem: „SZKŁO KOLOROWE”.

2. Zebrane odpady opakowaniowe ze szkła poddaje się odzyskowi obejmującemu:

1) recykling;

2) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku przed poddaniem ich procesowi odzysku;

3) inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3. Recykling odpadów opakowaniowych ze szkła obejmuje wykorzystanie odpadów opakowaniowych ze szkła do produkcji:

1) opakowań szklanych;

2) materiału izolacyjnego ze szkła piankowego;

3) włókien szklanych, w tym waty szklanej;

4) innych wyrobów ze szkła lub z udziałem szkła.

§ 8. Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriało-we zbiera się do pojemników w kolorze żółtym, oznakowanych napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, wykonanych z materiałów trudnopalnych.

§ 9. 1. Zebrane odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddaje się odzyskowi obejmującemu:

1) recykling;

2) wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii;

3) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku przed poddaniem ich procesowi odzysku;

4) inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych obejmuje wytwarzanie:

1) wyrobów użytkowych z odpadów opakowaniowych;

2) substancji lub materiałów stosowanych do produkcji wyrobów użytkowych.

§ 10. 1. Zebrane odpady opakowaniowe z aluminium poddaje się odzyskowi obejmującemu:

1) recykling;

2) wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii;

3) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku przed poddaniem ich procesowi odzysku;

4) inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Recykling odpadów opakowaniowych z aluminium obejmuje wytwarzanie:

1) aluminiowych wyrobów hutniczych;

2) substancji lub materiałów stosowanych do produkcji wyrobów użytkowych.

§ 11. 1. Zebrane odpady opakowaniowe ze stali, w tym z blachy stalowej, poddaje się odzyskowi obejmującemu:

1) recykling;

2) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku przed poddaniem ich procesowi odzysku.

2. Recykling odpadów opakowaniowych ze stali, w tym z blachy stalowej, obejmuje wytwarzanie stalowych wyrobów hutniczych.

§ 12. 1. Zebrane odpady opakowaniowe wieloma-teriałowe poddaje się odzyskowi obejmującemu:

1) recykling;

2) wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii, jeżeli opakowanie wielomateriato-we nadaje się do termicznego przekształcenia;

3) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku przed poddaniem ich procesowi odzysku;

4) inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Recykling odpadów opakowaniowych wieloma-teriałowych obejmuje wytwarzanie wyrobów użytkowych z udziałem tych odpadów.

§ 13. 1. Odpady opakowaniowe z drewna poddaje się odzyskowi obejmującemu:

1) recykling, w tym recykling organiczny;

2) wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii;

3) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku przed poddaniem ich procesowi odzysku;

4) inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Recykling odpadów opakowaniowych z drewna obejmuje wytwarzanie:

1) wyrobów użytkowych z udziałem tych odpadów, w tym:

a) wyrobów izolacyjnych i ociepleniowych,

b) płyt wiórowych,

c) formowanych wyrobów opałowych;

2) kompostu lub biogazu otrzymywanych w wyniku recyklingu organicznego;

3) mieszanek użytkowych dla celów rolniczych i ogrodniczych, w tym rekultywacji gleby.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 lipca 2005 r. pod numerem 2005/0337/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.